15 Decembar 2018

Zakon o porezu na dobit

 
I - OSNOVNE ODREDBE

?lan 1.

Porez na dobit preduze?a na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Federacija) utvr?uje se i pla?a prema odredbama ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.
Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit utvr?uje se posebnim zakonom.


II - PORESKI OBVEZNIK


?lan 2.

Obveznik poreza na dobit preduze?a je : preduze?e , banka i druga finansijska organizacija i društvo za osiguranje i reosiguranje imovine i lica , zadruga i zadru?na organizacija i institucija koja prodajom proizvoda i usluga na tr?ištu ostvaruje dobit (u daljem tekstu:obveznik).

?lan 3.

Obveznik je iz ?lana 2. ovog zakona je rezident Federacije koji ostvaruje dobit na teritoriji Federacije i izvan teritorije Federacije .
Rezident, u smislu ovog zakona je preduze?e koje je osnovano ili ima sjedište upisano u sudski registar na teritoriji Federacije.

?lan 4.

Obveznik - nerezident Federacije pla?a porez na dobit preduze?a , na dobit koju ostvari poslovanjem na teritoriji Federacije.

?lan 5.

Obveznik iz ?l. 3. i 4. ovog zakona du?an je da obra?una i naplati porez po odbitku na dividende, kamate i autorske naknade koje ispla?uje nerezidentu.

III - PORESKA OSNOVICA
Oporeziva dobit
?lan 6.

Osnovicu oporezivanja predstavlja oporeziva dobit obveznika koja se utvr?uje u poreskom bilansu.
Oporeziva dobit se utvr?uje uskla?ivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na na?in predvi?en ovim zakonom.

Uskla?ivanje rashoda
?lan 7.

Za utvr?ivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvr?enim bilansom uspjeha u skladu sa odredbama Zakona o ra?unovodstvu ("Slu?bene novine Federacije BiH", broj 2/95 - u daljem tekstu: propisi o ra?unovodstvu), osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi na?in utvr?ivanja.

?lan 8.

Troškovi materijala priznaju se u iznosima obra?unatim primjenom metode prosje?ne cijene po propisima o ra?unovodstvu.
Obra?un nabavne vrijednosti prodate ntrgova?ke robe vrši se na na?in iz stava 1. ovog ?lana .
Ako se zalihe materijala i trgova?ke robe evidentiraju po obra?unskim cijenama koje odstupaju od nabavnih cijena, obra?un odstupanja vrši se na na?in koji svodi troškove materijala, odnosno nabavne vrijednosti prodane robe na iznose koji proizilaze iz primjene metode prosje?ne cijene.

?lan 9.

Troškovi zarada, odnosno pla?a , priznaju se u iznosu obra?unatom na teret temeljnih rashoda.
Primanja zaposlenih koja potje?u iz raspodjele na osnovu prava u?eš?a radnika u dobiti preduze?a nisu rashodi u smislu poreskog bilansa.
Troškovi koji se odnose na dnevnice za slu?bena putovanja , upotrebu pruvatnog automobila u slu?bene svrhe , prehranu tokom rada i prijevoz na posao i sa posla priznaju se u rashode u iznosima utvr?enim posebnim propisima.
Troškovi reprezentacije (ugoš?enja, pokloni, pla?anje izdataka odmora, sporta, rekreacije i razonode, ku?a za odmor i razonodu i drugi sli?ni izdaci) priznaju se kao rashod u iznosu od najviše 0,5% ukupnog prihoda.
Pravnom licu koja ne zapošljava niti jednog radnika osim direktora preduze?a u rashode se ne priznaju troškovi dnevnica za slu?bena putovanja niti roškovi prijevoza na posao i sa posla.

?lan 10.

Amortizacija trajnih sredstava priznaje se kao rashod u poreskom bilansu do iznosa utvr?enog primjenom proporcionalne , funkcionalne ili degresivne metode.
Visinu i na?in obra?una amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava koji se priznaju u rashode propisije Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada Federacije) .

?lan 11.

Izdaci za humanitarne , kulturne, obrazovne, nau?ne i sportske ciljeve (osim za profesinalni sport) priznaju se kao rashod u iznosu od najviše 0,5% ukupnog prihoda.
?lanarine i prilozi komorama , odnosno politi?kim organizacijama , priznaju se kao rashod u iznosu od najviše 0,1% ukupnog prihoda.

