15 Decembar 2018

ZAKON O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
 
POGLAVLJE I - OP?E ODREDBE
 
?lan 1.
Sadr?aj i predmet Zakona


1.    Ovim zakonom propisuju se na?in i uvjeti pod kojima se mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini, nadle?nost za dodjelu koncesija, institucionalna struktura, nadle?nost i druga pitanja vezana za rad Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, tenderski postupak, sadr?aj i djelovanje ugovora o koncesiji, prava i obaveze koncesionara i druga pitanja vezana za koncesije, koja su od zna?aja za Bosnu i Hercegovinu.

2.    Ovim zakonom utvr?uju se uvjeti pod kojima se doma?im i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati koncesije u sektorima koji su, po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, u nadle?nosti Bosne i Hercegovine, i u slu?aju predstavljanja me?unarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i kada se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku i to: za osiguranje infrastrukture i usluga, eksploatacije prirodnih resursa i objekata koji slu?e njihovom iskorištavanju, finansiranju, projektovanju, izgradnji, obnovi, odr?avanju i/ili rukovo?enju radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i ure?aja.

?lan 2.
Cilj Zakona


Cilj ovog zakona je da stvori transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvr?ivanje uvjeta pod kojima se doma?im i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini i stimuliranje ulaganja stranog kapitala u oblastima iz ?lana 1. stav 2.

?lan 3.
Definicije


U smislu ovog zakona:

"Koncedent" zna?i ministarstvo ili drugi organ Bosne i Hercegovine koji odredi Vije?e ministara Bosne i Hercegovine da dodjeljuje koncesiju u skladu sa ?lanom 4. stav 1.

"Koncesija" zna?i pravo koje koncedent dodjeljuje u cilju osiguranja izgradnje infrastrukture i/ili pru?anja usluga, eksploatacije prirodnih resursa, u rokovima i pod uvjetima o kojima se koncedent i koncesionar dogovore.

"Koncesionar" zna?i poslovni subjekt osnovan u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine u vlasništvu doma?eg i/ili stranog pravnog lica, kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu s ovim zakonom.

?lan 4.
Nadle?nost za dodjelu koncesija


1.    Vije?e ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vije?e ministara) donosi odluke o vrsti i predmetu koncesije, kao i obimu koncesije koja se dodjeljuje, a potvr?uje je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

2.    U slu?aju zajedni?ke nadle?nosti Bosne i Hercegovine i/ili Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske i/ili Br?ko Distrikta Bosne i Hercegovine za dodjelu koncesija, nadle?ni organi usaglašavaju uvjete i oblik dodjele koncesije.

3.    Sporna pitanja koja nastanu u vezi s dodjelom koncesija izme?u Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske, rješava Zajedni?ka komisija za koncesije iz ?lana 6. stav 2.

POGLAVLJE II - INSTITUCIONALNA STRUKTURA
 

?lan 5.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine


1.    Ovim zakonom osniva se Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, kao nezavisno regulatorno tijelo, koja svoje nadle?nosti obavlja u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine ili u svojstvu Zajedni?ke komisije za koncesije (u daljem tekstu: Komisija).

2.    U obavljanju funkcija, Komisija se zala?e za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj putem uklju?ivanja privatnog sektora u finansiranje, projektovanje, izgradnju, obnovu, odr?avanje i/ili rukovo?enje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i ure?aja, usluga i eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji slu?e njihovom iskorištavanju, vode?i ra?una o zaštiti privrednih i društvenih interesa, zaštiti ?ovjekove okoline kao i pravi?nom odnosu prema privatnom sektoru.

3.    Sjedište Komisije je u Banjoj Luci.

4.    Komisija mo?e odr?avati sjednice i van sjedišta.

?lan 6.
Funkcionalna podjela nadle?nosti Komisije


1.    Komisija djeluje u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine kada obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u vezi s dodjelom koncesija koje su u isklju?ivoj nadle?nosti Bosne i Hercegovine.

2.    Komisija djeluje u svojstvu Zajedni?ke komisije za koncesije kada obavlja funkcije i ovlaštenja u vezi s dodjelom koncesija koje nisu u isklju?ivoj nadle?nosti Bosne i Hercegovine ili u slu?aju iz ?lana 4. stav 3.

