15 Decembar 2018

ZAKON O TRGOVINI

I - OP?E ODREDBE

?lan 1.

Ovim Zakonom ure?uje se: obavljanje i uvjeti za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, zaštita potroša?a, narušavanje konkurencije, mjere privremenog ograni?enja tr?išta, nadzor, kao i druga pitanja od zna?aja za obavljanje trgovine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH).

?lan 2.

Pod trgovinom u smislu ovog Zakona smatraju se kupovina i prodaja robe i obavljanje trgovinskih usluga.
Trgovcem se smatraju pravna i fizi?ka lica koja se bave trgovinom na osnovu registracije, odnosno odobrenja nadle?nog organa.
Odredbe ovog Zakona, kojima se ure?uju prava i obaveze za trgovca, odgovaraju?e se primjenjuju i na:
- pravna i fizi?ka lica registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje i obavljanja usluga kada svoje proizvode i usluge prodaju na tr?ištu,
- fizi?ka lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na tr?ištu i
- fizi?ka lica koja na osnovu ugovora sa trgovcem obavljaju za trgovca trgovinu na malo izvan prodavnice.

?lan 3.

Trgovina se obavlja slobodno, pod jednakim uvjetima za sve trgovce u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim obi?ajima, na?elima lojalne konkurencije i trgova?kim pravilima, odnosno uzansama.
Roba koja se stavlja u promet mora biti u skladu sa standardima, tehni?kim normativima i kvalitativnim normama propisanim i priznatim kao uvjet za njihovo stavljanje u promet i/ili upotrebu na tr?ištu Bosne i Hercegovine.
Cijena robe koja se stavlja u promet iskazuje se u doma?oj valuti.

?lan 4.

Aktima organa Federacije i kantona ne mo?e se ograni?avati nastupanje na tr?ištu, narušavati konkurencija, niti se mogu pojedini trgovci ili potroša?i stavljati u neravnopravan polo?aj na tr?ištu.
Iznimno od odredbe iz stava 1. ovog ?lana, ukoliko nastanu ili mogu nastati zna?ajniji poreme?aji na tr?ištu usljed elementarne nepogode, nestašice dobara neophodnih za potrebe odbrane, odnosno za potrebe privrede i snabdijevanja stanovništva u najmanje dva kantona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) mo?e propisati privremene mjere ograni?avanja tr?išta u skladu sa ovim Zakonom.

II - OBAVLJANJE I UVJETI ZA OBAVLJANJE TRGOVINE

?lan 5.

Trgovina se obavlja kao trgovina na veliko i trgovina na malo.

?lan 6.

Pod obavljanjem trgovine na veliko podrazumijeva se kupovina proizvoda i prodaja proizvoda u nepromijenjenom stanju sa stovarišta (skladišta i sl.) ili tranzitno, osim prodaje za gotovinska sredstva pla?anja drugom licu na osnovu njegove pisane narud?benice i uz obavezno izdavanje fakture.
Trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima i stokom mo?e se obavljati na otkupnim stanicama i otkupnim mjestima i sto?nim pijacama.
Za obavljanje trgovine na veliko u tranzitu nije obavezno posjedovati skladište.
Za odre?enu vrstu robe mo?e se utvrditi da se trgovina na veliko ne mo?e obavljati u tranzitu.
Vrstu robe kojom se ne mo?e obavljati trgovina na veliko u tranzitu utvr?uje Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra trgovine.

?lan 7.

Trgovina na malo je kupovina robe radi daljnje prodaje krajnjim potroša?ima.
Trgovina na malo obavlja se u prodajnim objektima (prodavaonicama i kioscima) i izvan njih, ako su za takav na?in prodaje ispunjeni uvjeti utvr?eni ovim Zakonom i drugim propisima.
Prodaja robe izvan prodavnice je prodaja robe na tr?nicama na malo, prodaja na daljinu (putem štampanog materijala, pošte, telefona, elektronskih medija i sl.), prodaja izvan stalnih prodajnih prostora trgovca (od vrata do vrata, na pomo?nim stolovima, putem automata, pokretnih prodavnica i sl.).
Prodaja robe izvan prodavnice je i prigodna prodaja na sajmovima, izlo?bama i sli?nim priredbama.
Prodaja robe na pomo?nim stolovima, kioscima, automatima, pokretnim prodavnicama i prigodna prodaja mo?e se obavljati samo na mjestima koja svojim propisom odredi nadle?ni organ.

?lan 8.

Poseban na?in obavljanja trgovine na veliko i malo je dra?ba (javno nadmetanje).
Dra?ba je organizirana prodaja robe najboljem ponu?a?u na osnovu javne objave i javnog nadmetanja na odre?enom mjestu i u odre?eno vrijeme.
Dra?ba mo?e biti stalna i povremena.
Uvjetie za organiziranje dra?be, vrstu robe koja se prodaje na dra?bi, te na?in poslovanja i postupak prodaje putem dra?be propisuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog federalnog ministra trgovine.

?lan 9.