?lan 12.

Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se rezervisanja za materijalne troškove i rashode finansiranja i drugi troškovi obra?unati u skladnu sa propisima o ra?unovodstvu.

?lan 13.

Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se ukupno obra?unate kamate.
Izuzetno, u slu?aju kredita s obilje?jem transferne cijene, obra?unata kamata ?e se umanjiti na na?in predvi?en u ?lanu 44. ovog zakona.
Nov?anne kazne za prekršaje i prijestupe poreskog obveznika ne priznaju se na teret rashoda u poreskom bilansu.

?lan 14.

Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se doprinosi koje pla?a poslodavac, pristojbe i druge javne da?bine koje ne zavise od rezultata poslovanja.

?lan 15.

Obvezniku - banci ili drugoj finansijskoj organizaciji poreska osnovica se umanjuje za rezerve koje su obrazovane za pokrivanje mogu?ih kreditnih ili poslovnih gubitaka i poslovnih rizika.
Obvezniku - društvu za osiguranje i reosiguranje imovine i lica poreska osnovica se umanjuje za izdvajanje u rezerve osiguranja i druge rezerve obveznika.
Rezerve iz st. 1. i 2. ovog ?lana ne mogu da pre?u 15% dobiti iskazane u bilansu uspjeha .

Uskla?ivanje prihoda
?lan 16.

Za utvr?ivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi od prodaje u?inaka (proizvoda, usluga, roba, materijala), kao i prihodi finansiranja i neposredni prihodi obra?unati u skladu sa odredbama propisa o ra?unovodstvu.

?lan 17.

Prihodi obveznika na osnovu dividendi i sudjelovanja u dobiti preduze?a oporezuju se na na?in utvr?en ovim zakonom.

?lan 18.

U vrijednost zaliha nedovršene proizvodnje , poluproizvoda i gotovih proizvoda, za obra?un oporezive dobiti , priznaju se troškovi proizvodnje u sukladu sa odredbama propisa o ra?unovodstvu.
U slu?ajevima dugog proizvodnog ciklusa i naglašenog sezonskog uticaja na obim aktivnosti, dopušteno je da se u vrijednost zaliha iz stava 1. ovog ?lana uklju?i i pripadaju?i dio op?ih troškova upravljanja i prodaje i troškova finansiranja.
Vrijednost zaliha obra?unata u skladu sa st. 1. i 2. ovog ?lana ne mo?e biti ve?a od prodajne vrijednosti na dan podnošenja bilansa.

Poreski tretman poslovnih gubitaka
?lan 19.

Ako se nakon umanjenja osnovice poreza na dobit poka?e gubitak u poreskom bilansu , tada se gubitak mo?e prenijeti na ra?un dobiti iz budu?ih obra?unskih perioda, a ne du?e od pet godina.

IV - PORESKI TRETMAN LIKVIDACIJE OBVEZNIKA

?lan 20.

Dobit utvr?ena u postupku likvidacije obveznika podlije?e oporezivanju.
Dobit obveznika u toku likvidacije utvr?uje se upore?ivanjem neto imovine obveznika na po?etku i na kraju postupka likvidacije.
Obveznik nad kojim se otvara postupak likvidacije du?an je da na dan otvaranja postupka likvidacije zaklju?i poslovne knjige i sastavi bilans otvaranja likvidacije, odnosno godišnji obra?un.
Period za koje se utvr?uje osnovica iz stava 1. ovog ?lana odgovara stvarnom trajanju postupka likvidacije , ali ne mo?e biti du?i od dvije godine.

?lan 21.

Likvidacijski višak (ostatak neto imovine) koji pripada vlasniku poslije oporezivanja i isplate knjigovodstvene vrijednosti neto imovine, u smislu ovog zakona smatra se dividendom.

V - PORESKA STOPA
?lana 22.

Stopa poreza na dobit preduze?a je proporcionalna i jedinstvena na teritoriji Federacije.
Stopa poreza na dobit preduze?a iznosi 30%.

?lan 23.

Stopa poreza po odbitku iz ?lana 5. ovog zakona iznosi 15%.

VI - PORESKI PODSTICAJI
?lana 24.

Poreski podsticaji u odnosu na porez na dobit preduze?a utvr?uju se samo ovim zakonom.

