15 Decembar 2018

Zakon o autorskim i srodnim pravima

 

Na osnovu ?lana IV. 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda odr?anoj 21. marta 2002. godine i sjednici Predstavni?kog doma odr?anoj 12. marta 2002. godine, usvojila je

ZAKON
O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI
GLAVA I - OP?E ODREDBE

?lan 1.

1. Ovim zakonom ure?uju se:

a) prava autora na djelima s podru?ja knji?evnosti, nauke i umjetnosti i njihovo ostvarivanje (u daljem tekstu: autorska prava);

b) prava umjetnika izvo?a?a i njihovo ostvarivanje, prava proizvo?a?a fonograma, radiodifuznih ustanova - proizvo?a?a emisija- (u daljem tekstu: srodna prava);

c) pravo proizvo?a?a vigeograma;
d) pravo proizvo?a?a baze podataka; i

e) zaštita autorskog prava i srodnih prava.

?lan 2.

1. Objavljivanje, u skladu s ovim zakonom, zna?i da je autorsko djelo ili predmet srodnog prava postao dostupan javnosti.

2. Izdavanje, u skladu s ovim zakonom, zna?i da je dovoljan broj izra?enih primjeraka autorskog djela ili predmeta srodnih prava s dozvolom autora ponu?en javnosti ili stavljen u promet.

?lan 3.

Izraz “javan“ i “javnost“, u smislu ovog zakona, zna?i dostupnost djela neodre?enog broja ljudi (pojedinaca), koji nisu povezani rodbinskom ili nekim drugim vezama, i koji imaju slobodan pristup djelu kroz njegovu javnu prezentaciju.

?lan 4.

Zaštita srodnih prava, u skladu s ovim zakonom, ni na koji na?in ne utje?e na prava autora ?ija su djela zašti?ena ovim zakonom.

?lan 5.

1. Autorska djela dr?avljana Bosne i Hercegovine ili lica koja nisu dr?avljani Bosne i Hercegovine, a imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini, objavljena u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu, kao i autorska djela koja nisu objavljena, u?ivaju zaštitu u skladu s ovim zakonom.

2. Autorska djela stranih dr?avljana i lica bez dr?avljanstva, koja se prvi put objavljuju u Bosni i Hercegovini, ili u roku od 30 dana od dana kada su bila objavljena u nekoj drugoj dr?avi, u?ivaju zaštitu u skladu s ovim zakonom kao i autorska djela dr?avljana Bosne i Hercegovine.

3. Zaštitu, u skladu s ovim zakonom u?ivaju, i:

a) filmska djela ?iji proizvo?a?i imaju sjedište ili prebivalište u Bosni i Hercegovini, i

b) djela arhitekture i druga umjetni?ka djela koja se, kao nekretnine ili njihov sastavni dio, nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine.

4. Autorska djela stranih dr?avljana, koja nisu prvi put ili istovremeno objavljena u Bosni i Hercegovini, u?ivaju zaštitu, u skladu s ovim zakonom, u okviru obaveza koje je Bosna i Hercegovina prihvatila po me?unarodnim ugovorima ili na osnovu fakti?nog reciprociteta.

5. Ako je autorsko djelo stvorilo više autora zaštitu u skladu s ovim zakonom u?ivaju svi koautori, ako bar jedan od njih ispunjava uvjete iz st. 1., 2. i 3.

GLAVA II - AUTORSKO DJELO I AUTOR

?lan 6.

1. Autorskim djelom smatra se individualna duhovna tvorevina iz oblasti knji?evnosti, nauke, umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva, bez obzira na vrstu, na?in i oblik izra?avanja, ako ovim zakonom nije druk?ije propisano.

2. Autorskim djelom smatraju se, naro?ito:

a) pisana djela (knjige, brošure, knji?evni tekstovi, ?lanci i ostali napisi i kompjuterski programi);

b) govorna djela (predavanja, govori i druga djela iste prirode);

c) dramska i dramsko-muzi?ka djela;
d) koreografska i pantomimska djela;

e) muzi?ka djela, s rije?ima ili bez rije?i;

f) filmska djela i djela stvorena na na?in sli?an filmskim djelima;

g) djela iz oblasti slikarstva, vajarstva, arhitekture i grafike, bez obzira na materijal od kojeg su na?injena, te ostala djela likovnih umjetnosti;

h) djela svih grana primijenjenih umjetnosti i industrijskog oblikovanja;

i) fotografska djela i djela proizvedena postupkom sli?nim fotografskom;

j) kartografska djela (geografske karte, topografske karte i sl.) i

k) planovi, skice i plasti?na djela, koja se odnose na geografiju, topografiju, arhitekturu ili drugu nau?nu ili umjetni?ku oblast.

?lan 7.

1. Autorskim djelom smatraju se i zbirke autorskih djela, kao što su: enciklopedije, zbornici, antologije, muzi?ke zbirke, fotografske zbirke i sl., kao i baze podataka bilo da su ?itke mašinski ili u drugoj formi, koje, s obzirom na izbor ili raspored gra?e, predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.

2. Autorskim djelom smatraju se i zbirke narodnih knji?evnih i umjetni?kih tvorevina, dokumenata, sudskih odluka, ili zbirke druge sli?ne gra?e, koje same po sebi ne predstavljaju zašti?ena autorska djela ako te zbirke, s obzirom na izbor ili raspored i na?in izlaganja gra?e, predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.

3. Odredba stava.1. ne utje?e na prava autora pojedinih djela od kojih su zbirke sastavljene.

?lan 8.

1. Prijevodi, prilago?avanja, muzi?ke obrade i druge prerade izvornih autorskih djela koja predstavljaju samostalnu individualnu duhovnu tvorevinu, zašti?eni su kao i autorsko djelo.

2. Odredba stava 1. ne utje?e na prava autora izvornog autorskog djela.

?lan 9.

Upotreba narodnih knji?evnih i umjetni?kih tvorevina radi knji?evne, nau?ne ili umjetni?ke obrade, slobodna je.

?lan 10.

1. Autorskopravno nisu zašti?eni:

a) ideje, koncepti, postupci, radne metode, matemati?ke operacije, na?ela, otkri?a;

b) zvani?ni tekstovi iz oblasti zakonodavstva, uprave i sudstva;

c) stru?ni izvještaj, referat, slu?beni akt ili sli?an rad nastao u vršenju radnih obaveza u privrednoj ili drugoj djelatnosti.

2. Prijevodi tekstova iz stava 1. b) autorskopravno su zašti?eni, osim ako nisu objavljeni kao zvani?ni tekstovi.

?lan 11.

1. Naslov autorskog djela, ako predstavlja individualnu duhovnu tvorevinu, zašti?en je ovim zakonom kao i samo djelo.

2. Nezavisno od odredbe iz stava 1. nije dozvoljeno uzimati za naslov autorskog djela naslov ve? upotrijebljen za neko autorsko djelo iste ili sli?ne vrste, ako bi takav naslov mogao izazvati zabunu u pogledu autora djela.

GLAVA III - AUTOR I PRAVA AUTORA

?lan 12.

1. Autor djela je fizi?ko lice koje je stvorilo djelo.

2. Autorska prava pripadaju autoru od trenutka stvaranja autorskog djela i nisu uvjetovana ispunjenjem bilo kakvih formalnosti.

?lan 13.

