15 Decembar 2018

Ideja za novi posao
 

Svaki preduzetnik ?eli znati na kojim se podru?jima otvaraju nove mogu?nosti za prihode. Za pokretanje novog posla ili razvijanje postoje?eg potrebne su dobre ideje. Za obavljanje posla, geografija više ne igra ulogu. ?ak i relativno male kompanije imaju sve više ljudi koji rade u timovima po cijelom svijetu. Koriste se standardne platforme za laptope i e-mailove, mobilne telefone i pristupe internim mre?ama.

Neva?no je nalazite li se u Singapuru ili Kaliforniji. Istovremeno, dva ?ovjeka u istoj ulici mogu raditi u razli?itim vremenskim zonama da bi opslu?ili udaljene korisnike. Ljudi ?e morati nau?iti kako se nositi s time i organizirati vrijeme da bi ostali uklju?eni: geografija mo?da nije toliko va?na, ali potreba za osje?ajem zajedništva ostaje jednaka.

Biznisu treba i jednostavnost

Zašto moramo pritisnuti pet tipki da bismo obavili neki posao, kad to ide puno jednostavnije s jednom. Jednostavnost je najnoviji trend u menad?mentu i dizajnu. Kompliciranost je postala prepreka u pokušaju da se lansira neki novi proizvod. Novi pokušaji stvari pojednostavljuju do osnova i onda ih pokušavaju u?initi intuitivnima. U prošloj godini, manje je bilo više.

Nova ekonomija tra?i inovacije

Informacija je postala sirovina kao nafta ili kukuruz. Ljudi u Americi su nekada mislili da ?e ameri?ka superiornost u tehnologiji i informacijama biti dovoljna za utrku s azijskim proizvoda?ima. Pokazalo se, me?utim, da i know how Kine, Indije ili isto?ne Europe u nekim podru?jima mo?e biti isti ili bolji nego ameri?ki.

Rješenje je fokusiranje na inovacije i dizajn kao bitne oslonce svake kompanije. U igri treba stalno biti fleksibilan i unutar svoje djelatnosti pronalaziti proizvode i usluge za koje potrošaci mo?da još ni ne znaju da ?e im trebati. Pametne kompanije imaju u vrhu ljude zadu?ene za inovacije i kreativnost, dok su se nekad takvi nalazili na puno ni?im nivoima upravlja?ke strukture.

Iskoristiti otvorenu radnu sredinu

Nove tehnologije omogu?avaju br?u razmjenu ideja i u njihovom oblikovanju mo?e sudjelovati gotovo svaki radnik. Odli?ne ideje mogu do?i odozdo ili izvana. Dok neki vide kaos, drugi primje?uju kreativnost. A katkad se mo?e posegnuti van i komunicirati s virtualnim zajednicama. Neki online klubovi prijatelja, na primjer, poma?u Legu u dizajnu kockica i odmah kupuju nova rješenja. Biznis planovi se zbog nove tehnologije sve lakše rade kolektivno.

Kupovina je emotivni do?ivljaj

Kompanije rade nove proizvode i usluge i onda ih prodaju, odnosno, puštaju na tr?ište. Prava igra je u tome da se kreira li?ni emotivni svijet za potroša?e oko bilo ?ega što se prodaje. Ra?una se, zapravo, emocija, a ne sam proizvod. Cilj je stvoriti zajednicu lojalnih i zainteresiranih potroša?a.

Internet je tr?ište

Masovna tr?išta nisu više jedino ?emu treba te?iti. Zahvaljuju?i internetu mo?e se zaraditi novac u raznoraznim nišama. Mogu?nost mre?nog privla?enja kupaca stvara priliku za pre?ivljavanje proizvoda koji ne bi bili dugog vijeka u obi?nim trgovinama.

Najpoznatija on-line knji?ara pokazala je da mo?e porasti interes za ve? zaboravljenim knjigama, dok druga kompanija produ?uje ?ivotni vijek dokumentarnim filmovima. Takvo tr?ište do pojave interneta nije postojalo.

Pop kultura i biznis

Videoigre sve više privla?e velike oglašiva?e i stvaraju interakciju sa širim kulturnim obrascima. Kompanije prodaju muziku iz svojih igara marketinškim agencijama da ih koriste u TV reklamama, ili ih prodaju telefonskim kompanijama da ih nude kao melodije zvona.

Jeftina moda: Svijet je robna ku?a


Nekad su siromašni kupovali u diskontnim prodavnicama, gdje ni u snu nije bilo stvari u kojima su bogataši u?ivali. No ?enski ?asopisi, internet, podvrste dizajnerskih brendova, jeftiniji krediti i kineski krivotvoritelji u?inili su da ta granicna crta više ne bude tako jasna. Tehnologija je tako?e pridonijela ujedna?avanju dobrog ukusa ?ine?i ga jeftinijim i dostupnim mnogima.

Mediji se prate simultano


Nekad su to radili samo tinejd?eri, a sada gotovo svi: u isto vrijeme sluša se muzika, šalju mailovi, pretra?uje internet i telefonira prijateljima i rodbini. Eksplozija tehnologije pomaknula je generacijske granice i svi su postali simultani medijski potroša?i. Kompanije koje uspiju plivati u tom moru imaju veliku šansu za zaradu.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com