Ubrzana amortizacija
?lan 25.

Obveznik ima pravo na ubrzanu amortizaciju stalnih sredstava pod uslovima utvr?enim ovim zakonom.
Ubrzana amortizacija sprovodi se na na?in predvi?en propisom Vlade Federacije po stopama koje mogu biti 25% više od propisanih.

?lan 26.

Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima u odnosu na stalna sredstva koja slu?e za:
1. sprje?avanje zaga?ivanja vazduha, vode, zemljišta i ubla?avanje buke;
2. nau?no-istra?iva?ki rad; i
3. školovanje i obuku kadrova.

Pravo na ubrzanu amortizaciju obveznik ima u odnosu na ra?unarsku opremu.

Umanjenje poreske obaveze
?lan 27.

Poreskom obvezniku umanjuje se porez na dobit za:
1. novoosnovano preduze?e , odnosno zadrugu, za prvu godinu poslovanja za 100%, za drugu godinu poslovanja za 70% i za tre?u godinu poslovanja za 30%;
2. slobodne zone i korisnike zona - 100% u trajanju od pet godina.

Novoosnovanim preduze?em, odnosno zadrugom iz stava 1. ovog ?lana ne smatra se preduze?e , odnosno zadruga , nastalo spajanjem , odnosno podjelom postoje?eg preduze?a , odnosno zadruge, niti vlasni?kom transformacijom i izmjenom strukture kapitala.
Novoosovanim nim preduze?em, odnosno zadrugom iz stava 1. ovog ?lana ne smatra se preduze?e , odnosno zadruga koje je u razdoblju od tri godine , koje prethode osnivanju tog preduze?a , prestalo da postoji u istoj djelatnosti.
Novoosnovano preduze?e , odnosno zadruga, iz stava 1. ovog ?lana da bi ostvarilo umanjenje poreske obaveze , du?no je poslovati najmanje pet godina.
Ako novoosovano preduze?e , odnosno zadruga , prekine s poslovanjem prije roka iz stava 4. ovog ?lana , gubi pravo na umanjenje porezne obaveze iz stava 1. ovog ?lana , a nepla?eni porez napla?uje u iznosu koj je revaloriziran primjenom stope zatezne kamate iz ?lana 56. ovog zakona.

?lan 28.

Obvezniku koji izvrši ulaganje oporezive dobiti u investicije za vlastitu proizvodnu djelatnost umanjuje se poreska obaveza za iznos cjelokupnog ulaganja.
Obvezniku koji izvrši ulaganje oporezive dobiti u investicije za ostale vlastite djelatnosti umanjuje se poreska obveza najviše do 75% oporezive dobiti.

?lan 29.

Obvezniku kod koga strana lica ula?e kapital , ?iji je udio u ukupnom trajnom kapitalu preduze?a najmanje 20% umanjuje se porez na dobit preduze?a u trajanju od pet godina od dana takvog ulaganja, srazmjerno u?eš?u stranog kapitala u ukupnom trajnom kapitalu obveznika.

Poresko osloba?anje
?lan 30.

Osloba?a se pla?anja poreza na dobit preduze?e koje ima više od 50% zaposlenih invalidnih lica .

VII - OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI IZVAN TERITORIJE FEDERACIJE

?lan 31.

Ako obveznik - rezident Federacije ostvari dobit iz poslovanja izvan teritorijae Federacije, na ra?un poreza na dobit preduze?a utvr?enog prema odredbama ovog zakona odobrava se poreski kredit u visini poreza na dobit pla?enog izvan teritorije Federacije .
Poreski kredit iz stava 1. ovog ?lana ne mo?e biti ve?i od iznosa koji bi se dobio primjenom poreske stope iz ?lana 22. ovog zakona , na dobit ostvarenu izvan teritorije Federacije.
Pod poreskim kreditom , u smislu ovog zakona, smatra se iznos za koji se umanjuje obra?unati porez na dobit preduze?a .
Odredba stava 3. ovog ?lana primjenjuje se ako nije sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

?lan 32.