Trgovina na veliko i na malo obavlja se u prodajnom objektu ili drugom mjestu koje ispunjava propisane uvjete.
Federalni ministar trgovine propisat ?e uvjete u pogledu minimalne tehni?ke opremljenosti poslovnih prostora i sto?nih pijaca u kojima se obavlja trgovina na veliko i na malo, kao i uvjete obavljanja trgovine izvan poslovnog prostora i utvrditi robe iz grupa i podgrupa roba koji se mogu prodavati u tim poslovnim prostorijama.
Uvjete o sanitarno-zdravstvenoj zaštiti, zaštiti na radu, zaštiti ?ovjekove okoline, te druge uvjete koji su potrebni za obavljanje trgovinske djelatnosti propisat ?e nadle?na federalna ministarstva, svako u okviru svoje nadle?nosti.
Nadle?ni op?inski organ nakon pregleda objekta kod pravnog lica donosi rješenje o ispunjavanju uvjeta iz st. 2. i 3. ovog ?lana. Rad u prodajnom objektu mo?e otpo?eti tek ako je tim rješenjem utvr?eno da su ispunjeni minimalni uvjeti.
Op?inski organ iz stava 4. ovog ?lana du?an je donijeti rješenje o ispunjavanju uvjeta u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
Ako op?inski organ ne donese rješenje u roku propisanom u stavu 5. ovog ?lana, rad u prodajnim objektima mo?e po?eti.

?lan 10.

Trgovinu na veliko i trgovinu na malo mo?e obavljati trgovac sa svojstvom pravnog lica koji se bavi trgovinom na osnovu registracije i koji ispunjava uvjete utvr?ene podzakonskim aktom iz ?lana 9. ovog Zakona.
Trgovinu na malo mo?e obavljati i trgovac sa svojstvom fizi?kog lica, ali samo u jednom prodajnom objektu (u daljnjem tekstu: trgova?ka radnja).
Uposleni koji obavlja poslove trgovca iz stava 1. ovog ?lana treba imati najmanje III. stepen stru?ne spreme.
Trgovac mo?e bez upisa u registar obavljati i druge poslove u manjem obimu koji slu?e uspješnom obavljanju trgovine, a uobi?ajeno se obavljaju uz ovu djelatnost kao što su poslovi utovara, prijevoza i istovara robe, poslovi dostavljanja robe kupcu i sli?no, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.
Trgovac je du?an na svakom prodajnom objektu, kao i pri prodaji robe van prodavnice, istaknuti firmu na na?in kako je registrirana kod nadle?nog organa.
Trgovac je du?an utvrditi i na podesan na?in u?initi kupcu dostupnim uvjete prodaje (cijena, na?in pla?anja i isporuka, bonifikacije i sl.) i pridr?avati se tih uvjeta.

III - OSNIVANJE I PRESTANAK RADA TRGOVA?KE RADNJE

?lan 11.

Trgova?ka radnja osniva se izdavanjem rješenja kojim se odobrava osnivanje trgova?ke radnje.
Rješenje iz stava 1. ovog ?lana izdaje nadle?ni op?inski organ (u daljnjem tekstu: nadle?ni organ).

 
?lan 12.

Nadle?ni organ izdat ?e odobrenje za osnivanje trgova?ke radnje licu koje ispunjava sljede?e uvjete:
1. da je dr?avljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je poslovno sposobno;
3. da posjeduje najmanje III. stepen stru?ne spreme;
4. da je zdravstveno sposobno, ako je za obavljanje trgovine na malo odre?enim proizvodima iz predmeta poslovanja trgova?ke radnje zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uvjet;
5. da ima u vlasništvu ili zakupu poslovni prostor koji ispunjava op?e i posebne uvjete utvr?ene podzakonskim aktima iz ?lana 9. ovog Zakona;
6. da nema zasnovan radni odnos;
7. da nema ve? osnovanu trgova?ku radnju;
8. da mu pravomo?nom odlukom nije izre?ena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti;
9. da pru?i dokaze da nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima;
10. da ispunjava i druge uvjete propisane zakonom ili drugim propisom.

Odobrenje za osnivanje trgova?ke radnje mo?e se izdati i licu koje ne ispunjava uvjet iz stava 1. ta?ka 3. ako uposli lice koja ispunjava taj uvjet.
Izuzetno od odredbe stava 1. ta?ka 1. ovog ?lana, strani dr?avljanin mo?e osnovati radnju pod uvjetom da ima radnu dozvolu i uz primjenu na?ela uzajamnosti.

?lan 13.

Nadle?ni organ u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva izdat ?e rješenje o odobrenju za osnivanje trgova?ke radnje ako su ispunjeni uvjeti iz ?lana 12. ovog Zakona, u suprotnom rješenjem ?e odbiti zahtjev.
Protiv rješenja iz stava 1. ovog ?lana mo?e se izjaviti ?alba Federalnom ministarstvu trgovine.
Ako nadle?ni organ ne donese rješenje u roku iz stava 1. ovog ?lana, rad u prodajnim objektima mo?e otpo?eti.

?lan 14.

Rješenje kojim se odobrava osnivanje trgova?ke radnje po pravomo?nosti upisuje se u registar trgova?kih radnji.
Od dana upisa u registar trgova?kih radnji, trgovcu po?inju te?i prava i obaveze u skladu sa ovim i drugim zakonskim propisima.
Trgovac je du?an otpo?eti sa obavljanjem trgovine u roku od šest mjeseci od dana izdavanja rješenja.
Rješenje o odobrenju za osnivanje trgova?ke radnje ne mo?e se prenijeti na drugo lice.

?lan 15.