Autorom se smatra lice ?ije je ime i prezime ili pseudonim ozna?en na djelu, dok se suprotno ne doka?e.

?lan 14.

1. Autor zbirke autorskih djela je lice koje je tu zbirku sa?inilo.

2. Autor prijevoda, prilago?enog, muzi?kog obra?enog ili na drugi na?in prera?enog autorskog djela, je lice koje je to djelo prevelo, prilagodilo, muzi?ki obradilo ili na drugi na?in preradilo.

3. Lice koje je stvorilo knji?evno, nau?no ili umjetni?ko djelo, upotrebom narodnih knji?evnih ili umjetni?kih duhovnih tvorevina, autor je tog djela.

?lan 15.

1. Ako autorsko djelo, stvoreno saradnjom dva ili više lica, ?ini nedjeljivu cjelinu, svim koautorima na stvaranju tog djela pripada nedjeljivo autorsko pravo.

2. Udio pojedinih koautora odre?uje se srazmjerno stvarnom doprinosu koji je svaki od koautora dao u stvaranju autorskog djela, ako me?usobni odnosi koautora nisu ugovorom druga?ije ure?eni.

3. Odluku o korištenju koautorskog djela donose zajedno svi koautori. Koautor ne mo?e uskratiti svoju saglasnost suprotno na?elima savjesnosti i poštenja.

4. Ako autorsko djelo, stvoreno saradnjom dva ili više lica, ne ?ini nedjeljivu cjelinu, svaki koautor ima autorsko pravo na svoj doprinos.

?lan 16.

Prava autora ?ija su autorska djela spojena radi zajedni?kog korištenja odre?uju se ugovorom, a u suprotnom, primjenjivat ?e se odredbe ?lana 15.

?lan 17.

1. Autorsko pravo na anonimna djela i na djela izdata pod pseudonimom, ?iji autor nije poznat, vrši lice koje je djelo izdalo. Ako izdava? nije nazna?en na djelu, na vršenje autorskog prava ovlašteno je lice koje je djelo objavilo.

2. Autorsko pravo na neobjavljena djela ?iji je autor nepoznat vrši odgovaraju?a organizacija autora.

3. Odredbe st. 1. i 2. prestaju se primjenjivati kada se utvrdi identitet autora.

GLAVA IV - POSEBNE ODREDBE O AUTORSKOM DJELU I AUTORU

Odjeljak 1. - Filmsko djelo

?lan 18.

1. Autorima završenog filmskog djela smatraju se: pisac scenarija, re?iser i glavni snimatelj, a autorom crtanog filma smatra se i glavni crta?.

2. Ako je u filmskom djelu muzika bitan element i komponovana je za to djelo, koautorom tog filmskog djela smatra se i kompozitor muzike za to djelo.

3. Kompozitor muzike za film, koji se ne smatra autorom filmskog djela u smislu stava 2., scenograf filma, slikar kostima i slikar maski, imaju autorska prava na svoje doprinose i mogu ih prenositi na proizvo?a?a filmskog djela samo ugovorom.

4. Ako se radi o crtanom, odnosno animiranom filmu ili su crte? ili animacija bitni elementi filmskog djela, glavni crta? i glavni animator su koautori filmskog djela.

?lan 19.

Autori filmskog djela imaju isklju?ivo pravo da snimaju svoja djela (pravo filmovanja), da ih reprodukuju, stavljaju u promet, javno prikazuju, emituju, saop?avaju javnosti, titluju, prevode (dubliraju) i prera?uju.

?lan 20.

1. Odnos izme?u proizvo?a?a filmskog djela i autora filmskog djela i me?usobni odnosi autora filmskog djela, ure?uju se ugovorom koji se zaklju?uje u pismenoj formi.

2. Ugovorom iz stava 1. ure?uju se, izme?u ostalog, prava koja se prenose na proizvo?a?a i naknada autorima filmskog djela.

3. Prava, koja nisu prenesena ugovorom na proizvo?a?a, zadr?avaju autori filmskog djela.

4. Proizvo?a?em filmskog djela, u skladu s ovim zakonom, smatra se pravno ili fizi?ko lice, koje na osnovu ugovora ili na vlastitu inicijativu proizvede neko filmsko djelo.

?lan 21.

Ako nije druga?ije ugovoreno, pisac scenarija i kompozitor mogu svoje doprinose filmskom djelu objavljivati ili se njima na drugi na?in odvojeno koristiti, pod uvjetom da se time ne povrijede prava prenesena na proizvo?a?a filmskog djela.

?lan 22.

Filmsko djelo smatra se završenim kad je završena prva standardna kopija filma, u skladu sa sporazumom autora i proizvo?a?a filmskog djela.

?lan 23.

1. Ako proizvo?a? ne završi filmsko djelo u roku od tri godine od dana sklapanja ugovora o proizvodnji tog djela, ili ako završeno filmsko djelo ne pusti u promet u roku od jedne godine od dana završetka tog djela, autori filmskog djela mogu, zadr?avaju?i pravo na naknadu, tra?iti raskid ugovora ako nije ugovoren koji drugi rok.

2. Ako neki od autora odbije da završi svoj doprinos filmskom djelu, ili ako zbog više sile to ne mo?e u?initi, ne mo?e se protiviti da se doprinos koji je ve? dao upotrijebi za dovršenje filmskog djela. Taj autor na ve? dati doprinos filmskom djelu ima odgovaraju?a autorska prava.

Odjeljak 2. - Autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu, po narud?bi i kolektivno autorsko djelo

?lan 24.

Smatra se da je pravo na iskorištavanje autorskog djela, koje je stvorio posloprimac u izvršavanju svojih obaveza ili po uputstvima poslodavca, preneseno na poslodavca u trajanju od pet godina, od dana završetka djela, ukoliko ugovorom nije druga?ije predvi?eno.

?lan 25.

1. Autor djela stvorenog u radnom odnosu pri objavljivanju svojih sabranih djela mo?e i bez dozvole poslodavca koristiti to djelo.

2. Nakon proteka roka od pet godina od dana završetka djela stvorenog u radnom odnosu prava na iskorištavanje djela pripadaju isklju?ivo autoru.

?lan 26.

Izuzetno od odredbi ?lana 25., na ra?unarskom programu i bazi podataka stvorenim u radnom odnosu, nosilac autorskog imovinskog prava je poslodavac.

?lan 27.

1. Sva autorska prava na djela stvorena u okviru ugovora o djelu pripadaju autoru koji je djelo stvorio, ako ugovorom nije druga?ije utvr?eno.

2. Izuzetno od odredbe stava 1., autorska imovinska prava na ra?unarskom programu stvorenom u okviru ugovora o djelu pripadaju naru?iocu djela, osim ako ugovorom nije druga?ije predvi?eno.

?lan 28.

1. Djelo stvoreno na podsticaj i u organizaciji fizi?kog ili pravnog lica, u ?ijem stvaranju je u?estvovao ve?i broj lica i koje se koristi pod imenom naru?ioca, smatra se kolektivnim autorskim djelom (enciklopedije, zbornici, ra?unarski programi, baze podataka).