Mati?nom preduze?u - rezidentu Federacije mo?e se umanjiti obra?unati porez na dobit preduze?a za iznos koji odgovara porezu koji je njegova nerezidentna filijala platila izvan teritorija Federacije na dobit koja je uklju?ena u prihode mati?nog preduze?a .
Mati?nim preduze?em, u smislu ovog zakona, smatra se pravno lice koja posjeduje dionice ili udjele drugih pravnih lica pod uslovima predvi?enim ovim zakonom.
Filijalom se , u smislu ovog zakona, smatra pravno licr u ?ijem kapitalu mati?no preduze?e u?estvuje pod uvjetima predvi?enim ovim zakonom.

?lan 33.

Pravo na poreski kredit iz ?lana 32. ovog zakona ima mati?no preduze?e koje je neprekidno u periodu od najmanje godinu dana , koji prethodi podnošenju bilansa uspjeha, dr?alo 25% ili više dionica , odnosno u?eš?a nerezidentne filijale.
Obveznik iz stava 1. ovog ?lana du?an je da nadle?noj ispostavi Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Poreska uprava) podnese odgovaraju?e dokaze o veli?ini svoga u?eš?a u kapitalu nerezidentne filijale , du?ini trajanja tog u?eš?a i porezu koji je filijala platila izvan teritorija Federacije zajedno sa njenim bilansom uspjeha i poresko m bilansom.

VIII - GRUPNO OPOREZIVANJE
Poresko konsolidovanje
?lan 34.

Mati?no preduze?e i njegove filijale ?ine grupu preduze?a u smislu ovog zakona, ukoliko me?u njima postoji neposredna ili posredna kontrola nad najmanje 90% dionica ili udjela .
Grupa preduze?a ima pravo da tra?i poresko konsolidovanje pod uslovom da su sva preduze?a u grupi rezidenti Federacije.
Zahtjev za poreskim konsolidovanjem mati?no preduze?e podnosi nadle?noj ispostavi Poreske uprave.

?lan 35.

Svaki ?lan grupe du?an je da podnese svoj poreski bilans , a mati?no preduze?a podnosi konsolidovani poreski bilans za grupu preduze?a .
U konsolidovanom poreskom bilansu gubici jednog ili više preduze?a prebijaju se na ra?un dobiti ostalih preduze?a u grupi.
Za obra?unati porez po konsolidovanom bilansu obveznici su pojedina?ni ?lanovi grupe, srazmjerno oporezivoj dobiti iz pojedina?nog poreskog bilanca, a isplatilac obra?unatog poreza po konsolidovanom bilansu je mati?no preduze?e .
Federalni ministar finansija propisuje na?in sprje?avanja dvostrukog osloba?anja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu.

?lan 36.

Jedno odobreno poresko konsolidovanje primjenjuje se najmanje pet godina.
Ukoliko se jedno, više njih ili sva preduze?a u grupi naknadno opredijele za pojedina?no oporezivanje, svi ?lanovi grupe su du?ni da razmjerno plate razliku na ime poreske privilegije koju su iskoristili.

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi ostvarenih u?eš?em u kapitalu drugog obveznika

?lan 37.

Dividende koje obveznik - rezident Federacije ostvari u?eš?em u kapitalu drugog obveznika -rezidenta Federacije ne ulaze u poresku osnovicu , pod uslovom da su oporezovane kod tog drugog preduze?a po stopi iz ?lana 22. stav 2. ovog zakona.
Dividendama se, u smislu ovog zakona, smatraju i udjeli u dobiti društva s ograni?enom odgovornoš?u.

?lan 38.

Ako je obveznik - isplatilac dividendi iz ?lana 37. stav 1. ovog zakona platio porez na dobit preduze?a po stopi iz ?lana 22. stava 2. ovog zakona, du?an je obvezniku primaocu dividendi pri isplati dostaviti odgovaraju?u izjavu na obrascu koji propisuje federalni ministar finansija.
Obveznik - primalac dividendi prila?e izjavu iz stava 1. ovog ?lana uz poresku prijavu.

?lan 39.

Ako obveznik - isplatilac dividendi iz ?lana 37. stav 1. ovog zakona nije platio porez na dobit preduze?u po stopi iz ?lana 22. stav 2. ovog zakona , du?an je da zara?una i naplati ujedna?avaju?i porez na dobit koja je namijenjena za raspodjelu po stopi od 33,33%.
Ujedna?avaju?i porez se obra?unava na osnovicu u kojoj je sadr?an porez na dobit preduze?a .

?lan 40.