Rješenje o odobrenju za osnivanje trgova?ke radnje sadr?i i:
- li?no ime, prezime, jedinstveni mati?ni broj i adresu prebivališta podnosioca zahtjeva,
- vrstu trgova?ke radnje odnosno maloprodajnog objekta,
- šifru odnosno naziv proizvoda koji su predmet poslovanja trgova?ke radnje,
- poslovno sjedište i
- naziv trgova?ke radnje.

?lan 16.

Nadle?ni organ koji je donio rješenje o odobrenju osnivanja trgova?ke radnje vodi registar trgova?kih radnji (u daljnjem tekstu: registar).
Federalni ministar trgovine propisuje sadr?aj i na?in vo?enja registra trgova?kih radnji.

?lan 17.

Trgova?ka radnja mo?e otpo?eti sa radom danom upisa u sudski registar.
O upisu u registar organ koji vodi registar obavjestit ?e nadle?nu poreznu upravu, organ tr?ne inspekcije i druge organe koji vrše nadzor u ovoj oblast dostavljanjem pravosna?nog rješenja kojim se odobrava osnivanje trgova?ke radnje.

?lan 18.

Rješenje o odobrenju za osnivanje trgova?ke radnje prestaje va?iti odjavom, po sili zakona i u drugim slu?ajevima odre?enim zakonom.
Trgovac je du?an odjaviti trgova?ku radnju pisanim putem nadle?nom organu prije prestanka rada uz prilo?eni dokaz da nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima.
Prestanak sa radom trgova?ke radnje utvr?uje se danom navedenim u odjavi, s tim da se obavljanje trgova?ke djelatnosti ne mo?e odjaviti unazad.
Ako u odjavi nije nazna?en datum prestanka rada trgova?ke radnje, prestanak se utvr?uje danom podnošenja zahtjeva za odjavu.
Rješenje o odobrenju za osnivanje trgova?ke radnje prestaje va?iti po sili zakona:
1. smr?u imaoca radnje;
2. ako trgovac ne po?ne obavljati trgovinu na malo u roku od šest mjeseci od
dana donošenja rješenja o odobrenju;
3. ako prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta navedenih u ?lanu 12. ovog
Zakona;
4. ako je inspekcijskim nadzorom utvr?eno da nisu ispunjeni uvjeti propisani
ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim
propisima, a utvr?eni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku;
5. ako se naknadno utvrdi da je rješenje o odobrenju zasnovano na
neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima.

?lan 19.

O prestanku va?enja rješenja u smislu ?lana 18. ovog Zakona nadle?ni organ donosi rješenje.
Po kona?nosti rješenja trgova?ka radnja se briše iz registra.
O brisanju iz registra bit ?e obaviješteni: nadle?na poreska uprava, tr?išna inspekcija i drugi organi koji vrše nadzor ili vode slu?benu evidenciju u ovoj oblasti dostavljanjem kona?nog rješenja.

?lan 20.

Trgovac na malo du?an je utvrditi radno vrijeme prodajnog objekta.
Radno vrijeme i raspored dnevnog i sedmi?nog radnog vremena prodajnih objekata, radno vrijeme u dane dr?avnih praznika i neradnih dana u kojim je trgovac du?an poslovati, te radno vrijeme za tr?nice, sajmove, izlo?be i druge povremene na?ine obavljanja trgovine utvr?uje nadle?ni organ.
Trgovac je du?an na vidnom mjestu ista?i radno vrijeme, te raspored dnevnog i sedmi?nog radnog vremena, radno vrijeme u dane dr?avnih praznika i neradnih dana, radno vrijeme povremenog na?ina obavljanja trgovine, te se pridr?avati tog radnog vremena.

?lan 21.

Trgovac je du?an da vodi evidencije utvr?ene zakonom i drugim propisima.
U svakoj fazi prometa robu mora pratiti vjerodostojna dokumentacija iz koje se nedvosmisleno mo?e utvrditi porijeklo i vlasništvo nad robom, s tim da robu u prijevozu mora pratiti: prijevoznica, faktura dobavlja?a ili otpremnica, otkupni blok koji treba da sadr?i podatke o isporu?iocu i mjestu utovara, naziv primaoca i mjesto istovara, a za uvezenu robu pod carinskim nadzorom jedinstvenu carinsku ispravu sa inofakturom koja se na zahtjev inspektora mora predo?iti.
Trgovac na veliko du?an je u svakom skladištu, odnosno poslovnom prostoru dr?ati i a?urno voditi trgova?ku knjigu na veliko.
Trgovac na malo du?an je u svakom prodajnom objektu ili u svakom odjelu prodajnog objekta da dr?i i a?urno vodi trgova?ku knjigu koja sadr?i podatke o nabavci i prodaji robe i da osigura uvid u dokumentaciju na osnovu koje se vodi evidencija.
Evidencija o nabavci robe vodi se hronološki na osnovu ra?una, otpremnice, prijemnice i drugih dokumenata.
Evidencija o prodaji robe vodi se na osnovu ra?una o vrsti, koli?ini i cijeni prodatih proizvoda, odnosno obavljenih usluga, a promet napla?en u gotovinskim sredstvima pla?anja evidentira se preko trake registar-kase koji osigurava podatke o prodatoj robi.
Federalni ministar trgovine propisuje oblik, sadr?aj i na?in vo?enja trgova?ke knjige na veliko i malo i trgovinskih usluga.

