15 Decembar 2018

Zakon o unutrašnjem platnom prometu

 

- OPCE ODREDBE

Clan 1.

 Ovim zakonom uredjuje se obavljanje unutrasnjeg platnog prometa (u daljem tekstu: platni promet), odredjuju organizacije ovlaštene za obavljanje tih poslova i osniva Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 2.

Pod platnim prometom, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se placanja izmedju sudionika u platnom prometu preko racuna koji se vode kod ovlastenih organizacija. Pod placanjem u platnom prometu podrazumijeva se: obracun preko racuna, prijenos sredstava sa jednog racuna na drugi racun, naplata sa racuna, uplata na racun i isplata sa racuna.

Clan 3.

Sudionici u platnom prometu, u smislu ovog zakona, su pravne osobe, dijelovi pravnih osoba, radnje i fizicke osobe koje vrse placanje preko racuna (u daljem tekstu: sudionici u platnom prometu). Sudionici u platnom prometu mogu biti i strane pravne i fizicke osobe, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Clan 4.

U smislu ovog zakona, ovlastene organizacije za obavljanje platnog prometa (u daljem tekstu: OOPP) su: Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Zavod), Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i banke kojima je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Agencija) izdala dozvolu za obavljanje platnog prometa. Banke ili druge institucije koje su dobile dozvole od Agencije mogu pruziti platne usluge u skladu sa propisima Agencije.

Clan 5.

Ucesnici u platnom prometu duzni su voditi novcana sredstva na racunima kod OOPP i sva placanja putem tih racuna. Placanje u gotovom novcu za ucesnike iz stava 1. ovog clana vrsi se na nacin i pod uvjetima utvrdjenim u propisu donesenom na osnovu ovog zakona.

Clan 6.

Platni promet se obavlja na jedinstven nacin primjenom jedinstvenog plana racuna, registra imalaca racuna i obrazaca instrumenata platnog prometa.

II - OVLASTENE ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA

Clan 7.

OOPP su ovlastene za obavljanje sljedecih poslova:
1. vodi racuna ovlastenih organizacija - nosioca platnog prometa, racune pravnih lica i dijelova pravnih lica, racune radnji i fizickih lica u skladu sa propisima, racune za naplatu i raspored javnih prihoda i racune za obracun platnog prometa i izvrsava placanje preko tih racuna;
2. evidentira naplatu javnih prihoda i vrsi raspored tih prihoda korisnicima u skladu sa propisima;
3. obavlja poslove gotovinskog platnog prometa;
4. osigurava smjestaj i cuvanje gotovog novca primljenog od Centralne banke za potrebe OOPP-a u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci;
5. obavlja poslove u vezi sa zamjenom i povlacenjem ostecenih i pohabanih novcanica, te kovanog novca iz opticaja za racun Centralne banke u skladu sa smjernicama koje utvrdjuje Centralna banka;
6. prati i iskazuje stanje novcanih sredstava na racunima ovlastenih organizacija - nosioca platnog prometa, kao i ostalih ucesnika u platnom prometu i njihovu solventnost;
7. obracunava platni promet kod ostalih nosioca platnog prometa;
8. osigurava podatke za vodjenje kreditno-monetarne politike i pracenja tekucih privrednih kretanja;
9. dnevno podnosi kopije izvjestaja trezoru Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija o stanju i promjenama na racunima ministarstva i ostalih budzetskih korisnika, sa posebnom specifikacijom izdataka sa tih racuna, a sve kako zahtijevaju pravila odredjena od strane Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija;
10. obavlja i druge poslove odredjene zakonom odnosno ugovorom;
11. OOPP ce i dalje osiguravati evidencije o javnim prihodima u skladu sa zahtjevima Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija.

Clan 8.

Centralna banka obavlja poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 1/97).

Clan 9.

