15 Decembar 2018

Postupak registracije d.o.o. za Republiku Srpsku

 
 1. Priprema i sastavljanje osniva?kog akta (odluka ili ugovor o osnivanju)
 2. Uplata osniva?kog uloga u nekoj od poslovnih banaka
 3. Opštinsko rješenje o ispunjenosti uslova u pogledu tehni?ke opremljenosti, zaštite na radu, zaštite i unapre?enja ?ovjekove sredine/ Kantonalno ili opštinsko rješenje o ispunjenosti uslova za po?etak obavljanja djelatnosti
 4. Upis u registar nadle?nog osnovnog suda/ kantonalnog suda
 5. Izrada pe?ata
 6. Statisti?ki broj
 7. Poreski broj
 8. PDV i Carinski broj
 9. PIO broj

1. Donošenje akta o osnivanju društva sa ograni?enom odgovornoš?u i statuta.
- Odluka o osnivanju društva sa ograni?enom odgovornoš?u, donosi se u slu?aju da je osniva? jedno fizi?ko ili pravno lice
- Ugovor o osnivanju d.o.o. zaklju?uje se kada društvo osnivaju dva ili više fizi?kih ili pravnih lica.
Potrebno je otvoriti ra?un u nekoj od poslovnih banaka i polo?iti osniva?ki ulog ( 2000 KM).

2. Registracija d.o.o. kod osnovnog suda
Za poslove registracije preduze?a, nadle?an je Osnovni sud u sjedištu Okru?nog suda.
Dokumentacija koju je potrebno prilo?iti prilikom registracije:
1. popunjeni obrasci (1−4) (obrasci mogu da se nabave knji?arama po cijeni 10 – 15 KM),
2. akt o osnivanju (odluka ili ugovor),
3. statut preduze?a (primjer statuta),
4. potvrda banke o deponovanim sredstvima na privremeni ra?un ili dokaz o nov?anoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo,
5. ovjeren potpis lica ovlaš?enog za zastupanje,
6. odluka o imenovanju lica ovlaš?enog za zastupanje, ako to lice nije odre?eno osniva?kim aktom,
7. tekst oglasa sa pla?enom taksom (oglas u „Slu?benom glasniku RS“ iznosi 4,5 KM po kucanom redu),
8. ovjerena kopija diplome direktora i kopija li?ne karte,
9. ako je rije? o stranom ulaganju, tada je potrebno prilo?iti i rješenje o registraciji stranog ulaganja, ili druge posebne dozvole koje su potrebne za obavljanje odre?enih djeltanosti.
10. pla?ena taksa u iznosu od 450 KM (bez spoljne trgovine), odnosno 950 KM (sa spoljnom trgovinom),


3. Izrada pe?ata preduze?a
Pe?at se mo?e izraditi u bilo kojoj pe?atoreznici, gdje je na uvid potrebno dostaviti Rješenje o registraciji preduze?a.
Izrada pe?ata iznosi 30-70 KM.

4. Registracija preduze?a kod Republi?kog zavoda za statistiku u RS
Registracija se vrši kod Republi?kog zavoda za statistiku kome je potrebno dostaviti:
1. popunjen obrazac zahtjeva koji mo?ete dobiti u Republi?kom zavodu za statistiku (obrazac se ovjerava pe?atom preduze?a),
2. dokaz o izmirenju republi?ke administrativne takse u iznosu od 70 KM;
3. rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija),
4. ovjeren potpis lica ovlaš?enog za zastupanje (obrazac OP).

5. Dobijanje Rješenja o ispunjenosti uslova u pogledu tehni?ke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapre?enja ?ivotne sredine
Da bi preduze?e otpo?elo sa radom, potrebno je pribaviti Rješenje o ispunjenosti uslova u pogledu tehni?ke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapre?enja ?ivotne sredine.
Za izdavanje ovog rješenja nadle?no je opštinsko/gradsko Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, kome je potrebno dostaviti:

 • popunjen obrazac zahtjeva koji mo?ete dobiti u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi,
 • dokaz o upla?enoj opštinskoj/gradskoj taksi (101 KM),
 • rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija),
 • ovjerena kopija diplome direktora,
 • kopija li?ne karte,
 • upotrebna dozvola za koriš?enje poslovnog prostora (Ako je dozvola starija od tri godine, tada je potrebno pribaviti atest o mjerenju elektri?ne instalacije koji tako?e ne smije biti stariji od tri godine),
 • pravni osnov koriš?enja poslovnog prostora (ugovor o zakupu, posjedovni list),
 • dokaz o izvršenoj uplati za komisijski pregled (100 KM),
 • ovjeren potpis lica ovlaš?enog za zastupanje (obrazac OP),
 • posebne dozvole ako su neophodne.

6. Registracija kod Poreske uprave RS ( Napomena : Zahtjev za dobijanje poreskog broja dostaviti u roku od 5 dana od dana dobijanja sudskog rješenja.)
Prijava poreskog obveznika se vrši kod organizacione jedinice Poreske uprave
u ?ijoj se nadle?nosti nalazi lokacija glavnog mjesta poslovanja.
Za registraciju porekog obveznika, potrebno je Poreskoj upravi dostaviti:

 1. popunjen obrazac prijave PZR 1,
 2. rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija),
 3. rješenje opštinskog/gradskog organa,
 4. statisti?ki broj,
 5. ovjerena kopija li?ne karte direktora,
 6. broj ?iro ra?una kod poslovne banke,
 7. republi?ku taksu (2 KM).

7. ?iro ra?un mo?ete otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci.
Prilikom otvaranja ra?una banci je potrebno dostaviti:

 • rješenje suda sa obrascima (ovjerena kopija),
 • obavještenje o razvrstavanju jedinice razvrstavanja Republi?kog zavoda za statistiku,
 • kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa ra?una,
 • Statut ili pravila vlasnika ra?una koji se ne upisuje u sudski registar,
 • potvrdu o registraciji poreskog obveznika.


8. Registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost
Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadle?nog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Obavezi prijavljivljnja podlije?u sva lica ?iji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da ?e pre?i prag od 50.000,00 KM.
Za registraciju obveznika PDV-a, potrebno je dostaviti:

 • zahtjev za registraciju PDV obveznika,
 • rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija),
 • potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS (ovjerena kopija),
 • uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa,
 • druge dokumente u zavisnosti od vrste registracije, a u skladu sa Pravilnikom o registraciji obveznika PDV-a.

Upis u registar carinskih obveznika
Prijava za upis u registar carinskih obveznika, vrši se kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH
Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

 1. pismeni zahtjev,
 2. rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija). Preduze?e mora biti registrovano za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti,
 3. potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS (ovjerena kopija),
 4. karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je ra?un otvoren,
 5. uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa.

9. Prijava preduze?a i zaposlenih Fondu penzijsko invalidskog osiguranja RS Prijava preduze?a se vrši Fondu penzijsko invalidskog osiguranja RS

 1. Prilikom prijave potrebno je Fondu dostaviti:
 2. obrazac (obrazac se dobija u Fondu),
 3. rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija),
 4. akt o osnivanju preduze?a,
 5. akt Republi?kog zavoda za statistiku (ovjerena kopija),


Svako preduze?e je du?no da Fondu PIO prijavi najmanje dvoje zaposlenih. Prijava se vrši tako što se Fondu PIO dostavi sljede?a dokumentacija:

 1. obrasci M2 i M3 za prijavu zaposlenih,
 2. ugovori o radu,
 3. rodne listove zaposlenih,
 4. radne knji?ice.

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com