2. Koautori su nosioci zajedni?kog autorskog prava na koautorskom djelu,ako ovim zakonom ili ugovorom kojim se ure?uju njihovi me?usobni odnosi nije druk?ije predvi?eno.

a) Za ostvarivanje koautorskih prava i prenošenje tog prava neophodna je saglasnost svih koautora. Koautor ne smije koristiti svoju saglasnost protivno na?elu savjesnosti i poštenju, niti ?initi bilo šta što škodi interesima ostalih koautora.

b) Svaki koautor ovlaš?en je da podnosi tu?be za zaštitu autorskih prava na koautorskom djelu, s tim da mo?e postavljati tu?bene zahtjeve samo u svoje ime i za svoj ra?un.

c) Ako se nisu druga?ije sporazumjeli, koautori dijele ekonomsku korist od iskorištavanja koautorskih djela srazmjerno stvarnom doprinosu koji je svaki dao u stvaranju djela.

3. Ukoliko ugovorom nije druga?ije predvi?eno nosilac autorskog imovinskog prava na djelu je naru?ilac.

4. Naru?ilac kolektivnog autorskog djela du?an je da pri iskorištavanju djela na svakom primjerku navede listu autora ?ije priloge sadr?i kolektivno autorsko djelo.

GLAVA V - SADR?AJ I ISKORIŠTAVANJE AUTORSKOG PRAVA

?lan 29.

Autorsko pravo sadr?i imovinsko-pravna ovlaštenja (u daljem tekstu: autorska imovinska prava) i li?no-pravna ovlaštenja (u daljem tekstu: autorska moralna prava).

?lan 30.

1. Autorska imovinska prava sadr?e isklju?ivo ovlaštenja autora na iskorištavanje djela.

2. Autorsko djelo mo?e da iskorištava drugo lice samo po odobrenju autora, ako ovim zakonom nije druga?ije odre?eno.

3. Za svako iskorištavanje autorskog djela od drugog lica autoru pripada naknada, ako ovim zakonom ili ugovorom nije druga?ije odre?eno.

?lan 31.

Autorska moralna prava sadr?e neotu?iva i neprenosiva ovlaštenja autora i to da autor mo?e: odlu?iti kada ?e i u kojoj formi njegovo djelo biti prvi put objavljeno; biti priznat i ozna?en kao stvaralac djela pod svojim imenom, pod pseudonimom koji mo?e indicirati ili ne njegovo ime ili anonimno; suprotstaviti se svakom deformisanju, saka?enju ili drugom mijenjanju djela kao i svakoj upotrebi djela koja bi vrije?ala njegovu ?ast ili ugled.

?lan 32.

Izdava?, prera?iva?, obra?iva?, prikaziva?, prevodilac, snimatelj i svako drugo lice koje javno iskorištava autorsko djelo, du?no je, pri svakom iskorištavanju djela, ozna?iti ime autora djela, ako autor ne ?eli da djelo bude anonimno ili ozna?eno pseudonimom.

?lan 33.

1. Autor mo?e u svako doba povu?i iz prometa i uskratiti dalje korištenje djela u bilo kojem obliku, ako za to ima ozbiljne moralne razloge, nakon što prethodno nadoknadi štetu vlasniku primjerka djela, odnosno nosiocu prava iskorištavanja.

2. Ako se autorsko djelo iz stava 1. ponovo stavi u promet, raniji vlasnik primjerka djela, odnosno raniji nosilac prava iskorištavanja ima pravo prvenstva u roku od 30 dana od dana saznanja, a najkasnije u roku jedne godine od dana stavljanja djela u promet.

3. Ovlaštenje iz stava 1. ne pripada drugom nosiocu autorskog prava.

4. Odredbe st. 1., 2. i 3. ne odnose se na kompjuterske programe, filmska djela i baze podataka.

?lan 34.

Autor ima isklju?ivo pravo da daje odobrenje za objavljivanje, reprodukovanje, stavljanje u promet originala ili umno?enih primjeraka djela uklju?uju?i i njihov uvoz, javno predstavljanje, javno izvo?enje, emitovanje, saop?avanje javnosti, prevo?enje, prilago?avanje, recitovanje ili iskorištavanje djela u bilo kojem drugom obliku, ako ovim zakonom nije druga?ije odre?eno.

?lan 35.

1. Pravom reprodukovanja smatra se pravo autora da odobri umno?avanje svog djela bez obzira na vrstu, na?in i postupke kao i broj umno?enih primjeraka.

2. Umno?avanje djela obuhvata i pohranjivanje djela u elektronskoj formi.

?lan 36.

1. Pravom stavljanja u promet smatra se pravo prepuštanja originala ili kopija djela javnosti putem prodaje ili drugih oblika prijenosa vlasništva.

2. Pravo stavljanja u promet obuhvata i isklju?ivo pravo autora da umno?ene primjerke djela uvozi u odre?enu dr?avu radi daljeg stavljanja u promet, bez obzira na koji na?in su izra?eni umno?eni primjerci.

3. Prvom prodajom ili druga?ijom formom sticanja vlasni?kog prava na original ili umno?eni primjerak djela u Bosni i Hercegovini koje se obavlja izri?itom ili pre?utnom saglasnoš?u autora, iscrpljeno je za ovaj original ili umno?eni primjerak pravo stavljanja u promet na teritoriji Bosne i Hercegovine, osim ako je me?unarodnim ugovorom koji obavezuje Bosnu i Hercegovinu druga?ije propisano.

?lan 37.

1. Autori ra?unarskih programa, filmskih i djela stvorenih na na?in sli?an filmskom djelu i djela ugra?enih na nosa?e zvuka, imaju isklju?ivo pravo da daju odobrenje za iznajmljivanje originala ili umno?enih primjeraka djela.

2. Pravom iznajmljivanja smatra se isklju?ivo pravo autora navedenih u stavu 1. da original ili umno?ene primjerke djela prepuste drugom licu na vremenski ograni?enu upotrebu u svrhu ostvarivanja posredne ili neposredne privredne ili komercijalne koristi.

3. Iscrpljenje prava stavljanja u promet ne obuhvata pravo autora na iznajmljivanje djela, odnosno umno?ene primjerke djela.

?lan 38.

Pravom saop?avanja javnosti autorskih djela smatra se stavljanje na raspolaganje javnosti autorskih djela be?i?nim ili ?i?anim putem, uklju?uju?i i stavljanje dostupnim javnosti autorskih djela na na?in da svako mo?e imati pristup djelu s mjesta i u vrijeme koje autor odabere.

?lan 39.

1. Autori dramskih, dramsko-muzi?kih i muzi?kih djela imaju isklju?ivo pravo da daju dozvolu:

a) za javno predstavljanje i javno izvo?enje tih djela;

b) za javno prenošenje predstavljanja i izvo?enja tih djela bilo kojim sredstvima.

2. Autorima dramskih i dramsko-muzi?kih djela pripada pravo iz stava 1. i na prijevodima tih djela.

?lan 40.

1. Autor ima isklju?ivo pravo da drugom zabrani ili dozvoli emitovanje svog djela.

2. Emitovanjem, u smislu stava 1., smatra se javno saop?avanje djela be?i?nim ili ?i?anim prijenosom elektromagnetnih, elektri?nih ili drugih signala na daljinu (radiodifuzija i kablovska difuzija).

3. Be?i?no emitovanje i ?i?ano emitovanje su odvojene radnje iskorištavanja djela, i predmet su dva posebna autorskopravna ovlaštenja, osim:

a) ako je ?i?ana reemisija djela, koje se be?i?no emituje, tehni?ki neophodan uvjet za prijem emisije;

b) ako se ?i?anom reemisijom djela, koje se be?i?no emituje, signalom snabdijeva manje od 100 prijemnika, na nekomercijalnoj osnovi.

