15 Decembar 2018

Zakon o industrijskom vlasništvu

 
 

Na osnovu ?lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Doma naroda odr?anoj 17. januara 2002. godine i na sjednici Predstavni?kog doma odr?anoj 16. januara 2002. godine, usvojila je

ZAKON

O INDUSTRIJSKOM VLASNIŠTVU U BOSNI I HERCEGOVINI

GLAVA I - OSNOVNE ODREDBE I NA?ELA

?lan 1. Sadr?ina zakona

Ovim zakonom ure?uje se sticanje, sadr?aj i zaštita slijede?ih prava industrijskog vlasništva: patenata, robnih i uslu?nih ?igova, industrijskog dizajna i geografske oznake.

?lan 2. Predmet zaštite

1. Pronalazak se štiti patentom, odnosno patentom sa skra?enim trajanjem.

2. Znak, koji je podoban za razlikovanje roba, odnosno usluga štiti se ?igom.

3. Novi oblik proizvoda ili njegovog dijela štiti se industrijskim dizajnom.

4. Oznaka koja ozna?ava geografsko porijeklo proizvoda, štiti se geografskom     oznakom.

?lan 3. Materijalna i moralna prava

1. Priznanjem, odnosno registracijom prava industrijskog vlasništva po ovom    zakonu, nosioci prava sti?u materijalna i moralna prava.

2. Materijalna prava imaoca prava industrijskog vlasništva obuhvataju isklju?iva prava privrednog iskorištavanja i raspolaganja u skladu sa ovim zakonom.

3. Moralno pravo pronalaza?a, odnosno autora industrijskog dizajna je, da bude nazna?en u prijavi i u svim ispravama koje se odnose na patent, odnosno industrijski dizajn.

4. Ako je tvorevina koja se štiti ovim zakonom rezultat stvarala?kog rada više lica, u ispravama iz stava 3. sva ta lica navode se kao stvaraoci.

?lan 4. Jednakost stranih i doma?ih lica

1. Strana pravna i fizi?ka lica u pogledu zaštite prava industrijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini u?ivaju ista prava kao i doma?a fizi?ka i pravna lica i s njima izjedna?ena lica, ako to proizilazi iz me?unarodnih ugovora i konvencija kojima je pristupila, odnosno koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: me?unarodni ugovori i konvencije) ili iz primjene na?ela reciprociteta.

2. Postojanje reciprociteta pretpostavlja se dok se ne doka?e suprotno.

?lan 5. Zahtjev za sticanje prava industrijskog vlasništva

1. Sticanje pojedinih prava industrijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini ostvaruje se podnošenjem prijave Institutu za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut),odnosno ispostavama Instituta u skladu sa ovim zakonom.

2. Institut prima tako?er prijave, kojima se zahtijeva sticanje prava industrijskog vlasništva u inostranstvu, ako je to u skladu sa me?unarodnim ugovorima i konvencijama.

3. Sticanje prava industrijskog vlasništva u Bosni i Hercegovini mo?e se zahtijevati i prijavom podnesenom u inostranstvu koja nije podnesena Institutu, ukoliko je to u skladu sa me?unarodnim ugovorima i konvencijama. Pravni u?inak priznatih prava industrijskog vlasništva iz takvih prijava je izjedna?en sa pravima industrijskog vlasništva koja su priznata na osnovu nacionalnih prijava, osim ako nije me?unarodnim ugovorom ili konvencijom druga?ije odre?eno.

4. Strane ili me?unarodne prijave iz st. 2. i 3. moraju biti u skladu sa odgovaraju?im me?unarodnim ugovorom ili konvencijom, koji su osnova za njihovo podnošenje.

5. Pojedina?na prava industrijskog vlasništva za koje je prijava podnesena u inostranstvu, u skladu sa stavom 3., ne mogu se ste?i na osnovu prijave, ukoliko je za sticanje istog prava podnesena strana ili me?unarodna prijava.

6. Stavovi 1. i 2.ne odnose se na povjerljive pronalaske.

?lan 6. Na?elo prvenstva

Od datuma podnesene uredne prijave patenta, ?iga ili industrijskog dizajna kod Instituta podnosilac prijave ima pravo prvenstva u odnosu na svakog drugog podnosioca, koji za isti pronalazak, znak ili oblik proizvoda ili njegovog dijela podnese prijavu kasnije.

?lan 7. Izlo?beno (sajamsko) pravo prvenstva

1. Lice, koje na slu?benoj ili slu?beno priznatoj me?unarodnoj izlo?bi shodno Konvenciji o me?unarodnim izlo?bama, u Bosni i Hercegovini ili u drugim dr?avama ?lanicama Me?unarodne unije za zaštitu industrijskog vlasništva (u daljem tekstu: Pariska unija) ili Svjetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: WTO) izlo?i pronalazak, odnosno oblik proizvoda ili njegovog dijela ili upotrijebi znak za ozna?avanje roba i usluga, mo?e u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izlo?be, zahtijevati u prijavi pravo prvenstva od prvog dana izlaganja, odnosno dana upotrebe na izlo?bi prijavljenog pronalaska, oblika proizvoda, odnosno znaka.

2. Lice, koje zahtijeva priznanje prava prvenstva iz stava 1., du?no je da dostavi pismenu potvrdu nadle?nog organa dr?ave ?lanice Pariske unije ili WTO u kojoj je izlo?ba odr?ana, u kojoj su navedeni podaci o vrsti izlo?be, mjestu njenog odr?avanja, datumu otvaranja i zatvaranja izlo?be i prvom danu izlaganja, odnosno danu upotrebe.

3. Potvrda iz stava 2. za izlo?be odr?ane u Bosni i Hercegovini, izdaje nadle?na privredna komora.

?lan 8. Unijsko pravo prvenstva

1. Pripadniku dr?ave ?lanice Pariske unije ili WTO, koji je u nekoj dr?avi ?lanici Pariske nije, odnosno WTO, podnio prvu prijavu za isti pronalazak, oblik proizvoda, odnosno njegovog dijela ili znak, priznat ?e se pravo prvenstva u Bosni i Hercegovini, ako to zatra?i, i to: za patent u roku od 12 mjeseci, a za industrijski dizajn ili ?ig u roku od šest mjeseci, ra?unaju?i od dana podnošenja prve prijave.

2. Lice koje zahtijeva pravo prvenstva iz stava 1. mora u prijavi, koja je podnesena kod Instituta u roku iz stava 1., navesti bitne podatke o prijavi na koju se poziva (dr?ava, datum podnošenja i broj prijave).

3. Na zahtjev Instituta ili suda, u slu?aju spora, lice koje zahtijeva pravo prvenstva mora prilo?iti prepis prve prijave, ovjeren od nadle?nog organa dr?ave ?lanice Pariske unije ili WTO kod kojeg je podnio prvu prijavu.

?lan 9. Višestruko pravo prvenstva

1. Podnosilac prijave mo?e zahtijevati priznanje višestrukog prava prvenstva na osnovu više ranije podnesenih prijava u jednoj ili više zemalja ?lanica Pariske unije ili WTO, pod uvjetima iz ?lana 8.

2. U slu?aju zahtijevanja višestrukog prava prvenstva rokovi, koji prema ?lanu 8. teku od datuma prvenstva, ra?unaju se od datuma prvenstva prve prijave.