IV- OBAVLJANJE I UVJETI ZA PRU?ANJE TRGOVINSKIH USLUGA

?lan 22.

Trgovinske usluge su djelatnosti kojima se uz naknadu podsti?e obavljanje
razmjene robe od proizvo?a?a do krajnjeg potroša?a.
Trgovinske usluge su: posredni?ke, zastupni?ke, komisione, frašizing, usluge uskladištenja, otpremanje i dopremanje robe (špedicija), kontrola kvaliteta i kvantiteta robe, marketing, tr?nica na veliko, tr?nica na malo, trgovinski centar, sto?na pijaca, vašar, sajam i druge usluge uobi?ajene u trgovini.
Trgovac sa svojstvom pravnog lica mo?e pru?ati sve trgovinske usluge iz stava 2. ovog ?lana.
Trgovac sa svojstvom fizi?kog lica mo?e pru?ati samo komisione i posredni?ke usluge.

?lan 23.

Za pru?anje pojedinih trgovinskih usluga trgovac je du?an osigurati minimalne tehni?ke uvjete u pogledu opremljenosti poslovnih prostora, ure?aja i opreme, koje propisuje federalni ministar trgovine.

?lan 24.

Posredni?ke usluge u trgovini su usluge posredovanja koje pru?a posrednik u namjeri da nalogodavcu osigura vezu sa tre?im licem koje bi sa nalogodavcem pregovaralo o zaklju?ivanju odre?enog ugovora, uz naknadu ako taj ugovor bude zaklju?en.

 
?lan 25.

Zastupni?ke usluge u trgovini su usluge zastupanja koje pru?a zastupnik izme?u nalogodavca i tre?ih lica uz naknadu, ali u ime i za ra?un nalogodavca.

?lan 26.

Komisione usluge su usluge koje pru?a komisionar u svoje ime i za ra?un
komitenta kada vrši jedan ili više poslova nabavke ili prodaje koje mu povjeri komitent, uz naknadu.

?lan 27.

Frašizing je poslovni odnos gdje jedna strana (davalac frašizinga) ustupa drugoj strani (primaocu frašizinga) pravo da u svom poslovanju koristi ime, proizvode i usluge, te proizvodno i poslovno iskustvo davaoca frašizinga. Davalac frašizinga obavezuje se da ?e primaocu frašizinga pru?ati potrebnu stru?nu pomo?.

?lan 28.

Usluge skladištenja su usluge koje pru?a skladištar u pogledu smještaja i ?uvanja odre?ene robe, te preduzimanja potrebne ili ugovorene radnje radi njenog o?uvanja u odre?enom stanju, te da je preda na zahtjev ostavodavca ili drugog ovlaš?enog lica, uz naknadu.

?lan 29.

Usluge otpremanja i dopremanja robe su usluge koje pru?a otpremnik u svoje ime a za ra?un nalogodavca, zaklju?uje ugovor o utovaru, istovaru i prijevozu robe i druge ugovore potrebne za izvršenje otpreme i dopreme robe, kao i da obavi ostale uobi?ajene poslove i radnje, uz naknadu.

?lan 30.

Usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta robe i usluga su usluge koje pru?a pravno lice koje je obavezno da stru?no i nepristrasno obavi kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i usluga i izda certifikat o tome naru?iocu kontrole, uz naknadu.

?lan 31.

Marketing uslugama smatraju se usluge iz oblasti istra?ivanja tr?išta i tr?išnog komuniciranja (ekonomska propaganda, reklama, izlo?ba i sl.), kao i druge marketing usluge koje se pru?aju u ime i za ra?un komitenta.

?lan 32.

Tr?nica na veliko je posebno organizirano i ure?eno mjesto na kojem se pru?aju usluge prodaje i kupovine na veliko poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda iz registrirane djelatnosti radi daljnje prodaje i prerade.
Otkupne stanice i otkupna mjesta su posebno ure?ena i organizirana mjesta na kojima se od poljoprivrednih proizvo?a?a i uzgajiva?a stoke otkupljuju poljoprivredni proizvodi i obilje?ena stoka.
Za obavljanje usluga tr?nice na veliko, otkupnih stanica i otkupnih mjesta trgovac utvr?uje tr?ni red kojim se bli?e ure?uju tr?na pravila za izlaganje robe, na?in prodaje i druga pravila za obavljanje trgovine.
Na tr?ni red iz stava 3. ovog ?lana saglasnost daje nadle?ni op?inski organ (u daljnjem tekstu: nadle?ni organ).
Trgovac i korisnici usluga tr?nice na veliko, otkupne stanice i otkupnog mjesta du?ni su se pridr?avati utvr?enog tr?nog reda iz stava 4. ovog ?lana.

?lan 33.

Uslugama tr?nice na veliko smatraju se:
1. stavljanje na raspolaganje prostora za izlaganje i prodaju poljoprivredno-
prehrambenih i drugih proizvoda;
2. uskladištenje poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda i koriš?enje
sredstva za manipulaciju tim proizvodima;
3. obavljanje prijevoza, otpreme i dopreme, kao i poslovi odr?avanja
kvaliteta i kvantiteta uskladištenih proizvoda.

?lan 34.