Obveznik - primalac dividendi du?an je da neto primljene dividende iz ?lana 39. ovog zakona u poreskoj prijavi iska?e uve?ane za poreski kredit koji je jednak 50% neto primljenih dividendi.
Na osnovicu iz stava 1. ovog ?lana primjenjuje se stopa poreza na dobit preduze?a iz ?lana 22. stav 2. ovog zakona.
Porez utvr?en na na?in predvi?en u stavu 2. ovog ?lana umanjuje se za poreski kredit iz stava 1. ovog ?lana .

Transferne cijene
?lan 41.

Transfernom cijenom smatra se cijena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza me?u povezanim licima.
Licem povezanim sa obveznikom smatra se fizi?ko ili pravno lice u ?ijim se odnosima sa obveznikom javlja mogu?nost kontrole ili zna?ajnijeg uticaja na poslovne odluke.
Posjedovanje više od polovine ili pojedina?no najve?eg dijela dionica ili udjela smatra se omogu?enom kontrolom.
Zna?ajnijim uticajem smatra se uzajamno veliki obim kupoprodaje, tehnološka zavisnost ili na bilo koji na?in ste?ena kontrola nad upravljanjem.
Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika ista fizi?ka ili pravna lica neposredno ili posredno u?estvuje u upravljanju, kontroli ili kapitalu na na?in predvi?en u st. 3. i 4. ovog ?lana .

?lan 42.

Obveznik je du?an da transakcije iz ?lana 41. stav 1. ovog zakona posebno prika?e u svom poreskom bilansu.
Obveznik je du?an da, zajedno s transakcijama iz ?lana 41. stav 1. ovog zakona u poreskom bilansu posebno prika?e vrijednost istih transkacija po cijenama koje bi se ostvarile na tr?ištu takvih ili sli?nih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (na?elo ""van dohvata ruke").

?lan 43.

Razlika izme?u cijene utvr?ene primjenom na?ela "van dohvata ruke" i transferne cijene uklju?uje se u poresku osnovicu i oporezuje se.
Kod utvr?ivanja cijena transakcije po principu "van dohvata ruke" koriste se uporedive cijene na tr?ištu, a kada to nije mogu?e , metoda koštanja uve?ana za uobi?ajenu zaradu.

?lan 44.

Kod kredita koji obveznik uzima od povjerioca sa statusom povezanog lica iz ?lana 41. ovog zakona , kamata i pripadaju?i troškovi koji se priznaju u rashode u poreskom bilansu ne mogu biti ve?i od onih po kojima je na tr?ištu bilo mogu?e uzeti takav kredit u obra?unskom periodu.
Razlika izme?u tr?išne kamate i kamate po kreditu izme?u povezanih lica ima, u smislu ovog zakona, status dividende.

IX - UTVR?IVANJE I NAPLATA POREZA NA DOBIT PREDUZE?A

Utvr?ivanje poreza
?lan 45.

Utvr?ivanje poreza na dobit preduze?a vrši se rješenjem nadle?ne ispostave Poreske uprave poslije provedenog poreskog postupka.
Rješenje iz stava 1. ovog ?lana donosi se na osnovu podataka iz poreske prijave obveznika i podataka do kojih nadle?na ispostava Poreske uprave do?e putem kontrole i na drugi na?in.
Obrazac poreske prijave iz stava 2. ovog ?lana propisuje fedralni ministar finansija.

?lan 46.

Obveznik je du?an da poresku prijavu s ta?nim podacima podnese nadle?noj ispostavi Poreske uprave u roku od 30 dana po isteku roka propisanog za podnošenje godišnjeg obra?una rezultata poslovanja.
Uz poresku prijavu obveznik podnosi poreski bilans i ostale dokumente propisane ovim zakonom.
Poreski bilans iz stava 2. ovog ?lana propisuje federalni ministar finansija.

?lan 47.

Novoosnovani obveznik du?an je da podnese poresku prijavu isti dan sa otpo?injanjem poslovanja , a najkasnije u roku od 30 dana od dana po?etka poslovanja u kojoj ?e dati procjenu prihoda do kraja poslovne godine.

?lan 48.