4. Radnja emitovanja iz stava 2. postoji i kad se pod kontrolom subjekta, koji vrši emitovanje na njegovu odgovornost, signali, koji su namijenjeni za javni prijem, šalju u neprekinutom komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju.

5. Ako su signali kodirani, emitovanje preko satelita postoji pod uvjetom da su sredstva za dekodiranje signala dostupna javnosti, putem subjekta koji vrši emitovanje ili preko tre?eg lica koje ima njegovo ovlaštenje.

?lan 41.

Autor ima isklju?ivo pravo da dozvoli saop?enje javnosti preko zvu?nika ili bilo kojeg drugog sli?nog ure?aja za prijenos znakova, zvukova ili slika svog djela emitovanog putem radiodifuzije (u daljem tekstu: sekundarno radiodifuzno emitovanje).

?lan 42.

Autori knji?evnih, nau?nih i muzi?kih djela imaju isklju?ivo pravo dati dozvolu:

a) za snimanje tih djela instrumentima za mehani?ku reprodukciju;

b) za javno izvo?enje i saop?avanje djela snimljenih instrumentima za mehani?ku reprodukciju.

?lan 43.

1. Dozvola data za javno predstavljanje i javno izvo?enje, za javno prenošenje predstavljanja i izvo?enja (radiodifuzno emitovanje), ili za drugo saop?avanje javnosti, ne sadr?i dozvolu za snimanje djela instrumentima za snimanje zvukova ili slika.

2. Organizacija za radiodifuziju mo?e zašti?eno djelo snimiti vlastitim sredstvima i samo za svoje potrebe, za ?ije je emitovanje dobila dozvolu i mo?e ponovo emitovati te snimke uz naknadu i bez nove dozvole autora, ako ugovorom nije druga?ije odre?eno.

3. Snimci iz stava 2. mogu se predati javnim arhivima kao dokumentacijski materijal.

?lan 44.

Autor knji?evnog djela ima isklju?ivo pravo davati dozvolu za javno recitovanje svog knji?evnog djela, kao i za javno prenošenje recitacije svim sredstvima ili postupcima.

?lan 45.

1. Autor ima isklju?ivo pravo da daje dozvolu za priloga?avanje, obra?ivanje ili druga preina?avanja svog djela.

2. Prava iz stava 1. priznaju se autoru knji?evnih djela za sve vrijeme trajanja njegovih prava na originalno djelo i u pogledu prijevoda njegovog djela.

?lan 46.

1. Autori knji?evnih, muzi?kih, nau?nih i umjetni?kih djela imaju isklju?ivo pravo davati dozvolu:

a) za filmsko prilago?avanje ili reprodukovanje tih djela i za promet tih djela;

b) za javno prikazivanje, za javno izvo?enje, kao i elektronsko prenošenje saop?enja javnosti prilago?enih ili reprodukovanih djela.

2. Filmsko djelo stvoreno prilago?avanjem ili reprodukovanjem knji?evnih, muzi?kih, nau?nih ili umjetni?kih djela zašti?eno je kao i originalno djelo, ?ime se ne utje?e na pravo autora prilago?enog ili reprodukovanog djela.

3. Prilago?avanje u bilo kom umjetni?kom obliku filmskih djela, koja potje?u od knji?evnih, muzi?kih, nau?nih ili umjetni?kih djela, ne smije se vršiti bez dozvole autora djela, niti bez dozvole autora tih filmskih djela, ako oni to pravo nisu ugovorom prenijeli na proizvo?a?a.

4. Odredbe st. 1., 2. i 3. primjenjuju se i na reprodukciju ili produkciju dobijenu na na?in sli?an stvaranju filmskog djela.

?lan 47.

1. Autori izvornih djela likovne umjetnosti u pogledu tih djela i autori knji?evnih, nau?nih i muzi?kih djela u pogledu svojih izvornih rukopisa imaju pravo od vlasnika ili korisnika tih djela, odnosno rukopisa biti obaviješteni o novom vlasniku, odnosno korisniku.

2. Ako je djelo likovne umjetnosti kao i izvorni rukopis prodato ili je na drugi naplativ na?in preneseno vlasništvo, autor ima pravo biti obaviješten, kao i pravo na u?eš?e u dobiti od pet posto od prodajne cijene (pravo slije?enja).

3. Za obaveze iz stava 2. garantuje otu?ilac djela. Ako je prodaja izvršena putem galeriste, aukcijom ili putem drugog posrednika, tada ova lica solidarno garantuju s otu?iocem. Obaveza obavještavanja odnosi se na podatke o otu?enom originalu, prodava?u, prodajnoj cijeni kao, i garanciju autoru uvida, u neophodnom obimu, u odgovaraju?e poslovne knjige, i drugu evidenciju odgovornog lica.

4. Autor se ne mo?e odre?i prava slije?enja niti ga mo?e prenositi pravnim poslovima. Pravo slije?enja se naslje?uje.

5. Pravo slije?enja ne mo?e biti predmet prinudnog izvršenja.

6. Odredbe st. l., 2., 3., 4. i 5. ne primjenjuju se na djela arhitekture i na djela primijenjene umjetnosti.

?lan 48.

1. Ako vlasnik ima namjeru mijenjati djelo arhitekture, mora prvenstveno preradu djela ponuditi autoru djela arhitekture ako je ?iv i ako je uobi?ajeno dostupan.

2. Ako autor neosnovano odbije saradnju, vlasnik mo?e djelo slobodno preraditi.

3. Autor zadr?ava autorska moralna prava.

?lan 49.

1. Autor ima pravo pristupa originalu ili kopijama djela koje se nalazi u posjedu drugog lica, ukoliko je to neophodno za vršenje njegovog prava umno?avanja ili prerade i ako to nije suprotno opravdanim interesima posjednika.

2. Autor mo?e od posjednika djela likovne umjetnosti ili fotografije zahtijevati predaju orginala ili kopije svoga djela, radi izlaganja u Bosni i Herecgovini, ukoliko doka?e postojanje prete?nog interesa.

3. Izdvajanje originala ili kopije svoga djela prema stavu 2. mo?e biti uvjetovano davanjem garancije ili zaklju?enjem ugovora o osiguranju, u visini tr?išne cijene djela.

4. Pravo pristupa djelu, kao i izlo?ba, ostvaruju se na trošak autora i sa što je mogu?e manje ošte?enja za posjednika. U slu?aju ošte?enja originala ili kopije djela, odgovara autor, bez obzira na krivicu.

?lan 50.

1. Na teritoriji Bosne i Hercegovine dozvoljeno je bez dozvole autora:

a) reprodukovanje pojedinih dijelova knji?evnog, nau?nog ili umjetni?kog djela ili takvog djela manjeg obima u ?itankama i ud?benicima, u svrhe nastave i nau?nog rada, kao i pojedinih djela fotografije, likovne umjetnosti, arhitekture, primijenjene umjetnosti, industrijskog dizajna i kartografije, ako se radi o ve? objavljenim djelima ve?eg broja autora;

b) preštampavanje u periodi?noj štampi aktuelnih ?lanaka u kojim se raspravlja o op?im pitanjima od javnog interesa, ako autor reprodukovanje tih ?lanaka nije izri?ito zabranio.

