15 Decembar 2018

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU
 
?lanak 1.
 

   U Zakonu o obrtu ("Slu?bene novine Federacije BiH", br. 52/02. i 29/03. ) u ?lanku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

   "Obrtom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje trgovinske, ugostiteljske i turisti?ke djelatnosti koje su regulirane posebnim propisima."

   Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

 
?lanak 2.
 

U ?lanku 3., iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao doma?a radinost i uvjete za njihovo obavljanje propisuje kantonalni ministar nadle?an za obrtništvo."

 
?lanak 3.
 

   Iza ?lanka 3. dodaje se novi ?lanak 3.a. koji glasi:

   "Obrti se mogu obavljati i kao sezonski obrti najdulje šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.

   Obrtnici koji obavljaju obrt iz stavka 1. ovoga ?lanka tijekom obavljanja sezonskoga obrta uspostavljaju svojstvo osiguranika.

   Sezonsko obavljanje obrta upisuje se u obrtni registar.

   Popis djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrti i uvjete za njihovo obavljanje propisuje kantonalni ministar nadle?an za obrtništvo."

 
?lanak 4.
 

   Iza ?lanka 4. dodaje se novi ?lanak 4.a. koji glasi:

   „ U cilju o?uvanja tradicije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdit ?e popis tradicijskih i starih zanata koji se mogu obavljati pod uvjetima odre?enim u stavku 3. ?lanka 4. ovoga Zakona.

   Za obavljanje djelatnosti tradicijskih i starih zanata Vlada Federacije i vlade kantona mogu propisati odgovaraju?e olakšice, svatko iz svoje nadle?nosti, koje ?e stimulirati o?uvanje tradicijskih i starih zanata i poja?ati interes za njihovo obavljanje.

 
?lanak 5.
 

U ?lanku 5. u stavku 1. alineja peta mijenja se i glasi :

" - da nema neizmirenih obveza prema javnim prihodima."

 
?lanak 6.
 

?lanak 6. mijenja se i glasi:

" Inozemni dr?avljanin mo?e obavljati obrt pod uvjetom da ima radnu dozvolu, da ispunjava uvjete iz ?lanka 5. stavak 1. alineje od druge do pete i ?lanka 7. st. 1. i 2. ovoga Zakona i uz primjenu na?ela uzajamnosti."

 
?lanak 7.
 

U ?lanku 7. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Vezani obrt mo?e obavljati i fizi?ka osoba – izumitelj na temelju ostvarenoga patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu, ako ispunjava uvjete iz ?lanka 5. ovoga Zakona."

 
?lanak 8.
 

U ?lanku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Kada je za obavljanje obrta potreban poslovni prostor, obrtnik mo?e obavljati obrt samo u poslovnom prostoru za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu. "

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Obrt se obavlja pod odre?enim uvjetima glede ure?enja i opreme poslovnoga prostora kao i pod drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: minimalni uvjeti )."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

"Prostor i oprema za obavljanje obrta, osim uvjeta iz stavka 2. ovoga ?lanka, moraju udovoljavati i propisima o tehni?koj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapre?enju ?ovjekovog okoliša, zaštiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uvjetima te drugim propisima koji se odnose za obavljanje odre?ene gospodarske djelatnosti."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta donijet ?e propis o minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati poslovni prostori iz stavka 2. ovoga ?lanka. "

   Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 5. i 6.

 
?lanak 9.
 

U ?lanku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Nadle?no tijelo utvr?eno propisom kantona na teritoriju na kojem ?e biti sjedište obrta izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje obrtni?ke djelatnosti, odnosno rješenje kojim se zahtjev odbija, sukladno Zakonu o upravnom postupku, u roku od 15 dana."

Iza stavka 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Po kona?nosti rješenja iz stavka 3. ovoga ?lanka, kojim se odobrava obavljanje obrtni?ke djelatnosti, nadle?no tijelo obrtniku izdaje obrtnicu i upisuje ga u obrtni registar.

   Obrtnica se izdaje u dvije veli?ine, od kojih je ve?u obrtnik du?an izlo?iti u sjedištu obrta, na vidnome mjestu. "

   Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 6. i 7.

 
?lanak 10.
 

Iza ?lanka 9. dodaje se novi ?lanak 9.a. koji glasi:

"Ako u roku iz ?lanka 9. stavak 3. ovoga Zakona nadle?no tijelo ne donese rješenje kojim se odobrava obavljanje obrtni?ke djelatnosti, odnosno rješenje kojim se zahtjev odbija, obrtnik mo?e, ako smatra da ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, zapo?eti obavljati obrt, o ?emu je prethodno du?an pisanim putem izvjestiti nadle?no tijelo.