?lan 7.
Sastav Komisije


1.    Kada djeluje u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine, Komisija se sastoji od sedam ?lanova, uklju?uju?i predsjedavaju?eg i zamjenika predsjedavaju?eg Komisije, od kojih tri ?lana imaju prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine, tri ?lana imaju prebivalište u Republici Srpskoj i jedan ?lan koji ima prebivalište u Br?ko Distriktu Bosne i Hercegovine.

2.    Kada djeluje u svojstvu Zajedni?ke komisije za koncesije, Komisija se sastoji od sedam ?lanova. Predsjedavaju?i iz stava 1. je i predsjedavaju?i Zajedni?ke komisije za koncesije. Predsjedavaju?i imenuje tri ?lana Komisije u Zajedni?ku komisiju iz redova ?lanova Komisije iz stava 1. Ostala tri ?lana Zajedni?ke komisije mijenjaju se u zavisnosti od predmeta, a imenuje ih predsjedavaju?i Zajedni?ke komisije za koncesije iz redova ?lanova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, osnovane Zakonom o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine ili iz redova ?lanova Komisije za koncesije Republike Srpske, osnovane Zakonom o koncesijama Republike Srpske ili predstavnika Br?ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

?lan 8.
Imenovanje ?lanova Komisije


1.    ?lanove Komisije imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vije?a ministara cijene?i njihovu stru?nost iz oblasti prava, ekonomije i in?injerstva. Predsjedavaju?eg i zamjenika predsjedavaju?eg Komisije imenuje predsjedavaju?i Vije?a ministara iz redova ?lanova Komisije.

2.    Lice koje je osu?ivano zbog krivi?nog djela ili se protiv njega vodi krivi?ni postupak ne mo?e biti imenovano za ?lana Komisije.

3.    ?lan Komisije ne smije imati direktnih ili indirektnih interesa u bilo kojoj aktivnosti, koji bi doveli do sukoba li?nih interesa s njegovim slu?benim du?nostima. ?lan Komisije ne smije biti anga?ovan na drugom poslu niti vršiti bilo koju drugu funkciju.

4.    ?lan Komisije ne smije obavljati politi?ke aktivnosti.

5.    Protiv ?lana Komisije i zaposlenih koji obavljaju poslove za Komisiju ne mo?e se pokrenuti i voditi krivi?ni postupak zbog radnji izvršenih na slu?benoj du?nosti, u skladu s ovim zakonom.

?lan 9.
Trajanje mandata


1.    Mandat ?lana Komisije je pet godina, a mo?e se produ?iti za još jedan mandat.

2.    Predsjedavaju?i Komisije mo?e ovlastiti ?lana Komisije da i nakon isteka mandata okon?a zadatak koji mu je povjeren.

3.    Ukoliko mjesto ?lana Komisije ostane upra?njeno prije isteka mandata, na preostali period do isteka mandata Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine imenuje novog ?lana koji ima prebivalište u istom entitetu ili Br?ko Distriktu Bosne i Hercegovine, kao i ?lan koga zamjenjuje.

?lan 10.
Imenovanje i naknade zaposlenih


1.    Komisija ima sekretara Komisije. Sekretar Komisije i ostali zaposleni koji obavljaju poslove za Komisiju imenuju se na na?in i pod uvjetima koji su propisani zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Komisije. Pravilnikom Komisije propisuju se kriteriji za odre?ivanje visine pla?e i drugih naknada po osnovu zaposlenosti.

2.    Vije?e ministara utvr?uje visinu pla?e i drugih naknada po osnovu zaposlenosti, koje pripadaju predsjedavaju?em, zamjeniku predsjedavaju?eg i ostalim ?lanovima Komisije.

?lan 11.
Sredstva za rad Komisije


1.    Sredstva za rad Komisije su sastavni dio bud?eta institucija Bosne i Hercegovine.

2.    Sredstva za rad Komisije ?ine sredstava za rad bud?eta institucija BiH koja se utvr?uju u skladu sa zakonom.

3.    Korištenje sredstava od strane Komisije podlije?e reviziji koju vrši Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine.