2. Odredbe stava 1. na odgovaraju?i na?in se primjenjuju i za javno saop?avanje.

3. U svim slu?ajevima iz stava 1. mora se jasno ozna?iti ime i prezime autora, originalno djelo i porijeklo pozajmice.

4. U slu?ajevima iz stava 1. autor ima pravo na naknadu i sva druga prava u skladu s ovim zakonom.

?lan 51.

1. Na teritoriji Bosne i Hercegovine dozvoljeno je bez dozvole autora i bez pla?anja naknade za korištenje:

a) javno predstavljanje i javno izvo?enje knji?evnih ili umjetni?kih djela u svrhu i u obliku neposredne nastave, kao i sekundarno emitovanje školskih emisija putem radiodifuzije, te javno predstavljanje i javno izvo?enje objavljenih djela na besplatnim školskim sve?anostima, pod uvjetom da umjetnici izvo?a?i, ne dobivaju nikakvu naknadu;

b) objavljivanje izvještaja o objavljenim knji?evnim, umjetni?kim i nau?nim djelima, u kojima se sadr?aj tih djela reprodukuje na originalan i skra?en na?in;

c) reprodukovanje umjetni?kih djela izlo?enih u parkovima, na ulicama i trgovima, s tim da se ne koriste u trodimenzionalnom obliku ili za iste svrhe kao i prvobitno djelo ili za postizanje ekonomske koristi;

d) reprodukovanje ve? objavljenog djela izvršeno u svrhu li?nog usavršavanja, ukoliko reprodukcija nije namijenjena i pristupa?na javnosti, i ako posredno ne slu?i drugom licu za postizanje ili pove?anje dobiti,

d.d.) odredba ta?ke d) ne odnosi se na djela arhitekture, kompjuterskih programa, baze podataka koje rade pomo?u sredstava ra?unarske tehnike, kao i na fiksiranje javnog saop?avanja djela na nosa? slike ili zvuka;

d.d.d.) cijelu knjigu, ?asopis ili dnevni list u cjelini mo?e se za privatne svrhe kopirati samo ru?no ili pomo?u pisa?e mašine, a fotokopiranjem najviše u tri primjerka, ukoliko je djelo više od dvije godine rasprodato;

e) djela koja se nalaze na javnim izlo?bama, sajmovima, aukcijama ili zbirkama, koja prire?iva? smije slobodno umno?iti u katalozima izdatim u te svrhe;

f) reprodukovanje djela slikarstva putem vajarstva i obratno, te reprodukovanje djela arhitekture putem slikarstva ili vajarstva;

g) doslovno navo?enje odlomaka (citata) iz djela koje je na zakonit na?in postalo pristupa?no javnosti, uz uvjet da bude u skladu s dobrim obi?ajima i u mjeri opravdanoj svrhom koja se ima posti?i, te da se prilikom citiranja nazna?i izvor i ime autora, ako se njegovo ime nalazi u izvoru;

h) korištenje djela u postupku pred arbitra?om, pred sudskim, upravnim i dr?avnim organima u obimu koji zahtijeva svrha izvo?enja dokaza.

2. U slu?ajevima iz stava 1. autor zadr?ava sva druga prava u skladu s ovim zakonom.

?lan 52.

1. Ako je autorsko djelo ra?unarski program, dozvoljeno je licu koje je na zakonit na?in pribavilo primjerak ra?unarskog programa da radi vlastititog uobi?ajenog korištenja programa, bez dozvole autora i pla?anja autorske naknade:

a) instalira program u memoriju ra?unara i pušta ga u rad;

b) otklanja greške u programu i vrši druge neophodne izmjene u njemu, ukoliko ugovorom nije druga?ije odre?eno;

c) sa?ini rezervni primjerak programa na trajnom tjelesnom nosa?u;

d) izvrši dekompilaciju programa isklju?ivo radi pribavljanja neophodnih podataka za postizanje interoperabilnosti tog programa s drugim, nezavisno stvorenim programom ili odre?enom ra?unarskom opremom, pod uvjetom da taj podatak nije bio na drugi na?in dostupan.

2. Podatak dobiven radnjom iz stava 1. d) ne smije se saop?iti drugima ili koristiti u druge svrhe, posebno za stvaranje ili plasman drugog ra?unarskog programa kojim bi se povrijedilo autorsko pravo na prvom.

3. Lice koje je na zakonit na?in pribavilo primjerak ra?unarskog programa mo?e preduzeti radnje iz stava 1. neposredno ili preko drugog stru?nog lica koje radi po njegovom nalogu.

?lan 53.

1. Bez dozvole autora i bez pla?anja naknade za korištenje, mogu se objaviti putem štampe i radio-televizije, radi obavještavanja o teku?im doga?ajima, govori namijenjeni javnosti odr?ani u predstavni?kim tijelima, sudovima i drugim dr?avnim organima, nau?nim, umjetni?kim, vjerskim i drugim organizacijama, te na javnim sastancima i slu?benim sve?anostima.

2. Bez dozvole autora i bez pla?anja naknade za korištenje, mogu se o drugim govorima, predavanjima i ostalim djelima iste prirode davati u dnevnoj i povremenoj štampi i putem radiodifuzije samo kra?i izvještaji.

3. Bez dozvole autora ne mo?e se sa?initi zbirka njegovih djela navedenih u st. 1. i 2.

4. U slu?ajevima iz st. 1. i 2. autor zadr?ava sva druga prava, u skladu s ovim zakonom.

?lan 54.

1. Za iskorištavanje narodnih knji?evnih i umjetni?kih tvorevina putem javnog izvo?enja pla?a se naknada kao za javno izvo?enje autorskih djela.

2. Iskorištavanje narodnih knji?evnih i umjetni?kih tvorevina, u svakom drugom vidu, slobodno je.

3. Lica koja iskorištavaju narodne knji?evne i umjetni?ke tvorevine du?na su nazna?iti porijeklo djela i suzdr?ati se od saka?enja i nedostojne upotrebe djela.

4. O zaštiti prava iz stava 3. brinu se odgovaraju?e organizacije autora i institucije iz oblasti nauke i umjetnosti.

GLAVA VI - PRENOŠENJE AUTORSKOG PRAVA

?lan 55.

1. Pravo autora na iskorištavanje djela mo?e se u potpunosti ili djelimi?no, uz naknadu ili bez naknade, prenositi na pojedince ili na pravna lica, za vrijeme trajanja autorskog prava ili za odre?eno vrijeme.

2. Lice na koje je preneseno pravo iskorištavanja autorskog djela ne mo?e to pravo prenositi na tre?e lice, bez saglasnosti nosioca tog prava, ako ugovorom nije druga?ije odre?eno.

?lan 56.

Lice na koje je preneseno pravo iskorištavanja autorskog djela nije ovlašteno da prilikom korištenja unosi u autorsko djelo bilo kakve izmjene, ako ovim zakonom ili ugovorom nije druga?ije odre?eno.

Odjeljak 1. - Prenošenje autorskim ugovorima

?lan 57.

Svoja prava iskorištavanja djela, autor prenosi na drugo lice autorskim ugovorom, kao što je: izdava?ki ugovor; ugovor o prikazivanju; ugovor o izvo?enju; ugovor o filmskom djelu; ugovor o emitovanju djela preko radija ili televizije; ugovor o snimanju djela instrumentima za registraciju zvukova i slika; ugovor o prera?ivanju (adaptaciji) djela; ugovor o ustupanju prava na prevo?enje djela i sl.