Tr?nica na malo (pijaca) je organizirano i ure?eno mjesto na kojem se na uobi?ajen na?in obavlja trgovina na malo poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.
Ostala roba ne mo?e se prodavati na tr?nici na malo ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani odgovaraju?i podzakonskim aktom.
Za pru?anje usluga tr?nice na malo (pijace) trgovac utvr?uje: tr?ni red kojim se bli?e ure?uju tr?na pravila za prodaju robe, vrstu robe, na?in izlaganja robe, te prodaju, odr?avanje prostorija i opreme, uvjete za obavljanje trgovine u tr?nici na malo i sli?no.
Na tr?ni red iz prethodnog stava saglasnost daje nadle?ni organ.
Trgovac koji pru?a usluge tr?nice na malo (pijace) i korisnik usluga du?ni su da se pridr?avaju utvr?enog tr?nog reda iz stava 3. ovog ?lana.

?lan 35.

Tr?nica na malo rabljenom tehni?kom i ostalom rabljenom robom i rabljenim automobilima je ure?eno i organizirano mjesto na kojem se obavlja trgovina na malo navedenim robama.
Za pru?anje usluga tr?nice na malo rabljenom tehni?kom i ostalom rabljenom robom i rabljenim automobilima, trgovac utvr?uje tr?ni red kojim se bli?e ure?uju tr?na pravila za asortiman robe i uvjeta za obavljanje trgovine.
Na tr?ni red iz prethodnog stava saglasnost daje nadle?ni organ.
Trgovac koji se bavi organizacijom tr?nice na malo robama iz stava 1. ovog ?lana odgovoran je za provo?enje tr?nog reda iz stava 2. ovog ?lana.

?lan 36.

Trgovinski centar je posebno izgra?ena ili u postoje?em objektu ure?ena prostorna cjelina koja se sastoji od više pojedina?no opremljenih poslovnih prostora u kojima se obavlja trgovina na malo i pru?aju trgovinske i druge usluge.
Za pru?anje usluga trgovinskog centra, trgovac utvr?uje tr?ni red kojim se bli?e ure?uje poslovanje trgovinskog centra.
Na tr?ni red iz stava 2. ovog ?lana saglasnost daje nadle?ni organ.
Trgovac koji pru?a usluge trgovinskog centra i korisnik usluga du?ni su da se pridr?avaju utvr?enog tr?nog reda iz stava 2. ovog ?lana.

?lan 37.

Sto?na pijaca je posebno organizirano, ure?eno i tehni?ki opremljeno mjesto na kojem se vrši trgovina obilje?enom stokom.
Trgovina na sto?noj pijaci odvija se po pija?nom redu koji donosi trgovac.
Na pija?ni red iz stava 2. ovog ?lana saglasnost daje nadle?ni organ.
Trgovac koji pru?a usluge sto?ne pijace i korisnici usluga du?ni su da se pridr?avaju utvr?enog pija?nog reda iz stava 2. ovog ?lana.

?lan 38.

Vašar je posebno jednokratno organiziran oblik usluge na kojem se na uobi?ajen na?in vrši prigodna prodaja poljoprivrednih i drugih proizvoda.
Trgovina na vašaru odvija se po vašarskom redu i pod uvjetima i u terminima koje propiše nadle?ni organ.

?lan 39.

Sajam je mjesto gdje izlaga?i i posjetioci neposrednim kontaktima me?usobno razmjenjuju informacije o prednostima i unapre?enjima proizvoda i usluga u cilju prodaje.
Sajam prire?uje trgovac koji je registriran za obavljanje tih poslova.

V - ZAŠTITA POTROŠA?A

?lan 40.

Na sva pitanja u vezi sa zaštitom potroša?a i obavezama i odgovornostima trgovaca u oblasti trgovine na veliko, trgovine na malo i pru?anje trgovinskih usluga koja nisu regulirana ovim Zakonom, primjenjivat ?e se odgovaraju?e odredbe Zakona o zaštiti potroša?a («Slu?beni glasnik BiH», br. 17/02).


VI - NARUŠAVANJE KONKURENCIJE

?lan 41.

Konkurencija na tr?ištu narušava se monopolisti?kim djelovanjem, nelojalnom konkurencijom, špekulacijom i ograni?avanjem tr?išta.

1. Monopolisti?ko djelovanje

?lan 42.

Monopolisti?ko djelovanje obuhva?a monopolisti?ko sporazumijevanje i monopolisti?ko ponašanje.
Monopolisti?ko sporazumijevanje je odnos izme?u dva ili više trgovaca o uvjetima poslovanja koji je usmjeren na narušavanje ili spre?avanje slobodne konkurencije, a kojim se jedan ili više trgovaca dovodi ili mo?e dovesti u povlaš?eni polo?aj u odnosu na druge trgovce ili potroša?e.
Pod monopolisti?kim ponašanjem podrazumijevaju se zloupotreba dominantnog polo?aja na tr?ištu i radnje usmjerene na stvaranje i koriš?enje monopolisti?kog polo?aja.

?lan 43.

Pod monopolisti?kim sporazumijevanjem iz ?lana 41. stav 2. ovog Zakona podrazumijeva se naro?ito:
1. podjela tr?išta u pogledu kupovine ili prodaje robe;
2. obaveza prodavca da odre?enu robu ne?e prodati drugom kupcu, ili kojim
se kupac obavezuje da ?e kupljenu robu prodati samo na odre?enom
tr?ištu ili odre?enom kupcu;
3. utvr?ivanje cijena i uvjeta prodaje robe iste vrste;
4. ograni?avanje obima proizvodnje;
5. zatvaranje tr?išta radi isklju?enja drugih trgovaca sa tr?išta;
6. uskra?ivanje prodaje ili prodaja robe, odnosno kupovina robe protivno
dobrim poslovnim obi?ajima.

