15 Decembar 2018

Plan proizvodnje
 

Plan obima i dinamike proizvodnje (pru?anja usluga)

 

Baziraju?i se na planu prodaje (u sklopu marketing plana) navedite planirani obim

proizvodnje (pru?anja usluga) i dinamiku po mjesecima, npr.:

Proizvod                                                 1. mjesec           2. mjesec        3. mjesec

Proizvod A                                              180 kg                220 kg            250 kg

Proizvod B                                              140 kg                150 kg            180 kg

 

Šema i opis procesa proizvodnje (pru?anja usluga)

Da biste sagledali sve troškove koji ?e u procesu proizvodnje javiti (radna snaga, sirovina, i

re?ijski troškovi), korisno je pratiti ?itav proizvodni proces i spoznati kako se prima sirovina i

postepeno transformiše putem razli?itih procesa (npr., rezanjem, miješanjem, sastavljanjem,

finiširanjem, pakovanjem, itd.) u gotov proizvod.

Opis procesa ne mora biti duga?ko objašnjenje, nego treba da pokriva sve glavne operacije.

Grafikon toka procesa je korisno sredstvo za prikazivanje proizvodnog procesa. Ovo ?e

tako?e pojasniti koliko radnika je potrebno u svakoj fazi i koje su im kvalifikacije neophodne.

 

Opis objekta i/ili zemljišta potrebnog za proizvodnju ili pru?anje usluge

Pri opisu vodite ra?una o detaljima koji su relevantni za obavljanje djelatnosti, tj. svi ili neki

od navedenih: cijena izgradnje, kupovine ili zakupa objekata, propisane amortizacione

stope, lokacija (samo proizvodnih objekata, odnosno onih gdje se pru?a osnovna usluga),

površina, spratnost, broj prostorija, visina, osvjetljenje, ventilacija, zvu?na izolacija, na?in

zagrijavanja i sl.)

Npr. ako je u pitanju uzgoj gljiva, ventilacija i osvjetljenje su bitan faktor, dok kod

ra?unovodstvenog biroa nema potrebe naglašavati ova dva faktora.

 

Opis opreme (mašine, kompjuteri, vozila i sl.)

Odnosi se na opremu koja je direktno vezana za proces proizvodnje (pru?anja usluga), pri

?emu treba navesti: broj, vrstu, kapacitet, cijene, dobavlja?e, ostale troškove nabavke

(carina, transport, monta?a i sl.), vrijeme isporuke, o?ekivani rok trajanja ili propisane

amortizacione stope.

Potrebne sirovine, materijal i sitni alat i/ili pribor

Navesti potrebne koli?ine (uve?ane za zalihe), vrstu, cijene, dobavlja?e, zavisne troškove

nabavke (transport, carina), rokove pla?anja i druge uslove kupovine, eventualne sezonske

promjene u dostupnosti i sl.

 
Radna snaga

Navesti broj stalno potrebnih radnika (samo onih u proizvodnji, odnosno onih koji ?e

direktno biti anga?ovani na pru?anju usluga) i broj povremeno potrebnih (navesti vrijeme

kad ?e biti potrebni, npr. samo subotom, samo u julu, samo tokom ljeta i sl.), potrebne

kvalifikacije radnika, dostupnost radnika potrebnih kvalifikacija, plate radnika, itd.

 

Re?ijski troškovi proizvodnje (pru?anja usluga)

Navesti planirane troškove struje, grijanja, odr?avanja mašina (oni koji se javljaju zbog

proizvodnje ili pru?anja usluga, dakle trošak struje za zagrijavanje kancelarija administracije

ne pripada ovdje).

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com