?lan 10. Ra?unanje rokova prvenstva

1. Priznanjem prava prvenstva iz ?lana 7. ne produ?avaju se rokovi iz ?lana 8. odnosno 9.

2. Priznanje prava prvenstva u smislu ?l. 7., 8. i 9. ima za posljedicu da se datum podnošenja prijave, koja je osnov za priznanje tog prava, ra?una kao datum podnošenja prijave u Bosni i Hercegovini, na koju se to pravo odnosi.

3. Institut ne?e priznati pravo prvenstva u skladu sa ?l. 7., 8. i 9. ako podnosilac prijave ne dostavi odgovaraju?i dokument u rokovima utvr?enim provedbenim propisom.

?lan 11. Propisi koji se primjenjuju u postupku pred Institutom

1. Pitanja postupka koji se vodi pred Institutom, bli?e se ure?uju propisima za provo?enje ovog zakona (u daljem tekstu: provedbeni propisi), koje donosi direktor Instituta.

2. Za pojedina pitanja koja nisu ure?ena ovim zakonom i provedbenim propisima, primjenjivat ?e se odredbe Zakona o op?em upravnom postupku.

?lan 12. Ovlaštenja Instituta

1. Postupak za sticanje, odr?avanje, promet i prestanak prava industrijskog vlasništva vodi Institut.

2. Protiv odluka Instituta donijetih u prvom stepenu, kojima je odlu?eno o predmetu postupka, dopuštena je ?alba Komisiji za ?albe Instituta u roku od 15 dana. Provedbenim propisom bli?e se ure?uje osnivanje, nadle?nost i postupak rada Komisije za ?albe.

3. Protiv rješenja Instituta donijetog u drugom stepenu ?alba nije dopuštena, ali se mo?e pokrenuti upravni spor podnošenjem tu?be Sudu Bosne i Hercegovine. Tu?ba se neposredno podnosi Institutu.

?lan 13. Takse i naknade u postupku sticanja i odr?avanja prava industrijskog vlasništva

1. Za sve radnje u postupku sticanja, odr?avanja, prometa i prestanka prava industrijskog vlasništva i za pru?anje informacijskih usluga pla?aju se takse saglasno va?e?em propisima kojima se ure?uju dr?avne administrativne takse (u daljem tekstu: takse) i naknade posebnih troškova postupka (u daljem tekstu: troškovi postupka) u visini odre?enoj posebnom tarifom, koju donosi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Instituta.

2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je nadle?no za zaklju?ivanje me?unarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti industrijskog vlasništva.

?lan 14. Registri - javne knjige

1. Institut vodi, za svako pojedina?no pravo industrijskog vlasništva, slijede?e registre:

a) registar prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva;

b) registar priznatih prava industrijskog vlasništva, i

c) registar zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva.

2. Registri iz stava 1. su javni i dostupni tre?im licima na uvid.

3. Spise priznatih prava zainteresovana lica mogu razgledati na usmeni zahtjev, samo u prisustvu slu?benog lica.

4. Sadr?ina registara iz stava 1. propisat ?e se provedbenim propisom.

5. Registri iz stava 1. vode se u elektronskoj formi, uvezani u jedinstveni informacioni sistem industrijskog vlasništva Bosne i Hercegovine.

?lan 15. Slu?beni glasnik Instituta

Podaci o pravima koji su regulisani ovim zakonom, a koji su upisani u registre, objavljuju se u Slu?benom glasniku kojeg izdaje Institut (u daljem tekstu: Slu?beni glasnik).

?lan 16. Zastupanje

1. Fizi?ka i pravna lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite prava industrijskog vlasništva pred Institutom, moraju biti upisana u registar zastupnika, kojeg vodi Institut.

2. U registar zastupnika iz stava 1., upisuju se pravna i fizi?ka lica koja ispunjavaju uvjete utvr?ene posebnim propisom.

3. Strana pravna ili fizi?ka lica ostvaruju prava iz ovog zakona u postupku pred Institutom samo preko zastupnika, koji je ovlašten za zastupanje.

?lan 17. Pru?anje informacija

1. Institut je du?an svakom licu omogu?iti pristup dokumentaciji o pravima industrijskog vlasništva, izuzev dokumentacije koja se u postupku do objave smatra slu?benom tajnom.

2. Institut pru?a informacije o stanju tehnike, koje su sadr?ane u patentnim dokumentima i obavlja usluge pretra?ivanja prijavljenih i priznatih prava industrijskog vlasništva, usluge na podru?ju informisanja i dokumentacije, za koje se pla?aju odgovaraju?i troškovi.

3. Usluge pretra?ivanja za strana lica obavljaju se preko ovlaštenih zastupnika.

4. Edukacija korisnika obavljat ?e se u ispostavama Instituta.

?lan 18. Redoslijed ispitivanja prijava

1. Prijave se ispituju po redoslijedu odre?enom datumom njihovog podnošenja.

2. Izuzetno od odredbe stava 1. prijava se mo?e ispitivati po hitnom postupku:

a) u slu?aju sudskog ili drugog spora, uz obavezu podnošenja zahtjeva za hitno ispitivanje i dokaza o postojanju spora;

b) ako je podnesen zahtjev za me?unarodno registrovanje ?iga;

c) ako je, saglasno drugim propisima, neophodno izvršiti hitnu registraciju, u odre?enom roku;

d) na poseban zahtjev podnosioca prijave.

GLAVA II - VRSTE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Odjeljak 1. - PATENT

?lan 19. Patentibilni pronalasci

1. Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kog podru?ja tehnike, koji je nov,koji ima inventivnu razinu i koji se mo?e industrijski primijeniti.

2. Ne smatraju se pronalascima u smislu stava 1., naro?ito:

a) otkri?a, nau?ne teorije i matemati?ke metode;

b) estetske tvorevine;

c) planovi, pravila i metode za izvo?enje umnih aktivnosti, igara ili privrednih aktivnosti;

d) programi ra?unara;

e) prikazivanje informacija definisano samim sadr?ajem tih informacija.

3. Odredba stava 2. primjenjuje se samo u obimu u kojem je predmet prijave za zaštitu pronalaska navedeni element ili aktivnost posmatrana kao takva.

?lan 20. Izuzeci od patentibilnosti

1. Patent ne mo?e biti dodijeljen za:

a) pronalaske ?ije bi objavljivanje ili iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu;

b) pronalaske hirurškog ili dijagnosti?kog postupka ili postupka lije?enja koji se primjenjuje neposredno na ?ivom ljudskom ili ?ivotinjskom organizmu, osim pronalazaka koji se odnose na proizvode, materije ili smjese koje se upotrebljavaju pri takvom postupku.

?lan 21. Novost pronalaska

1. Pronalazak je nov ako nije obuhva?en stanjem tehnike.

2. Pod stanjem tehnike podrazumijeva se sve što je u?injeno dostupnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem, upotrebom ili na bilo koji drugi na?in prije datuma podnošenja prijave patenta.

3. Stanjem tehnike obuhva?ena je i sadr?ina prijava koje su bile podnesene Institutu prije datuma iz stava 2. ili su bile objavljene na taj dan ili kasnije, a naro?ito:

a) nacionalne patentne prijave;

b) prijave za evropski patent, ako se njima zahtijeva zaštita u Bosni i Hercegovini;

c) prijave podnesene na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenata (PCT), ako se njima zahtijeva zaštita u Bosni i Hercegovini.