?lan 44.

Ne smatra se monopolisti?kim sporazumijevanjem kada dva ili više trgovaca zajedni?ki: razmjenjuju iskustva i studije, istra?uju tr?ište, pripremaju i realiziraju istra?iva?ko-razvojne projekte, koriste opremu za proizvodnju, transport i skladištenje, servisiranje, reklamu, propagandu i drugo.

?lan 45.

Radnjama usmjerenim na stvaranje i koriš?enje monopolisti?kog polo?aja iz ?lana 41. stav 3. ovog Zakona podrazumijeva se naro?ito:
1. koriš?enje posebnih pogodnosti pri uvozu robe (osloba?anje ili smanjivanje uvoznih da?bina) uz uve?anje troškova trgovine iznad stvarnih radi sticanja protupravne imovinske koristi,
2. kupovina robe iz uvoza po cijeni višoj od tr?išne cijene.

?lan 46.

Zloupotreba monopolisti?kog ili vladaju?eg polo?aja trgovca na tr?ištu nastaje:
1. namjernim, direktnim ili indirektnim utvr?ivanjem vrlo visokih cijena ili
privremeno niskih cijena ispod cijena koštanja s ciljem preuzimanja ili
zadr?avanja vladaju?eg ili monopolisti?kog polo?aja;
2. diobom tr?išta po podru?jima ili vrstama robe ili po grupama kupaca;
3. primjenom razli?itih uvjeta za istu ili odgovaraju?u vrstu poslova razli?itim
trgovcima ?ime se dovode u nepovoljan natjecateljski polo?aj na tr?ištu;
4. nametanjem neuobi?ajenih uvjeta kompenzacije i pla?anja robe i usluga
kojima se ostvaruju pogodnosti i povlaš?eni polo?aj samo za odabranog trgovca;
5. obustavljanjem ili smanjenjem obima proizvodnje, prodaje i kupovine na
štetu potroša?a;
6. uzdr?avanjem od prodaje robe ili usluga i stvaranjem zaliha radi pove?anja
cijena;
7. ograni?avanjem tehnološkog razvoja i ulaganja;
8. sklapanjem ugovora pod uvjetima da drugi u?esnik prihvati dodatne
obaveze koje po svojoj prirodi ili po trgova?kim obi?ajima nisu u vezi sa
predmetom ugovora;
9. ostalim radnjama kojima se narušava ili sprje?ava slobodno natjecanje na
tr?ištu koriste?i vladaju?i polo?aj.

2. Nelojalna konkurencija

?lan 47.

Nelojalna konkurencija je radnja trgovca koja je protivna dobrim poslovnim obi?ajima i zakonima kojima se nanosi ili mo?e nanijeti šteta drugom trgovcu, drugom pravnom licu i potroša?u.

?lan 48.

Pod nelojalnom konkurencijom iz ?lana 46. ovog Zakona podrazumijeva se naro?ito:
1. reklamiranje, oglašavanje ili nu?enje robe navo?enjem podataka ili upotrebom izraza kojim se stvara ili se mo?e stvoriti zabuna na tr?ištu ?ime se odre?eni trgovac dovodi ili se mo?e dovesti u povoljniji polo?aj;
2. davanje podataka o drugom trgovcu koji mogu biti štetni po ugled ili poslovanje tog trgovca;
3. prodaja robe sa oznakom ili podacima koji stvaraju ili mogu stvoriti zabunu u pogledu porijekla, na?ina proizvodnje, koli?ine, kvaliteta ili drugih svojstava robe;
4. prikrivanje mana robe ili dovo?enje, na drugi na?in, kupca u zabludu;
5. preduzimanje radnji usmjerenih na raskidanje poslovnog odnosa izme?u drugih trgovaca ili radi sprje?avanja, odnosno ote?avanja zasnivanja takvog poslovnog odnosa;
6. neopravdano neizvršavanje ili jednostrano raskidanje ugovora o kupovini i prodaji robe ili drugog trgovinskog ugovora zbog zaklju?enja istog ili sli?nog ugovora sa drugim, ?ime se nanosi ili mo?e nanijeti šteta saugovara?u;
7. oglašavanje prividne rasprodaje ili prividnog sni?enja cijena robi ili obavljanje drugih sli?nih radnji koje dovode ili mogu dovesti potroša?a u zabludu u pogledu cijena;
8. neovlaš?ena upotreba tu?eg imena, firme, ?iga, oznake ili drugog spoljnog obilje?ja ako se time stvara ili mo?e stvoriti zabuna na tr?ištu;
9. davanju ovlaš?enja drugom trgovcu da mo?e koristiti njegova vanjska obilje?ja ako se time stvara ili mo?e stvoriti zabuna na tr?ištu;
10. neovlaš?eno koriš?enje usluga trgova?kog putnika, trgovinskog predstavnika ili zastupnika drugog preduze?a.

2. Špekulacija

?lan 49.

