15 Decembar 2018

Registracija privrednih subjekata
 

Registracija privrednih subjekata je regulisana slijede?im zakonima:

RS
 • Zakon o preduze?ima (»Slu?beni glasnik RS« br. . 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04, 34/06),
 • Zakon o zanatsko-preduzetni?koj djelatnosti (»Slu?beni gl. RS« br. 16/02, 39/03, 97/04, 34/06)
 • Pravilnik o odre?ivanju djelatnosti za ?ije obavljanje nije potreban poslovni prostor (»Slu?beni gl. RS« br. 49/02)
FbiH
 • Zakon o privrednim društvima (»Slu?bene novine FbiH« br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03)
 • Zakon o obrtu (»Slu?bene novine FbiH« br. 52/02, 29/03,11/05)
 

Registracija privrednog subjekta je postupak kod nadle?nog organa kojim dobijate odobrenje

za obavljanje odre?ene/ih djelatnosti na odre?enom teritoriju na na?in i pod uslovima propisan

zakonom.
Privrednu djelatnost mogu obavljati pravna i fizi?ka lica:
1) Pravna lica:
 • Preduze?a / Privredna društva
 • Zadruge
 
2) Fizi?ka lica:
 • Preduzetnici / Obrtnici
 • Poljoprivredna proizvodnja
 
PRAVNA LICA
 

U Republici Srpskoj se mogu organizovati privredna društva i javna preduze?a.

1) Privredna društva su:

 • Društva lica (Orta?ko društvo, Komanditno društvo)
 • Društva kapitala ( Akcionarsko društvo, Društvo ograni?ene odgovornosti)
 

Orta?ko društvo (o.d.) – društvo koje se osniva ugovorom dva ili više fizi?kih lica koja se

obavezuju da, uz sopstvenu neograni?enu solidarnu odgovornost za obaveze društva, obavljaju

odre?enu djelatnost pod zajedni?kom personalnom firmom. Orta?ko društvo mogu osnovati

najmanje dva fizi?ka lica, i to ugovorom u pismenoj formi.

Karakteristika ovog društva, jeste to što ortaci neograni?eno solidarno odgovaraju za obaveze

društva svojom li?nom imovinom. Zbog toga ne postoji zakonom propisan minimum osnovnog

kapitala ovakvog preduze?a.
 

Komanditno društvo (k.d.) – društvo koje se osniva ugovorom dva ili više lica radi obavljanja

djelatnosti pod zajedni?kom firmom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograni?eno

solidarno za obaveze društva (Komplementar), a rizik najmanje jednog lica ograni?en je na

visinu ugovorenog uloga (Komanditor). Kao i kod orta?kog društva, ni ovdje zakon ne propisuje

minimum osnovnog kapitala preduze?a.
 

Akcionarsko društvo (a.d.) – društvo koje osnivaju pravna, odnosno fizi?ka lica radi obavljanja

djelatnosti, a ?iji je osnovni kapital utvr?en i podijeljen na akcije odre?ene nominalne

vrijednosti. Vlasnici nad preduze?em ovdje odgovaraju samo do visine svog uloga, te zbog tog

zakon propisuje minimum osnovnog kapitala preduze?a.
 

Društvo sa ograni?enom odgovornoš?u (d.o.o.) – društvo koje, radi obavljanja djelatnosti,

osnivaju pravna ili fizi?ka lica koja ne odgovaraju za obaveze društva, a snose rizik za poslovanje

društva do visine svog uloga. Ulozi ?lanova društva ?ine osnovni kapital društva.

 

2 ) Javno preduze?e je preduze?e koje se osniva radi obavljanja djelatnosti od opšteg interesa i

mogu ga osnovati republika ili opština/grad.

U Federaciji BiH se mogu organizovati privredna društva i javna preduze?a.

a) Privredna društva:

 • Društvo sa neograni?enom solidarnom odgovornoš?u (d.n.o.)
 • Komanditno drušvo (k.d.)
 • Dioni?ko društvo (d.d.)
 • Društvo sa ograni?enom odgovornoš?u (d.o.o.)
 

b) Javno preduze?e

 

Društvo sa neograni?enom solidarnom odgovornoš?u (d.n.o.) - se osniva ugovorom dvije ili

više osoba, koje odgovaraju za obaveze preduze?a cjelokupnom svojom privatnom imovinom.

Društvo s neograni?enom solidarnom odgovornoš?u osniva se ugovorom o osnivanju. Ugovor o

osnivanju društva s neograni?enom solidarnom odgovornoš?u obavezno sadr?i ime, prezime i

adresu prebivališta ili firmu i sjedište ?lanova društva, firmu, sjedište i djelatnost društva i prava

i obaveze ?lanova. U podjeli dobiti, snošenju rizika i pokrivanju gubitaka, osniva?i u?estvuju

solidarno i preduze?em upravljaju svi ?lanovi ravnopravno i odgovorno.

