15 Decembar 2018

Finansijski plan
 
 
Plan finansiranja investicije

(pregled potrebnih ulaganja i izvora finansiranja)

 

R.br. Po?etna ulaganja Iznos (KM)                 R.br. Izvori finansiranja            Iznos (KM)                           

1. Zemljište                                                         1. Vlastiti kapital

2. Objekti (zgrade)                                              2. Pozajm. od prijatelja

3. Oprema (mašine)                                            3. Kredit od banke

4. Vozila                                                              4. Dug dobavlja?ima
5. Inventar

6. Po?etne zalihe sirovina i mat.

7. Registracija firme

8. Osiguranje

9. Po?etni nov?ani saldo

10. Ostalo
11. UKUPNO:                                                      5. UKUPNO:
 
Planirani bilans uspjeha

Plan prihoda i troškova (planirani bilans uspjeha)

 

R.br.                                                Opis                                                                                 Iznos(KM)

Prihodi

1. Prihodi od prodaje na doma?em tr?ištu

2. Prihodi od prodaje na stranom tr?ištu

3. Ukupni prihodi
Troškovi:

4. Sirovine i materijal

5. Neto zarade radnika

6. Porezi i doprinosi na neto zarade

7. El. energija
8. Telefon
9. Internet

10. Troškovi amortizacije

11. Gorivo

12. Odr?avanje opreme i vozila

13. Ishrana radnika

14. Zakup poslovnog prostora

15. Gradsko grijanje

16. Komunalije (voda i odvoz otpada)

17. Troškovi kamata
18. Porezi i takse

19. Promocija (TV, radio, internet i novinski oglasi i reklame, bilbordi, katalozi, nagradnaigra, degustacije itd.)

20. Ostali troškovi
21. Ukupno troškovi
22. Dobit/ gubitak

23. Porez na dobit (u Republici Srpskoj 10%, u Federaciji BH 30%)

24. Neto dobit nakon oporezivanja
 

Cash Flow

Plan nov?anih tokova (cash flow)
 

R.br.                            Opis                                  1. mjesec         2. mjesec       3., 4., – 12. mjesec

 
1 . Po?etno stanje novca

2.Priliv od prodaje (napla?eni

prihodi)

3.Drugi priliv (po?etni unos i

pove?anje kapitala, podizanje

kredita, ...)
4. UKUPAN PRILIV (=2. + 3.)
           Ulaganja:

5. Nabavka proizvodne opreme

6. Nabavka kancelarijske opreme

7. Nabavka inventara
8. Nabavka vozila

9.Izgradnja, kupovina, adaptacija

poslovnog prostora

10.Nabavka po?etnih zaliha

sirovina

11. Registracija preduze?a

12. Uvo?enje telefonske linije

13. Ostala ulaganja
Pla?anja obaveza i nov?ana
rezerva (stavka 19.)

14. Sirovine i materijal

15. Bruto plate radnika

16. El. energija

17. Zakup poslovnog prostora

18. Grijanje
19. Rate kredita

19.Nov?ana rezerva (saldo sa

kojim se ?eli po?eti poslovanje)

20.Ostale obaveze (komunalije,

porezi, telefon itd.)

21. UKUPNO ODLIV (od 5. do 20.)

22.Razlika priliva i odliva (neto nov?ani tok) (=4. – 21.)

23.Novo stanje (ujedno po?etno za naredni period) (=1. + 22.)

 

Po?etni bilans stanja

 

Aktiva (imovina / sredstva )                                                     Pasiva (izvori sredstava)

 

Obrtna sredstva                                                                         Kratkoro?ne obaveze

Novac u blagajni                                                                          Dug dobavlja?ima

Novac na ra?unu                                                                         Dug za poreze i doprinose

Potra?ivanja od kupaca                                                                  Kratkoro?ni krediti

Zalihe gotovih proizvoda                                                             Dugoro?ne obaveze

Zalihe sirovina i materijala                                                           Dugoro?ni krediti

Sitni inventar                                                                                           Vlastiti kapital

Osnovna sredstva
Vozila
Oprema
Objekti
Zemljište
 

Finansijski indikatori poslovanja

Finansijski pokazatelji poslovanja se dijele na:

??Pokazatelje profitabilnosti
??Pokazatelje likvidnosti
??Pokazatelje sigurnosti
??Pokazatelje aktivnosti

Za one koji ?ele da pokrenu biznis je dovoljno da izra?unaju slijede?e indikatore kako bi mogli

odlu?iti da li ?e planirani biznis biti isplativ.

??Stopa povrata na ulaganja = (neto dobit nakon oporezivanja / ulo?ena sredstva) x 100

??Period povrata ulaganja = 100 / prosje?na stopa povrata na ulaganja

??Mar?a neto dobiti = (neto dobit nakon oporezivanja / prihod) x 100

Ovim korakom završavate izradu svog biznis plana.

Nakon uspješne izrade biznis plana potrebno je pristupiti registraciji preduze?a


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com