Ovlasteno preduzece za PTT promet Federacije Bosne i Hercegovine obavlja sljedece poslove: 1. prima uplate od fizickih lica; 2. obavlja isplate fizickim licima za racun pravnih i drugih lica; 3. prima uplate dnevnog pazara za racun pravnih lica, radnji i fizickih lica; 4. preuzima dotacije i otprema visak gotovog novca u jedinici OOPP i vrsi obracun sa jedinicom OOPP mjerodavnom za obavljanje platnog prometa.

III - POSTUPAK I NACIN IZVRSAVANJA PLATNOG PROMETA

Clan 10.

OOPP otvaraju racune sudionicima platnog prometa na njihov zahtjev, na nacin i pod uvjetima propisanim ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Clan 11.

OOPP ukida racune ucesnicima platnog prometa na njihov zahtjev ili po sluzbenoj duznosti u skladu sa propisima.

Clan 12.

Placanje preko racuna vrsi se: bezgotovinski sa racuna, obracunom i gotovim novcem. Bezgotovinska i gotovinska placanja preko racuna vrse se izdavanjem naloga za placanje na teret u korist racuna koji se vodi kod OOPP.

Clan 13.

Sudionici u platnom prometu mogu izmirivati medjusobne novcane obaveze i neposredno: prijenosom hartija od vrijednosti, ugovaranjem promjena povjerenika odnosno duznika u odredjenom obligacijskom odnosu, prebijanjem, kliringom i asignacijom u skladu sa zakonom kojim se uredjuju ovi odnosi. Novcane obaveze izmirene na nacin iz stava 1. ovog clana pravna lica i dijelovi pravnih lica obavezni su da obracunavaju, odnosno evidentiraju preko svog racuna kod OOPP najmanje jedanput mjesecno.

Clan 14.

Nalozi za placanje ispostavljaju se na jedinstvenim obrascima platnog prometa prilagodjenim za automatsku obradu podataka. Nalozi za placanje mogu se izdati na magnetnim nosiocima ili racunskom komunikacijom izmedju sudionika i OOPP kao i izmedju OOPP.

Clan 15.

Naloge za placanje sa racuna daju:
1. sudionici u platnom prometu - vlasnici racuna;
2. sudionici u platnom prometu - vjerovnici po osnovu: hartija od vrijednosti, instrumenata osiguranja placanja i drugih propisanih ili ugovorenih ovlastenja;
3. tijela i organizacije - po osnovu zakonskih ovlastenja;
4. OOPP na osnovu: sudskih odluka i drugih izvrsnih naslova, zakonskih ovlastenja i svojih internih naloga za ispravke gresaka i sl. Naloge za placanje potpisuju osobe ciji su potpisi deponovani kod OOPP preko kojih ucesnici u platnom prometu obavljaju aktivnosti platnog prometa odnosno druge ovlastene osobe.

Clan 16.

OOPP primaju od sudionika u platnom prometu naloge za placanje i drugu propisanu dokumentaciju platnog prometa, ako su nalozi i dokumenti popunjeni na propisan nacin. OOPP ce vratiti naloge za placanje koji nisu popunjeni u skladu sa stavom 1. ovog clana i ukazati podnosiocima na nedostatke i greske radi otklanjanja istih.

Clan 17.

Placanje sa ziro racuna vrsi se do visine pokrica na racunu izdavaoca naloga. Pod pokricem u smislu stava 1. ovog clana podrazumijeva se stanje sredstava na ziro racunu od prethodnog dana, uvecano za sredstva prispjela tokom dana (dnevni prirast), a umanjena za izvrsena placanja (dnevni odliv) do momenta utvrdjivanja pokrica. Nalozi za placanje za cije izvrsenje nema pokrica na racunu, izvrsavaju se prema odredbama ovog zakona i drugih propisa, kao i propisa Centralne banke.

Clan 18.

OOPP izvrsavaju naloge za placanje za prinudnu naplatu i naloge povjerioca po osnovi instrumenata osiguranja placanja iz svih sredstava ucesnika, koji se vode na racunima kod te OOPP, ako posebnim propisima nije drugacije odredjeno. U slucaju nedostatka sredstava za izvrsenje naloga za placanje u cijelosti, OOPP nalog izvrsava djelomicno dok se sredstva u cijelosti ne namire iz buduceg priljeva.