4.    Komisija priprema godišnji finansijski izvještaj i uklju?uje ga u izvještaj o radu u prethodnoj fiskalnoj godini i dostavlja ga Vije?u ministara u skladu sa ?lanom 14.

?lan 12.
Rad Komisije


1.    Predsjedavaju?i Komisije koordinira rad Komisije i odgovoran je za rad zaposlenih.

2.    Ako je predsjedavaju?i Komisije odsutan ili nije u mogu?nosti da vrši du?nost, zamjenjuje ga zamjenik predsjedavaju?eg.

3.    Prijave ili zahtjeve za odobravanje ili ponovno razmatranje / reviziju podnose Komisiji u skladu s ovim zakonom razmatraju i o njima odlu?uju najmanje ?etiri ?lana Komisije od kojih jedan predstavnik s prebivalištem utvr?enim ?lanom 7. stav 1. Ako neki ?lan nije u mogu?nosti da vrši du?nost ili umre u postupku rješavanja, tri preostala ?lana Komisije mogu jednoglasno donijeti odluku.

4.    Pitanja u nadle?nosti Zajedni?ke komisije za koncesije iz ?lana 4., stav 3. i ?lana 6. stav 2. rješavaju i o njima odlu?uje sedam ?lanova Komisije.

?lan 13.
Odluke Komisije


1.    Odluke Komisije donose se u pisanoj formi, s obrazlo?enjem.

2.    Ovjerenu kopiju odluke, Komisija bez odga?anja dostavlja u?esnicima i nadle?nom ministru (u daljem tekstu: ministar), a po zahtjevu ministra, i kopije drugih dokumenata.

3.    Sekretar Komisije zadu?en je da vodi brigu o arhivi i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjedavaju?i Komisije.

4.    Odluka iz ?lana 21. stav 3. i odobrenje iz ?lana 23. objavljuju se u "Slu?benom glasniku BiH".

5.    Svi dokumenti koje potpiše predsjedavaju?i Komisije ili lice koje predsjedavaju?i ovlasti su autenti?ni. Kopija bilo kojeg dokumenta Komisije koju potpišu predsjedavaju?i ili ovlašteno lice smatra se autenti?nom.

?lan 14.
Obaveza podnošenja izvještaja


1.    Komisija o svom radu u prethodnoj godini podnosi izvještaj Vije?u ministara, najkasnije do 31. maja teku?e godine.

2.    Izvještaj sadr?i podatke o podnesenim zahtjevima, odnosno zahtjevima za reviziju, odluke Komisije i broj, vrstu i odgovore na upite koje je Komisija razmatrala. Izvještaj sadr?i i sve druge informacije koje u vezi s radom Komisije zatra?i ministar.

3.    Vije?e ministara izvještaj iz stava 1. dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema izvještaja radi usvajanja.

4.    Izvještaj iz stava 1. objavljuje se u "Slu?benom glasniku BiH", slu?benim glasilima entiteta i Br?ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

?lan 15.
Javne rasprave


1.    Rad Komisije je javan, u slu?ajevima:

a)    kada razmatra ?albe iz ?lana 16. stav 1. c),

b)    po zahtjevu ministra, u skladu sa ?lanom 14. stav 2.

2.    Komisija mo?e odr?iti javnu raspravu o bilo kom pitanju iz svoje nadle?nosti, ukoliko je to u javnom interesu.

3.    Prije odr?avanja javne rasprave, Komisija izdaje uputstva u pisanoj formi u kojima se utvr?uje datum za podnošenje svih potrebnih dokumenata i informacija, datum rasprave i daje sve druge informacije koje smatra neophodnim.

4.    Komisija mo?e zahtijevati od u?esnika da svoja mišljenja i dokaze dostavljaju u pismenoj formi.

5.    Komisija mo?e zabraniti ili ograni?iti iznošenje, objavljivanje ili davanje u javnost svih informacija ili dokumenata, ukoliko to zahtijeva karakter toga dokumenta ili je to u cilju zaštite javnih interesa.