4. Smatra se da je pronalazak obuhva?en stanjem tehnike ako je postao dostupan javnosti objavom, izlaganjem, prikazivanjem ili upotrebom na na?in koji stru?njacima omogu?ava da ga primijene.

?lan 22. Objavljivanja koja ne oduzimaju novost

1. Prilikom primjene ?lana 20., objavljivanje pronalaska ne?e oduzeti novost pronalasku, ako je do objavljivanja došlo šest mjeseci prije podnošenja prijave patenta i ako je prijavljivanje neposredna ili posredna posljedica:

a) o?igledne zloupotrebe u odnosu na podnosioca prijave ili njegovog pravnog prethodnika, ili

b) ?injenice da je podnosilac prijave ili njegov pravni prethodnik izlo?io pronalazak na slu?benoj ili slu?beno priznatoj izlo?bi po Konvenciji o me?unarodnim izlo?bama, pod uvjetom da podnosilac nazna?i u prijavi da je pronalazak bio izlo?en i dostavi dokaz o tome u roku i pod uvjetima utvr?enim ovim zakonom.

?lan 23. Inventivni nivo

1. Smatra se da pronalazak ima inventivni nivo ako rješenje odre?enog problema za stru?njaka iz odgovaraju?e oblasti na o?igledan na?in, ne proizilazi iz stanja tehnike.

2. Ako su stanjem tehnike obuhva?eni i dokumenti iz ?lana 21. stav 3. ti se dokumenti ne uzimaju u obzir pri ocjeni invenzivnog nivoa.

?lan 24. Industrijska primjenljivost

Smatra se da je pronalazak industrijski primjenljiv ako je predmet pronalaska tehni?ki izvodljiv i ako se mo?e proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj oblasti industrije i u poljoprivredi.

?lan 25. Dopunski patent

Dopune ili poboljšanja pronalaska štite se dopunskim patentom.

?lan 26. Patent sa skra?enim trajanjem

1. Izuzev pronalaska za postupak, biljnu vrstu i ?ivotinjsku pasminu, patentom sa skra?enim trajanjem mo?e se zaštiti:

a) pronalazak koji ispunjava uvjete patentibilnosti;

b) pronalazak koji je nov, industrijski primjenljiv i koji ima inventivni nivo.

2. Odredbe ovog zakona koje se odnose na patent shodno se primjenjuju na patent sa skra?enim trajanjem, ako ovim zakonom nije druga?ije odre?eno.

1. Pravo na zaštitu pronalaska

?lan 27. Pronalaza? i prava pronalaza?a

1. Pravo na zaštitu pronalaska izvorno pripada pronalaza?u. U postupku za dodjelu patenta pronalaza?em se smatra lice koje je prvo podnijelo urednu prijavu, osim ako iz prijave ne proizilazi druga?ije ili ako odlukom suda nije odre?eno drugo lice kao pronalaza?.

2. Ako je pronalazak nastao zajedni?kim radom više pronalaza?a, pravo na patent pripada svim pronalaza?ima.

3. Pronalaza? je lice koje je stvorilo pronalazak svojim radom.

4. Fizi?ko ili pravno lice koje nije pronalaza? sti?e pravo na zaštitu pronalaska na osnovu zakona, pravnog posla ili naslje?ivanja.

2. Postupak za priznanje patenta

?lan 28. Podnošenje prijave

1. Postupak za priznanje patenta pokre?e se podnošenjem prijave za priznanje patenta (u daljem tekstu: prijava), u skladu sa ovim zakonom i na na?in utv?en provedbenim propisom.

2. Za svaki pronalazak podnosi se posebna prijava.

3. Jednom prijavom mo?e se zahtijevati zaštita za više pronalazaka, samo ako su ti pronalasci me?usobno tako povezani da ostvaruju jedinstvenu pronalaza?ku zamisao (jedinstvo pronalaska).

4. Patent sa skra?enim trajanjem zahtjeva se podnošenjem prijave, a najkasnije u roku od 12 mjeseci po?ev od dana podnošenja prijave patenta. Po isteku ovoga roka zahtjev nije mogu?e izmijeniti

?lan 29. Sadr?ina prijave

1. Prijava mora sadr?avati:
a) zahtjev za priznanje patenta;
b) opis pronalaska;
c) jedan ili više patentnih zahtjeva;

d) crte?e na koje se pozivaju opis pronalaska i patentni zahtjevi, ukoliko je to potrebno;

e) abstrakt.

2. Smatra se da je prijava podnesena ako udovoljava uvjetima iz stava 1.

3. Svi drugi sastojci i prilozi koji se dostavljaju uz prijavu podnose se na na?in i u broju primjeraka propisanim provedbenim propisom.

?lan 30. Zahtjev za priznanje patenta

1. Zahtjev za priznanje patenta mora da sadr?i:

a) ime, odnosno naziv i adresu podnosioca prijave;

b) ime i adresu pronalaza?a, odnosno napomenu da pronalaza? ne ?eli da bude naveden u prijavi;

c) naziv pronalaska, koji mora da odra?ava suštinu pronalaska.

2. Ako pronalaza? ne ?eli da njegovo ime bude navedeno u zahtjevu za priznanje patenta, kao ni u drugim ispravama propisanim ovim zakonom, podnosilac prijave je du?an da uz zahtjev za priznanje patenta, a najkasnije u roku od 90 dana od datuma podnošenja prijave, dostavi Institutu pisanu izjavu pronalaza?a o tome.

3. Pronalaza? mo?e tokom postupka zaštite, a najkasnije do objavljivanja prijave patenta, povu?i svoju izjavu da ne ?eli da mu ime bude navedeno u prijavi, kao ni u drugim ispravama propisanim ovim zakonom.

?lan 31. Opis pronalaska

1. Pronalazak se mora opisati u prijavi na na?in dovoljno jasan i detaljan, tako da ga stru?njak iz odgovaraju?e oblasti mo?e izvesti.

2. Ako se pronalazak odnosi na ?ivi biološki materijal i ako ga nije mogu?e primijeniti na osnovu opisa pronalaska, smatrat ?e se da opis pronalaska ispunjava uvjet iz stava 1. ako je uzorak prirodno obnovljivog ?ivog biološkog materijala deponovan u nadle?noj ustanovi najkasnije na dan podnošenja prijave.

3. Pod nadle?nom ustanovom iz stava 2. podrazumijeva se ustanova koja je odre?ena na osnovu Budimpeštanskog sporazuma o priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja, zaklju?enog 1977. godine.

?lan 32. Patentni zahtjevi

1. Patentnim zahtjevima odre?uje se obim i predmet zaštite pronalaska.

2. Patentni zahtjevi moraju biti jasni, sa?eti i u cjelosti potkrijepljeni opisom pronalaska.

?lan 33. Abstrakt

Abstrakt je kratak sadr?aj suštine pronalaska koji slu?i isklju?ivo u svrhu tehni?kog informisanja i nema utjecaja na obim tra?ene zaštite.