Špekulacija je koriš?enje stanja na tr?ištu nastalog poreme?ajima u snabdijevanju ili nezakonito pove?anje cijena radi sticanja protupravne imovinske koristi.
Špekulacija je, u skladu sa stavom 1. ovog ?lana, naro?ito:
1. prikrivanje robe, ograni?avanje ili obustavljanje prodaje robe i druge radnje kojima se prouzrokuje poreme?aj na tr?ištu;
2. uvjetovanje kupovine jedne robe kupovinom druge robe ili na drugi na?in uvjetovanje kupovine i prodaje robe;
3. prodaja robe na na?in i pod uvjetima kojima se kupcima ote?ava ili
onemogu?ava kupovina robe;
4. zaklju?ivanje fiktivnih ugovora o kupovini i prodaji robe ili drugim poslovima
trgovine;
5. neugovaranje roka isporuke ili isporuka robe poslije ugovorenog roka po cijeni višoj od cijene koja je va?ila na dan isporuke robe utvr?en ugovorom.

4. Ograni?avanje tr?išta

?lan 50.

Ograni?avanjem tr?išta smatraju se op?i ili pojedina?ni akti i radnje nadle?nog organa, trgovca ili drugog pravnog lica kojima se protivno Ustavu i ovom Zakonu ograni?ava slobodna razmjena robe i slobodno nastupanje na tr?ištu ili na drugi na?in narušava konkurencija.

?lan 51.

Aktima i radnjama iz ?lana 49. ovog Zakona smatraju se akti i radnje kojima se trgovac dovodi u neravnopravan polo?aj tako što mu se onemogu?ava širenje prodajne mre?e, prodaja robe ili se prisiljava na prodaju koja nije u skladu sa njegovom poslovnom politikom.

VII - MJERE PRIVREMENOG OGRANI?ENJA TR?IŠTA

?lan 52.

Privremene mjere ograni?avanja tr?išta iz ?lana 4. stav 2. ovog Zakona Vlada Federacije BiH mo?e propisati samo ako se zna?ajniji poreme?aji na tr?ištu ne mogu otkloniti mjerama ekonomske politike.

?lan 53.

Posebnim propisom iz ?lana 51. ovog Zakona Vlada Federacije BiH ?e propisati:
- zabranu trgovine odre?enih proizvoda, sirovina i repromaterijala,
- odre?ivanje posebnih uvjeta za trgovinu pojedinim proizvodima (kupovina po odobrenju, kartice i sl.),
- obavezu odre?enim trgovcima da stave na tr?ište odre?ene vrste i koli?ine pojedinih proizvoda, odnosno da ih isporu?e odre?enim korisnicima po propisanom redoslijedu, kao i
- obavezu odre?enim trgovcima da formiraju i dr?e u rezervi odre?ene vrste i koli?ine proizvoda za potrebe robnih rezervi.
Mjere iz stava 1. ovog ?lana mogu trajati dok traju okolnosti iz ?lana 4. stav 2.
Zakona, ali ne du?e od šest mjeseci.

VIII - NADZOR

?lan 54.

Upravni nadzor nad provo?enjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona vrši Federalno ministarstvo trgovine.
Inspekcijski nadzor vrši nadle?na tr?išna inspekcija i drugi inspekcijski organi u skladu sa ovlaš?enjima utvr?enim posebnim zakonima.

?lan 55.

Ako nadle?ni tr?išni inspektor prilikom nadzora utvrdi da se djelatnost trgovine obavlja:
- bez registracije ili mimo registracije,
- bez odobrenja izdatog od nadle?nog organa,
- bez rješenja nadle?nog organa kojim se utvr?uje da prostor udovoljava tehni?kim i drugim uvjetima za obavljanje te djelatnosti, rješenjem ?e zabraniti obavljanje trgovine do otklanjanja nepravilnosti utvr?enih nalazom inspektora.
?alba protiv rješenja ne odla?e izvršenje rješenja.
Ukoliko pravna i fizi?ka lica i poslije zabrane nastave obavljati trgovinu, nakon što je rješenje o zabrani postalo izvršno, tr?išni inspektor donijet ?e zaklju?ak o dozvoli izvršenja po slu?benoj du?nosti.
Tr?išni inspektor ?e privremeno do okon?anja prekršajnog postupka oduzeti robu licima iz stava 1. ovog ?lana, kao i licima koja, u smislu ovog Zakona, nemaju status trgovca.

?lan 56.

Ako su poslovni prostori, ure?aji i oprema namijenjeni za obavljanje trgovine i
vršenje usluga prestali ispunjavati propisane minimalne tehni?ke uvjete, kao i uvjete tehni?ke opremljenosti, tr?išni inspektor donijet ?e rješenje kojim ?e odrediti rok do kojeg se nedostaci moraju otkloniti.
Ako se nedostaci iz stava 1. ovog ?lana ne otklone u odre?enom roku, tr?išni inspektor donijet ?e rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti, o zatvaranju prostora, odnosno o zabrani upotrebe ure?aja i opreme.
U slu?aju te?e povrede higijensko-sanitarnih, zdravstvenih i tehni?kih uvjeta zbog kojih mogu nastati te?e posljedice po zdravlje i ?ivot ljudi i stoke, nadle?ni inspektor ?e donijeti rješenje kojim ?e odmah zabraniti obavljanje te djelatnosti dok se utvr?eni nedostaci ne otklone.
?alba protiv rješenja iz stava 2. i 3. ovog ?lana ne odla?e izvršenje rješenja.

