15 Decembar 2018

Registracija obrta - primjer op?ina Centar, Sarajevo

1 . Zahtjev za odobrenje za rad

Uz zahtjev obi?no dobijate listu dokumenata koje je potrebno prilo?iti (uvjerenja i potvrde), Na zahtjev unosite vaše li?ne podatke, predmet poslovanja vašeg mikro biznisa (npr. trgovinska radnja na malo), sjedište poslovanja (adresu), te naziv vašeg mikro biznisa (ime radnje). Zahtjev ne predjete odmah, ve? kad kompletirate cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, onda kompletiranu dokumentaciju predajete u nadle?nu slu?bu op?ine.

2. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti izdaje Centar za socijalni rad vaše Op?ine prebivališta

(op?ine na kojoj imate prijavljeno prebivalište u li?noj karti) Naknade za ovu potvrdu se mogu razlikovati, a koštaju izme?u 5 i 20 KM.

3 . Diploma i/ili potvrda o stru?noj spremi/kvalifikacionom ispitu

Za registraciju i vo?enje ili bavljenje obrtom neohodno je posjedovati dokaz o vašoj stru?noj spremi. Ukoliko registrujete specifi?ne djelatnosti, kao što je recimo samostalna prevozni?ka djelatnost, potrebno je dostaviti ovjerene fotokopije vaše voza?ke i saobra?ajne dozvole, kako bi ste dokazali sposobnost za obavljanje iste. Za registraciju ostalih mikro djelatnosti, npr. vodoinstalaterske ili elektri?arske usluge, potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju diplome/dokaza o stru?noj spremi ili polo?enom kvalifikacionom (KV) ispitu. Kopiju diplome/uvjerenja mo?ete ovjeriti u op?ini, uz predo?enje orginala slu?beniku koji vrši ovjeru.

4. Odobrenje za poslovni prostor

Ukoliko ste se odlu?ili da iznajmite ve? pripremljen poslovni prostor, tj. prostor koji ima odobrenje za korištenje kao poslovni prostor, i namjena mu je registrovana kao takva, onda vam ovo odobrenje nije potrebno, i umjesto njega prila?ete ugovor o zakupu 1 (ako iznajmljujete prostor), ZK izvadak (ako je prostor u vašem vlasništvu) ili kupoprodajni ugovor. Nadle?nom op?inskom organu je neophodan dokument kojim se pokazuje osnov posjedovanja poslovnog prostora. Ako za vaš biznis namjeravate koristiti poslovni prostor u vlastitoj ku?i koji prethodno nije registrovan kao poslovni prostor, te ne posjedujete upotrebnu dozvolu za korištenje prostora, potrebno je da se obratite opštinskoj slu?bi koja ?e vam izdati dozvolu. Za promjenu namjene poslovnog prostora iz stambenog u poslovni, potrebne su vam urbanisti?ka saglasnost i gra?evinska dozvola. Nadle?ne op?inske slu?be se uglavnom nalaze u okviru op?inskog sektora za urbanizam. Pošto ova procedura mo?e potrajati i nekoliko sedmica, preporu?ujemo da prvo pokrenete aktivnosti na dobijanju ovog odobrenja.

5. Poresko uvjerenje je neophodno kako bi se nadle?ni organ uvjerio da vi niste nesavjestan privrednik, te da nemate drugih poslovnih aktivnosti u kojima niste izmirili poreske obaveze. Poresko uvjerenje izdaje Poreska uprava vaše op?ine.

6. Ostali neophodni dokumenti– uvjerenje o dr?avljanstvu, rodni list i sl.

Uz ostale dokumente, neohodno je i da prilo?ite uvjerenje o dr?avljanstvu i rodni list, te ovjerenu kopiju li?ne karte. Ovim dokazujete vlastiti identitet, dr?avljanstvo te adresu prebivališta. Za djelatnosti kao što su trgovina prehrambenim artiklima, neke op?ine zahtijevaju i

ljekarsko uvjerenje ili kopiju sanitarne knji?ice. Ljekarsko uvjerenje mo?ete izvaditi u najbli?em Domu zdravlja.

7. Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos

Uvjerenje da nemate zasnovan radni odnos, odnosno da nemate ve? osnovanu samostalnu provrednu djelatnost, dobijate na dva mjesta – u Fondu PIO i u Poreskoj upravi. Fond PIO vam izdaje uvjerenje da niste njihov osiguranik, a Poreska uprava uvjerenje da nemate registrovanu samostalnu provrednu djelatnost. Ovo uvjerenje je neophodno kako bi se dokazalo da samostalnu privrednu djelatnost obavljate kao osnovno zanimanje. Ukoliko samostalna privredna djelatnost nije vaše osnovno zanimanje, ve? dopunska djelatnost (zaposleni ste u nekoj drugoj firmi, a ovu djelatnost obavljate kao dodatnu-dopunsku), tretman vašeg biznisa je druga?iji.

Na Poresko uvjerenje i na uvjerenje od PIO se pla?a taksa. Cijena takse za ovo uvjerenje je izme?u 10 i 20 KM.

8. Potvrda o nepostojanju zabrane obavljanja ove djelatnosti

Potvrdu o nepostojanju zabrane za obavljanje djelatnosti koju namjeravate registrovati izdaje Sud za prekršaje u Op?ini vašeg mjesta prebivališta. U nekim op?inama, ovo uvjerenje izdaje MUP (Policijska stanica) vašeg mjesta prebivališta. Za izdavanje ovog uvjerenja se pla?a naknada 5-10 KM.

9. Op?insko rješenje – po?etak poslovne djelatnosti

Nakon prikupljanja svih navedenih dokumenata i uvjerenja, kompletnu dokumentaciju predajete u op?inu – sektor za privredu. U zavisnosti od veli?ine vaše op?ine, broja predatih zahtjeva, kao i du?ine razmatranja vašeg zahtjeva, op?inska slu?ba bi trebala riješiti vaš zahtjev najkasnije u roku od 2 sedmice od dana predaje. Tek nakon izdavanja op?inskog rješenja/dozvole za po?etak obavljanja djelatnosti mo?ete po?eti sa radom


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com