?lan 34. Datum podnošenja prijave

1. Za priznanje datuma podnošenja prijave potrebno je da prijava podnesena Institutu na taj dan sadr?i slijede?e:

a) zahtjev da se tra?i priznanje patenta odnosno patenta sa skra?enim trajanjem;

b) ime, odnosno naziv i adresu podnosioca prijave;

c) opis pronalaska i jedan ili više patentnih zahtjeva, ukoliko na prvi pogled nisu protivni odredbama ?l. 31. i 32. i provedbenim propisima.

2. Na prijavu koja ispunjava uvjete iz stava 1. upisuje se broj prijave i datum njenog prijema u Institutu, o ?emu se, na zahtjev podnosioca, izdaje potvrda.

3. Ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stava 1., Institut ?e pozvati podnosioca prijave da otkloni nedostatke u roku koji je utvr?en provedbenim propisom.

4. Ako podnosilac prijave ne postupi u skladu sa pozivom Instituta u propisanom roku, prijava ?e se zaklju?kom odbaciti.

5. Ako podnosilac prijave u odre?enom roku otkloni nedostatke, takvoj prijavi priznat ?e se kao datum podnošenja prijave datum prijema uredne prijave.

6. Ako utvrdi da je prijava upisana u registar prijava, a ne ispunjava uvjete iz stava 1., Institut ?e donijeti zaklju?ak o brisanju takve prijave iz registra.

?lan 35. Naknadne izmjene u prijavi

1. Prijava kojoj je utvr?en datum podnošenja ne mo?e biti naknadno izmijenjena proširenjem obima zaštite pronalaska, ?ija se zaštita tra?i.

2. Izmjene i dopune podataka sadr?anih u prijavi kojima se ne proširuje obim zaštite mogu se vršiti do okon?anja postupka.

?lan 36. Ispitivanje prijave

1. Nakon utvr?ivanja datuma podnošenja prijave, Institut ispituje:

a) da li prijava sadr?i sve elemente utvr?ene ?lanom 29. i provedbenim propisom i da li oni u pogledu urednosti ispunjavaju propisane uvjete;

b) da li je u prijavi nazna?en pronalaza?, odnosno da li postoji njegova izjava da ne ?eli da bude naveden u prijavi;

c) da li je predmet prijave na prvi pogled u skladu sa odredbom ?lana 19. stav 2., ?lana 20. i ?lana 26., ukoliko je predmet prijave patent sa skra?enim trajanjem;

d) da li je podnesena posebna prijava za svaki pronalazak, ako prijava na prvi pogled ne ispunjava uvjete jedinstva pronalaska u smislu ?lana 28. stav 3.;

2. Ako ispitivanjem navednih uvjeta iz stava 1. utvrdi da prijava nije u skladu sa odredbom stava 1., Institut ?e pismeno, uz navo?enje razloga pozvati podnosioca prijave da je uredi u roku koji ne mo?e biti du?i od 90 dana od dana dostavljanja poziva.

3. Na obrazlo?eni zahtjev podnosioca prijave Institut ?e produ?iti rok iz stava 2., ali najdu?e za 90 dana od dana isteka roka iz stava 2.

4. Za sve prijave dovedene u uredno stanje u smislu odredaba ovog ?lana, priznat ?e se pravo prvenstva prve prijave.

?lan 37. Odbacivanje prijave i obustavljanje postupka

1. Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne postupi prema pozivu Instituta ili ne plati taksu i troškove postupka za njeno ure?enje, prijava ?e se zaklju?kom odbaciti.

2. Ako se podnosilac prijave pismeno izjasni u toku postupka da odustaje od svog zahtjeva, postupak ?e se zaklju?kom obustaviti.

?lan 38. Odbijanje prijave

1. Institut donosi rješenje o odbijanju prijave patenta ako je podnesena prijava za pronalazak koji se ne mo?e zaštititi patentom u smislu ?lana 19. stav 2. i ?lana 20. odnosno, ?lana 26. ukoliko je podnesena prijava patenta sa skra?enim trajanjem.

2. Prijava koja ne ispunjava uvjete iz ?lana 19. stav 2. i ?lana 20. odnosno ?lana 26. se ne objavljuje.

?lan 39. Pretvaranje u prijavu industrijskog dizajna

1. Do okon?anja postupka po prijavi, podnosilac prijave mo?e podnijeti zahtjev za pretvaranje prijave patenta u prijavu za priznanje industrijskog dizajna, pod uvjetom da plati propisanu taksu i troškove postupka.

2. Prijava za priznanje industrijskog dizajna zadr?ava datum podnošenja prijave patenta.

?lan 40. Objavljivanje prijave

1. Ako prijava ispunjava uvjete iz ?lana 36. i ako su pla?ene takse i troškovi postupka za njeno objavljivanje, Institut donosi zaklju?ak o objavljivanju prijave u Slu?benom glasniku.

2. Prijava se objavljuje nakon isteka 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave, odnosno od datuma zatra?enog prava prvenstva. Na zahtjev podnosioca prijave i uz pla?anje propisane takse i troškova postupka, prijava se mo?e objaviti i ranije, ali ne prije isteka roka od 90 dana od datuma njenog podnošenja Institutu.

3. Objava prijave sastoji se od objave bibliografskih podataka o prijavi, abstrakta i karakteristi?nog crte?a ukoliko postoji, što se utvr?uje provedbenim propisom.

4. Objavljena prijava postaje dostupna javnosti.

5. Neobjavljena prijava mo?e se razgledati samo na osnovu pismene saglasnosti podnosioca prijave.

?lan 41. Dodjela patenta

1. Poslije objave prijave patenta Institut izdaje rješenje o dodjeli patenta. Kao datum dodjele patenta smatra se datum objave patenta u Slu?benom glasniku.

2. Rješenjem o dodjeli patenta odre?uje se i obim zaštite odre?en sadr?inom prihva?enih patentnih zahtjeva.

3. Dodijeljeni patent se upisuje u registar patenata.

4. Institut ?e donijeti rješenje o dodjeli patenta ako podnosilac prijave u odre?enom roku plati troškove izdavanja patenta, odnosno isprave o patentu i štampanja patentnog spisa.

5. Podaci o sadr?ini isprave o patentu i patentnog spisa propisuju se provedbenim propisom.

?lan 42. Podnošenje dokaza

1. Najkasnije do isteka devete godine trajanja patenta nosilac patenta ili imalac isklju?ivog prava iz patenta du?an je Institutu prilo?iti pismene dokaze o tome da patentirani pronalazak ispunjava sve uvjete iz ?l. 19., 20., 21., 23. i 24.

2. Ako nosilac patenta ili imalac isklju?ivog prava iz patenta ne postupi po stavu 1. prestaje va?nost dodijeljenog patenta najkasnije danom isteka desete godine njegove va?nosti.

3. Nosilac patenta odnosno imalac isklju?ivog prava iz patenta obavezno mora prilo?iti dokumenta iz stava 1., kada protiv tre?eg lica podnese tu?bu zbog povrede prava iz patenta. U tom slu?aju Institut ?e po hitnom postupku donijeti rješenje u skladu sa ?lanom 44.

?lan 43. Pismeni dokazi

1. Kao dokaz iz ?lana 42. Institut ?e prihvatiti dodijeljeni evropski patent za isti pronalazak, preveden na jedan od slu?benih jezika Bosne i Hercegovine.