?lan 58.

1. Autorski ugovori zaklju?uju se u pismenoj formi.

2. Autorski ugovor, koji nije zaklju?en u pismenoj formi ne proizvodi pravno djejstvo, ako ovim zakonom nije druga?ije odre?eno.

?lan 59.

Autorski ugovor sadr?i naro?ito: imena ugovornih strana, naziv autorskog djela koje je predmet ugovora, na?in korištenja autorskog djela, visinu, na?in i rokove pla?anja naknade, ako se djelo koristi uz naknadu.

?lan 60.

Ako se korištenjem autorskog djela ostvari prihod koji je u o?iglednoj nesrazmjeri s ugovorenom autorskom naknadom, autor ima pravo zahtijevati da mu se odredi, odnosno osigura, pravednije u?eš?e u prihodu ostvarenom korištenjem njegovog djela, izmjenom ugovora o korištenju djela.

?lan 61.

1. Predmet autorskog ugovora mo?e biti i djelo koje još nije stvoreno.

2. Ništavan je autorski ugovor kojim autor prenosi pravo iskorištavanja svih svojih budu?ih djela.

?lan 62.

Autor je du?an za vrijeme trajanja autorskog ugovora uzdr?avati se od postupaka koji bi ometali korisnika u vršenju prenesenog autorskog prava.

?lan 63.

Na autorske ugovore primjenjuju se odredbe zakona kojima se ure?uju obligacioni odnosi, ako u skladu s odredbama ovog zakona nije druga?ije odre?eno.

Odjeljak 2. - Izdava?ki ugovor

?lan 64.

1. Izdava?kim ugovorom autor prenosi na izdava?a pravo objavljivanja autorskog djela štampanjem, odnosno umno?avanjem.

2. Izdava? je du?an autorsko djelo objaviti, na svakom primjerku djela na vidljivom mjestu staviti ime i prezime autora, ako autor ne ?eli da djelo bude anonimno ili ozna?eno pseudonimom; platiti autoru naknadu ako se djelo koristi uz naknadu; starati se o uspješnom rasturanju primjeraka djela autora i na njegov zahtjev, povremeno autora obavještavati o rasturanju primjeraka autorskog djela.

3. Izdava?kim ugovorom autor mo?e na izdava?a prenijeti pravo prevo?enja svog djela radi njegovog objavljivanja na drugim jezicima koji su u slu?benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu.

?lan 65.

1. Zastupnik autora mo?e zaklju?iti izdava?ki ugovor samo za ona djela koja su navedena u njegovoj punomo?i.

2. Zastupnik ograni?eno poslovno sposobnog autora ne mo?e zaklju?iti izdava?ki ugovor bez pristanka autora da se djelo objavi.

?lan 66.

1. Izdava?ki ugovor sadr?i naro?ito: obim i vrijeme korištenja prava koja autor prenosi na izdava?a, rok u kojem je izdava? du?an objaviti djelo i visinu naknade, ako je naknada ugovorena.

2. Ako se naknada za korištenje djela utvr?uje u procentu od maloprodajne cijene prodatih primjeraka autorskog djela, izdava?kim ugovorom mora se odrediti i najni?i iznos naknade koji je izdava? du?an platiti, bez obzira na broj prodatih primjeraka, kao i rok isplate tog iznosa.

?lan 67.

1. Za vrijeme va?enja izdava?kog ugovora autor ne mo?e pravo objavljivanja odnosno umno?avanja autorskog djela na istom jeziku ustupiti tre?em licu, ako ugovorom nije druga?ije odre?eno.

2. Pravo objavljivanja novinskih ?lanaka autor mo?e istovremeno ustupiti ve?em broju korisnika, ako ugovorom nije druga?ije odre?eno.

?lan 68.

Ako izdava?kim ugovorom nije druga?ije odre?eno, smatra se da je autor tim ugovorom prenio na izdava?a pravo na objavljivanje samo jednog bibliografskog izdanja, odnosno pravo na samo jedno umno?avanje.

?lan 69.

Rukopis ili drugi original autorskog djela, koje je predmet izdava?kog ugovora, ostaje vlasništvo autora, ako ugovorom nije druga?ije odre?eno.

?lan 70.

Ako izdava?kim ugovorom nije druga?ije odre?eno, izdava? je du?an, u slu?aju novih izdanja autorskog djela, omogu?iti autoru unošenje poboljšanja ili izmjenu djela, pod uvjetom da to ne povla?i prevelike troškove za izdava?a i da ne mijenja karakter djela.

?lan 71.

1. Ako djelo propadne zbog više sile nakon njegove predaje izdava?u radi objavljivanja, autor ima pravo na naknadu koja bi mu pripadala da je djelo bilo objavljeno.

2. Ako zbog više sile propadne pripremljeno izdanje prije njegovog stavljanja u promet, izdava? ima pravo pripremiti novo izdanje, a autoru pripada naknada za propalo izdanje, ali ne i za isto novo izdanje.

3. U slu?aju djelimi?ne propasti pripremljenog izdanja zbog više sile prije njegovog stavljanja u promet, izdava? ima pravo, bez naknade autoru, umno?iti samo onoliko primjeraka djela koliko je propalo.

?lan 72.

1. Izdava?ki ugovor prestaje: smr?u autora, prije završetka autorskog djela, iscrpljenjem tira?a svih ugovorenih izdanja i istekom va?enja ugovora.

2. Autor mo?e tra?iti raskid izdava?kog ugovora ako izdava? nakon iscrpljenja jednog izdanja ne pristupi izdavanju novog ugovorenog izdanja u roku od jedne godine od dana kad je autor to zahtijevao, ako ugovorom nije druga?ije odre?eno.

3. Ako autor ne preda izdava?u autorsko djelo u ugovorenom roku ili ako izdava? ne izda djelo u ugovorenom roku, izdava? odnosno autor mo?e zahtijevati raskid ugovora i tra?iti naknadu štete zbog neizvršenja ugovora, i ima pravo da zadr?i primljenu naknadu, odnosno tra?iti isplatu ugovorene naknade.

4. Ako rok za izdavanje djela nije utvr?en ugovorom, izdava? je du?an objaviti djelo u primjerenom roku, a najkasnije u roku od jedne godine od dana predaje rukopisa ili drugog originalnog djela.

?lan 73.

Ugovor o objavljivanju ?lanaka, crte?a i bilješki u novinama, ?asopisima i drugoj periodi?noj štampi ne mora biti zaklju?en u pisanoj formi

?lan 74.

1. Ako izdava? za vrijeme trajanja izdava?kog ugovora, a najkasnije nakon isteka tri godine od dana izdavanja djela, ako ugovorom nije odre?en du?i rok, namjerava neprodane primjerke djela prodati kao papir za preradu, du?an je prije toga ponuditi autoru da ih otkupi, i to po cijeni koju bi dobio ako bi ih prodao kao papir za preradu.

2. Ako autor ne otkupi ili otkupi djelimi?no ponu?ene primjerke djela, izdava? mo?e preostale primjerke prodati kao papir za preradu.

Odjeljak 3. - Ugovor o prikazivanju i ugovor o izvo?enju

?lan 75.

