15 Decembar 2018

Marketing plan
 
Opis proizvoda / usluga

Opišite asortiman proizvoda/ usluga, a najzna?ajnije proizvode/ usluge opišite detaljnije

(bitne karakteristike proizvoda: sastav, veli?ina, boja, oblik, na?in upotrebe, da li je to nov ili

ve? postoje?i proizvod,...)

 
Tr?ište
 
Geografsko podru?je

Navedite geografsko podru?je na kom mislite plasirati svoje proizvode, odnosno pru?ati

svoje usluge.

Npr. usluge ?u pru?ati na teritoriji Banjaluke, proizvode ?u plasirati u Bosni i Hercegovini i

Srbiji i sl.
 

Kome su namjenjeni proizvodi i kako plasirati proizvode?

 
a) Ciljno tr?ište (grupa)

Ovdje je rije? o ciljnoj grupi, u okviru navedenog tr?išnog podru?ja koje ste izabrali, na koje

?ete ciljati sa prodajom vaših proizvoda, tj. kojima ?ete prilagoditi svoje proizvode/ usluge.

Identifikujte ciljno tr?ište što je mogu?e jasnije (starosna dob, pol, bogatstvo/ prihodi,

zanimanje, itd.) kako bi bili sigurni da proizvod/ usluga zaista odgovara njihovom ukusu,

potrebama, ?eljama.

 
b) Plasman / distribucija

Da li ?ete proizvode prodavati veletrgovcima, trgovcima na malo, ili direktno gra?anima?

Ako planirate da se bavite trgovinom ili pru?anjem ugostiteljskih usluga, detaljno obrazlo?ite

prednosti i nedostatke lokacije.

Ukoliko je firma orijentisana na proizvodnju, bilo bi bolje da je u blizini izvora sirovine ili blizu

infrastrukturnih objekata (npr. luka), i centara za transport i komunalije (npr., energija,

struja), u cilju smanjenja troškova.

 
Pore?enje sa konkurencijom

Prikupite što više informacija o konkurenciji (ko su najja?i konkurenti, kakvi su njihovi

proizvodi, po kojim cijenama prodaju, koliki promet ostvaruju, s kojom imovinom raspola?u,

koliko imaju zaposlenih i koju tehnologiju koriste, da li se promovišu, koja sredstva

promocije koriste, na kojim medijima...)

Izvršite pore?enje sa konkurencijom. U ?emu mislite da ?ete biti bolji? Npr. šta ?e ?initi Vaš

proizvod jedinstvenim na tr?ištu? Da li ?e biti boljeg kvaliteta od onog koji je trenutno

dostupan, ili ?e cijena biti povoljnija?

 
Procjena tra?nje

Ako se ne mo?ete poslu?iti pouzdanim statisti?kim podacima dobro bi bilo da napravite

jednostavnu i jeftinu probnu anketu, tj, prikupite podatke iz prve ruke ili primarne podatke.

Na primjer, ako znate koliko ima prodavnica koje prodaju vaše ili sli?ne proizvode, i ako

anketirate neke od njih u pogledu njihove prodaje, mo?ete pribli?no izra?unati ukupnu

prodaju proizvoda.

Procjenu mo?ete napraviti na više na?ina:

 • Ukoliko se planirate baviti proizvodnjom sapuna i prodavati ga na podru?ju Sarajeva,

             potrošnju sapuna na tom podru?ju mo?ete izra?unati koriste?i statisti?ke podatke o

             proizvodnji, uvozu i izvozu za BiH.

 • Potrošnja = proizvodnja + uvoz – izvoz. Zatim potrošnju u BiH podjelite sa brojem

             stanovnika u BiH, kako biste izra?unali potrošnju po glavi stanovnika. Nakon toga taj

             podatak pomno?ite sa brojem stanovnika podru?ja koje ?ete pokrivati (Sarajevo).

 • Ako se ne mo?e do?i do podataka o potrošnji u BiH, provjerite da li postoje objavljeni

             podaci o potrošnji po glavi stanovnika u Srbiji. Pošto je standard gra?ana u BiH i Srbiji

             ujedna?en, pretpostavite da je i u BiH potrošnja po glavi stanovnika na tom                  nivou.

 • U Sarajevu ima X doma?instava. Anketiranjem 100 doma?instava došlo se do

             informacije da prosje?no doma?instvo mjese?no troši Y sapuna. Potrošnja sapuna na

             godišnjem nivou u Sarjevu= X * Y * 12

 
Procjena tr?išnog udjela

Podaci sa prethodne stranice treba da Vam pomognu da napravite ovu procjenu.

Vaše tr?išno u?eš?e ?e zavisiti od Vaše sposobnosti kao preduzetnik a da prodate svoj

proizvod, vaše prodajne mre?e, promotivnih mjera, od veli?ine i kvaliteta konkurencije, itd.

Ova procjena ?e predstavljati osnov za plan obima prodaje, te se stoga podrudite da je što

realnije napravite.

 
Plan obima prodaje

Nakon što procijenite udio na tr?ištu koji realno mo?ete osvojiti, napravite procjenu vaše

o?ekivane prodaje (prognoza prodaje), tj., mjese?no za prvu godinu i godišnje u narednih tri

do pet godina (po?eljno kvartalno za 2. godinu).

Prva godišnja prognoza prodaje je obi?no dio procijenjenog udjela na tr?ištu i dobro je i tu

procjenu dodatno umanjiti za 20-30%. zbog opreza.

Ovo je da bi se dopustile neke greške u procjenjivanju tr?išta.

 
Prodajne cijene proizvoda / usluga

Kod odre?ivanja prodajne cijene vodite ra?una o jedini?nim troškovima i o cijenama

konkurentskih proizvoda.

Ukoliko uvodite novi proizvod/ uslugu na tr?ište, provjerite koje cijene su potroša?i spremni

da prihvate?
 
Koje ?e se promotivne mjere koristiti?

Promocija je neophodna da bi se kupci/ potroša?i informisali o Vašoj firmi i proizvodima /

uslugama koje nudi, te uvjerili da kupe Vaš proizvod / uslugu a ne proizvode/ usluge

konkurencije.

Neke od ovih mjera su:

 • oglasi (reklame) na TV i radio stanicama, u novinama, ?asopisima, internetu,
 • posteri,
 • besplatni uzorci,
 • obavještenja za štampu,
 • nagradne igre,
 • sponzorstvo,
 • u?eš?e na trgova?kim sajmovima i izlo?bama,
 • li?na prodaja (direktne posjete, eventualno telefonom).
 

Vodite ra?una da ?e ove aktivnosti koštati novaca Vašu firmu, pa razmislite da li ?e svaka

promotivna mjera voditi porastu prodaje.

 

Koliko trebate za promociju i distribuciju vašeg proizvoda?

Precizno prora?unajte troškove promocije i distribucije.

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com