15 Decembar 2018

ZAKON O POREZU NA PLATU

 
I - OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Ovim zakonom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije) uredjuje se oporezivanje place fizickih osoba koju ostvare po osnovu radnog odnosa, izvan radnog odnosa i od samostalnog obavljanja djelatnosti. Porez na placu (u dalje tekstu: porez) je zajednicki prihod kantonalnih - zupanijskih i opcinskih proracuna, a raspodjela sredstava uredjuje se posebnim zakonom.

Clanak 2.

Pod placom u smislu ovog zakona podrazumjevaju se osobna dodatna primanja koja fizicka osoba ostvari po osnovu redovnog rada, dodatna primanja koja fizicka osoba ostvari izvan redovnog rada i primanja koja fizicka osoba ostvari od samostalnog obavljanja djelatnosti.

II - OBVEZNIK POREZA
Clanak 3.

Obveznik poreza je fizicka osoba koja ostvari placu za rad obavljen u Federaciji i izvan Federacije. Obveznik poreza je i fizicka osoba koja samostalno obavlja privrednu i profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje. Obveznik poreza je rezident Federacije. Rezident Federacije, u smislu ovog zakona, je fizicka osoba koja na teritoriji Federacije ima prebivaliste ili boraviste. Rezident je fizicka osoba koja je kao sef diplomatskog ili konzularnog predstavnistva ili kao diplomatski ili konzularni sluzbenik zaposleno u domacem diplomatskom ili konzularnom predstavnistvu u inozemstvu. Rezident Federacije je i fizicka osoba koja je upucena u inozemstvu radi obavljanja poslova za fizicku ili pravnu osobu rezidenta Federacije ili za medjunarodnu organizaciju. Obveznik poreza je i fizicka osoba - nerezident Federacije koja placu ostvari na teritoriji Federacije.

III - OSNOVICA POREZA
Clanak 4.

Osnovica poreza je placa ostvarena za rad u Federaciji i izvan Federacije. Placa ostvarena za rad izvan Federacije je placa koju bi fizicka osoba ostvarila radom u Federaciji. Osnovica poreza nerezidenta Federacije je placa ostvarena za rad obavljen u Federaciji.

Clanak 5.

Osnovica poreza je bruto placa umanjena za propisane doprinose za socijalno osiguranje na teret osiguranika. Porez se obracuna i naplacuje po dobitku od svakog pojedinac nog osobnog i dodatnog primanja.

Clanak 6.

Osobna primanja po osnovu redovnog rada obuhvacaju:
1. placu zaposlenog djelatnika;
2. placu rukovodnog djelatnika;
3. placu duznosnika;
4. placu pripravnika;
5. primanja za prekid rada koji nije prouzrokovao djelatnik;
6. primanja za vrijeme praznika u kome se po zakonu ne radi;
7. primanje za vrijeme odsustva sa posla djelatnika u vrijeme koristenja godisnjeg odmora;
8. primanja za vrijeme odsutnosti sa posla u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i dr.;
9. naknadu za vrijeme odsutnosti sa posla radi obrazovanja i strucnog osposobljavanja i prekvalifikacije djelatnika;
10. naknadu za vrijeme cekanja na posao djelatnika;
11. naknadu u slucajevima privremene sprijecenosti za rad uslijed bolesti do 30 dana;
12. primanja studenata i ucenika za rad u studentskim i djackim zadrugama i servisima.

Clanak 7.

Pod dodatnim primanjima u smislu ovog zakona smatraju se primanja koja fizicka osoba ostvari po osnovu redovnog rada i to:
- naknada za odvojeni zivot;
- naknada za rad na terenu (terenski dodatak);
- regres za godisnji odmor.
Dodatna primanja koje fizicka osoba ostvari izvan redovnog rada obuhvacaju:
- naknade za obavljene povremene i privremene poslove (ugovor o djelu), izuzev primanja iz tocke 12. clanka 6. ovog zakona;
- naknadu clanovima upravnog odbora i nadzornog odbora;
- naknadu za rad sudijama porotnicima i sudijama izabranih sudova i arbitrima koji nemaju svojstvo zaposlenih u tim sudovima i arbitrazama;
- naknadu u vezi sa izvrsavanjem poslova obrane, civilne zastite i zastite od elementarnih nepogoda;
- primanje profesionalnih sportista;
- naknadu po osnovu bavljenja sportom;
- naknadu poslanicima.