2. Ako za isti pronalazak nije ulo?ena prijava za evropski patent, kao dokaz iz stava 1. Institut ?e prihvatiti prijevod patenta za isti pronalazak na jednom od slu?benih jezika Bosne i Hercegovine, kojeg je po potpunom ispitivanju dodijelila neka ustanova, koja u smislu ?lana 32. Ugovora o saradnji u oblasti patenata (PCT) ima status me?unarodne ustanove za prethodno ispitivanje ili drugi patentni Institut s kojim je Institut sklopio odgovaraju?i sporazum.

3. Kada je dokaz predlo?en na osnovu stava 2., nosilac patenta ili imalac isklju?ivog prava iz patenta mora obavezno prilo?iti spisak i kopije svih ostalih dokumenata, koji bi mogli poslu?iti kao dokaz, uklju?uju?i i podatke o patentima koji su bili odba?eni.

4. Kada nosilac patenta ili imalac isklju?ivog prava iz patenta ne raspola?e dokazima iz st. 1. i 2., mo?e zahtijevati da Institut zatra?i potrebne podatke, odnosno mišljenje nadle?ne ustanove za izdavanje rješenja. U tom slu?aju nosilac patenta ili imalac isklju?ivog prava iz patenta pla?a sve takse i ostale stvarne troškove za dobijanje mišljenja, odnosno podataka.

5. Ako nosilac patenta ili imalac isklju?ivog prava iz patenta prilikom podnošenja dokaza iz ovog ?lana ne plati takse i troškove postupka ili ako ne predlo?i prijevod dokaza na jednom od slu?benih jezika Bosne i Hercegovine, smatrat ?e se da dokazi nisu ni podneseni.

?lan 44. Izdavanje kona?nog rješenja

1. Na osnovu predlo?enih dokaza i drugih dokumenata iz ?lana 43. stav 4. Institut ?e izdati jedno od slijede?ih rješenja:

a) rješenje kojim ?e utvrditi da pronalazak ispunjava sve uvjete iz ?l. 19., 20., 21., 23. i 24.;

b) rješenje kojim se utvr?uje da pronalazak djelimi?no ispunjava uvjete iz ?l. 19., 20., 21., 23. i 24. i kojim ?e, u odgovaraju?em obimu, suziti dalje va?enje patentnog zahtjeva, odnosno patentnih zahtjeva;

c) rješenje o oglašavanju ništavnim, ako pronalazak danom podnošenja patentne prijave nije ispunjavao uvjete za patentnu zaštitu po ovom zakonu.

2. Prije izdavanja rješenja iz stava 1. ta?. b) i c) Institut ?e prethodno pismeno obavijestiti imaoca patenta o razlozima zbog kojih ne mo?e priznati pravo ili ga ne mo?e priznati u tra?enom obimu i pozvati ga da se u roku od 90 dana izjasni o tim razlozima i eventualno otkloni nedostatke.

3. Ako imalac patenta u roku iz stava 2. ne postupi po zahtjevu Instituta, odnosno ne saglasi se sa promjenom zahtjeva koje predlo?i Institut, patent ?e se u cjelini ili djelimi?no oglasiti ništavnim sa djejstvom od dana dodjele patenta (ex tunc).

4. Svaki patent, za koji je izdato rješenje o promjeni patentnih zahtjeva, ponovo se objavljuje. Izmijenjeni patentni zahtjevi ne mogu imati zaštitu izvan obima zaštite priznate prvobitnim patentnim zahtjevima.

?lan 45. Dodijeljeni evropski patent kao dokaz

1. Za patent koji va?i u Bosni i Hercegovini na osnovu prijave podnesene u inostranstvu u skladu sa ?lanom 5. stav 3., smatra se da su odredbe ?l. 42. i 43. neposredno ispunjene, ako je patent po provedenom potpunom ispitivanju dodijelio Evropski patentni Zavod.

2. Rješenje o dodjeli patenta iz stava 1. va?i kao rješenje doneseno po ?lanu 44.

3. Za patent sa skra?enim trajanjem ne primjenjuju se odredbe ?lana 44.

?lan 46. Dopunski patent

1. Ako podnosilac prijave ili nosilac patenta dopuni ili usavrši svoj pronalazak za koji je podnio prijavu (osnovna prijava) ili mu je dodijeljen patent (osnovni patent), mo?e u roku od 18 mjeseci od dana podnošenja osnovne prijave zatra?iti dopunski patent.

2. Dopunski patent nije mogu?e tra?iti za patent sa skra?enim trajanjem.

3. Odricanjem od osnovne patentne prijave obustavlja se postupak po dopunskoj prijavi.

?lan 47. Pretvaranje dopunskog patenta u osnovni

1. Na zahtjev imaoca patenta nadle?ni sud ?e utvrditi da je dopunski patent postao osnovni, ako je rješenje o dodjeli patenta oglašeno ništavnim ili ako je osnovni patent prestao da va?i.

2. Zahtjev iz stava 1. nosilac patenta mora podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada je rješenje o oglašavanju ništavnim osnovnog patenta postalo pravosna?no, odnosno od dana prestanka njegove va?nosti.

3. Ako dopunski patent postane osnovni patent, na zahtjev nosioca patenta drugi dopunski patenti u odnosu na taj novi patent postaju dopunski.

3. Patent za povjerljivi pronalazak

?lan 48. Povjerljive prijave

1. Prijave doma?ih pravnih i fizi?kih lica, koje se odnose na odbranu dr?ave, smatraju se povjerljivim i i podnose nadle?nim ministarstvima odbrane.

2. Protiv rješenja nadle?nih ministarstva iz stava 1., donesenih u upravnom postupku, nije dozvoljena ?alba.

?lan 49. Ustupanje

1. U slu?aju da nadle?na ministarstva odbrane utvrde da pronalasci nisu povjerljivi, dostavlju prijavu Institutu, koji nastavlja postupak po ovom zakonu.

2. Ako nadle?na ministarstva odbrane, nakon priznanja patenta za povjerljivi pronalazak, utvrdi da pronalazak nije povjerljiv, dostavit ?e Institutu cjelokupni spis koji se odnosi na taj patent. Kada Institut primi spis, upisat ?e patent u registar patenata i izdati nosiocu ispravu o patentu i patentni spis i objaviti podatke o patentu na na?in i pod uvjetima utvr?enim ovim zakonom.

?lan 50. Iskorištavanje patenta za povjerljivi pronalazak

1. Nadle?na ministarstva odbrane ima isklju?ivo pravo da koriste povjerljive pronalaske i da njima raspola?u.

2. Za povjerljive pronalaske za koje je dodijeljen patent, pronalaza?u pripada jednokratna naknada, bez obzira na to koliko se pronalazak koristi u odbrambene svrhe.

3. Visinu naknade iz stava 2. utvr?uju sporazumno podnosilac prijave i nadle?na ministarstva odbrane. Ako se ne postigne sporazum, podnosilac prijave mo?e tra?iti da nadle?ni sud u vanparni?nom postupku utvrdi visinu naknade.

?lan 51. Tajnost povjerljivog pronalaska

1. Patent za povjerljivi pronalazak se ne objavljuje.

2. Zaštitu povjerljivog pronalaska u inostranstvu doma?e pravno ili fizi?ko lice mo?e tra?iti samo uz saglasnost nadle?nih ministarstava odbrane.

