15 Decembar 2018

Menad?ment
 

Sposobnost upravljanja jedna je od najva?nijih, ali i najte?ih vještina koju poduzetnik mora nau?iti. Kao vo?a organizacije, o kojemu ovisi cijela struktura, poduzetnik mora zadr?ati sposobnost rasu?ivanja i upravljanja ?ak i u najte?im situacijama. U današnjem stresnom poslovnom okru?enju, potreba za osobama koje su sposobne organizirati posao, sebe i ostale ve?a je nego ikada. Iako se neki ljudi ?ine ro?eni vo?e, dobra vijest za nas ostale jest da se osobine i navike koje ?ine dobrog menad?era mogu nau?iti, što dokazuju brojna iskustva uspješnih muškaraca i ?ena u svijetu poduzetništva.

Što uop?e zna?iti biti dobar menad?er?

Postoje neke osobine koje odlikuju vo?u, kako na poslu, tako i u privatnom ?ivotu. Vo?a je osoba koja vjeruje u sebe i svoje mogu?nosti, zadovoljna sobom no spremna u?iti i unaprije?ivati se. Sluša, prou?ava i razumije ljude, iskrena je i izravna, stoga lako zadobiva povjerenje ostalih. Vo?a dijeli planove i poslove s ostalima, te ih motivira da u?e i unaprije?uju se. Zra?i samopouzdanjem i smirenoš?u, što njegovu osobnost ?ini karizmati?nom i privla?nom.

Dobrog menad?era lako je prepoznati u svakoj organizaciji. To je osoba koja je odlu?na i postojana, no otvorena prema novim idejama i znanjima. Njegovo razmišljanje nije ograni?eno i sposoban je vidjeti širu perspektivu. Spreman je iskušati nove ideje i metode, te priznati pogrešku, no razumije da je bolje pokušati i pogriješiti, nego uop?e ne pokušati. Uspješan menad?er je organiziran, te sastavlja planove i rasporede kojih se dr?i. Ipak, fleksibilan je i mo?e se brzo prilagoditi nepredvi?enoj situaciji.

Ukoliko ste se prepoznali, svaka ?ast. No ako ste zaklju?ili kako niste dovoljno razvili neke potrebne osobine, ne o?ajavajte. Svatko mo?e postati dobar menad?er, va?no je samo neprestano u?iti, raditi na sebi i ne posustajati. 


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com