Clan 19.

OOPP osiguravaju izvjestaje o izvrsenim placanjima sudionika u platnom prometu najkasnije predstojeceg dana ukoliko ovim zakonom ili ugovorom nije drugacije odredjeno.

Clan 20.

Ovlastene organizacije iz clana 9. ovog zakona duzne su primljene naloge za ucesnike u platnom prometu, ciji se racuni vode kod druge ovlastene organizacije, predati organizacijskoj jedinici OOPP na obracun odnosno obradu odmah, a najkasnije predstojeceg radnog dana.

Clan 21.

Razmjena podataka platnog prometa izmedju OOPP moze se vrsiti i neposrednom racunarskom komunikacijom, na magnetnim nosiocima ili dostavom dokumentacije.

Clan 22.

Federalni ministar finansija -Federalni ministar financija propisuje: 1. uvjete i nacin placanja gotovinskim novcem; 2. nacin i uvjete pod kojima pravna lica, dijelovi pravnih lica i fizicka lica mogu kod OOPP otvarati i ukidati racune; 3. racune za uplatu javnih prihoda, uvjete i rokove za raspored tih prihoda.

IV - ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Clan 23.

Zavod je samostalna finansijska organizacija Federacije Bosne i Hercegovine koja u okviru prava i duznosti utvrdjenih ovim zakonom, obavlja poslove platnog prometa, poslove evidencije, statistike i informativno-analiticke poslove koji se odnose na unutrasnji platni promet. Pored poslova iz stava 1. ovog clana Zavod moze na osnovu zakona odnosno ugovora, obavljati druge sporedne poslove u okviru svojih zadataka i odgovornosti. U izvrsavanju svoje djelatnosti u skladu sa ovim zakonom, Zavod je autonomno pravno lice, odvojeno od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, javnih agencija i drugih oblika vlasti.

Clan 24.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Zavod funkcionira kao jedinstvena specijalizirana organizacija i u tom smislu osigurava jedinstvenu primjenu propisa u obavljanju platnog prometa, primjenjuje naucne metode, standarde, jedinstven postupak i metodologiju rada, savremenu informaticku tehnologiju, jedinstvenu i integralnu racunarsko-komunikacijsku mrezu. U izvrsavanju poslova Zavod osigurava: interese sudionika u platnom prometu obezbjedjujuci sigurnost, brze cirkuliranje i zastitu njihovih sredstava, kao i druge interese i potrebe sudionika, slobodno kretanje novcanih sredstava i ravnopravnost sudionika u placanjima, rukovodeci se nacelima djelotvornosti, ekonomicnosti i racionalnosti svog poslovanja.

Clan 25.

Zavod ima svojstvo pravnog lica. Sjediste Zavoda je u Sarajevu. Naziv Zavoda je: "Zavod za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine". Zavod ima pecat. Pecat Zavoda sadrzi naziv institucije ispisan latinicnim pismom.

Clan 26.

Rad Zavoda je javan. Knjige i isprave Zavoda imaju znacaj javnih isprava.

Clan 27.

Za obavljanje poslova iz svog djelokruga Zavod odgovara svom Upravnom odboru. Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora Zavoda zajedno sastavljaju godisnje izvjestaje o radu i program rada i dostavljaju ih Upravnom odboru na razmatranje i odobrenje.

Clan 28.

Zavod ima Statut. Statutom Zavoda uredjuje se narocito: organizacija Zavoda, uvjeti i kriteriji za osnivanje organizacijskih i izdvojenih jedinica, njihov djelokrug i medjusobni odnosi, rukovodjenje Zavodom, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, tijela i postupak utvrdjivanja odgovornosti zaposlenih, finansiranje Zavoda, kao i druga pitanja koja su od znacaja za rad Zavoda. 1. Poslovi Zavoda i drugih OOPP a) Poslovi platnog prometa

Clan 29.

