15 Decembar 2018

ZAKON O REGISTRU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
 
I - OP?E ODREDBE
?lan 1.

Ovim zakonom osniva se Registar vrijednosnih papira, ure?uju se osnivanje, pravni status, osnovni kapital, djelatnost i organi organizacije za poslove registra vrijednosnih papira (u daljem tekstu: Registar) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

?lan 2.

Registar obavlja poslove registracije, ?uvanja i odr?avanja podataka o vrijednosnim papirima i poslove prenosa, u skladu sa zakonom kojim se ure?uje emisija i promet vrijednosnih papira.

Pored poslova iz stava 1. ovog ?lana Registar mo?e obavljati i poslove u funkciji prebijanja i poravnanja i s tim povezane poslove, po odobrenju Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

II - OSNIVANJE, PRAVNI STATUS I OSNOVNI KAPITAL
?lan 3.

Registar se osniva kao dioni?ko društvo za obavljanje poslova iz ?lana 2. ovog zakona.                         Naziv Registra je: "Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine", dioni?ko društvo, Sarajevo.

Skra?eni naziv Registra je: "Registar vrijednosnih papira", d.d. Sarajevo.

Sjedište Registra je u Sarajevu. Registar mo?e imati urede van mjesta sjedišta.

Registar ima pe?at koji sadr?i grb Federacije i latinicom ispisan tekst: "Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Registar vrijednosnih papira".

?lan 4.

Osnovni kapital Registra iznosi 100.000 (stotinuhiljada) KM, koji u cijelosti obezbje?uje Federacija, uplatom u novcu.

Osnovni kapital Registra je podijeljen na 1.000 (hiljadu) dionica nominalne vrijednosti 100 (stotinu) KM.

Dionice Registra glase na ime i mogu se prenositi na osnovu odobrenja Komisije za vrijednosne papire u Federaciji (u daljem tekstu: Komisija).

Za izdavanje dionica iz stava 2. ovog ?lana nije potrebno odobrenje Komisije, a nove dionice Registar izdaje uz odobrenje Komisije, u skladu sa zakonom.

?lan 5.

Na Registar se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure?uje osnivanje, poslovanje i upravljanje dioni?kog društva, ukoliko nije druga?ije odre?eno ovim zakonom.

Upravlja?ka prava po osnovu dionica iz ?lana 4. ovog zakona u ime Federacije vrši Komisija.

Spajanje, pripajanje, podjela, promjena oblika, prestanak, promjena firme ili sjedišta Registra mogu se vrštiti samo ovim Zakonom.

?lan 6.

Dionice u vlasništvu Federacije iz ?lana 4. ovog Zakona ponudit ?e se na prodaju pravnim licima u privatnom vlasništvu na na?in i u roku koji odredi Komisija, imaju?i u vidu dostignuti stepen razvoja tr?išta kapitala.

U skladu sa stavom 1. ovog ?lana Komisija ?e pripremiti i usvojiti plan privatizacije Registra.

Pravna lica ?ija je jedina djelatnost posredovanje u prometu vrijednosnih papira (u daljem tekstu: profesionalni posrednici), društva za upravljanje fondovima i druga pravna lica koja odredi Komisija, du?na su otkupiti dionice Federacije iz ?lana 4. ovog zakona, u rokovima, iznosu i po cijeni koje utvrdi Komisija.

Dionice iz clana 4. ovog zakona u ime Federacije prodaje Komisija, a prihod ostvaren prodajom dionica pripada bud?etu Federacije.

?lan 7.

Pravnom licu koje ne otkupi dionice Registra u skladu sa ?lanom 6. stav 3. ovog zakona, ili otkupljene dionice Registra prenese bez odobrenja Komisije, Komisija mo?e ukinuti dozvolu za obavljanje poslova profesionalnog posrednika ili obustaviti njegove aktivnosti u prometu vrijednosnih papira.

III - ORGANI REGISTRA
?lan 8.

Organi Registra su Skupština i Nadzorni odbor.

?lan 9.

Prva Skupština Registra saziva se najkasnije 30 dana od dana kada je otkupljeno 10% dionica Federacije iz ?lana 4. ovog zakona.

?lan 10.

Nadzorni odbor Registra ?ine predsjednik i ?etiri ?lana.