?lan 52. Pronalasci od zna?aja za bezbjednost dr?ave

1. Odredbe ?l. 48., 49., 50. i 51. va?e i za prijave doma?ih pravnih i fizi?kih lica, koje su od zna?aja za bezbjednost dr?ave.

2. Prijave iz stava 1. podnose se nadle?nim ministarstvima unutrašnjih poslova.

?lan 53. Ocjena Instituta o povjerljivosti pronalaska

1. Ako Institut primi prijavu za koju ocijeni da se odnosi na povjerljivi pronalazak, o tome ?e obavijestiti podnosioca prijave i pozvati ga da se u odre?enom roku izjasni na navode Instituta.

2. Ako se podnosilac prijave saglasi sa ocjenom Instituta, Institut ?e takvu prijavu dostaviti nadle?nom ministarstvu na dalji postupak.

3. Ako se podnosilac prijave ne saglasi sa navodima Instituta i svoje mišljenje potkrijepi dokazima koje Institut prihvati, Institut ?e nastaviti postupak za dodjelu patenta u skladu sa ovim zakonom.

4. Ako se podnosilac prijave ne saglasi sa ocjenom Instituta, a svoje mišljenje ne potkrijepi ili ga ne potkrijepi dovoljnim dokazima, Institut ?e donijeti zaklju?ak o svojoj nenadle?nosti i ustupit ?e prijavu nadle?nim ministarstvima.

4. Sadr?ina, sticanje i obim prava na patent

?lan 54. Isklju?iva prava iz patenta

1. Patent garantuje nosiocu patenta slijede?a isklju?iva prava:

a) ako je predmet patenta proizvod: zabranu tre?im licima, da bez njegove dozvole, izra?uju, upotrebljavaju, nude na prodaju, prodaju ili za te namjene uvoze zašti?eni proizvod;

b) ako je predmet patenta postupak: da zabrani tre?im licima, da bez njegove dozvole, upotrebljavaju postupak, nude na prodaju, prodaju ili za te namjene uvoze takav proizvod koji je dobijen direktno tim postupkom.

2. Nosioci patenata imaju pravo da putem ugovora ili naslje?ivanjem prenose prava i zaklju?uju ugovore o licenci.

3. Stav 2. na odgovaraju?i na?in se primjenjuje i na podnosioca prijave.

?lan 55. Ograni?enje isklju?ivih prava

1. Isklju?iva prava iz ?lana 54. ne odnose se, na:

a) radnje koje se odnose na li?nu i nekomercijalnu upotrebu predmeta patenta;

b) ispitivanja i opite svih vrsta koja se odnose na predmet patenta, neovisno od njihove kona?ne namjene;

c) neposredno i pojedina?no spravljanje lijekova u apotekama u skladu sa ljekarskim uputstvom ili receptom i radnje, koje se neposredno odnose na takav na?in pripremanja lijekova;

d) upotrebu sredstava, koja su predmet patenta, na brodovima drugih dr?ava, u brodskom trupu, u strojevima, opremi, aparatima i drugom priboru, kada samo privremeno ili slu?ajno u?u u akvatorij Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da su ta sredstva upotrebljena isklju?ivo za potrebe broda;

e) upotrebu sredstava, koja su predmet patenta, u konstrukciji ili radu naprava za kretanje po zraku ili zemlji drugih dr?ava, ili u priboru tih naprava, kada bi se privremeno ili slu?ajno zatekli na teritoriji Bosne i Hercegovine,

f) radnje, predvi?ene u ?lanu 27. Konvencije o me?unarodnoj civilnoj avijaciji, od 7. decembra 1944 godine, ako se te radnje odnose na letjelice neke dr?ave koja koristi beneficije sadr?ane u navedenom ?lanu.

?lan 56. Pravo ranije upotrebe

1. Patent, odnosno patent sa skra?enim trajanjem ne djeluje prema licu koje je prije datuma priznatog prava prvenstva na teritoriji Bosne i Hercegovine, u dobroj vjeri, ve? otpo?elo korištenje u proizvodnji zašti?enog pronalaska, odnosno izvršilo sve neophodne pripreme za otpo?injanje takvog korištenja.

2. Lice iz stava 1. ima pravo da pronalazak koristi isklju?ivo u proizvodne svrhe, u svom sopstvenom pogonu ili u tu?em pogonu za sopstvene potrebe.

3. Lice iz stava 1. ne mo?e prenijeti svoje pravo na korištenje pronalaska na drugog, osim ako zajedno sa pravom prenosi i preduze?e, odnosno dio preduze?a u kome je pripremljeno, odnosno otpo?elo korištenje tog pronalaska.

?lan 57. Iscrpljenje isklju?ivih ovlaštenja nosioca patenta

Nosilac patenta ne mo?e zabraniti drugim licima nu?enje na prodaju, prodaju ili upotrebu proizvoda koji je na doma?e tr?ište prethodno stavio on ili drugo lice s njegovim izri?itim odobrenjem.

?lan 58. Sticanje prava

1. Patent, odnosno patent sa skra?enim trajanjem sti?e se na osnovu rješenja o priznanju i upisom u odgovaraju?i registar.

2. Prava iz stava 1. va?e od datuma podnošenja prijave.

3. Nepriznavanje patenta, odnosno patenta sa skra?enim trajanjem nema retroaktivno djejstvo na ugovor o prijenosu prava iz prijave, odnosno ugovor o licenci, ako je i u mjeri u kojoj je taj ugovor izvršen, osim ako je podnosilac prijave bio nesavjestan ili ako patent, odnosno patent sa skra?enim trajanjem nije priznat iz razloga što:

a) predmet prijave nije pronalazak u smislu ?lana 19. odnosno 26.;

b) pronalazak koji je predmet prijave pripada kategoriji pronalazaka koji se, shodno ?lanu 20., ne mogu zaštiti patentom.

?lan 59. Obim prava

1. Obim prava koja se sti?u patentom, odnosno patentom sa skra?enim trajanjem odre?en je sadr?ajem patentnih zahtjeva koji su kona?no prihva?eni u postupku za priznanje patenta, s tim što se opis i crte?i pronalaska koriste za tuma?enje tih zahtjeva.

2. Ako je predmet patenta postupak, prava iz tog patenta odnose se i na proizvode neposredno dobijene tim postupkom.

5. Trajanje, odr?avanje i prestanak prava na patent

?lan 60. Trajanje prava

1. Patent traje 20 godina ra?unaju?i od datuma podnošenja prijave.

2. Patent sa skra?enim trajanjem traje deset godina ra?unaju?i od datuma podnošenja prijave.

3. Trajanje va?nosti patenta mo?e se neposredno po proteku 20 godina produ?iti još najviše za pet godina, u slijede?im slu?ajevima:

a) ako je proglašeno ratno stanje ili sli?na vanredna mjera - za vrijeme trajanja takvog stanja, odnosno okolnosti;

b) ako je predmet patenta proizvod ili postupak za proizvodnju, odnosno upotrebu proizvoda, za koji je prije po?etka privrednog iskorištavanja potrebno provesti zakonom propisani postupak za izdavanje odobrenja - za vrijeme trajanja tog postupka.