U izvrsavanju poslova i zadataka utvrdjenih odredbama clana 7. kao i u odredbama cl. 10. do 22. ovog zakona, Zavod i druge OOPP obavljaju i druge odredjene poslove iz platnog prometa utvrdjene ovim zakonom.

Clan 30.

Sudionik u platnom prometu ciji se racuni vode kod Zavoda i druge OOPP duzan je da o nastalim statusnim i drugim promjenama pismeno obavijesti jedinicu Zavoda i druge OOPP najkasnije u roku od osam dana od dana upisa u mjerodavni registar, radi upisivanja tih promjena u registar racuna, kao i da uz obavjestenje prilozi dokaz o izvrsenim statusnim promjenama.

Clan 31.

Jedinice Zavoda i druge OOPP obavezne su da za naloge za cije izvrsenje nema pokrica uvode te naloge u redoslijed i izvrsavaju po prvenstvu u skladu sa odredbama Zakona o finansijskom poslovanju ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 2/95).

Clan 32.

Neizvrseni nalozi za placanje sudionika u platnom prometu koji je prestao da postoji dostavljaju se jedinici Zavoda i drugim OOPP kod koje se vodi racun sudionika u platnom prometu koji je preuzeo prava i obaveze sudionika koji je prestao da postoji, ukoliko se racun sudionika - preuzimaoca prava i obaveza, vodi u drugom mjestu. Ako se iz raspolozive dokumentacije ne moze utvrditi koji je sudionik u platnom prometu preuzeo prava i obaveze sudionika koji je prestao da postoji, Zavod i druge OOPP neizvrsene naloge za placanje vraca podnosiocu.

Clan 33.

Novcana sredstva koja se evidentiraju na racunima kod jedinica Zavoda u konvertibilnim markama (KM) dnevno se ukljucuju kao depozit po vidjenju komercijalnih banaka, saglasno ugovoru o deponovanju tih sredstava. Sredstva sa jedne partije imaoca ziro i drugih racuna kod Zavoda ukljucuju se u depozit kod jedne komercijalne banke. Ukoliko imalac racuna kod Zavoda svoja sredstva po vidjenju deponuje kod vise komercijalnih banaka, Zavod je obavezan tom imaocu racuna na njegov zahtjev otvoriti vise odvojenih partija ziro i drugih racuna preko kojih ce se iskazivati stanje i kretanje sredstava po svakom depozitaru - komercijalnoj banci.

Clan 34.

Banke - depozitari obavezni su primjenjivati procedure iz akata Centralne banke za odrzavanje svoje dnevne likvidnosti. Ukoliko se mjerama iz stava 1. ovog clana ne stvore uslovi da se izvrse svi izdati nalozi na teret racuna banke i racuna njenih deponenata, Zavod æe obustaviti od izvrsenja sve izdate naloge na teret racuna nelikvidne banke, a za nedostajuci iznos obustavice od izvrsenja i naloge njenih deponenata. b) Poslovi evidencije, statistike i informiranja

Clan 35.

Na osnovu naloga i druge dokumentacije platnog prometa, Zavod i druge OOPP obrazuju i vode evidenciju o stanju i promjenama na ziro i drugim racunima nosioca platnog prometa i sudionika platnog prometa ciji se racuni, u skladu sa odredbama ovog zakona vode kod Zavoda i drugih OOPP.

Clan 36.

Obrazovanje i vodjenje evidencija, Zavod vrsi po osnovi: - jedinstvenog plana racuna; - plana racuna za uplatu i raspored prihoda za finansiranje javnih i drugih zajednickih potreba; - registra imalaca racuna za potrebe vrsenja statistickih istrazivanja i za operativne potrebe obavljanja platnog promet; - evidencija o stanju i promjenama sredstava na racunima pravnih i dijelovima pravnih lica, naplate i rasporeda sredstava za javne potrebe i druge operativne evidencije, na osnovu naloga za placanje; - druge evidencije i registre propisane zakonom i drugim propisima.

