15 Decembar 2018

Plan organizacije poslovanja
 
Organizacioni oblik firme

Kako ?ete registrovati svoj biznis, da li kao preduzetni?ka djelatnost (zanatska radnja,

ugostiteljska radnja, trgova?ka radnja) ili kao preduze?e (akcionarsko društvo, društvo

ograni?ene odgovornosti, orta?ko društvo, komanditno društvo).

 
Organizaciona struktura firme

Da bi firma poslovala efikasno, mora postojati neka struktura autoriteta i odgovornosti

(zapovjedni lanac), podjela rada (distribucija poslova), i definicija toga šta svaki pojedinac

treba da radi u firmi (opis poslova).

Stoga je firmi neophodna organizaciona struktura. Ovo se glavnom prikazuje preko

grafikona, tj. organizacione šeme.

U osmišljavanju organizacione strukture, va?no je da se imaju na umusve potrebne funkcije

poslovanja (marketing, proizvodnja, finansije, ...).

U maloj firmi, jedna osoba mo?e upravljati sa nekoliko funkcija.

Na primjer, preduzetnik mo?e imati dvostruku ulogu, kao direktor firme i kao direktor

proizvodnje.
 
Objekti (prostorije) i oprema

Navedite prostorije, opremu i inventar koji su potrebni za funkcionisanje firme, a koji nisu u

direktnoj vezi sa proizvodnjom ili pru?anjem usluga.

Npr. kancelarija za direktora, sekretaricu, ra?unovo?u, portira, sanitarni ?vor, gara?a, sala za

sastanke, sala za doru?ak, izlo?beni salon, kompjuteri, telefoni, štampa?i, kamioni,

automobili, gara?e, tepisi, stolice i sl.

 
Radna snaga

Navedite broj i kvalifikacije potrebne ostale radne snage i njihove plate (za radnu snagu i

menad?ere koji nisu spomenuti u proizvodnom planu).

 
Predoperativne aktivnosti

Navedite sve aktivnosti koje ?e biti potrebno obaviti prije po?etka poslovanja, i vremenski

period potreban za obavljanje ovih aktivnosti.

Npr: ure?enje zemljišta, registracija preduze?a, dobijanje gra?evinske dozvole, izgradnja

objekta, nabavka opreme, dobijanje radne dozvole, zapošljavanje radnika i sl.).

 
Troškovi poslovanja

Navedite sve troškove poslovanja koje niste naveli prethodnim dijelovima plana (troškovi

amortizacije opreme i objekata u kojima se ne odvija proizvodnja, troškovi goriva, troškovi

struje za kancelarije, troškovi telefona, troškovi interneta, itd.).


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com