?lan 16.
Nadle?nost Komisije


U isklju?ivoj nadle?nosti Komisije je:

a)    pra?enje cjelokupnog rada koncesionara u cilju obezbje?ivanja snabdijevanja uslugama potroša?a na adekvatan na?in, a kojima se pri tome napla?uje odgovaraju?i iznos naknade,

b)    odobravanje rokova i uvjeta standardnog ugovora o pru?anju usluga potroša?ima iz ?lana 30. stav 3.,

c)    razmatranje ?albi potroša?a u vezi sa iznosom naknade ili uvjetima za snabdijevanje uslugama od koncesionara,

d)    odlu?ivanje o svakom podnesenom zahtjevu ili zahtjevu za reviziju, podnesenim u skladu s ovim zakonom,

e)    vo?enje postupka u slu?aju prekršaja iz ?lana 33.

?lan 17.
Ostale du?nosti i funkcije Komisije


1.    Komisija priprema Dokument o politici dodjele koncesija koje se nalaze u isklju?ivoj nadle?nosti Bosne i Hercegovine. Dokument o politici koncesija dostavlja se Vije?u ministara koji ga usvaja ili odbija u roku od 30 dana po njegovom prijemu. Nakon usvajanja, Dokument se dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje. Nakon usvajanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Dokument se objavljuje u "Slu?benom glasniku BiH".

2.    Komisija prati izvršenje Dokumenta o politici i o tome podnosi godišnji izvještaj Vije?u ministara.

3.    Komisija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo kojeg zainteresovanog lica mo?e formulirati op?e principe ili sugerisati provo?enje propisa koji regulišu odre?enu privrednu ili industrijsku oblast.

4.    Komisija obavještava ministra o svakom regulativnom pitanju koje ministar podnese Komisiji, a na vlastitu inicijativu mo?e obavijestiti ministra o bilo kom pitanju iz svoje nadle?nosti.

5.    Ako se zainteresovane strane usaglase, Komisija mo?e vršiti arbitra?u u svakom sporu koji nastane izme?u koncesionara, a mo?e djelovati i kao posrednik, na zahtjev zainteresovanih strana.

6.    Nakon što zainteresovana strana podnese zahtjev, Komisija donosi odluku ili naredbu u cilju zaštite prava zainteresovanih strana.

7.    Ukoliko postoji potreba zaštite javnog interesa, Komisija mo?e zahtijevati od Vije?a ministara da nadoknadi troškove u?eš?a eksperata na javnim raspravama.

8.    Komisija sara?uje s drugim regulatornim tijelima osnovanim po zakonima Bosne i Hercegovine.

9.    Koncesionar pla?a naknadu, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Slu?beni glasnik BiH", br. 16/02 i 19/02), za ukupne ili djelimi?ne troškove koji nastanu zbog razmatranja bilo kog pitanja dostavljenog Komisiji ili troškove nastale pri provo?enju odluka ili naredbi Komisije.

?lan 18.
Preispitivanje odluka Komisije


1.    Na osnovu zahtjeva za preispitivanje odluke Komisije, podnesenog u roku od 60 dana od dana donošenja odluke, ili po slu?benoj du?nosti, Komisija mo?e nakon preispitivanja odluke, preina?iti je ili poništiti u slu?ajevima:

a)    ako je utvr?ena nova ?injenica koja bi utjecala na donošenje druga?ije odluke, da je bila poznata u vrijeme donošenja odluke,

b)    ako zainteresovana strana nije bila u mogu?nosti da se iz opravdanog razloga izjasni o odluci.

2.    Komisija je du?na prije preispitivanja odluke omogu?iti zainteresovanim stranama da se izjasne o odluci.

3.    Komisija mo?e ispraviti odluku, ako u njoj postoji greška u pisanju ili ra?unu ili bilo koja tehni?ka greška, na svoju inicijativu ili na zahtjev zainteresovane strane.

4.    Komisija ili bilo koje od zainteresovanih lica mo?e pohraniti jedan ovjeren primjerak odluke ili naloga, koji je donesen u skladu s ovim zakonom u pisarnici nadle?nog suda, gdje je koncesionar registrovan u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

5.    Odluka ili nalog, pohranjena u skladu sa stavom 4., ima istu snagu i djelovanje kao i odluka nadle?nog suda gdje je koncesionar registrovan u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

6.    Protiv odluke Komisije nije dozvoljena ?alba, ali se mo?e pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine.

