15 Decembar 2018

SWOT analiza
 

Ukoliko imate jednu ili više poslovnih ideja, prije nego što potrošite vrijeme i novac za izradu

biznis plana, prethodno ih ocijenite uz pomo? SWOT analize.

 

SWOT analiza je tehnika identifikovanja: snaga, slabosti, prilika i prijetnji onog što je

predmet analize.

Predmet SWOT analize mogu biti razli?ite ''stvari'', te je pogodna i za analizu poslovnih ideja.

Što se ti?e postoje?ih privrednih subjekata, predmet ove analize mo?e biti privredni subjekt

u cjelosti, pojedine njegove komponente, pojedini proizvodi itd.

Analiza treba da uka?e na to šta treba preduzeti kako bi se pospješile snagu, eliminisale

slabosti, iskoristile prilike i onemogu?ilo da se prijetnje ostvare, ili da se bar umanji njihov

uticaj.
Primjer: SWOT analiza odre?enog proizvoda firme
UNUTRA?NJI
                    POZITIVNO                                                                     NEGATIVNO
       

      - kvalitetna sirovina                                                                   - visoka cijena

       - dobra ambala?a koja dugo odr?ava                                         - loš dizajn
          proizvod svje?im                          
VANJSKI

                 PRILIKE                                                                  PRIJETNJE

    - o?ekuje se smanjenje PDV-a na ove proizvode      - mogu? nedostatak sirovina

    - uvo?enje standarda i pooštravanje                         - o?ekuje se ukidanje carina                                        

         kontrola, ?ime ?e dio konkurencije                           ?ime ?e proizvod izgubiti                                           
         biti eliminisan                                                                 na konkurentnosti
 

Kod SWOT analize privrednog subjekta mogu se posmatrati:

  • Finansijska sredstva (sopstveni kapital, mogu?nost dobijanja kredita,)
  • Fizi?ka sredstva (objekti, mašine, infrastruktura, vozila...)
  • Kadrovi (stru?no znanje, iskustvo, navike, zahtjevi...)
  • Proizvodnja (uslovi za proizvodnju: temperatura, svjetlost, buka, okolina...)
  • Proizvodi (pakovanje, cijena, kvalitet...)
  • Dobavlja?i (koli?ine koje mogu obezbjediti, kvalitet, cijena)
  • Promocija (sredstva, mediji, troškovi, ...)
 

Prednosti su pod kontrolom preduzetnika/ preduze?a i pojavljuju se u sadašnjosti!

Prednosti treba naglasiti i iskoristiti da bi se smanjile slabosti.

 

Slabosti su pod kontrolom preduzetnika/ preduze?a ; one se javljaju u sadašnjosti.

One su " nedostatak...", "manjak...", ili slabe strane. Koliko god je mogu?e, slabosti treba

eliminisati!
 

Prilike su pozitivni ili po?eljni faktori u okru?enju koje preduzetnik/ preduze?e treba

iskoristiti ili koji ?ine njegov projekat potencijalno odr?ivim. Oni su, me?utim, uglavnom

izvan kontrole preduzetnika .

Razlikuju se od prednosti u smislu da su prednosti pozitivni interni faktori preduze?a (pod

kontrolom).
 

Opasnosti su negativni ili nepo?eljni eksterni faktori u okru?enju i obi?no izvan kontrole

preduzetnika .

Oni nepovoljno uti?u na preduze?e, ako se ne eliminišu ili prevazi?u. Opasnosti se razlikuju

od slabosti utoliko što su izvan kontrole preduzetnika. Oboje ima negativan uticaj na

preduze?e. Svrha analiziranja opasnosti je na?i na?ine da se od njih zaštiti, tj. pokušaj da se

izbjegnu ili smanji njihov negativan uticaj preduzimanjem kontra-akcija.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com