?lan 57.

Ako nadle?ni tr?išni inspektor prilikom nadzora uo?i da roba u prometu ne odgovara propisanom kvalitetu, uzet ?e njen uzorak na analizu a rješenjem ?e:
- privremeno staviti robu van prometa dok se ne deklariše u slu?aju kad utvrdi da je roba odgovaraju?eg sastava, a nije propisno deklarisana,
- staviti van prometa robu za koju je laboratorijskom analizom utvr?eno da po sastavu ne odgovara propisanom kvalitetu i nalo?iti njeno uništenje.
Federalni ministar trgovine propisat ?e na?in stavljanja robe van prometa i njeno uništenje.

?lan 58.

Ako trgovac ne postupa u skladu sa ?lanom 21. st.1., 3. i 4. i ?lana 12. stav 2. ovog Zakona, tr?išni inspektor ?e rješenjem privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti dok se nedostaci u tom poslovnom objektu ne otklone.
?alba ne odla?e izvršenje rješenja.

?lan 59.

Ako trgovac ili drugo lice koje u smislu ovog Zakona nema status trgovca ne postupa u skladu sa ?lanom 21. stav 2. ovog Zakona, tr?išni inspektor ?e privremeno oduzeti robu do okon?anja sudskog ili prekršajnog postupka o ?emu izdaje odgovaraju?u potvrdu.

?lan 60.

Ako tr?išni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi postojanje monopolisti?kog sporazumijevanja, nelojalne konkurencije, špekulacije i ograni?enja tr?išta utvr?enog ovim Zakonom, odnosno postojanje povreda Zakona o konkurenciji («Slu?beni glasnik BiH», br. 31/01), du?an je podnijeti prijavu Uredu za konkurenciju i zaštitu potroša?a (u daljnjem tekstu: UKZP).

IX - KAZNENE ODREDBE

?lan 61.

Nov?anom kaznom od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit ?e se za prekršaj trgovac ako:
1. ne dr?i i ne vodi a?urno trgova?ku knjigu i druge evidencije (?lan 21. st. 1., 3. i 4.);
2. obavlja trgovinu bez registracije ili mimo registracije ili bez odobrenja
nadle?nog organa ili bez rješenja o ispunjavanju minimalnih tehni?kih
uvjeta (?lan 9. st. 4., ?l. 10. st.1., ?l. 12. i ?l. 13.);
3. prodaje robu koja ne odgovara propisanom kvalitetu (?lan 56. st. 1. ta?. 1. i 2.);
4. na tr?nici na malo prodaje robu visoke tarife (?lan 34. stav 2.).
Za radnje iz stava 1. ovog ?lana kaznit ?e se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu nov?anom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.
Nov?anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit ?e se i lice koje u smislu ovog Zakona nema svojstvo trgovca ako obavlja trgovinu bez odobrenja nadle?nog organa.
Uz nova?nu kaznu za prekršaj iz stava 1. ta?ka 1. ovog ?lana mo?e se izre?i zaštitna mjera oduzimanja predmeta - robe koja se nalazi u prodaji, a nije evidentirana u trgova?koj knjizi.
Ista mjera se mo?e izre?i uz nova?nu kaznu za prekršaj iz stava 1. ta?. 2., 3. i 4. ovog ?lana.

?lan 62.

Nov?anom kaznom od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit ?e se za prekršaj trgovac:
- ako u svakoj fazi prometa za robu ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju i na zahtjev inspektora je ne predo?i (?lan 21. stav.2).
Nov?anom kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit ?e se za prekršaj iz stava 1. ovog ?lana i lice koje u smislu ovog Zakona nema svojstvo trgovca.
Uz nov?anu kaznu za prekršaj iz stava 1. ovog ?lana mo?e se izre?i zaštitna
mjera oduzimanja robe.

?lan 63.

Nov?anom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ?e se za prekršaj trgovac ako:
1. ne ispunjava minimalne tehni?ke i druge uvjete propisane za obavljanje
trgovine i trgovinskih usluga (?l. 9. i 23.);
2. na prodajnom objektu ne istakne firmu (?lan 10. stav 5.);
3. ne utvrdi i ne u?ini dostupnim uvjete poslovanja (?lan 10. stav 6.);
4. ne istakne i ne pridr?ava se utvr?enog radnog vremena (?lan 20.);
5. ne ustanovi tr?ni, odnosno pija?ni red i ne pridr?ava se tog reda i
sajamskih rokova (?l. 31., 33., 34., 35., 36. i 37.).
Za radnju iz stava 1. ovog ?lana kaznit ?e se za prekršaj i odgovorno lice u iznosu od 100,00 KM do1.000,00 KM.

X- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

?lan 64.

Federalni ministar trgovine donijet ?e propise na osnovu ovlaš?enja iz ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Trgovci su du?ni uskladiti rad i poslovanje u skladu sa ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz stava 1. ovog ?lana.

?lan 65.

Do donošenja propisa na osnovu ovlaš?enja iz ovog zakona primjenjivat ?e se va?e?i propisi.

?lan 66.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit ?e se u skladu sa propisima koji su va?ili do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

?lan 67.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da va?i Zakon o trgovini («Slu?bene novine Federacije BiH», br. 2/95 i 19/96).

?lan 68.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Slu?benim
novinama Federacije BiH».


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com