Nadle?na ispostava Poreske uprave u roku od 30 dana po prijemu poreske prijave donosi rješenje kojim se utvr?uje visina poreske obaveze.
Ako nadle?na ispostava Poreske uprave ocijeni da je za utvr?ivanje poreske obaveze potrebno osigurati druge dokaze osim onih kojima raspola?e , u roku iz stava 1. ovog ?lana donije?e rješenje o akontaciji poreza.
Nadle?na ispostava Poreske uprave du?na je da u slu?aju iz stava 2. ovog ?lana rješenje kojim se utvr?uje visina poreske obaveze donese najkasnije do 30. juna godine u kojoj se vrši utvr?ivanje poreza.

?lan 49.

Obaveze obveznika u postupku prijavljivanja i utvr?ivanja poreza na dobit preduze?a ne odla?e pravo obveznika da izvrši raspodjelu dobiti po godišnjem bilansu uspjeha , s tim što za procijenjeni iznos poreza obrazuje poresku rezervu iz dobiti.

?lan 50.

Ako obveznik podlije?e postupku likvidacije , lice koje provodi postupak likvidacije du?no je da u roku od 30 dana od dana otvaranja rasprave o glavnoj diobi likvidacione mase nadle?noj ispostavi Poreske uprave podnese prethodnu poresku prijavu u odnosu na dobit ostvarenu u godini likvidacije.
Kona?no utvr?ivanje poreza iz stava 1. ovog ?lana vrši se na osnovu poreske prijave koju je lice koje provodi postupak likvidacije du?no da podnese nadle?noj ispostavi Poreske uprave u roku od 15 dana po okon?anju postupka likvidacije.

?lan 51.

Protiv prvostepenog rješenja iz ?lana 48. ovog zakona dozvoljena je ?alba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.
Po ?albi rješava Središnji ured Poreske uprave.
?alba ne odla?e izvršenje prvostepenog rješenja .

Obnova postupka
?lan 52.

Organ koji je donio rješenje o utvr?ivanju poreza na dobit preduze?a kojim je okon?an postupak utvr?ivanja poreza mo?e po slu?benoj du?nosti ili na prijedlog stranke obnoviti postupak u roku od pet godina od njegove pravosna?nosti, prema odredbama Zakona o upravnom postupku.

Naplata poreza
?lan 53.

Obveznik u toku godine pla?a porez na dobit preduze?a na osnovu rješenja o utv?ivanju poreske obaveze , odnosno rješenje o akontaciji poreza.
Do donošenja rješenja iz stava 1. ovog ?lana , obveznik je du?an da pla?a mjese?ne akontacije poreza u visini koja odgovara mjese?noj akontaciji iz prethodnog perioda.
Mjese?na akontacija mo?e se promijeniti zbog znatnih izmjena u visini ostvarene dobiti , promjene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno uti?u na visinu poreske obaveze.
Na zahtjev obveznika akontacija se mo?e pla?ati i prema periodi?nom poreskom bilansu.
Mjese?na akontacija se pla?a u roku od osam dana po isteku svakog mjeseca.

?lan 54.

Ako je porez utvr?en rješenjem na osnovu poreske prijave ve?i od iznosa pla?enog u vidu mjese?nih akontacija, obveznik je du?an da razliku uplati u roku od osam dana od dana kada mu je rješenje dostavljeno.

?lan 55.

Ako obveznik u propisanom roku ne izvrši uplatu poreza na dobit preduze?a nadle?na ispostava Poreske uprave izdat ?e nalog za prinudnu naplatu putem prenosa sredstava s ra?una obveznika na odgovaraju?i uplatni ra?un poreza.
Ako na na?in iz stava 1. ovog ?lana ne mo?e u potpunosti nadoknaditi poreska obaveza, nadle?na ispostava Poreske uprave donosi rješenje o prisilnoj naplati poreza iz cjelokupne imovine obveznika.
Troškovi prinudne naplate padaju na teret obveznika.

?lan 56.

Na iznos poreza na dobit koji nije pla?en u zakonom propisanom roku , pla?a se kamata u visini utvr?enoj odlukom Vlade Federacije .

?lan 57.

