15 Decembar 2018

Registracija preduzetni?ke djelatnosti - primjer Banja Luka

1. Odobrenje za obavljanje djelatnosti izdaje Odjeljenje za privredu Grada.

Odjeljenju je potrebno dostaviti sljede?u dokumentaciju:
1. popunjen obrazac zahtjeva,
2. ovjerena fotokopija li?ne karte,
3. uvjerenje o dr?avljanstvu ili ovjerena fotokopija pasoša,
4. uvjerenje o poslovnoj sposobnosti, ako se djelatnost obavlja kao osnovna (izdaje ga Centar za socijalni rad),
5. ovjerena kopija dokaza o odgovaraju?oj stru?noj spremi, odnosno dokaz da ?e se zaposliti lice sa odgovaraju?om stru?nom spremom,
6. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ako se djelatnost obavlja kao osnovno zanimanje,
7. dokaz o radnom statusu, za osnovno zanimanje – dokaz da nije u stalnom radnom statusu (izdaje ga Zavod za zapošljavanje, za dopunsko zanimanje – uvjerenje poslodavca da je u stalnom radnom odnosu i ovjerena fotokopija radne knji?ice,
8. dokaz o tehni?kom prijemu (ovjerena kopija upotrebne dozvole za korištenje poslovnih prostorija koju ?ete dobiti u Odjeljenju za prostorno ure?enje grada/opštine),
9. pravni osnov korištenja poslovnog prostora (ugovor o zakupu, ugovor o prodaji, posjedovni list),
10. uvjerenje Suda za prekršaje da podnosiocu zahtjeva nije izre?ena pravosna?na mjera zabrana obavljanja tra?ene djelatnosti,
11. ugovor o osnivanju orta?ke radnje (samo ukoliko su osniva?i 2 ili više lica),
12. opštinsku/gradsku administrativnu taksu (iznosi takse su razli?iti i propisuju se opštinskim/gradskim odlukama, a zavise i od vrste djelatnosti koja se registruje. Npr. taksa za registraciju ugostiteljske djelatnosti u Banjoj Luci iznosi 100 KM).
13. uplatnicu za pregled poslovnih prostorija (npr. u Banjoj Luci, za pregled poslovnih prostorija pri registraciji zanatske djelatnosti, pla?a se 20 KM).
Odejeljenje za privredu je du?no da u roku od 15 dana, od dana uredno podnesenog zahtjeva, izda rješenje kojim konstatuje da su ispunjeni uslovi za obavljanje djelatnosti.

2. Izrada pe?ata
Pe?at se mo?e izraditi u bilo kojoj pe?atoreznici, gdje je na uvid potrebno dostaviti rješenje o registraciji.
Izrada pe?ata iznosi 20 – 30 KM.

3. Registracija kod Poreske uprave RS
Prijava poreskog obveznika se vrši kod organizacione jedinice Poreske uprave
u ?ijoj se nadle?nosti nalazi lokacija glavnog mjesta poslovanja.
Za registraciju porekog obveznika, potrebno je Poreskoj upravi dostaviti:
1. popunjen obrazac prijave PZR 1,
2. rješenje opštinskog/gradskog organa o obavljanju djelatnosti,
3. ovjerenu kopija li?ne karte,
4. broj ?iro ra?una kod poslovne banke (privremenog),
5. republi?ku taksu (2 KM).
Potvrda o registraciji poreskog obveznika, dobija se u roku od dva do tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

4. Otvaranje ?iro ra?una
?iro ra?un mo?ete otvoriti u bilo kojoj poslovnoj banci.
Prilikom otvaranja ra?una banci je potrebno dostaviti:
1. rješenje opštinskog/gradskog organa o obavljanju djelatnosti,
2. kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa ra?una,
3. potvrdu o registraciji poreskog obveznika.

5. Registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost
Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadle?nog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Obavezi prijavljivljnja podlije?u sva lica ?iji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da ?e pre?i prag od 50.000,00 KM.
Za registraciju obveznika PDV-a, potrebno je dostaviti:
1. zahtjev za registraciju PDV obveznika,
2. rješenje opštinskog/gradskog organa o obavljanju djelatnosti,
3. potvrdu o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS,
4. uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa,
5. druge dokumente u zavisnosti od vrste registracije, a u skladu sa Pravilnikom o registraciji obveznika PDV-a.

6. Prijava zaposlenih Fondu penzijsko invalidskog osiguranja RS
Prijava se vrši Fondu penzijsko invalidskog osiguranja RS.
Prijava se vrši tako što se Fondu PIO dostavi sljede?a dokumentacija:
1. obrasci M2 i M3 za prijavu zaposlenih,
2. ugovori o radu,
3. rodne listove zaposlenih,
4. radne knji?ice.
Prijava zaposlenih se vrši odmah i ne pla?a se.

7. Po?etak obavljanja djelatnosti
Preduzetnik je du?an otpo?eti sa obavljanjem odobrene djelatnosti u roku od šest mjeseci od dana pravosna?nosti rješenja za obavljanje te djelatnosti.
Pored toga preduzetnik je obavezan da, nadle?nom opštinskom organu, prijavi po?etak obavljanja djelatnosti najmanje osam dana prije po?etka.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com