?lan 19.
Pravila Komisije


1.    Komisija uz saglasnost Vije?a ministara donosi pravila, o:

a)    postupku podnošenja zahtjeva, izlaganja i prigovora Komisiji, vo?enju rasprava pred Komisijom i o drugim pitanjima vezanim za rad Komisije,

b)    sjednicama i broju ?lanova Komisije koji ?e razmatrati zahtjev,

c)    koncentraciji vlasništva i mjerama ?iji je cilj da se omogu?i rast konkurencije u odre?enom sektoru, ako ovo pitanje nije regulisano drugim propisima,

d)    na?in rješavanja sporova iz ?lana 17. stav 5.,

e)    u unutrašnjoj organizaciji i o na?inu utvr?ivanja kriterija za odre?ivanja naknade iz ?lana 10. stav 1.,

f)    utvr?ivanju naknada iz ?lana 17. stav 9.

2.    Propisi iz stava 1. stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu?benom glasniku BiH".

?lan 20.
Nadzor i provjera rada koncesionara


1.    Predsjedavaju?i Komisije mo?e u pisanoj formi ovlastiti drugo lice da vrši nadzor i provjeru rada koncesionara.

2.    Ovlašteno lice iz stava 1. mo?e:

a)    stupiti u objekat ili na imovinu koncesionara u bilo koje normalno vrijeme,

b)    prou?iti i umno?iti knjige, zapisnike, izvještaje, spise i druge dokumente koji se odnose na rad koncesionara,

c)    zahtijevati dostavljanje bilo kojeg podatka ili dokumenta koji je neophodan radi primjene odredbi ovog zakona.

3.    Lice kome su povjerene na ?uvanje, u posjed ili pod kontrolu knjige, zapisnici, izvještaji, spisi i drugi dokumenti, omogu?it ?e, na zahtjev ovlaštenog lica, pristup i njihovu provjeru.

4.    Ovlašteno lice iz stava 1. du?no je dokazati slu?beni identitet.

5.    Protiv ovlaštenog lica iz stava 1. ne mo?e se pokrenuti sudski postupak zbog radnji izvršenih po slu?benoj du?nosti u dobroj namjeri.

6.    Koncesionar niti bilo koje drugo lice ne smije ometati rad ovlaštenog lica, dati ili ovjeriti la?nu izjavu prilikom provo?enja nadzora ili provjere.

POGLAVLJE III - TENDERSKI POSTUPAK
 

?lan 21.
Odobravanje koncesionog projekta


1.    Organi u ?ijoj su nadle?nosti djelatnosti i vlasnik objekata, odnosno imovine, izra?uju studiju ekonomske opravdanosti za svaki projekat koji je predvi?en za davanje na koncesiju, prije javnog pozivanja potencijalnih ponu?a?a. Studija ekonomske opravdanosti dostavlja se Komisiji na razmatranje i odobravanje.

2.    Komisija u roku od mjesec dana od dana prijema studije iz stava 1. obavještava nadle?ni organ o tome da li je projekat odobren.

3.    Prilikom donošenja odluke, Komisija uzima u obzir slijede?e:

a)    utjecaj projekta na davanje usluga korisnicima,

b)    utjecaj projekta na naknadu koja se napla?uje korisnicima,

c)    da li se projekat uklapa u ciljeve utvr?ene u Dokumentu o politici,

d)    da li projekat donosi dobit Bosni i Hercegovini.

4.    Ukoliko ne odobri projekat, Komisija mo?e dati prijedlog ili preporuku, koji bi projekat u?inili prihvatljivim.

5.    Nakon odobrenja projekta u skladu sa stavom 2., nadle?ni organ raspisuje javni oglas, odnosno tender (u daljem tekstu: tender) i poziva lica koja su prethodno ispunila potrebne uvjete. Pozivi na tender šalju se na što ve?i broj adresa, a ako Komisija to zatra?i, poslat ?e se i me?unarodni javni poziv.

6.    Uz saglasnost Komisije zahtjev za ispunjavanje uvjeta mo?e izdati koncedent prije pozivanja na tender. Zahtjev za ispunjavanje uvjeta dostavlja se licima, priznatim zbog stru?nosti, poslovnog ugleda i finansijskog stanja. Zahtjev za ispunjavanje uvjeta sadr?i i kriterije koje treba primijeniti u postupku izbora.