Clanak 8.

Osnovica poreza fizicke osobe koja samostalno obavlja privrednu i profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje utvrdjuje se na nacin propisan clankom 5. stavak 1. ovog zakona, s tim da ta osnovica ne moze biti manja od prosjecne mjesecne bruto place zaposlenih u Federaciji, prema posljednjem raspolozivom podatku Zavoda za statistiku, umanjene za propisane doprinose za socijalno osiguranje na teret osiguranika.

Clanak 9.

Ne smatraju se placom koja podlijeze placanju poreza, primanja ostvarena po osnovu:
1) posebnih propisa o pravima ratnih invalida i civilnih zrtava rata;
2) placa invalidnih osoba koje su zaposlene u preduzecu, ustanovi i radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida;
3) dodatka na djecu;
4) naknadu za vrijeme nezaposlenosti;
5) socijalne pomoci i materijalnog obezbjedjenja;
6) naknade iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade za placu;
7) pomoci u slucaju smrti radnika ili clanova uze porodice, teske invalidnosti ili dugotrajne bolesti;
8) pomoci zbog unistenja i ostecenja imovine djelatnika;
9) isplata osiguranih suma osobnog osiguranja i osiguranja imovine;
10) naknade koje upucene, odnosno osudjene osobe primaju za rad u vaspitno-popravnim, odnosno kazneno-popravnim ustanovama;
11) kamata po javnim zajmovima;
12) stipendija i kredita ucenika i studenata;
13) naknade po osnovu tjelesnog ostecenja, umanjene radne sposobnosti i naknade za pretrpljenu neimovinsku stetu;
14) otpremnine prilikom odlaska u mirovinu, otpremnine kod prestanka radnog odnosa zbog tehnoloskog ili ekonomskog viska;
15) naknade clanovima Akademije nauka i umjetnosti;
16) naknade za tehnicko-tehnoloske inovacije;
17) neisplacene place vojnika tijekom rata.

IV - STOPE POREZA
Clanak 10.

Porez na osobna primanja iz clanka 6. ovog zakona placa se po stopi od 15%.

Clanak 11.

Porez na dodatna primanja iz clanka 7. stavak 1. ovog zakona isplacena iznad iznosa utvrdjenog zakonom, kolektivnim ugovorom, opcim aktom uskladjenim sa zakonom odnosno kolektivnim ugovorom, placa se po stopi od 30%. Na dodatna primanja iz redovnog rada koja nisu obuhvacena stavkom 1. ovog clanka, izuzev na dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji i inozemstvu, naknadu za prevoz na posao ili sa posla i naknadu za ishranu u toku rada, placa se porez po stopi od 50%. Porez na dodatna primanja iz clanka 7. stavak 2. ovog zakona placa se po stopi od 30%.

V - PORESKI PODSTICAJI
Umanjenje poreske obveze
Clanak 12.

Obvezniku koji izdrzava clanove svoje uze porodice, obracunati porez iz clanka 10. umanjuje se:
1) za 4% prosjecne mjesecne place, ako izdrzava jednog clana porodice;
2) za 6% prosjecne place, ako izdrzava dva ili vise clanova porodice.
Clanovima uze porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se bracni drug, djeca (rodjena u braku ili van braka, usvojena ili pastorcad), roditelji, ocuh, maceha, usvojenik i usvojilac koje je obveznik poreza po zakonu duzan izdrzavati. Pod prosjecnom mjesecnom placom u smislu ovog clanka podrazumijeva se prosjecna neto placa Federacije po posljednjem objavljenom podatku Zavoda za statistiku Federacije.

Clanak 13.