Obveznik ima pravo na povrat više ili pogrešno upla?enog poreza, kamate i troškove prisilne naplate.
Obvezniku pripada kamata:
1. ako se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahjteva nadle?noj ispostavi
Poreske uprave ne izvrši povrat iz stava 1. ovog ?lana ;
2. na iznos za koji je porez umanjen rješenjem po ?albi obveznika, a koji
nadle?na ispostava Poreske uprave nije vratila obvezniku u roku od 15
dana od dana dostavljanja drugostepenog rješenja.
Kamata se obra?unava na na?in i po stopi iz ?lana 56. ovog zakona za Period od dana podnošenja zahtjeva , odnosno po isteku roka od 15 dana od dana dostave drugostepenog rješenja.

Zastarjelost
?lan 58.

Pravo na utvr?ivanje i naplatu poreza, kamate i troškova prisilne naplate i nov?anih kazni izre?enih po odredbama ovog zakona zastarjeva za pet godina po isteku godine u kojoj je trebalo izvršiti utvr?ivanje odnosno naplatu poreza, kamate, troškova prisilne naplate i nov?anih kazni.

Slu?bena tajna
?lan 59.

Podaci do kojih se do?e u postupku utvr?ivanja poreza na dobit preduze?a predstavljaju slu?benu tajnu i ne mogu se saopštavati drugim obveznicima ili neovlaštenim pojedincima i organima.
Na zahtjev obveznika dozvolit ?e mu se uvid u sve podatke od zna?aja za utvr?ivanje poreza na dobit preduze?a .

X - KAZNENE ODREDBE
?lan 60.

Nov?anom kaznom od 1.000 do 10.000 KM kaznit ?e se za prekršaj obveznik ako:
1. ne obra?unava i ne plati porez po odbitku na dividende, kamate i autorske naknade nerezidentima (?lan 5. Zakona);
2. u poreskom bilansu ne iska?e posebno vrijednost transakcija sa povezanim licima u skladu sa principima "van dohvata ruke" (?lan 43. Zakona);
3. ako u propisanom roku ne podnese poresku prijavu ili ako u prijavi podnese neta?ne podatke što je za posljedicu moglo da ima smanjenje poreske osnovice ili neosnovano ostvarivanje prava na poreske posticaje (?lan 46. Zakona);
4. ako po otpo?injanju obavljanja djelatnosti u propisanom roku ne podnese poresku prijavu radi utvr?ivanja visine akontacije (?lan 47. Zakona);
5. ako u proisanom roku ne podnese nalog za uplatu mjese?nih akontacija poreza (?lan 53. Zakona);
6. ako u propisanom roku ne podnese nalog za uplatu poreza po rješenju o utvr?ivanju poreza na dobit (?lan 54. Zakona).
Za radnje iz stava 1. ovog ?lana odgovorno lice u pravnom licu kaznit ?e se nov?anom kaznom od 100 do 2.000 KM.
Za prekršaje iz stava 1. ovog ?lana , pored kazne u stavu 1. izre?i ?e se i zaštitna mjera oduzimanja peterostrukog iznosa koji nije obra?unat i napla?en.

?lan 61.

Nov?anom kaznom od 100 do 1.000 KM kaznit ?e se za prekršaj odgovorno lice u nadle?noj ispostavi Poreske uprave ako:
1. ne utvrdi visinu poreske obaveze u rokovima predvi?enim u ?lanku 48. st. 1. i 3. ovog zakona;
2. ne dostavi Središnjem uredu Poreske uprave ?albu izjavljenu protiv prvostepenog rješenja u propisanom roku;
3. ne postupi u roku po primjedbama Središnjeg ureda Poreske uprave.

?lan 62.

Nov?ane kazne izre?ene za prekršaje , do puštanja u opticaj KM, mogu se pla?ati u DEM ili protuvrijednosti valuta koje se koriste u platnom prometu Federacije a obra?unavaju se po srednjem te?eju koji utvr?uje i objavljuje nadle?na finansijska institucija na dan pla?anja.

XI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
?lan 63.

Provedbene propise o primjeni ovog zakona donijet ?e federalni ministar finansija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

?lan 64.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da va?e svi propisi kojima je na teritoriji Federacije bilo ure?eno oporezivanje dobiti pravnih lica , osim odredaba koje se odnose na :
1. umanjenje poreske obaveze;
2. poreske olakšice, i
3. poreska osloba?anja.
koja ?e se primjenjivati do isteika perioda za koje su se trebale primjenjivati.

?lan 65.

Ovbaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu?benim novinama Federacije BiH", a primjenjivat ?e se od 1. januara 1998. godine.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com