Ugovorom o prikazivanju, odnosno ugovorom o izvo?enju autor djela prenosi na korisnika pravo javnog prikazivanja ili izvo?enja autorskog djela, a korisnik se obavezuje da to djelo prika?e, odnosno izvede u odre?enom roku, na na?in i pod uvjetima koji su odre?eni ugovorom.

?lan 76.

Pravo prikazivanja, odnosno pravo izvo?enja odre?enog autorskog djela autor mo?e istovremeno prenijeti na ve?i broj korisnika, ako se ugovorom nije odrekao tog prava.

?lan 77.

Ugovor o prikazivanju, odnosno ugovor o izvo?enju sadr?i naro?ito: na?in prikazivanja, odnosno na?in izvo?enja autorskog djela i podru?je na kojem se djelo mo?e koristiti.

?lan 78.

1. Ako autor ne preda korisniku djelo (rukopis, partituru i sl.) u ugovorenom roku, ili korisnik djelo ne prika?e, odnosno ne izvede u ugovorenom roku, autor, odnosno korisnik mo?e zahtijevati raskid ugovora o prikazivanju, odnosno ugovora o izvo?enju i tra?iti naknadu štete zbog neizvršenja ugovora.

2. Ako se ugovor raskine krivicom korisnika djela, autor ima pravo zadr?iti primljenu naknadu, odnosno tra?iti isplatu ugovorene naknade.

3. Rukopis, partitura ili drugi original autorskog djela, koji je predmet ugovora o prikazivanju, odnosno ugovora o izvo?enju, ostaje vlasništvo autora, ako ugovorom nije druga?ije odre?eno.

?lan 79.

Korisnik ugovora o prikazivanju, odnosno ugovora o izvo?enju du?an je autoru omogu?iti uvid u prikazivanje, odnosno izvo?enje djela, osigurati tehni?ke uvjete prikazivanja, odnosno izvo?enja djela koji osiguravaju poštivanje autorskih moralnih prava, te autoru ili njegovom zastupniku dostavljati program i povremeno ga obavještavati o prihodima od prikazivanja, odnosno izvo?enja djela.

Odjeljak 4. - Ugovor o filmskom djelu

?lan 80.

1. Ugovorom o filmskom djelu smatraju se ugovori autora filmskog djela (ugovor o scenariju, ugovor o filmskoj re?iji, ugovor o filmskoj muzici, ugovor sklopljen s glavnim crta?em), kao i ugovor o pojedinim autorskim doprinosima filmskom djelu.

2. Autori filmskog djela prenose ugovorom na proizvo?a?a prava snimanja, reprodukovanja, stavljanja u promet, javnog prikazivanja i emitovanja filmskog djela.

3. Proizvo?a? je du?an filmsko djelo staviti u promet i autore filmskog djela obavještavati, na njihov zahtjev, o ostvarenom prometu djela.

4. Ugovorena naknada za snimanje filmskog djela ne obuhvata naknadu za reprodukovanje, javno prikazivanje i emitovanje filmskog djela.

?lan 81.

1. Za vrijeme va?enja ugovora o filmskom djelu autori filmskog djela ne mogu prava snimanja, reprodukovanja, stavljanja u promet, javnog prikazivanja, emitovanja, saop?avanja javnosti, titlovanja i dubliranja filmskog djela prenijeti tre?em licu, niti se usprotiviti korištenju tih prava od proizvo?a?a, ako ugovorom nije druga?ije odre?eno.

2. Ako proizvo?a? na koga su autori prenijeli pravo snimanja ne snimi, odnosno ne stavi u promet djelo u roku iz ?lana 23. stav 1. autori mogu zahtijevati raskid ugovora i tra?iti naknadu štete zbog neizvršenja ugovora, kao i zadr?iti primljenu naknadu, odnosno tra?iti isplatu ugovorene naknade.

Odjeljak 5. - Prenošenje naslje?ivanjem

?lan 82.

Na prenošenje autorskog prava naslje?ivanjem primjenjuju se odredbe Zakona o naslje?ivanju, ako ovim zakonom nije druga?ije propisano.

?lan 83.

Nakon smrti autora o zaštiti njegovih autorskih moralnih prava brinu se, ako autor nije odredio druga?ije, za vrijeme trajanja autorskih imovinskih prava, njegovi nasljednici, kao i organizacija autora kojoj je umrli autor pripadao ili kojoj bi pripadao s obzirom na vrstu djela i institucije iz oblasti nauke i umjetnosti.

GLAVA VII - TRAJANJE AUTORSKOG PRAVA

?lan 84.

1. Autorska prava traju za ?ivota autora i 70 godina nakon njegove smrti.

2. Ukoliko autorska prava zajedni?ki pripadaju koautorima, rok iz stava 1. ra?una se od smrti koautora koji je posljednji umro.

3. Autorska prava na anonimno djelo i djelo objavljeno pod pseudonimom traju 70 godina kako je djelo na dopušten na?in objavljeno. Ako pseudonim ne ostavlja nikakvu sumnju u pogledu identiteta autora ili ako autor otkrije svoj identitet, autorsko pravo traje onoliko godina koliko bi trajalo da je objavljeno pod imenom autora.

4. Ako je nosilac autorskog prava u smislu ?lana 26., ?lana 27. stava 2. i ?lana 28. pravno lice, autorsko pravo prestaje po isteku 70 godina po objavljivanju djela, odnosno 70 godina od ostvarenja ra?unarskog programa.

5. Rokovi iz st. 1., 2., 3. i 4. po?inju te?i od 1. januara naredne godine od godine u kojoj je autor umro, odnosno poslije objavljivanja djela.

?lan 85.

Nakon prestanka autorskih imovinskih prava, za korištenje autorskog djela pla?a se poseban doprinos, ako je to predvi?eno posebnim zakonom.

GLAVA VIII - OSTVARIVANJE AUTORSKOG PRAVA

?lan 86.

Autor mo?e svoja autorska prava ostvarivati li?no ili preko zastupnika.

?lan 87.

1. Djelatnost ostvarivanja autorskih prava mogu obavljati uz odobrenje Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut), organizacije autora i drugih nosilaca autorskih prava, te druga pravna lica specijalizovana za ostvarivanje autorskih prava.

2. Za ostvarivanje autorskog prava koje obavlja organizacija autora ili drugo specijalizovano pravno lice iz stava 1., osim prava navedenih u stavu 3. potrebna je punomo? autora, odnosno nosioca autorskog prava.

3. Autorska prava javnog izvo?enja nescenskih muzi?kih i knji?evnih djela (mala prava), uklju?uju?i i prava iz ?l. 40. i 44., organizacija autora mo?e ostvarivati i bez punomo?i autora, odnosno drugog nosioca autorskih prava.

4. Institut ?e dati dozvolu predvi?enu u stavu 1. onoj organizaciji koja ispunjava stru?ne kriterije za ostvarivanje autorskih prava.

5. Stru?ne kriterije iz stava 4. utvr?uje Institut svojim aktom.

6. Ako organizacija autora, odnosno drugo pravno lice specijalizovano za ostvarivanje autorskih prava prestane udovoljavati propisanim uvjetima za obavljanje te djelatnosti, izdato odobrenje za rad stavlja se van snage.

?lan 88.