4. Bli?e propise o provo?enju stava 3. donosi nadle?no ministarstvo iz odgovaraju?e oblasti.

?lan 61. Odr?avanje prava

1. Za odr?avanje priznatog prava na patent odnosno patent sa skra?enim trajanjem, pla?aju se takse i troškovi postupka u visini i na na?in utvr?en provedbenim propisom.

2. Ako je u registar upisano odre?eno pravo na patent, odnosno patent sa skra?enim trajanjem u korist tre?eg lica, Institut je du?an da obavijesti to lice da nije pla?ena taksa i troškovi postupka za odr?avanje prava i da mo?e u roku od šest mjeseci od dana obaviještenja da plati taksu i troškove postupka, u visini i na na?in utvr?en provedbenim propisom, i na taj na?in odr?i pravo na patent.

?lan 62. Odricanje od prava

1. Ako nosilac patenta, odnosno patenta sa skra?enim trajanjem podnese Institutu pismenu izjavu kojom se odri?e svog prava, to pravo prestaje narednog dana od podnošenja pismene izjave.

2. Ako je u registar upisano odre?eno pravo u korist tre?eg lica, nosilac patenta, odnosno patenta sa skra?enim trajanjem, ne mo?e se odre?i svog prava bez prethodne pismene saglasnosti lica na ?ije ime je upisana licenca, prijenos, zalog ili drugo pravo.

?lan 63. Prestanak prava

Ako nosilac patenta ne plati propisanu taksu i troškove postupka za odr?avanje prava, patent prestaje narednog dana od dana isteka roka za pla?anje taksa i troškova postupka.

6. Posebne odredbe o postupku priznanja patenta po me?unarodnoj prijavi

?lan 64. Me?unarodna prijava patenta

1. Me?unarodna prijava patenta je prijava koja se podnosi u skladu sa Ugovorom o saradnji na podru?ju patenata (PCT) (u daljem tekstu: Ugovor). Pozivanje na Ugovor u ?l. 64. do 66. smatra se istovremeno pozivanjem i na pravilnik u skladu sa Ugovorom.

2. Na me?unarodne prijave patenata koje se Institutu podnose kao prijemnom, nazna?enom ili izabranom uredu primjenjuju se odredbe Ugovora, ovog zakona i provedbenih propisa.

3. Za podnošenje me?unarodne prijave Institutu kao prijemnom, nazna?enom ili izabranom uredu pla?a se propisana taksa i troškovi postupka.

?lan 65. Me?unarodna prijava patenta koja se Institutupodnosi kao prijemnom uredu

1. Me?unarodna prijava patenta mo?e se Institutu podnijeti kao prijemnom uredu, ako je podnosilac prijave doma?e fizi?ko ili pravno lice i s njima izjedna?ena lica.

2. Za podnošenje me?unarodne prijave patenta iz stava 1. pla?aju se takse i troškovi postupka u skladu sa ?lanom 13. za proslije?ivanje Me?unarodnom uredu, u roku utvr?enom provedbenim propisom.

?lan 66. Me?unarodna prijava koja se Institutu podnosi kao nazna?enom ili izabranom uredu

1. Me?unarodna prijava patenta u kojoj je Bosna i Hercegovina u skladu sa odredbama Ugovora nazna?ena radi priznanja nacionalnog patenta, podnosi se Institutu kao nazna?enom uredu u roku od 24 mjeseca ra?unaju?i od datuma prvenstva prijave.

2. Me?unarodna prijava patenta u kojoj je Bosna i Hercegovina, u skladu sa odredbama Ugovora, izabrana kao dr?ava u kojoj se podnosilac prijave namjerava koristiti rezultatima me?unarodnog preliminarnog ispitivanja te prijave u svrhu priznanja nacionalnog patenta podnosi se Institutu kao izabranom uredu u roku od 34 mjeseca ra?unaju?i od datuma prvenstva prijave.

3. Me?unarodna prijava patenta koja je Institutu podnesena kao nazna?enom ili izabranom uredu objavljuje se u Slu?benom glasniku na na?in propisan ?lanom 40.

7. Oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju patenta

?lan 67. Razlozi za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju patenta

1. Rješenje o priznanju patenta, odnosno patenta sa skra?enim trajanjem Institut mo?e oglasiti ništavnim za svo vrijeme trajanja prava, po slu?benoj du?nosti, na zahtjev zainteresovanog lica ili na zahtjev javnog pravobranioca, ako utvrdi da u vrijeme donošenja rješenja nisu bili ispunjeni uvjeti za priznanje prava utvr?eni ovim zakonom.

2. Ako podnosilac zahtjeva za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju prava kojima se štiti pronalazak u toku postupka odustane od svog zahtjeva, Institut mo?e da nastavi postupak po slu?benoj du?nosti.

3. Postupak za oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju patenta, odnosno patenta sa skra?enim trajanjem ure?uje se provedbenim propisom.

?lan 68. Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja o priznanju patenta

1. Na osnovu rezultata provedenog postupka Institut donosi rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja o priznanju patenta, odnosno patenta sa skra?enim trajanjem, u cjelini ili djelimi?no, ili rješenje kojim se zahtjev odbija.

2. Oglašavanje ništavnim rješenja o priznanju patenta nema retroaktivno djejstvo na pravosna?ne sudske odluke u vezi sa utvr?ivanjem povrede prava, kao i na zaklju?ene ugovore o prijenosu prava, odnosno ustupanju licence ako su i u mjeri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uvjetom da je tu?ilac, odnosno nosilac prava patenta postupao u dobroj namjeri.

Odjeljak 2. - ?IG

?lan 69. Pojam ?iga

1. ?igom se štiti znak koji se mo?e grafi?ki prikazati i koji je podoban za razlikovanje roba, odnosno usluga jednog u?esnika u privrednom prometu od istih ili sli?nih roba, odnosno usluga drugog u?esnika u privrednom prometu.

2. ?igom se mogu štititi znakovi, posebno: rije?i, slova, brojevi, slogani, kratice, grafi?ki prikazi, kombinacije boja i njihovih nijansi, trodimenzionalni oblici, ambala?a za proizvode, pod uvjetom da su distinktivni, kao i kombinacije svih naprijed navedenih znakova.

3. ?igom se, prema ovom zakonu, ne smatraju pe?at, štambilj i punca (slu?beni znak za obilje?avanje dragocjenih metala, mjera i sl.).

4. Pri ocjeni da li je neki znak podoban za razlikovanje roba, odnosno usluga u privrednom prometu uzet ?e se u obzir sve okolnosti, a posebno vrijeme i obim njegove dotadašnje upotrebe u Bosni i Hercegovini.

5. Priroda roba, odnosno usluga na koji se ?ig stavlja ni u kom slu?aju ne mo?e biti smetnja priznanju ?iga.

?lan 70. Kolektivni ?ig

1. Kolektivnim ?igom štiti se znak udru?enja proizvo?a?a roba ili preduze?a koja se bave pru?anjem usluga u privrednom prometu koji slu?i za razlikovanje roba, odnosno usluga ?lanova udru?enja od roba odnosno usluga istih ili sli?nih preduze?a.

2. Kolektivni ?ig ima pravo da koristi pravno, odnosno fizi?ko lice ovlašteno aktom o korištenju kolektivnog ?iga.

?lan 71. Podru?je primjene

Ovaj zakon se primjenjuje na individualne i kolektivne ?igove koji su prijavljeni ili priznati kod Instituta ili su me?unarodno registrovani s u?inkom na Bosnu i Hercegovinu.