Fizickoj osobi nerezidentu koja je kao strucnjak zaposlena u preduzecu ili ustanovi-rezidentu Federacije, porez na osobna primanja umanjuje se za 30%. Poreska oslobadjanja

Clanak 14.

Placanja poreza na placu ostvarena za rad u stranim diplomatskim i konzularnim predstavnistvima ili medjunarodnim organizacijama, odnosno kod predstavnika ili sluzbenika takvih predstavnistava ili organizacija oslobodjeni su:
1) sefovi stranih diplomatskih misija, osoblje stranih diplomatskih misija, kao i clanovi njihovih domacinstava, ako ti clanovi domacinstava nisu drzavljani ili rezidenti Federacije;
2) sefovi stranih konzulata i konzularni funkcioneri ovlasceni da obavljaju konzularne funkcije, kao i clanovi njihovih domacinstava, ako ti clanovi domacinstava nisu drzavljani ili rezidenti Federacije;
3) funkcioneri Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija, strucnjaci tehnicke pomoci Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija;
4) funkcioneri, strucnjaci i administrativno osoblje drugih medjunarodnih organizacija, ako nisu drzavljani ili rezidenti Federacije;
5) posluga zaposlena u stranim diplomatskim ili konzularnim predstavnistvima i medjunarodnim organizacijama, kao i kod osoba iz toc. 1, 2. i 3. ovog stavka, ako nema status drzavljana ili rezidenta Federacije, i
6) pocasni konzuli stranih drzava za primanja koja dobijaju od drzave koja ih je imenovala za obavljanje konzularnih funkcija.

VI - OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA PLACE OSTVARENE IZVAN FEDERACIJE

Clanak 15.

Ako poreski obveznik-rezident Federacije ostvari placu izvan Federacije na koju je placen porez, na racun poreza utvrdjenog prema odredbama ovog zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza placenog izvan Federacije. Poreski kredit iz stavka 1. ovog clanka ne moze biti veci od iznosa koji bi se dobio primjenom poreske stope iz clanka 10. ovog zakona na placu ostvarenu izvan Federacije. Poreskim kreditom u smislu ovog zakona smatra se iznos za koji se umanjuje obracunati porez.

VII - UTVRDJIVANJE I NAPLATA POREZA
Utvrdjivanje poreza
Clanak 16.

Visinu poreza utvrdjuje isplatilac place u skladu sa ovim zakonom za svakog poreskog obveznika i za svaku pojedinacno isplacenu placu.

Clanak 17.

Olaksicu iz clanka 12. ovog zakona isplatilac ce priznati na osnovu pismene izjave poreskog obveznika o postojanju uslova za njeno priznavanje i isprave o zajednickom kucanstvu izdate od nadleznog organa. Olaksica iz stavka 1. ovog clanka priznaje se od prve naredne isplate.

Clanak 18.

Isplatilac iz clanka 16. ovog zakona duzan je da poreskom obvezniku prilikom svake isplate izda primjerak obracuna bruto place, olaksice i iznos obustavljenih doprinosa i poreza na placu. Naplata poreza

Clanak 19.

Isplatilac place koji svoje financijsko poslovanje vodi kod Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod), duzan je obustavljeni porez da uplati prilikom svake pojedinacne isplate place na propisani uplatni racun kod Zavoda. Zavod je duzan da obustavi isplatu placa iz stavka 1. ovog clanka, ako nije obracunat i placen porez. Isplatilac place koji svoje financijsko poslovanje ne vodi kod Zavoda, duzan je da obustavljeni porez uplati na odgovarajuci racun kod Zavoda prilikom svake pojedinacne isplate. Obveznik poreza koji samostalno obavlja djelatnost kao osnovno zanimanje, duzan je na svoju placu obracunati i uplatiti porez do sedmog u mjesecu za protekli mjesec. Obveznik poreza koji je zaposlen ili po ugovoru obavlja poslove na teritoriji Federacije kod nerezidenta Federacije duzan je na svoju placu obracunati i uplatiti porez u roku od sedam dana od dana isplate place. Obracun i uplatu poreza za obveznika koji je zaposlen, ili po ugovoru obavlja poslove na teritoriji Federacije kod nerezidenta Federacije, moze vrsiti i nerezident Federacije - isplatilac place u roku iz stavka 5. ovog clanka.