Clan 37.

Zavod u obavljanju poslova finansijske statistike iz osnova izvrsenog platnog prometa osigurava statisticke podatke: - iz evidencije koju obrazuje i vodi Zavod o stanju i promjenama na racunima; - iz podataka o finansijskim tokovima u platnom prometu koje evidentiraju i dostavljaju drugi nosioci platnog prometa Zavoda. Obrada i iskazivanje statistickih podataka vrsi se po jedinstvenoj metodologiji koju propisuje Upravni odbor Zavoda.

Clan 38.

Obradjeni podaci o izvrsenom platnom prometu, ukoliko ne predstavljaju poslovnu tajnu, oglasavaju se putem informacija i analiza u odredjenim vremenskim periodima zavisno od vrste i prirode podataka, sto utvrdjuje Upravni odbor.

Clan 39.

Svi podaci o poslovanju OOPP-a i sudionika u platnom prometu predstavljaju poslovnu tajnu. 2. Organizacija, upravljanje i rukovodjenje Zavodom

Clan 40.

Organizacija, upravljanje i rukovodjenje Zavodom uredjuje se ovim zakonom, Statutom Zavoda i drugim opcim aktima Zavoda u skladu sa zakonom.

Clan 41.

Radi izvrsavanja poslova Zavoda, polazeci od kriterija racionalnosti, obrazuju se organizacijske jedinice. Kriteriji za osnivanje i djelokrug organizacijskih jedinica utvrdjuju se Statutom Zavoda.

Clan 42.

Odlukom mjerodavnog tijela Zavoda osnivaju se organizacijske jedinice i utvrdjuje njihovo podrucje i sjediste. Nacionalno ustrojstvo uposlenih mora odrazavati nacionalno ustrojstvo podrucja koje organizacijska jedinica pokriva prema opste usvojenim kriterijima. Organizacijske jedinice Zavoda imaju pravnu i poslovnu sposobnost u okviru prava, obaveza i odgovornosti utvrdjenim ovim zakonom i Statutom Zavoda.

Clan 43.

Tijelo upravljanja Zavodom je Upravni odbor. Upravni odbor Zavoda sastoji se od pet clanova. Dva clana imenuje premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Premijer), dva clana imenuje federalni ministar finansija - federalni ministar financija (u daljem tekstu: ministar finansija - ministar financija) i peti clan je guverner Centralne banke, clanovi koje imenuje premijer i ministar finansija - ministar financija ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda. Predsjednik Upravnog odbora Zavoda i generalni direktor Zavoda ne mogu biti pripadnici istog konstitutivnog naroda. Clanovi Upravnog odbora moraju imati visoku odgovornost profesionalne kompetencije i licnog integriteta. Zvanicnik koji je imenovao clana Upravnog odbora, moze tog clana u bilo koje vrijeme smijeniti, ako svoju duznost ne obavlja u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. Za donosenje odluka Upravnog odbora potrebna su cetiri glasa.

Clan 44.

Upravni odbor Zavoda usmjerava i nadgleda rad Zavoda, poduzima mjere za djelotvorno i racionalno obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda. Upravni odbor sprovodi transformaciju Zavoda i oduzima sve njegove obaveze i aktivu, prema planu usvojenom i odobrenom od strane Upravnog odbora. U izvrsenju transformacije Zavoda, Upravni odbor ce imati sve neophodne pravne moci, ali mora postupati u skladu sa odredbama ovog zakona. Navedeni plan transformacije Zavoda omogucava sveobuhvatan pregled svih funkcija, odgovornosti, zadataka i obaveza Zavoda. Sva aktiva i pasiva Zavoda bice dodijeljena drugom ili prodana.

Clan 45.

