15 Decembar 2018

Marketing i oglašavanje
 

Treba znati prodrijeti u svijest potroša?a, napraviti klik da kupe baš naš proizvod. Nau?ite ?ivjeti sa marketingom....

  • Vještina je znati reagirati na tr?ištu na pravi na?in u pravo vrijeme s pravom porukom.
  • Proizvo?a?i i agencije su na jednoj strani, a potroša? na drugoj. On je kriti?ar, baza svega.
  • Nekada i negativna kampanja ima pozitivan u?inak.


Gdje god da se okrenete aktivno ili pasivno svi smo sudionici marketinga.
Ujutro ?elite u miru popiti kavu i prelistati novine, kad izme?u svakog ?lanka oglas „tra?imo prodava?icu“, „tra?imo komercijalistu“, „tra?imo managere“, banka jedna, banka druga, povoljni krediti, akcije, noviteti....trgne vas zvono na vratima, baš sad je susjeda došla na kavu kad ste htjeli mir i po?ne pri?u o prekrasnoj haljini u trgova?kom centru i kako je njezin frizer najbolji na svijetu, a pedikerka pedantna i pa?ljiva......
Ispratite susjedu van kako bi vas napokon ostavila na miru, usput pogledate poštanski sandu?i? iz kojeg ve? vise katalozi, prospekti, hrpa šarenila, povoljnih cijena.......Sjetite se da morate u shopping, u?ete u auto, za ugodniju vo?nju upalite radio i opet poziv na otvorenje du?ana, izlo?be, nagradne igre, koncerti, trgovine....napokon sti?ete doma kako bi ugrabili svojih par minuta pred malim ekranom. Upalite televizor radi najdra?e sapunice ali prvo morate „pretrpjeti“ barem pet minuta automobila, deterd?enta, parfema, kremica............ ?elite li to ili ne, jednostavno je neizbje?no biti sudionikom u marketinškom procesu.

A što je to marketing?

Razmišljam o hrpi definicija koje sam ?ula tijekom školovanja, dodatnih poslovnih edukacija, seminara......?itam kako se i nakon toliko vremena znanstvenici još uvijek spore oko precizne definicije marketinga. Ali sve koje su nam dostupne u suštini govore isto. Prodrijeti u svijest potroša?a, napraviti klik da kupe upravo baš to.
Zna?i jedna psihologija kako pridobiti nekoga za sebe, kako mu promijeniti na?in razmišljanja, ?elje, potrebe, usmjeriti da u?ini baš to što smo htjeli. Uz sav tehnološki i znanstveni napredak više nije problem kako nešto proizvesti, ve? kako prodati. Tr?ište je zasi?eno svim i sva?im. I u cijelom tom sre?enom kaosu prona?i na?in i biti br?i, bolji.......
Za one koji rade u tim vodama to zna?i da je marketing i oglašavanje vrlo dinami?an i stresan posao, neo?ekivane promjene u kratkim vremenskim razmacima, potrebno je imati ?etvere o?i, dobre reflekse i reagirati na pravi na?in u pravo vrijeme s pravom porukom.
Naravno da za to postoje obavezni koraci. Nikad ne mo?ete prvo tr?ati, ako niste nau?ili puzati..... Sve kre?e od hrpe analiza tr?išta i konkurencije, postavljanja pitanja gdje smo, što ?elimo i kud idemo, zatim se razvija strategija nastupa na tr?ištu po segmentima (kroz medije, doga?aje, akcije, nagradne igre....), pristupa se realizaciji i na kraju se vrše post-analize koliko smo dobili, a koliko izgubili, da li je sve to skupa imalo smisla ili ne, jesmo li bacili novac ili smo uspjeli ostvariti svoj cilj........
Nekada se sve bilje?ilo olovkom i s bloki?em u ruci, bilo je potreban cijeli tim stru?njaka i još više pomaga?a koji su radili ankete, snimali što se doga?a na ulicama, pitali.....vrlo opse?an i dugotrajan proces filtriranja dobivenih podataka......
Danas uz razvijenu tehnologiju, telefone, i upola manje anketara dobivamo u kratkim vremenskim razmacima podatke za koje su nekada trebali tjedni, mjeseci.......danas su software-ski alati toliko sofisticirani da sami mogu ponuditi opcije media miksa.
I za to je dovoljno samo nekoliko dobrih stru?njaka koji mogu doslovce „iscijediti“ podatke iz tih programa i iskoristiti ih na pravi na?in.

Jednostavna, duhovita, razumljiva i originalna komunikacija

Isto tako kada govorimo o tom podru?ju nije isto s kojeg aspekta gledamo: jesmo li potroša? koji ne ?eli padati na marketinške trikove, jesmo li agencija koja u posredništvu kalkulira kako što više zaraditi a da su na tr?ištu svi zadovoljni, jesmo li proizvo?a? ili pru?atelj usluge koji ?eli uvijek biti iznad svih pod svaku cijenu.....
Proizvo?a? i agencije su na jednoj strani, a jedino je potroša? ostao sam. On je kriti?ar, on je baza svega. Nije dovoljno imati samo dobru ideju kako bi privukli potroša?a, moramo ga i dobro poznavati da bi ta ideja istinski doprla do njega.
Naša KOMUNIKACIJA mora biti jednostavna, originalna, duhovita, razumljiva, kulturološki nadahnuta i najva?nije u?inkovita i uvjerljiva.
Jer vrlo je tanka linija izme?u dobre komunikacije/dobrog marketinga i obmane. Dobar marketinški stru?njak ne?e vam pri?ati o koristima i svojstvima, ve? ?e vam ispri?ati pri?u, pri?u u koju vjerujete, a vjera pri?u pretvara u stvarnost.
Zna?i naše poruke (informacije, pri?e) moraju stvoriti povratnu reakciju primatelja/potroša?a, u protivnom poruka gubi smisao, komunikacija MORA biti dvosmjerna.

Izdvajam: Negativne kampanje

Isto tako nije nu?no da reakcija bude uvijek pozitivna. Nekada i negativna kampanja ima pozitivan u?inak, pogotovo ako krenemo od pretpostavke da je bitno da se za nas ?uje.
Da bi poruka bila lakše razumljiva primatelju, mora biti odgovaraju?e oblikovana i prilago?ena sredstvu kojim se prenosi, a to je mediju. Primjera radi, fini narezak za doru?ak ne mo?ete predstaviti putem radija, ali ga vrlo lijepo mo?ete prikazati u televizijskom spotu ili slikom u novinama. Me?utim, zadovoljstvo i fini ukus nakon zalogaja mo?ete zvu?no odglumiti u radijskoj poruci i na taj na?in prenjeti zvukom što bi ?eljeli slikom. U tom dijelu marketinga vrlo je va?na kreativnost.
Nau?ite ?ivjeti sa marketingom, on je sastavni dio vašeg ?ivota i poslovanja. U protivnom mo?ete ostati bez informacija, biti u stalnoj borbi za pre?ivljavanje ili nestati sa tr?išta.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com