Clanak 20.

Obveznik koji ostvaruje placu iz inozemstva kao i obveznik koji ostvaruje placu kod diplomatskog ili konzularnog predstavnis tva strane zemlje, odnosno medjunarodne organizacije ili kod predstavnika ili sluzbenika takvog predstavnistva, odnosno organizacije koji uzivaju diplomatski imunitet, duzni su da u roku od sedam dana od dana kada su primili placu sami obracunaju i uplate porez iz clanka 10. ovog zakona, ako taj porez ne obracuna i ne uplati isplatilac place.

Clanak 21.

Na porez koji poreski obveznik odnosno isplatilac place nije uplatio u propisanom roku placa se kamata po stopi od 0,2% dnevno za svaki dan zakasnjenja.

VIII - RASPODJELA POREZA
Clanak 22.

Raspodjela prihoda od poreza na placu vrsi se na nacin propisan Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji i financiranju Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 26/96). Uplaceni porez Zavod prenosi na racune korisnika ovih prihoda u skladu sa propisom iz stavka 1. ovog clanka.

IX - KAZNENE ODREDBE
Clanak 23.

Novcanom kaznom od dvostrukog do osmorostrukog iznosa poreske obveze, za prekrsaj koji predstavlja tezu povredu federalnog propisa, kaznit ce se pravna osoba ako ne obracuna, pogresno obracuna ili ne uplati porez na nacin i u rokovima propisanim ovim zakonom. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novcanom kaznom od 200 do 2.000 DEM.

Clanak 24.

Novcanom kaznom od 500 do 10.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj poreski obveznik gradjanin ili gradjanska pravna osoba ako ne obracuna, pogresno obracuna ili ne uplati porez na nacin i u rokovima propisanim ovim zakonom. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorna osoba u gradjanskoj pravnoj osobi novcanom kaznom od 200 do 2.000 DEM.

Clanak 25.

Novcanom kaznom od 200 do 1.000 DEM kaznit ce se za prekrsaj obveznik poreza - gradjanin, ako ne obracuna, pogresno obracuna ili ne uplati porez na nacin i u rokovima propisanim ovim zakonom.

Clanak 26.

Novcana kazna iz cl. 23, 24. i 25. ovog zakona placa se u DEM ili u protuvrijednosti valute Bosne i Hercegovine po srednjem tecaju koji utvrdjuje i objavljuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan placanja. Do uspostave Centralne banke Bosne i Hercegovine utvrdjivanje valute iz stavka 1. ovog clanka obavlja Narodna banka Bosne i Hercegovine.

X - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 27.

Federalni ministar financija donijet ce provedbene propise o primjeni ovog zakona u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clanak 28.

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona bilo uredjeno oporezivanje placa na teritoriji Federacije.

Clanak 29.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Mariofil Ljubic, v. r.

Zamjenik predsjednika
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Mikic, v. r.

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PLACU

Clan 1.

U Zakonu o porezu na placu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 26/96), u clanu 1. stav 2. mijenja se i glasi:
"Porez na placu (u daljem tekstu: porez) je zajednicki prihod kantonalnih-zupanijskih i opcinskih budzeta, a raspodjela sredstava uredjuje se posebnim zakonom kantona - zupanije".

Clan 2.

U clanu 2. iza rijeci "osobna" dodaje se rijec "i".

Clan 3.

U clanu 3. stav 5. rijeci "Rezident je" zamjenjuje se rijecima: "Rezident Federacije je i".
U stavu 6. rijec "inozemstvu" zamjenjuje se rijecju "inozemstvo".

Clan 4.