?lan 72. Razlozi za isklju?enje zaštite

1. ?igom se ne mo?e zaštiti znak:

a) koji je protivan javnom poretku ili moralu;

b) koji se ne mo?e grafi?ki prikazati;

c) koji svojim ukupnim izgledom nije podoban za razlikovanje roba, odnosno usluga u privrednom prometu;

d) koji se sastoji isklju?ivo od oznaka ili podataka koji u prometu slu?e za ozna?avanje vrste, kvaliteta, koli?ine, namjene, vrijednosti, imena mjesta odnosno geografskog porijekla proizvoda, vremena ili na?ina proizvodnje roba ili pru?anja usluga ili za ozna?avanje nekih drugih obilje?ja roba, odnosno usluga;

e) koji se sastoji isklju?ivo od oznaka ili podataka koji su uobi?ajeni u svakodnevnom govoru ili stru?nom govoru ili ustaljenoj trgova?koj praksi;

f) koji je isklju?ivo oblik odre?en vrstom proizvoda ili oblik proizvoda potreban za postizanje odre?enog tehni?kog rezultata ili oblik koji proizvodu daje bitnu vrijednost;

g) koji svojim izgledom ili sadr?ajem mo?e obmanuti javnost, posebno u odnosu na geografsko porijeklo, vrstu, kvalitet ili neko drugo obilje?je robe ili usluge;

h) koji sadr?ava dr?avni ili drugi javni grb, zastavu ili amblem, naziv ili kraticu naziva neke zemlje ili me?unarodne organizacije, osim uz odobrenje nadle?nog organa te dr?ave ili organizacije;

i) koji sadr?i zvani?ne znakove ili punceve za kontrolu ili garanciju kvaliteta ili ih podra?ava;

j) koji predstavlja ili podra?ava nacionalni ili religiozni simbol;

k) koji je isti sa ranijim ?igom za istu vrstu roba ili usluga;

l) koji je isti sa ranijim ?igom ili je sli?an ranijem ?igu za istu ili sli?nu vrstu roba ili usluga, te postoji opasnost od izazivanja zabune u privrednom prometu, uklju?uju?i mogu?nost da javnost dovede u vezu prijavljeni znak sa ranijim ?igom;

m) koji svojim izgledom ili sadr?ajem povre?uje autorska prava ili druga prava industrijskog vlasništva;

n) ?igovi koji su, u vrijeme podnošenja prijave ?iga za znak op?e poznati u Bosni i Hercegovini ugranicama zna?enja ?lana 6bis Pariske konvencije i ?lana 16. stav 3. TRIPS-a (Ugovor o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva), a koji se shodno primjenjuje na usluge.

Poznatost ?iga u smislu ta?ke n) uklju?uje i poznatost ?iga u odgovaraju?em sektoru javnosti koja je ste?ena kao rezultat promocije ?iga.

2. Lik ili ime lica mo?e se zaštititi samo po pristanku tog lica. Lik ili ime umrlog lica mo?e se zaštititi samo po pristanku bra?nog druga i djece umrlog, ako njih nema s pristankom roditelja, a ako nema roditelja s pristankom drugih nasljednika ukoliko testamentom nije druga?ije odre?eno. Za zaštitu lika historijske ili druge umrle znamenite li?nosti potrebna je i dozvola nadle?nog organa.

1. Postupak za priznanje ?iga

?lan 73. Podnošenje prijave

1. Postupak za priznanje ?iga pokre?e se podnošenjem prijave za priznanje ?iga (u daljem tekstu: prijava), u skladu sa ovim zakonom i na na?in utvr?en provedbenim propisom.

2. Za svaki znak koji se ?eli zaštititi ?igom podnosi se posebna prijava.

?lan 74. Sadr?ina prijave

1. Prijava ?iga sadr?i:
a) zahtjev za priznanje ?iga;

b) ime i prezime ili trgova?ki naziv podnosioca, adresu prebivališta, ako je podnosilac fizi?ko lice, ili poslovnog sjedišta, ako je podnosilac pravno lice;

c) izgled znaka koji se ?eli zaštititi ?igom; ako je prijavljen trodimenzionalni znak, prikaz dvodimenzionalnog izgleda znaka sa najmanje dva pogleda-projekcije koje su okomite jedna na drugu; ako je znak pisan nekim drugim pismom osim latinice, njegovu transliteraciju na latinicu;

d) popis roba, odnosno usluga za koje je zatra?ena zaštita znaka u skladu sa Ni?anskim aran?manom o me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registracije ?igova;

e) nazna?enje boje odnosno kombinacije boja, ako se tra?i zaštita znaka u boji.

2. Smatra se da je prijava podnesena ako udovoljava uvjetima iz stava 1.

3. Svi drugi sastojci i prilozi koji se dostavljaju uz prijavu podnose se na na?in i u broju primjeraka utvr?enim provedbenim propisom.

?lan 75. Prijava za priznanje kolektivnog ?iga

1. Pored elemenata iz ?lana 74. uz prijavu za priznanje kolektivnog ?iga prila?e se i akt o korištenju kolektivnog ?iga.

2. Akt o korištenju kolektivnog ?iga sadr?i: naziv i sjedište udru?enja, podatke o podnosiocu prijave, naziv organa, odnosno lica ovlaštenog da predstavlja udru?enje, odredbe o izgledu znaka, popis roba, odnosno usluga na koje se znak odnosi, popis lica ovlaštenih za upotrebu kolektivnog ?iga, uvjete koji odre?uju takvu upotrebu i odredbe koje se odnose na povredu prava u slu?aju zloupotrebe kolektivnog ?iga ili kršenja odredaba akta o korištenju kolektivnog ?iga.

?lan 76. Datum podnošenja prijave

1. Prijava se upisuje u registar prijava samo ako sadr?i sve elemente iz ?lana 74., a za kolektivni ?ig elemente iz ?lana 75.

2. Na prijavu koja sadr?i sve elemente iz stava 1. upisuje se broj prijave i datum njenog prijema u Institutu, o ?emu se, na zahtjev podnosioca, izdaje potvrda.

3. Ako prijava ne sadr?i sve elemente iz stava 1., Institut ?e pozvati podnosioca prijave da otkloni nedostatke u roku koji je utvr?en provedbenim propisom.

4. Ako podnosilac prijave u odre?enom roku otkloni nedostatke, takvoj prijavi priznat ?e se kao datum podnošenja prijave datum prijema uredne prijave.

5. Ako se utvrdi da je prijava iz stava 1.upisana u registar prijava a ne ispunjava uvjete iz ?lana 74., Institut ?e donijeti zaklju?ak o brisanju te prijave iz registra.

?lan 77. Naknadne izmjene u prijavi

U prijavi ?iga kojoj je utvr?en datum podnošenja ne mo?e se naknadno bitno izmijeniti izgled znaka niti dopuniti spisak roba, odnosno usluga.

?lan 78. Ispitivanje urednosti prijave

1. Prijava je uredna ako sadr?i sve elemente iz ?lana 74., odnosno ?lana 75., dokaz o uplati takse i troškova postupka i druge priloge propisane provedbenim propisom.

2. Ako utvrdi da prijava nije uredna, Institut ?e pismeno, uz navo?enje razloga,


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com