15 Decembar 2018

Tajne marketinga
 

Visoka kvaliteta usluge nije dovoljna za uspjeh: treba joj i dobra promocija
Mala poduze?a, obrtnici ili samozaposleni koji se bave uslugama ?esto nailaze na poteško?e u donošenju marketinških odluka. Marketinška usluga specifi?an je i vrlo razli?it od marketinga proizvoda, a mali promotivni bud?eti još su ve?i izazov. Usto uslu?ni djelatnici ?esto vjeruju da je usluga visoke kvalitete dovoljna za uspjeh, pritom zanemaruju?i va?nost promocije i prodaje.

Uzimaju?i u obzir posebnosti razli?itih usluga, postoje neke aktivnosti koje su svima zajedni?ke, a osnovne su u pripremi i provedbi marketinga:

• istra?ivanje tr?išta: Što tr?ište tra?i, kad, gdje i kako klijenti tra?e usluge, koje koristi o?ekuju od usluge, što pru?a konkurencija. Organizatori vjen?anja znaju koji je dio godine najpopularniji te da mladenke ?ele kontrolirati svaki detalj organizacije.

Vlasnici apartmana na moru svjesni su da ?e za apartmane opremljene televizorom i rashladnim ure?ajima ostvariti višu cijenu najma. Poduze?a koja se bave web hostingom moraju organizirati svoju slu?bu za korisnike tako da na pritu?be reagiraju gotovo trenutno. Saznajte što vaši potencijalni klijenti podrazumijevaju pod vrhunskom uslugom.

• postavljanje broj?anih ciljeva, odre?ivanje ciljane grupe klijenata i pozicioniranje radi ostvarivanja profita: Ako ste na po?etku poslovanja i nemate puno iskustva, odredite svoje ciljeve makar radi u?enja. Na kraju planiranog perioda vjerojatno ?ete jako dobro znati zašto se plan i realizacija razilaze.


Promocija i marketing tra?e dugoro?an, strateški pristup

Izuzetno je va?no dobro definirati ciljanu grupu, previše malih poduze?a ?eli usluge nuditi 'svakome kome trebaju'. ?elite li otvoriti makrobioti?ki restoran, vaša ciljana grupa su ljudi koji aktivno brinu o svom zdravlju, pa iz svojih aktivnosti mo?ete odmah isklju?iti puša?e ili ljubitelje McDonaldsa. Dakle, nau?ite što više o vašim potencijalnim klijentima: koliko su stari, što rade, kuda se kre?u, kako koriste vaše usluge….

• planiranje promocije, prodaje usluga i cijene: Promociju treba u potpunosti prilagoditi svojim potrebama: financijski savjetnici ne oglašavaju na radiju, no prijevoznicima ?e ulaganje u male oglasnike vjerojatno biti isplativo. Ako odr?avate web stranice, znate da vaše osoblje mora biti dobro educirano u prodajnim vještinama. Odredite što atraktivniju kombinaciju usluge, promocije i cijene.

• kontrola provedbe i ispunjavanja ciljeva: Kontrola je nu?na i ako poslujete bolje od o?ekivanog; kontrola realizacije ciljeva omogu?ava da provjerite jeste li i zašto pogrešno planirali, a kontrola promocije da nau?ite što djeluje, a na što ste bacili novac.

Dugoro?na promocija

Nezadovoljan posjetom svom wellness centru, vlasnik je platio oglas u nacionalnom dnevniku. No taj jedan oglas nije donio o?ekivane rezultate, pa je promociju otpisao kao besmisleno bacanje relativno velikog novca kroz prozor.

Promocija i marketing tra?e dugoro?an, strateški pristup. Razmišljanje koje donosi rezultate je sljede?e: Gdje i kako mogu dosegnuti pa?nju moje ciljane skupine i kako to u?initi tako da privu?em klijente danas i za godinu ili tri godine? Zato pokušajte razmišljati kao klijenti.

Popravljate li bicikle, svoje ?ete letke podijeliti u nedjeljno prijepodne na Jarunu. Dostave brze hrane svoje podatke stavljaju na raspolaganje tamo gdje ih mo?ete najlakše koristiti: u telefonske imenike, na internet, u poštanske sandu?i?e. I to ne ?ine jednom, ve? redovno, jer se prodaja, statisti?ki, realizira nakon petog kontakta s potencijalnim klijentom.

Pri planiranju marketinških aktivnosti originalnost je vaš adut!


Nakon odgovora na pitanje gdje i kada, pitamo se što? Odnosno, kakvu i koju poruku šaljemo klijentu? U ovom trenutku treba pa?ljivo ocijeniti i jasno komunicirati svoju jedinstvenu ponudu. Ako imate jednaku ponudu pizze kao i svi vaši konkurenti, prolazite samo ako imate najni?u cijenu. No ako jam?ite dostavu pizze unutar 15 minuta od trenutka narud?be, vaš ?e letak svi pa?ljivo ?uvati.

Stoga prona?ite svoju jedinstvenu ponudu, nešto u ?emu ste bolji i druk?iji od konkurencije i to jasno recite u svojoj promociji.

Preporuke i PR

Za razliku od proizvoda, pogotovo onih masovne potrošnje, uslu?ne djelatnosti manje koriste klasi?ne kanale promocije, poput TV-a, plakata i oglasa u tiskovinama. Efikasnije je sredstvo PR - tekstovi u tiskovinama ili pojavljivanja u elektronskim medijima. Uvoznik muških cipela iz Brazila mo?e objaviti tekst o raznim kvalitetama ko?e za cipele, što ga u o?ima javnosti etablira kao stru?njaka za to podru?je. TV ekipa mo?e snimiti pjeva?ku zvijezdu na novom kozmeti?kom tretmanu, ?ime tretman postaje predmet ?elje sljedbenicama trendova.

No najvrjednije su preporuke vaših zadovoljnih klijenata. Da biste njih dobili, morate pru?iti jako dobru uslugu i voljeti ono što radite. Ne treba oklijevati u tra?enju preporuka, zašto i drugima ne pru?iti vrhunsku uslugu?

Usto, nikad ne zaboravite da svatko mo?e biti vaš potencijalni klijent. Na tu me ?injenicu podsjetila nedavna repriza holivudske bajke 'Zgodna ?ena', kad prodava?ice u butiku odbijaju poslu?iti neprili?no odjevenu Juliju Roberts. Prema ljudima za koje ste ocijenili da nisu neposredni klijenti mo?ete biti ugodni i ljubazni ili neugodni i odbojni. U prvom ?e vas slu?aju vjerojatno zapamtiti i mogu vam se vratiti ili vas preporu?iti prijateljima. U drugom slu?aju ?e vas sasvim sigurno zapamtiti i govoriti loše o vama još mjesecima.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com