   Nadle?no tijelo iz stavka 1. ovoga ?lanka du?no je donijeti rješenje iz ?lanka 9. stavak 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga ?lanka.

Ako nadle?no tijelo iz stavka 1. ovoga ?lanka ustvrdi da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, a obrtnik je zapo?eo rad na temelju stavka 1. ovoga ?lanka, smatrat ?e se da se obrt obavlja suprotno odredbama ovoga Zakona. "

 
?lanak 11.
 

U ?lanku 10. stavak 3. iza rije?i: "...za obavljanje posebnih obrta, " dodaju se rije?i: " te mogu?nosti njihova korištenja ... ".

 
?lanak 12.
 

U ?lanku 11. u prvom redu se briše dvoto?je, a iza rije?i " obrtnice " dodaju se rije?i: " tradicijske i stare zanate ".

 
?lanak 13.
 

U ?lanku 12. rije?i: "izdavanja obrtnice" zamjenjuju se rije?ima: "upisa u obrtni registar."

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

" Od dana upisa u obrtni registar obrtniku po?inju te?i prava i obveze, sukladno

ovome Zakonu i drugim propisima."

 
?lanak 14.
 

U ?lanku 15. stavak 5. mijenja se i glasi:

"Tijelo koje je donijelo rješenje o promjeni sjedišta obrta du?no je po kona?nosti toga rješenja obrtniku izdati novu obrtnicu s novim brojem i novim sjedištem obrta i o tome izvjestiti tijelo koje je prethodno izdalo obrtnicu i nadle?na tijela iz ?lanka 13. ovoga Zakona. "

 
?lanak 15.
 

U ?lanku 19. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Pod izdvojenim prostorom, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se jedan ili više me?usobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji slu?i za obavljanje obrta, a nalazi se izvan sjedišta obrta."

 
?lanak 16.
 

U ?lanku 21. u stavku 1. rije? "pravomo?nosti" zamjenjuje se rije?ju "kona?nosti".

 
?lanak 17.
 

Iza ?lanka 22. dodaje se novi ?lanak 22.a. koji glasi :

" ?lanovi zajedni?kog ku?anstva mogu pomagati obrtniku u obavljanju obrta.

?lanovima zajedni?kog ku?anstva, u smislu ovoga Zakona, smatraju se: bra?ni drug, djeca, roditelji, usvojenici, usvojitelji i pastorci. "

 
?lanak 18.
 

U ?lanku 32. , stavak 2. mijenja se i glasi:

" Inozemni dr?avljanin mo?e obavljati zajedni?ki obrt ukoliko ispunjava uvjete iz ?lanka 6. ovog zakona."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

" Zajedni?ko obavljanje obrta prestaje kada se broj osniva?a svede na jednog i u tom slu?aju mo?e se izvršiti preregistracija u samostalno obavljanje obrta. "

 
?lanak 19.
 

U ?lanku 33. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Prestanak obavljanja obrta odjavom utvr?uje se danom navedenim u odjavi, uz prilo?eni dokaz da nema neizmirenih obveza prema javnim prihodima, s tim što se obrt ne mo?e odjaviti unatrag."

 
?lanak 20.
 

U ?lanku 34. stavak 1. u alineji drugoj rije?i: " ...izdavanja obrtnice " zamjenjuju se rije?ima: " upisa u obrtni registar ".

 
?lanak 21.
 

   U ?lanku 35., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

   " Iznimno, obrtnik mo?e obustaviti obavljanje obrta dulje od jedne godine u slu?aju bolesti ili nastupa više sile."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. u kojem se na kraju briše to?ka i dodaju rije?i: " i du?an je predati obrtnicu, veliku i malu, tijelu iz ?lanka 9. stavak 3. ovoga Zakona, uz pisanu obavijest iz stavka 1. ovoga ?lanka. "

   Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

 
?lanak 22.
 

U ?lanku 37. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Ispitu o stru?noj osposobljenosti mo?e pristupiti osoba s najmanje završenom osnovnom školom.

   Stavak 2. postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

„Ispit o stru?noj osposobljenosti pola?e se pred komisijom koju osniva obrtni?ka komora kantona, u suradnji sa srednjom školom koja je verificirana za te poslove, sukladno vrijede?im propisima iz podru?ja odgoja i obrazovanja. Komisija se sastoji od najmanje tri ?lana.“

   Dosadašnji st. 3.,4. i 5. postaju st. 4., 5. i 6.

 
?lanak 23.
 

U ?lanku 38. u stavku 1. rije?i: " ... federalni ministar obrazovanja i znanosti na prijedlog Obrtni?ke komore Federacije Bosne i Hercegovine " zamjenjuju se rije?ima: " ... kantonalni ministar nadle?an za obrazovanje na prijedlog federalnoga ministra obrazovanja i znanosti. "

U ?lanku 38. u stavku 2. rije? "tri" zamjenjuje se rije?ju "dvije".