?lan 22.
Poziv na tender


1.    Poziv na tender sadr?i:

a)    opis projekta,

b)    definiciju ekonomskih, pravnih uvjeta i zahtjeva koji se odnose na projekat,

c)    principe i metode izra?unavanja naknade,

d)    iznos naknade za koncesiju i naknade i takse za u?eš?e na tenderu,

e)    opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru,

f)    kriterije za ocjenjivanje ponuda i dodjeljivanje koncesija, zasnovane na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije,

g)    rok za dostavljanje ponuda,

h)    nacrt ugovora o koncesiji,

i)    poreske olakšice vezane za projekat, ako postoje,

j)    spisak potrebnih dozvola, odobrenja ili drugih ovlaštenja.

2.    Komisija mo?e zahtijevati da javni poziv sadr?i obavezu ponu?a?a da izrade studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje ?e biti sadr?ane procjene u cilju zaštite ?ovjekove okoline. Studija o ekonomskoj opravdanosti razmatra se pri procjeni kriterija na osnovu kojih se vrši dodjela koncesija.

?lan 23.
Odobravanje poziva na tender


1.    Koncedent podnosi Komisiji poziv na tender i prate?u dokumentaciju na razmatranje i odobravanje.

2.    U roku od 21 dan od dana prijema poziva na tender Komisija obavještava koncedenta o tome da li je poziv odobren.

3.    Prilikom razmatranja poziva na tender, Komisija vodi ra?una o svim bitnim elementima, uklju?uju?i, i:

a)    da li se kriteriji za ocjenjivanje, postupak i izbor najuspješnije ponude na zadovoljavaju?i na?in zasnivaju na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije,

b)    da li poziv na tender u suštini odstupa od studije ekonomske opravdanosti koju je odobrila Komisija.

4.    Komisija mo?e dati preporuke u vezi sa svakim podnesenim pozivom koje su obavezuju?e.

?lan 24.
Dodjela koncesije


1.    Koncesija se dodjeljuje ponu?a?u koji je ispunio sve kriterije utvr?ene u tenderu i visokog je ranga u odnosu na ostale ponu?a?e.

2.    Koncedent, u što kra?em roku, obavještava Komisiju o izboru najuspješnijeg ponu?a?a.

3.    Komisiji se dostavljaju kopije ugovora o koncesiji i sva projektna dokumentacija.

4.    O kona?noj odluci o dodjeli koncesije koncedent obavještava Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine

?lan 25.
Samoinicijativna ponuda


1.    U slu?aju da ponu?a? nadle?nom ministarstvu (u daljem tekstu: ministarstvo) podnese prijedlog za koncesiju za koju nije raspisan tender, ministarstvo procjenjuje da li postoji javni interes za tu koncesiju.

2.    Prilikom procjene prijedloga iz stava 1. uzima se u obzir, naro?ito:

a)    da projekat koji je predmet predlo?ene koncesije mo?e biti ostvaren, samo u slu?aju ako se koristi proces, projektovanje, metodologija ili koncept in?injeringa na koji ponu?a? ima isklju?iva prava,

b)    hitnost pru?anja usluga ili postojanja infrastrukture za javnu upotrebu.

3.    Ministarstvo podnosi zahtjev Komisiji za dobivanje ovlaštenja za pregovore s ponu?a?em, ukoliko ocijeni da postoji javni interes za koncesiju.

4.    Komisija, u što kra?em roku, obavještava ministarstvo o tome da li odobrava ili odbija davanje ovlaštenja. U ovlaštenju koje Komisija daje mo?e biti propisano pravo Komisije da vrši pra?enje procesa i/ili izvrši pregled dokumentacije.

5.    Ministarstvo ne mo?e zaklju?iti ugovor o koncesiji na osnovu samoinicijativne ponude ako ne dobije ovlaštenje od Komisije, i u tom slu?aju koncesiju dodjeljuje u skladu s postupkom propisanim ovim zakonom.

