15 Decembar 2018

Poslovni plan - uvod

U ovom tekstu su sadr?ana osnovna na?ela kojih se potrebno pridr?avati prilikom sastavljanja poslovnog plana kako bi on ispunio svoju zada?u, tj. pribavio potrebne financije i postao vodi? za uspješno poslovanje.

 1. Jasna i realisti?na financijska o?ekivanja i procjene
  Financijska o?ekivanja predstavljaju smjer razvoja kojeg ste odredili za svoj posao. Ona tako?er pokazuju koliko je razvijen vaš smisao za razumijevanje poslovnih ciklusa kroz koje prolazi vaša firma. Financije moraju biti što jasnije prikazane u standardnom formatu, a svaka procjena mora biti opravdana objektivnim argumentima, odnosno postoje?im stanjem.
 
 1. Detaljno istra?ivanje tr?išta
  Vaš poslovni plan mora pokazivati da poznajete svoje ciljano tr?ište, odnosno svoje kupce, kao i njihove potrebe koje vaš proizvod ili usluga zadovoljavaju. Saznajte koliko je veliko vaše tr?ište, te koji trendovi vladaju na njemu. Pokušajte predvidjeti razvoj tr?išta u idu?ih nekoliko godina. Uklju?uje li vaš plan i kratak osvrt na istra?ivanja tr?išta i procjene stru?njaka, to mo?e samo doprinijeti njegovoj vjerodostojnosti.
 
 1. Detaljna analiza konkurencije
  Svako poduze?e ima konkurenciju, ?ak i ono najmanje. ?ak i ako se nalazite u poziciji da stvarate posve novo tr?ište gdje još ne postoji konkurencija, oni koji ?itaju vaš poslovni plan svejedno ?e si postaviti pitanje o mogu?oj konkurenciji. Da biste uspješno vodili firmu, morate dobro poznavati i respektirati svoju konkurenciju. Prikupite informacije od klijenata i dobavlja?a, te poslovnih novina i ?asopisa.
 
 1. Kvalitetna organizacijska ekipa
  Organizacija i upravljanje iznimno su va?an segment svakog poslovnog plana. Napokon, ljudski je faktor najva?niji resurs poduze?a. U svom poslovnom planu prepoznajte neophodne vještine i sposobnosti, te prona?ite zaposlenike koji ih posjeduju. Ustanovite li da sposobnosti vaše organizacijske ekipe nisu dovoljne za uspješno poslovanje, bacite se u potragu za suradnicima koji su stru?ni na tom podru?ju, a ?ije ?ete si zapošljavanje mo?i priuštiti kada pribavite potrebne financije. Kratke ?ivotopise svoje ekipe uklju?ite u svoj poslovni plan.
 
 1. Razmišljanje unaprijed i predvi?anje situacija
  Doka?ite da ?e ovaj plan zaista ispuniti svoju zada?u kao vodi? za poslovanje. Poka?ite da znate kako distribuirati i prodati svoj proizvod, da ste razmislili o mogu?nostima zapošljavanja usporedno s razvojem firme, te da ste prepoznali smjer razvoja poduze?a, kao i korist koju ono nudi investitorima.
 
 1. Kratak i jasan sa?etak
  Sa?etak mora predstaviti ?itavi poslovni plan na 1-3 stranice. Zapo?nite kratkim i jasnim predstavljanjem cilja vaše firme, zatim nastavite sa stru?nim predstavljanjem vašeg ciljanog tr?išta, unutrašnje organizacije, te proizvoda odnosno usluga. Zapamtite da je sa?etak ponekad jedino što potencijalni investitori uop?e ?itaju od ?itavog poslovnog plana, stoga se dobro potrudite oko ovog dijela.
 
 
 1. Oku ugodan format
  Oblikujte poslovni plan tako da bude ugodan za ?itanje. Ne zbijajte tekst, ostavite dovoljno praznog prostora na stranicama, pišite kratke i jasne re?enice, te kratke odlomke. U prosjeku imate samo pet ili manje minuta da zainteresirate potencijalnog ulaga?a, stoga mu morate omogu?iti da odmah razumije o ?emu se radi, ina?e ?e odustati.

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com