15 Decembar 2018

Postupak registracije d.o.o. za Federaciju BiH

 1. Osniva?ki akt
 2. Otvaranje prelaznog ra?una u banci
 3. Poresko uvjerenje
 4. Izjave
 5. Izjava o neposjedovanju drugog privrednog subjekta i Izjava o prihvatanju du?nosti direktora)
 6. Obrasci za registraciju privrednog društva
 7. Dobijanje Sudskog rješenja o registraciji preduze?a
 8. Dobijanje rješenja tr?išne inspekcije
 9. Dodjeljivanje statisti?kog broja
 10. Dobijanje poreskog identifikacionog broja
 11. Otvaranje stalnog ra?una u banci
 12. Dodjeljivanje PDV i carinskog broja
 13. PIO broj

1. Donošenje akta o osnivanju društva sa ograni?enom odgovornoš?u i statuta.
Odluka o osnivanju društva sa ograni?enom odgovornoš?u, donosi se u slu?aju da je osniva? jedno fizi?ko ili pravno lice.
Ugovor o osnivanju d.o.o. zaklju?uje se kada društvo osnivaju dva ili više fizi?kih ili pravnih lica.

2. Potrebno je otvoriti ra?un u nekoj od poslovnih banaka i polo?iti osniva?ki ulog ( 2000 KM).

3. Poresko uvjerenje je neophodno kako bi se nadle?ni organ uvjerio da vi niste nesavjestan privrednik, te da nemate drugih poslovnih aktivnosti u kojima niste izmirili poreske obaveze. Poresko uvjerenje izdaje Poreska uprava vaše op?ine. 10-20 KM

4. Uz dokumente koji su navedeni u koracima 1-4, potrebno su vam i dvije izjave - kao osniva?u da na podru?ju Federacije BiH/Republike Srpske, nemate drugi privredni subjekt, te kao direktoru (izjavu potpisuje direktor društva) Izjava o prihvatanju du?nosti.

5. Sudski obrasci za registraciju privrednog društva (preduze?a) zajedno sa osniva?kim aktom, predstavljaju osnov za Sudsku registraciju vašeg preduze?a, tj. upis u Sudski registar kantonalnog suda..

6. Pe?at mo?ete izraditi kod ovlaštenih pe?atorezaca . Naknada za izradu pe?ata se kre?e od 20-50 KM.

7. Odobrenje za rad dobijate u nadle?nom Odjelu tr?išne inspekcije, nakon što popunite obrazac, predate kopiju Sudskog rješenja i izvršite uplatu takse. Nakon predaje zahtjeva, inspektori izlaze na lice mjesta i sa?injavaju zapisnik, koji koristite za dalje korake u registraciji. Sve što vam je potrebno za ovo odobrenje mo?ete dobiti u Tr?noj inspekciji – zahtjev, uplatnice i ?iro ra?une na koje trebate uplatiti 100 KM + 50 KM (ukupno 150 KM).

8. Dodjeljivanje statisti?kog broja

Nakon dobijanja Sudskog rješenja o registraciji preduze?a, potrebno je i da se vaše preduze?e registruje u Registar preduze?a kod Statisti?kog zavoda Federacije BiH.

Za dobijanje Rješenja o dodjeli statisti?kog broja potrebno je da predate sljede?e dokumente:

 • Zatjev za dodjeljivanje statisti?kog broja (dobijate ga u statisti?kom uredu – cijena 2- 3 KM)
 • ovjerena kopija Sudskog rješenja o registraciji preduze?a
 • uplata na 100 KM

9. Dobijanje poreskog identifikacionog broja

Sa ovjerenom kopijom Sudskog rješenja i Dozvolom za rad Tr?išne inspekcije, predajete

Zahtjev za dodjelu poreskog identifikacionog broja u Poresku upravu.

10. Otvaranje stalnog ra?una u banci

Otvaranje stalnog ra?una u banci, ukoliko ste postupili po preporukama navedenim u Koraku 3, predstavlja samo formalnost, i za istu nisu potrebni dodatni dokumenti i uplate.

Banci predajete:
 • kopiju Sudskog rješenja o registraciji
 • kopiju Rješenja o dodjeljivanju statisti?kog broja
 • kopiju Rješenja o dodjeljivanju poreskog broja
 • popunjen bankovni obrazac za ovlaštena lica koja mogu raspolagati ra?unom – dobijate ga u banci (prethodno se to nazivalo “Karton ovlaštenih potpisnika”).

Vaš ra?un je operativan odmah, te mo?ete raspolagati sa sredstvima na ra?unu, uklju?uju?i i sredstva koja ste uplatili kao osniva?ki kapital.

11. a)Registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost
Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadle?nog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Obavezi prijavljivljnja podlije?u sva lica ?iji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da ?e pre?i prag od 50.000,00 KM.
Za registraciju obveznika PDV-a, potrebno je dostaviti:

 1. zahtjev za registraciju PDV obveznika,
 2. rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija),
 3. potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS (ovjerena kopija),
 4. uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa,
 5. druge dokumente u zavisnosti od vrste registracije, a u skladu sa Pravilnikom o registraciji obveznika PDV-a.

11. b) Upis u registar carinskih obveznika

Prijava za upis u registar carinskih obveznika, vrši se kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. pismeni zahtjev,
 2. rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija). Preduze?e mora biti registrovano za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti,
 3. potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS (ovjerena kopija),
 4. karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je ra?un otvoren,
 5. uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa.

12. Prijava preduze?a i zaposlenih Fondu penzijsko invalidskog osiguranja FBiH

Prilikom prijave potrebno je Fondu dostaviti:

 1. obrazac (obrazac se dobija u Fondu),
 2. rješenje suda sa obrascima (ovjerena kopija),
 3. akt o osnivanju preduze?a,
 4. akt Republi?kog zavoda za statistiku (ovjerena kopija)

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com