POGLAVLJE IV - UGOVOR O KONCESIJI
 

?lan 26.
Sadr?aj ugovora o koncesiji


1.    Ugovor o koncesiji, naro?ito sadr?i:

a)    sadr?aj i obim koncesije,

b)    prava i obaveze ugovornih strana, uklju?uju?i i obavezu pru?anja sigurne usluge korisnicima po najni?im cijenama, s obzirom na okolnosti,

c)    radnje vezane za dobivanje potrebnih ovlaštenja za provo?enje aktivnosti u skladu s ugovorom o koncesiji,

d)    uvjete investiranja,

e)    olakšice i korištenje zemljišta,

f)    sredstva i imovinu koju na raspolaganje daje Vije?e ministara, vlada entiteta ili Vlada Br?ko Distrikta Bosne i Hercegovine,

g)    uvjete za obnavljanje ugovora,

h)    sankcije i naknade za neispunjavanje obaveza ugovornih strana,

i)    raskid ugovora i postupak u slu?aju raskida ugovora prije datuma prestanka utvr?enog ugovorom.

j)    na?in rješavanja sporova, uklju?uju?i i me?unarodnu arbitra?u, ako se ugovorne strane o tome dogovore,

k)    mjere za omogu?avanje finansiranja projekta,

l)    odre?ivanje i uskla?ivanje tarifa,

m)    iznos godišnje naknade za koncesiju,

n)    opis doga?aja koji se smatraju višom silom,

o)    ostale elemente bitne za predmet koncesije.

2.    Ugovor o koncesiji zaklju?uje se na period koji ne mo?e biti du?i od 30 godina. Ako se pojave izuzetne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja za koja je potreban du?i vremenski period, ugovoreni rok mo?e se produ?iti, ali ne mo?e biti du?i od 50 godina. Ugovor o koncesiji mo?e se obnoviti za period koji ne mo?e biti du?i od polovine prvobitnog roka.

3.    Ugovor o koncesiji, po kona?noj odluci Komisije, zaklju?uje ministar. Jedan primjerak zaklju?enog ugovora o koncesiji dostavlja se Komisiji.

4.    Ugovor o koncesiji ne mo?e se zaklju?iti bez prethodne saglasnosti Komisije, osim ako se zaklju?uje s me?unarodnim finansijskim institucijama ?iji je ?lan Bosna i Hercegovina. Prilikom razmatranja zahtjeva za saglasnost, Komisija uzima u obzir:

a)    finansijsko stanje predlo?enog novog koncesionara,

b)    stru?nost i sposobnost predlo?enog novog koncesionara da pru?a usluge i izvršava svoje obaveze iz ugovora o koncesiji,

c)    utjecaj koji ?e dodijeljena koncesija imati na koncentraciju vlasništva u odre?enom sektoru djelatnosti.

5.    Novi koncesionar preuzima prava i obaveze prethodnog koncesionara.

6.    Ugovor o koncesiji zaklju?uje se i izvršava u skladu s principima va?e?eg privrednog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

?lan 27.
Raskid ugovora o koncesiji


Ugovor o koncesiji mo?e se raskinuti:

a)    ako je koncesionar nesolventan ili ako bankrotira,

b)    ako koncesionar ili koncedent ne ispunjavaju ugovorene obaveze.

POGLAVLJE V - KONCESIONAR
 

?lan 28.
Pravni status koncesionara


Koncesionar je pravno lice osnovano u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, s kojim koncedent zaklju?uje ugovor o koncesiji, i ima prava i obaveze utvr?ene ugovorom i ovim zakonom.

?lan 29.
Prava koncesionara


Koncesionar ima pravo posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koje mu koncedent stavlja na raspolaganje, u skladu s ugovorom o koncesiji.

?lan 30.
Obaveze koncesionara


1.    Dioni?ki kapital koncesionara u vlasništvu je lica navedenih u tenderskoj dokumentaciji. Ne mo?e se prenijeti, direktno ili indirektno, više od 15% glasa?kih prava, ukoliko se ne dobije odobrenje Komisije.

2.    Koncesionar ne mo?e obavljati drugu djelatnost osim one koja je navedena u ugovoru o koncesiji.

3.    Koncesionar priprema standardne ugovore o pru?anju usluga kojim se ure?uje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, a koje odobrava Komisija.