Jednog ?lana Nadzornog odbora u prvom mandatu imenuje Komisija iz reda inozemnih stru?njaka.

Nadzorni odbor s mandatom do Prve skupštine imenuje Komisija, najkasnije 30 dana od dana imenovanja Komisije.

Nadzorni odbor na prvoj sjednici usvaja Statut Registra, koji se primjenjuje do Prve skupštine Registra.

?lan 11.

Predsjednik i ?lanovi Nadzornog odbora ne mogu:
1. biti me?usobno u braku ili srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobo?noj liniji ili po tazbini zaklju?no s tre?im stepenom;
2. biti lica krivi?no ka?njavana za radnje nespojive sa duznos?u u Nadzornom odboru;
3. biti ?lanovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, ili nadzornog odbora pravnog lica iz ?lana 6. stav 3. ovog zakona, banke, investicionog fonda, penzionog fonda i osiguravaju?eg društva;
4. posjedovati, direktno ili indirektno, vise od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz ?lana 6. stav 3. ovog zakona, banke, društva za upravljanje fondovima, investicionog fonda, penzionog fonda i osiguravaju?eg društva;

5. obavljati du?nosti u politi?koj stranci;
6. u?estvovati u politi?kim aktivnostima

7. obavljati aktivnosti koje nisu u skladu sa principima zaštite investitora i neovisnosti Registra.

?lan 12.

Predsjednik i ?lanovi Nadzornog odbora imenuju se uz njihovu pismenu saglasnost.

Pismenom saglasnos?u iz stava 1. ovog ?lana, kandidat za predsjednika i ?lana Nadzornog odbora koji obavlja du?nost iz ?lana 11. ta?ke 3. ovog zakona, napušta du?nost ili suspenduje ?lanstvo za vrijeme mandata u Nadzornom odboru.

?lan 12.a  

Komisija nadzire rad i poslovanje Registra i primjenu propisa koji se odnose na rad i obavljanje poslova Registra.

 
?lan 12.b  

Komisija odobrava statut i op?e akte, uklju?uju?i njihove izmjene i dopune koje se odnose na pravila rada i poslovanja, internu kontrolu, tarife naknada i druga pravila obavljanja poslova iz nadle?nosti Registra, kako bi se osiguralo njegovo poslovanje u skladu sa zakonom i drugim propisima, pravedan pristup uslugama Registra i sigurno i efikasno obavljanje poslova Registra.

 
?lan 12.c  

Komisija mo?e propisati pravila koja je Registar obavezan primjenjivati, a koja se odnose na: vo?enje evidencija, kapital, garancije poravnanja, distribuciju dividende, internu kontrolu, obaveze obavještavanja Komisije i javnosti, nadzor od Komisije, postupanje po ?albama na rad Registra i druga pitanja koja se odnose na rad i obavljanje poslova Registra.

 
?lan 12.d  

Komisija daje prethodnu saglasnost na izbor direktora i zamjenika direktora Registra.

U slu?ajevima kada ustanovi da postoji odgovornost direktora ili zamjenika direktora Registra za kršenje zakona i drugih propisa, Komisija mo?e predlo?iti Nadzornom odboru Registra njihovo smjenjivanje .

 

  ?lan 12.e

 

U slu?ajevima kada ustanovi da postoji odgovornost ovlaštenih lica ili zaposlenika Registra za kršenje zakona i drugih propisa, Komisija mo?e zahtijevati otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ili nalo?iti odgovornom licu Registra da suspenduje sa posla ovlašteno lice ili zaposlenika do okon?anja postupka pred nadle?nim organom ili sudom.

IV - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
?lan 13.

Premijer i zamjenik premijera Vlade Federacije ?e u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, imenovati Privremenog direktora i zamjenika direktora Registra, sa mandatom do imenovanja direktora u skladu sa Statutom Registra.             Privremeni direktor ovlašten je i odgovoran da obavlja poslove u cilju stvaranja tehni?kih, organizacionih i administrativnih uslova za poslovanje Registra.

?lan 14.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena zakona i drugih propisa koji su regulisali ovu materiju, a primjenjivali su se na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

?lan 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu?benim novinama Federacije BiH".

 

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com