U vrsenju prava i obaveza iz clana 44. ovog zakona Upravni odbor Zavoda narocito:
1. donosi Statut Zavoda;
2. donosi godisnji program rada Zavoda, prati njegovo izvrsenje i usvaja godisnji izvjestaj o radu;
3. imenuje generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Zavoda;
4. donosi Odluku - Tarifu o naknadama za poslove i usluge Zavoda;
5. donosi godisnji finansijski plan Zavoda;
6. usvaja polugodisnji i godisnji obracun;
7. donosi opca akta u skladu sa Statutom Zavoda;
8. odlucuje o svim pitanjima po kojima usaglaseno odlucuju generalni direktor i zamjenik generalnog direktora Zavoda, ako ta saglasnost nije postignuta;
9. odlucuje i o drugim pitanjima utvrdjenim Statutom Zavoda u skladu sa ovim zakonom. Akti iz stava 1. tac. 1. i 4. ovog clana se objavljuju u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Clan 46.

Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora Zavoda odgovaraju Upravnom odboru Zavoda i Upravni odbor ih moze smijeniti u bilo koje vrijeme. Generalni direktor i njegov zamjenik ne mogu pripadati istom konstitutivnom narodu. Statutom Zavoda odredjuje se koje odluke, akte i poslove iz svoje nadleznosti u vezi sa predstavljanjem, zastupanjem, rukovodjenjem i poslovanjem Zavoda, generalni direktor Zavoda donosi, odnosno poduzima zajedno sa zamjenikom generalnog direktora Zavoda.

Clan 47.

Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora u okviru prava i duznosti zajedno obavljaju sljedece poslove:
1. organizira i osigurava zakonito i ucinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda;
2. predlaze Upravnom odboru Zavoda pitanja za raspravljanje i donosenje odluka iz njegovog djelokruga i brine za izvrsavanje donesenih odluka, smjernica i zakljucaka;
3. propisuje metodologiju i daje uputstva za obavljanje poslova Zavoda i osigurava jedinstven postupak i jedinstvenu primjenu propisa;
4. imenuje rukovodece radnike Zavoda;
5. obustavlja izvrsenje opceg ili pojedinacnog akta organizacijske jedinice Zavoda, u slucajevima utvrdjenim zakonom, odnosno Statutom Zavoda i o tome obavjestava mjerodavna tijela;
6. donosi opce akte o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka Zavoda;
7. obavlja i druge poslove koji su zakonom, Statutom ili drugim opcim aktima Zavoda stavljeni u njegovu nadleznost.

Clan 48.

Generalnog direktora Zavoda i zamjenika generalnog direktora imenuje i razrjesava Upravni odobr Zavoda. Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora imaju visoku odgovornost profesionalne kompetencije i integriteta u izvrsavanju svojih zadataka. Imenovanje i razrjesenje iz stava 1. ovog èlana objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Clan 49.

Generalni direktor i zamjenik generalnog direktora za svoj rad i rad Zavoda odgovaraju Upravnom odboru Zavoda.

Clan 50.

Place i druga licna primanja, prava i obaveze uposlenih u Zavodu uredjuju se opcim aktima koje donosi Upravni odbor.

Clan 51.

Statutom Zavoda ce se regulisati sva imenovanja, obaveze i duznosti sekretara Zavoda, glavnog finansijskog sluzbenika i revizora.

Clan 52.

Fiskalna godina Zavoda u skladu sa Zakonom o budzetu i drugim propisima je svake godine. Svake fiskalne godine Upravni odbor odobrava godisnji budzet i plan rada. Rashodi Zavoda finansirat ce se iz prihoda od izvrsenih usluga po jedinstvenom iznosu provizije, odobrenim od strane Upravnog odbora.

Clan 53.

Poslove u Zavodu ne mogu obavljati osobe koje su osudjene na kaznu zatvora za izvrseno krivicno djelo protiv imovine i sluzbene duznosti. 3. Finansiranje Zavoda

Clan 54.