 
?lanak 24.
 

U ?lanku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

" Majstorski ispit pola?e se pred komisijom koju osniva obrtni?ka komora kantona, u suradnji sa srednjom školom koja je verificirana za te poslove, sukladno vrijede?im propisima iz podru?ja odgoja i obrazovanja. Komisija se sastoji od najmanje pet ?lanova, a moraju biti zastupljena najmanje tri majstora iz obrta za koji se pola?e majstorski ispit.“

   U stavku 3. ovoga ?lanka rije?i: "Obrtni?ka komora Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se rije?ima: "Obrtni?ka komora kantona ... ".

   Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

   "Obrtni?ka komora kantona du?na je Obrtni?koj komori Federacije Bosne i Hercegovine dostavljati izvadak iz evidencije o polo?enim majstorskim ispitima u roku od 15 dana od dana polaganja majstorskog ispita."

   Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 
?lanak 25.
 

   U stavku 5. ?lanka 40. na kraju se briše to?ka i dodaju rije?i: «i kantonalno ministarstvo nadle?no za obrazovanje».

 
?lanak 26.
 

?lanak 41. mijenja se i glasi:

"Pravilnik o polaganju ispita o stru?noj osposobljenosti i pravilnik o polaganju majstorskoga ispita donosi federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta. "

 
?lanak 27.
 

U ?lanku 57. stavak 1. ispred alineje prve dodaju se nove alineje koje glase: "

- ako obavlja sezonski obrt u vremenu u kojem nije registriran za sezonsko obavljanje obrta ( ?lanak 3.a. stavak 2. ),

- ako ne izlo?i ve?u obrtnicu u sjedištu obrta na vidnome mjestu ( ?lanak 9. stavak 5.),"

 
?lanak 28.
 

U ?lanku 58. stavak 1. u alineji ?etvrtoj broj "3" zamjenjuje se brojem "4".

U alineji osmoj broj "3" zamjenjuje se brojem "4".

U alineji devetoj broj "4" zamjenjuje se brojem "5".

 
?lanak 29.
 

Iza ?lanka 60. dodaje se ?lanak 60.a. koji glasi:

"Obrtnici koji su prema prijašnjim propisima stekli odgovaraju?u stru?nu spremu ili osposobljenost mogu obavljati vezane obrte utvr?ene Zakonom o obrtu, ako na dan po?etka primjene ovoga Zakona imaju registriranu radnju.

   Obrtnicima koji su majstorski ispit polo?ili prema propisima koji su vrijedili do dana po?etka primjene ovoga Zakona, isti se priznaje u cijelosti.

Obrtnici koji su prema prijašnjim propisima registrirali radnju putem uposlenika odgovaraju?e stru?ne spreme mogu nastaviti poslovati ako i dalje imaju uposlenika sa stru?nom spremom sukladnoj odredbama Zakona o obrtu. "

 
?lanak 30.
 

Iza ?lanka 60.a. dodaje se ?lanak 60.b. koji glasi:

"Prava što ih Zakon o obrtu priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, priznaju se i osobama koje na dan po?etka primjene toga Zakona imaju odgovaraju?u stru?nu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se tra?i majstorski ispit.

   Priznavanjem prava, sukladno odredbi stavka 1. ovoga ?lanka, ne daje se i pravo na isticanje majstorskoga naslova.

Kantonalni ministar nadle?an za obrazovanje, po prethodno pribavljenom mišljenju obrtni?ke komore kantona, u spornim slu?ajevima odre?uje koja je to odgovaraju?a stru?na sprema iz stavka 1. ovoga ?lanka."

 
?lanak 31.
 

?lanak 61. mijenja se i glasi:

"Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, nadle?no tijelo kantona, kantonalni ministar nadle?an za oblast obrtništva, kantonalni ministar nadle?an za oblast obrazovanja i obrtni?ka komora kantona donijet ?e propise, na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

 
?lanak 32.
 

?lanak 62. mijenja se i glasi:

"Danom po?etka primjene ovoga Zakona na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine prestaje primjena Zakona o samostalnom privre?ivanju ("Slu?beni list SRBiH", br. 26/89. i 29/90.) i ostalih propisa koji su do dana po?etka primjene ovoga Zakona ure?ivali samostalno privre?ivanje, s tim da ostaju na snazi odredbe ?l. 28. - 36. Zakona o samostalnom privre?ivanju kojima se reguliraju pitanja prestanka obavljanja djelatnosti do donošenja Zakona o trgovini, Zakona o turisti?koj djelatnosti i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti."

 
?lanak 33.
 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u " Slu?benim novinama Federacije BiH ".


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com