 

Komanditno društvo (k.d.) - osnivaju najmanje jedan komanditor (tajni ?lan) i jedan

komplementar (javni ?lan). Osniva se ugovorom. Za obaveze društva odgovaraju komplementari

cjelokupnom svojom imovinom. Ulog komanditora je isklju?ivo u novcu, dok komplementara

mo?e biti u novcu, stvarima i pravima. Osnovni ulog pri registraciji je 50 000 KM. Komanditno

društvo se mo?e organizovati i na dionice (k.d.d.).
 

Dioni?ko društvo (d.d.) – se osniva izdavanjem dionica, a vlasnici dionica su dioni?ari (suvlasnici)

dioni?kog društva. Dioni?ko društvo se osniva ugovorom, a upis i uplata dionica se vrši kod

izabrane banke. Osnovati se mo?e simultano- otkupom emitovanih dionica i sukcesivnoraspisivanjem

javnog poziva za kupovinu dionica. Zakonski minimalna glavnica je 50 000 Km, i

osniva?ki kapital se iskazuje u novcu, a stvarni ulozi mogu biti u novcu, stvarima i pravima.

 

Društvo ograni?ene odgovornosti (d.o.o.) - mo?e osnovati jedna ili više osoba. Osniva?ki ulog je

p?etni kapital preduze?a i minimalno mo?e da iznosi 2000 KM. Preduze?e odgovara za svoje

obaveze cjelokupnom svojom imovinom, ali osniva?i ne odgovaraju za obaveze preduze?a

li?nom imovinom koja nije unesena u preduze?e.

Zadruga - Za osnivanje i registraciju zadruge potrebne su najmanje pet fizi?kih ili pravnih lica.

Nije propisana visina osniva?kog kapitala, mo?e da bude opšta ili specijalnizovana. Potrbeno je

usvojiti osniva?ki akt i zadru?na pravila. Registruje se kao i preduze?e.

 
FIZI?KA LICA
 

U Republici Srpskoj : Preduzetni?ka djelatnost je obavljanje registrovanih privrednih djelatnosti

od strane fizi?kih lica koje ostvaruju proizvodnjom, prometom ili pru?anjem usluga na tr?ištu

radi sticanja dobiti.

Preduzetnik je fizi?ko lice koje pod svojim imenom obavlja privrednu djelatnost.

Preduzetnik mo?e registrovati djelatnost osnivanjem radnje (sa poslovnim prostorom) ili

obavljanje djelatnosti bez poslovnog prostora, te mo?e registrovati djelatnost kao osnovno

zanimanje (nezaposlena lica) ili kao dopunsko (zaposlena lica). Registrovati se mogu i ku?na

radinost, te poljoprivredna djelatnost. Popis djelatnosti koja se mogu obavljati bez poslvnog

prostora je propisan aktom Vlade RS (Pravilnik).
Više lica mo?e osnovati zajedni?ku radnju.
 

U Federaciji BiH : Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registriranih gospodarskih

i drugih djelatnosti u osnovnom i dopunskom zanimanju od strane obrtnika sa svrhom

postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pru?anjem usluga na tr?ištu.

Dopuštena je svaka gospodarska i druga djelatnost koja nije zakonom zabranjena.

Obrtnik u smislu ovoga zakona je fizi?ka osoba koja obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj

ra?un, a pritom se mo?e koristiti i radom drugih osoba s kojima je u obvezi sklopiti ugovor o

radu. Obrtom se smatraju i poslovi ku?ne radinosti, a mo?e se registrovati i poljoprivredna

djelatnost.
Obrti su: slobodni, vezani i posebni.

Slobodni obrti su obrti za ?ije se obavljanje ne tra?i stru?na osposobljenost, stru?na sprema ili

majstorski ispit.

Vezani obrti su obrti za ?ije se obavljaje tra?i stru?na osposobljenost, stru?na sprema ili

majstorski ispit.

Posebni obrti su obrti koje obrtnik mo?e obavljati samo ako ispunjava uvjete za vezane obrte i

ima saglasnost za obavljanje posebnih obrta.

Popis vezanih i posebnih obrta propisuje Vlada Federacije BiH na federalnog ministra trgovine,

po prethodno pribavljenom mišljenju nadle?nog federalnog ministarstva.

Dvije ili više fizi?kih osoba mogu zajedni?ki obavljati obrt, što regulišu pismenim ugovorom.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com