U clanu 7. stav 1. na kraju alineje 3. tacka se zamjenjuje tackom i zarezom i dodaju se nove alineje 4, 5. i 6. koje glase:
"- dnevnica za sluzbena putovanja u zemlji i inozemstvu;
- naknada za prijevoz na posao ili sa posla;
- naknada za ishranu u toku rada (topli obrok)."
U stavu 2. u alineji 1. iza broja "6". dodaju se rijeci: "i tacke 18. clana 9.".
Na sredstva isplacena iznad dogovorenih, primjenjuje se puni iznos poreza i doprinosa kao i na placu.

Clan 5.

U clanu 9. na kraju tacke 17.) tacka se zamjenjuje tackom i zarezom i dodaje se nova tacka 18), koja glasi:
"18) naknada koje nezaposlene osobe ostvare radom posredstvom servisa i agencija zavoda za zaposljavanje.".

Clan 6.

U clanu 11. stav 2. rijeci: "izuzev na dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji i inozemstvu, naknadu za prijevoz na posao ili sa posla i naknadu za ishranu u toku rada", brisu se.

Clan 7.

U clan 16. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Obracunati porez ima karakter troskova poslovanja isplatioca place."

Clan 8.

U clanu 17. stav 2. iza rijeci: "priznaje se" dodaju se rijeci: "i isplacuje poreskom obvezniku".

Clan 9.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci
Doma naroda
Mariofil Ljubic, s. r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Enver Kreso, s. r.

 
 

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA PLACU

Clan 1.

U Zakonu o porezu na placu ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 26/96 i 27/97) u clanu 7. stav 3. brise se.

Clan 2.

U clanu 11. stav 1. mijenja se i glasi: "Na dodatna primanja iz clana 7. Zakona, isplacena iznad utvrdenih, primjenjuje se puni iznos poreza i doprinosa kao i na placu". U stavu 2. rijeci: "stavom 1. ovog clana" zamjenjuju se rijecima: "clanom 7. Zakona".

Clan 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluzbe-nim novinama Federacije BiH", a odredbe clana 2. primjenjivat ce se od 28.11.1997. godine

Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Mariofil Ljubic, v. r.

Predsjedatelj Zastupnickog doma Parlamenta Federacije BiH Enver Kreso, v. r.

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PLACU

Clan 1.

U Zakonu o porezu na placu ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97 i 12/98) (u deljem tekstu: Zakon), u clanu 6. tacka 11. rijeci: "bolesti do 30 dana" zamjenjuju se rijecima: "bolesti do 42 dana".

Clan 2.

U clanu 7. stav 1. iza seste alineje dodaju se alineje 7. i 8. koje glase: - "pomoci u slucaju smrti radnika ili clanova uze porodice, teske invalidnosti ili dugotrajne bolesti; - otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine kod prestanka radnog odnosa zbog tehnoloskog ili ekonomskog viska." U stavu 2. alineja 1. iza rijeci: "clana 6." rijeci: "i tacke 18. clana 9." brisu se.

Clan 3.

U clanu 9. brisu se tac. 7. i 14. Tacke 8.-13. postaju tac. 7.-12., a tac. 15.-17. postaju tac. 13.-15. Tacka 18. brise se.

Clan 4.

U clanu 10. rijeci: "po stopi od 15%" zamjenjuju se rijecima: "po stopi od 10%".

Clan 5.

Clan 11. mijenja se i glasi: "Na dodatna primanja iz clana 7. stav 1. Zakona isplacena do visine utvrdjene po posebnim propisima za organe federalne uprave ne obracunava se i ne placa porez na placu. Na dodatna primanja iz clana 7. Zakona isplacena iznad utvrdjenih obracunava se i placa porez po stopi koja odgovara zbirnoj stopi poreza i doprinosa na neto placu zaposlenih iz radnog odnosa, na dan isplate dodatnog primanja. Na dodatna primanja koja nisu obuhvacena clanom 7. Zakona obracunava se i placa porez po stopi od 50%. Na dodatna primanja iz clana 7. stav 2. Zakona obracunava se i placa porez po stopi od 30%".

Clan 6.