POGLAVLJE VI - PRIJELAZNE, KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

?lan 31.
Komisija u prvom sastavu


1.    U prvom sastavu ?lanovi Komisije imenuju se na sljede?i na?in: po jedan ?lan iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Br?ko Distrikta Bosne i Hercegovine na pet godina, po jedan ?lan iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske na tri godine i po jedan ?lan iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske na dvije godine.

2.    Predsjedavaju?i Komisije iz ?lana 7. stav 1., u prvom sastavu Komisije, strani je dr?avljanin i imenuje ga Vije?e ministara na prijedlog Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, na period od pet godina. Nakon tog perioda imenovanje predsjedavaju?eg Komisije vrši se u skladu sa ?lanom 8. stav 1.

?lan 32.
Primjena Zakona


1.    Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na koncesije dodijeljene prije dana stupanja na snagu ovog zakona.

2.    Izuzetno, ako koncesionar iz stava 1. ograni?ava konkurenciju i stvara monopol na tr?ištu u bilo kom sektoru u Bosni i Hercegovini, Komisija ima pravo revizije ugovora izme?u koncesionara i koncedenta, kao i reviziju ugovora iz ?lana 30. stav 3.

3.    Svaki ugovor o koncesiji koji je zaklju?en suprotno ovom zakonu je ništavan.

4.    Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o koncesijama ("Slu?beni list SR BiH", broj 27/91) kao i svih podzakonskih akata donesenih na osnovu tog zakona.

?lan 33.
Kaznene odredbe


1.    Komisija ?e kazniti nov?anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM odgovorna lica i slu?benike koncesionara koji daju la?ne izjave radi obezbje?enja transfera udjela, dionica ili uvjerenja o dionicama ili na osnovu kojih Komisija izda odobrenje za transfer (?lan 30. stav 1.).

2.    Nov?anom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit ?e se lica iz stava 1., ako:

a)    izbjegavaju odgovore na pitanja kojima su mogli utvrditi ?injenice za koje se vrši upit (?lan 14. stav 2.),

b)    ne dostave bilo koji podatak ili dokument, koji je neophodan radi primjene odredbi ovog zakona (?lan 20. stav 2.),

c)    na zahtjev Komisije odbiju da predo?e Komisiji ili ?lanu Komisije, ili osobi ovlaštenoj da vrši provjeru knjiga, dokumenata, ra?una, arhive, ili zapisnika više koncesionara (?lan 20. stav 3.).

3.    Nov?anom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM kaznit ?e se koncesionar po ?ijem nare?enju, zahtjevu ili uputstvu su izvršene radnje iz stava 2.

4.    Nov?anom kaznom u iznosu od 400 KM do 4.000 KM kaznit ?e se koncesionar, koji:

a)    prekrši neku odredbu ovog zakona,

b)    ako po?ini neko djelo koje ovaj zakon zabranjuje,

c)    propusti ili odbije da obavi neku du?nost koja mu se povjeri, a za koju nije utvr?ena kazna, ili

d)    propusti ili odbije da izvrši zahtjev ili nalog koji izda Komisija ili presudu nadle?nog suda.

5.    U smislu stava 4. radnja, propust ili greška bilo kojeg odgovornog lica, slu?benika, agenta ili drugog lica, koje djeluje u ime ili je zaposleno kod nekog koncesionara i djeluje u okviru svog posla i uputa, u svakom slu?aju smatra se ?inom ili propustom ili greškom tog koncesionara.

6.    Pravo na pokretanje postupka u slu?aju prekršaja iz st. 1., 2., 3. i 4. zastarijeva u roku od godinu dana, od dana u?injenog prekršaja.

?lan 34.
Uplata sredstava


Sredstva napla?ena po osnovu naknada iz ?lana 17. stav 9. i ?lana 26. stav 1. m) i kazni za prekršaje iz ?lana 33. upla?uju se na ra?un Bud?eta Bosne i Hercegovine.

?lan 35.
Nadle?nost suda


Za rješavanje sporova nastalih u slu?aju postupanja suprotno odredbama ovog zakona nadle?an je Sud Bosne i Hercegovine.

?lan 36.
Stupanje na snagu


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu?benom glasniku BiH", a objavit ?e se i u slu?benim glasilima entiteta i Br?ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PS BiH broj 86/02
30. septembra 2002. godine
Sarajevo


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com