Ako za javno izvo?enje nescenskih knji?evnih i muzi?kih djela nije sklopljen autorski ugovor ili ugovorom nije utvr?ena visina naknade, organizacije autora mogu ostvarivati naknadu za autore tih djela u visini koju su te organizacije utvrdile svojim aktom, a što se primjenjuje i za emitovanje putem radiodifuzije.

?lan 89.

Za zastupanje pred sudovima i drugim organima, organizacija autora, odnosno organizacija iz ?lana 87. mora imati posebnu punomo? autora ?ije je pravo predmet spora.

?lan 90.

1. Za zaštitu pred sudovima i drugim organima radi ostvarivanja autorskih prava iz ?lana 87. stav 3. organizaciji autora, odnosno specijalizovanom pravnom licu iz ?lana 87. stav 1. nije potrebna posebna punomo? autora.

2. Spor iz stava 1. organizacija autora, odnosno specijalizovano pravno lice iz ?lana 87. mo?e pokrenuti i voditi u svoje ime, ali je du?na o ostvarenim pravima polo?iti ra?un autoru.

?lan 91.

1. Prire?iva?i kulturno-umjetni?kih priredbi i drugi korisnici autorskih djela du?ni su pribaviti odobrenje za izvo?enje, odnosno za prikazivanje djela u slu?ajevima propisanim ovim zakonom, te organizaciji autora odnosno organizaciji iz ?lana 87., bez odga?anja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana izvo?enja, odnosno prikazivanja, dostaviti programe izvedenih, odnosno prikazanih djela i uplatiti autorske naknade za iskorištavanje tih djela.

2. Na zahtjev autora, odnosno organizacije iz ?lana 87., nadle?na policijska uprava zabranit ?e odr?avanje priredbi na kojima se koriste autorska djela, odnosno drugo korištenje autorskog djela, ako prire?iva?, odnosno drugi korisnik autorskog djela nema odobrenje autora, odnosno organizacije iz ?lana 87.

3. Korisnici autorskih djela du?ni su organizaciji koja ostvaruje autorska prava dati sve podatke relevantne za ostvarivanje autorskih prava i omogu?iti uvid u odgovaraju?u dokumentaciju.

4. Na zahtjev organizacije za ostvarivanje autorskih prava, finansijska policija du?na je pru?iti pomo? pri obavljanju poslova ostvarivanja autorskih prava.

GLAVA IX - PRAVA UMJETNIKA IZVO\A?A

?lan 92.

Umjetnici izvo?a?i knji?evnih, muzi?kih i drugih umjetni?kih djela za svoja izvo?enja imaju prava utvr?ena ovim zakonom.

?lan 93.

1. Umjetnici izvo?a?i, u smislu ovog zakona, su glumci, pjeva?i, muzi?ari, plesa?i i druga lica koja glume, pjevaju, recituju, deklamuju, pokretima ili na drugi na?in izvode knji?evna ili umjetni?ka djela.

2. Umjetnicima izvo?a?ima, u smislu stava 1., smatraju se i pozorišni re?iseri, dirigenti orkestra i hora, majstori tona i varijetetski i cirkuski umjetnici.

?lan 94.

1. Umjetnik izvo?a?, dr?avljanin Bosne i Hercegovine ili strani dr?avljanin koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, za svoja izvo?enja ostvarena ili korištena u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu, ima prava utvr?ena ovim zakonom.

2. Umjetnik izvo?a?, strani dr?avljanin ili lice bez dr?avljanstva, za svoja izvo?enja ostvarena ili korištena u Bosni i Hercegovini ima prava utvr?ena ovim zakonom u okviru obaveza koje je Bosna i Hercegovina prihvatila me?unarodnim ugovorima ili na osnovu fakti?kog reciprociteta.

GLAVA X - SADR?AJ PRAVA UMJETNIKA IZVO\A?A

?lan 95.

1. Umjetnik izvo?a? ima imovinska i moralna prava utvr?ena ovim zakonom.

2. Imovinskim pravima, u smislu stava 1., smatraju se prava umjetnika izvo?a?a na iskorištavanje izvo?enja.

3. Moralnim pravima, u smislu stava 1., smatraju se pravo umjetnika izvo?a?a da njegovo ime, odnosno pseudonim bude navedeno pri saop?enju javnosti njegovog izvo?enja, a na svakom snimku ili omotu snimka tog izvo?enja, pravo da se suprotstavi deformisanju, skra?ivanju ili drugom mijenjaju njegovog izvo?enja, korištenju ili raspar?avanju snimljenog izvo?enja koje sadr?i tehni?ke ili druge nedostatke, te nedostojnom korištenju snimka, kojima se vrije?a ?ast i ugled umjetnika izvo?a?a.

?lan 96.

1. Ako ovim zakonom nije druga?ije utvr?eno, umjetnik izvo?a? ima isklju?ivo pravo da daje odobrenje za:

a) emitovanje izvo?enja preko radija ili televizije;

b) saop?avanje javnosti izvo?enja preko zvu?nika ili drugih tehni?kih sprava izvan prostorije ili mjesta izvo?enja;

c) snimanje izvo?enja zvu?no ili vizuelno ili zvu?no i vizuelno;

d) direktno ili indirektno umno?avanje snimljenog izvo?enja u potpunosti ili djelimi?no;

e) stavljanje u promet originala ili umno?enih primjeraka snimljenog izvo?enja uklju?uju?i njihov uvoz i iznajmljivanje.

2. Na prava umjetnika izvo?a?a na odgovaraju?i na?in primjenjuju se odredbe iz ?lana 36. st. 2. i 3. i ?lana 37. stav 3.

3. Pravo na naknadu imaju svi umjetnici izvo?a?i, ako ovim zakonom ili ugovorom nije druga?ije odre?eno.

4. ?lan umjetni?kog ansambla koji napusti ansambl ima pravo na dio u naknadi za izvo?enje u kojoj je u?estvovao.

?lan 97.

1. Bez dozvole umjetnika izvo?a?a i bez pla?anja naknade, dozvoljeno je:

a) korištenje izvo?enja radi nastave i nau?noistra?iva?kog rada;

b) korištenje kratkih odlomaka izvo?enja pri izvještavanju o teku?im doga?ajima;

c) snimanje izvo?enja od organizacije za radiodifuziju vlastitim sredstvima snimanja i samo za vlastitu emisiju (efemerni snimci), ako ima dozvolu za emitovanje.

2. Snimci iz stava 1. c) mogu se nakon emitovanja predati javnim arhivama kao dokumentacijski materijal ili ponovo emitovati uz naknadu.

?lan 98.

1. Ako se snimljeno izvo?enje koje je pušteno u prodaju, koristi za emitovanje preko radija i televizije ili drugog saop?avanja javnosti (sekundarno korištenje), umjetnik izvo?a? ima pravo na naknadu.

2. Ako za emitovanje ili drugo saop?avanje javnosti izvo?enja umjetnika izvo?a?a, nije sklopljen izvo?a?ki ugovor ili ugovorom nije utvr?ena visina naknade, organizacija umjetnika izvo?a?a mo?e ostvarivati izvo?a?ku naknadu u visini koju je ta organizacija utvrdila svojim pravilnikom.

?lan 99.

1. Prava umjetnika izvo?a?a koji je u radnom odnosu ure?uju se kolektivnim ugovorom ili aktom organizacije, odnosno ugovorom izme?u organizacije i umjetnika koji je u radnom odnosu u skladu sa ovim zakonom.

2.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com