U clanu 19. stav 1. rijeci: "Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod)" zamjenjuje se rijecima: "ovlastene organizacije za obavljanje platnog prometa (u daljem tekstu: OOPP)", a iza rijeci "racun" stavlja se tacka i ostatak teksta se brise. U stavu 2. rijec "Zavod" zamjenjuje se rijecju "OOPP". U stavu 3. rijeci: "odgovarajuci racun kod zavoda" zamjenjuju se rijecima: "propisani uplatni racun".

Clan 7.

Iza clana 21. dodaje se novi clan 22. koji glasi: "Clan 22. Kontrolu obracuna i uplate poreza na placu vrse nadlezna organizacija Porezne uprave Federacije BiH i Finansijska policija, svako iz svog domena."

Clan 8.

U dosadasnjem clanu 22. stav 1. u zagradi rijeci: "broj 26/96" zamjenjuju se rijecima: "br. 26/96 i 32/98". U stavu 1. na kraju brise se tacka i dodaje tekst: "i Naredbom o uplatnim racunima javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, nacinu uplacivanja tih prihoda, nacinu i rokovima za rasporedjivanje tih prihoda korisnicima i izvjestavanju korisnika o njima ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 27/96, 9/97 i 39/99)." Stav 2. mijenja se i glasi: "Zakonom ovlastena institucija za raspored javnih prihoda izvrsit ce prenos uplacenog poreza na racun korisnika ovih prihoda u skladu sa propisom iz stava 1. ovog clana".

Clan 9.

U dosadasnjem clanu 23. stav 2. i dosadasnjim cl. 24. i 25. oznaka "DEM" zamjenjuje se oznakom "KM".

Clan 10.
Clan 26. brise se.
Clan 11.

Dosadasnji clan 22. postaje clan 23., a cl. 23.-29. postaju cl. 24.-29.

Clan 12.

Ovlascuju se zakonodavno-pravne komisije Predstavnickog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da utvrde precisceni tekst Zakona o porezu na placu.

Clan 13.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci Doma naroda Parlamenta Federacije BiHNiko Lozancic, s.r.

Predsjedavajuci Predstavnickog doma Parlamenta Federacije BiH Enver Kreso, s.r.

 
 

O D L U K A O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PLACU


U Zakonu o porezu na placu ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98 i 29/00), vrse se sljedece izmjene i dopune:


Clanak 1.


Clanak 19. mijenja se i glasi:
"l. Na place i druga osobna primanja, porez obracunava i placa isplatilac - pravna i fizicka osoba prilikom svake isplate, i to:
a) na place i druga osobna primanja uposlenika na temelju redovitog rada i izvan redovitoga rada porez se obracunava na dan njihove isplate, a placa se u roku od sedam dana od dana kada je isplata izvrsena;
b) na svoju placu, fizicka osoba koja samostalno obavlja djelatnost kao temeljno zanimanje, porez obracunava i placa do 7-og u mjesecu za protekli mjesec;
c) na svoju placu koju ostvari na teritoriju Federacije BiH, po ugovoru ili iz radnog odnosa kod nerezidenta Federacije, uposlenik je duzan sam obracunati i uplatiti porez u roku od sedam dana od dana isplate place, ukoliko to za njega ne ucini isplatilac."


Clanak 2.


U clanku 20. nakon stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i glasi:
"1. Pravne i fizicke osobe - isplatioci placa i drugih osobnih primanja, odnosno fizicke osobe iz clanka 1. stavka 1. toc. (a), (b) i (c) ovog zakona, duzne su za svaku isplatu place saciniti specifikaciju o isplati primanja i obracunatom porezu i doprinosima na placu i druga osobna primanja i dostaviti je zajedno sa dokazima o izvrsenoj isplati nadleznoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH istog dana, a najkasnije narednog dana po izvrsenoj isplati."


Clanak 3.


Iza clanka 20. dodaje se novi clanak 20a. koji glasi:
"1. Poslodavac - isplatilac place i drugih osobnih primanja, kao i fizicke osobe iz clanka 1. stavak 1. toc. (a), (b) i (c) ovog zakona, porez usmjeravaju prema opcini prebivalista uposlenika - obveznika poreza na placu."


Clanak 4.