Zavod ostvaruje sredstva za rad od pravnih i fizickih lica koji predstavljaju naplacene provizije u skladu sa vrstom i slozenosti izvrsenih usluga. Sve provizije za usluge koje naplacuje Zavod odobrava Upravni odbor i objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH" i bez izuzetka dostavljaju svakoj jedinici Zavoda. Sve provizije, takse i druge tarife bit ce jednoobrazno naplacene i u fer omjeru prema aktualno izvrsenim uslugama.

Clan 55.

Sredstva na racunima sudionika u platnom prometu moraju biti deponovana u komercijalnim bankama. Zavod ce prestati obavljati poslove i novcane transakcije u DEM i HRK sa 30.9.1999. godine, kada prestaje i obavljanje unutrasnjeg platnog prometa u DEM i HRK u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar finansija - federalni ministar financija ce propisati procedure o postupcima i nacinu izmjestanja DEM i HRK, iz unutrasnjeg platnog prometa u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 40/99). Procedure iz stava 3. ovog clana objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V - KAZNENE ODREDBE
Clan 56.

Novcanom kaznom od 2.000 KM do 30.000 KM, kaznit ce se za privredni prijestup pravno lice ako: 1. novcana sredstva ne vodi na racunu kod OOPP i ne vrsi placanje preko tog racuna (clan 5. stav 1.); 2. primljene naloge ne preda mjerodavnoj jedinici OOPP najkasnije predstojeceg radnog dana (clan 20.); 3. u propisanom roku ne obavijesti OOPP o statusnim promjenama (clan 30.). Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznit ce se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnom licu i drzavnom organu od 1.000 KM do 5.000 KM.

Clan 57.

OOPP ce se kazniti za privredni prijestup novcanom kaznom od 2.000 KM do 30.000 KM ako: 1. ne osigura izvjestaje u predvidjenim rokovima (clan 19.); 2. oda poslovnu tajnu (clan 39.) Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznit ce se za privredni prijestup i odgovorna osoba u ovlastenoj organizaciji za platni promet od 1.000 KM do 5.000 KM.

Clan 58.

Novcanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit ce se za privredni prijestup i odgovorna osoba u OOPP ako: 1. sudionicima u platnom prometu otvori racun suprotno odredbi clana 10. ovog zakona; 2. izvrsi nalog preko iznosa raspolozivih sredstava na racunu (clan 17. stav 1.).

VI - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clan 59.

Statut Zavoda donijet ce se u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu Zakona o unutrasnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 2/95), a opci akti o organizaciji i sistematizaciji donijet ce se u roku od 30 dana od dana donosenja Statuta Zavoda.

Clan 60.

Do donosenja propisa za provedbu Zakona o unutrasnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 2/95) primjenjivat ce se dotadasnji podzakonski akti donijeti radi provedbe vazecih propisa o obavljanju platnog prometa.

Clan 61.

Unutrasnji platni promet u skladu sa odredbama ovog zakona Zavod obavlja u KM (konvertibilne marke) do visine raspolozivih sredstava na racunima imalaca kod nadlezne jedinice Zavoda. Novcana sredstva na racunima u KM ucesnika u platnom prometu koja nisu deponovana kod komercijalnih banaka evidentiraju se u Zavodu kao centralni i neopredijeljeni depoziti Narodne banke Bosne i Hercegovine do prelaska istih na banke. Zavod dnevno obavjestava Centralnu banku o stanju depozita iz stava 2. ovog clana.

Clan 62.

Uskladjivanje Statuta i drugih opcih akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 35/98) izvrsit ce se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu tog zakona.

Clan 63.

Agencija ce bankama dati dozvolu za obavljanje unutrasnjeg platnog prometa saglasno kriterijima koje sama odredi, a nakon uskladjivanja propisa kojima se regulise finansijsko poslovanje.

Clan 64.

Precisceni tekst Zakona o unutrasnjem platnom prometu sadrzi: Zakon o unutrasnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 2/95), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 35/98) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjem platnom prometu ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 40/99), u kojima je naznacen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01,02-02-200/99. 13.aprila 2000.godine Sarajevo


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com