U clanku 23. stavak 1. iza rijeci "Federacije Bosne i Hercegovine" stavlja se tocka, a ostatak teksta se brise.


Clanak 5.


Iza clanka 23. dodaju se novi cl. 23a. i 23b. koji glase:


"Clanak 23a.


1. U slucaju neplacanja poreza na place u roku, nadlezna Porezna uprava ce donijeti rjesenje o prinudnoj naplati.
2. Na temelju ovog rjesenja Porezna uprava moze izvrsiti prinudnu naplatu poreza na placu prijenosom duznog iznosa sa bilo kojeg racuna isplatioca placa, otvorenog kod ovlastene organizacije za obavljanje platnog prometa (OOPP), na propisane uplatne racune javnih prihoda, kao i naplatu iz cjelokupne imovine isplatioca placa.


Clanak 23b.


1. Evidencije o obracunatom i uplacenom porezu na placu i druga osobna primanja vodi organizacijska jedinica Porezne uprave na cijem podrucju se nalazi sjediste pravne osobe i fizicke osobe koja samostalno obavlja djelatnost odnosno prebivaliste fizicke osobe iz clanka 1. stavak 1. toc. (a), (b) i (c) ovog zakona."


Clanak 6.


Clanak 24. mijenja se i glasi:
"1. Novcanom kaznom visom od utvrdjenog poreza na placu kaznit ce se za prekrsaj pravna i fizicka osoba koja samostalno obavlja djelatnost ukoliko u roku utvrdjenom ovim zakonom ne uplati porez na placu, i to:
a) do dvostrukog iznosa neplacenog poreza na placu, za zakasnjenje dulje od 30 dana;
b) do trostrukog iznosa neplacenog poreza na placu, za zakasnjenje dulje od 60 dana;
c) do peterostrukog iznosa neplacenog poreza na placu, za zakasnjenje dulje od 90 dana.
2. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorne osobe u pravnoj osobi novcanom kaznom u iznosu do 2.000 KM.


Clanak 7.


Clanak 25. mijenja se i glasi:
"1. Novcanom kaznom u visini do desetostrukog iznosa manje obracunatog i uplacenog poreza na placu kaznit ce se pravna osoba i fizicka osoba koja samostalno obavlja djelanost za koju Porezna uprava Federacije BiH utvrdi da je kao isplatilac obracunala i uplatila porez na placu ispod stvarnog iznosa.
2. Za prekrsaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce se i odgovorne osobe u pravnoj osobi novcanom kaznom u iznosu do 2.000 KM.


Clanak 8.


Clanak 26. mijenja se i glasi:
"1. Novcanom kaznom u visini do dvostrukog iznosa utvrdjenog poreza na placu kaznit ce se za prekrsaj fizicka osoba - uposlenik iz clanka 1. stavak 1. (1) (c) ovog zakona za koje Porezna uprava Federacije BiH utvrdi da u zakonom propisanom roku nije platilo porez na placu na svoja primanja.


Clanak 9.


Iza clanka 26. dodaje se novi clanak 26a. koji glasi:


"Clanak 26a.


1. Novcanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit ce se pravna osoba i fizicka osoba koja samostalno obavlja djelatnost ako, koje kao isplatilac place i drugih osobnih primanja Poreznoj upravi Federacije BiH ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku specifikaciju placa i drugih osobnih primanja i obracunatog poreza sa dokazima o isplati placa i uplati poreza na placu."


Clanak 10.


Iza clanka 27. dodaje se novi clanak 27a. koji glasi:


"Clanak 27a.


1. Obrazac specifikacije iz clanka 2. ovog zakona, kao i Naputak o nacinu sacinjavanja i dostavljanja specifikacije propisuje Porezna uprava Federacije BiH."


Clanak 11.


Ovaj zakon objavit ce se bez odlaganja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH" i stupa na snagu danom objave ili 1. sijecnja 2001. godine ovisno od toga koji je od ova dva datuma kasniji.


Broj 68/00
20. prosinca 2000. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
Wolfgang Petritsch, v.r.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com