15 Decembar 2018

ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA


I - OP?E ODREDBE

?lan 1.
Ovim zakonom urenuju se prava, obaveze i povlastice stranih ulaga?a, oblici stranih ulaganja,
postupak odobrenja i registracije stranih ulaganja i odrenuju organi nadle?ni za odobrenje i
registraciju stranih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije
BiH).
Na pitanja koja nisu urenena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o politici
direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini (''Slu?beni glasnik BiH'', broj 17/98).

?lan 2.
U smislu ovog zakona upotrebljeni izrazi:
-''Direktno strano ulaganje'' ili ''strano ulaganje'';
-''Strani ulaga?'';
-''Strana kontrola'';
-''Doma?i ulaga?'' (rezident BiH);
-''Ulog'';
-''Slobodna konvertibilna valuta'';
-''Javno informisanje''
imaju zna?enje definisano u ?lanu 2. Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i
Hercegovini.


II - PRAVA, OBAVEZE I POVLASTICE
STRANIH ULAGA?A

?lan 3.
Strani ulaga? ima pravo da investira dobit iz takvih ulaganja u bilo koji sektor privrednih i
neprivrednih djelatnosti u Federaciji BiH i to u istom obliku i pod istim uslovima definisanim
za doma?e ulaga?e (rezidente Bosne i Hercegovine) po va?e?im zakonima Federacije Bosne i
Hercegovine i Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).
Izuzetno od odredbi iz stava 1. ovog ?lana strani ulog u glavnicu privrednog društva koje se
bavi proizvodnjom i prodajom oru?ja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu i vojne opreme
i javnim informisanjem (u daljem tekstu: Sektori koji podlije?u restrikciji) ne mo?e prije?i
49% od glavnice u tom privrednom društvu.

?lan 4.
Strani ulaga? mo?e osnovati privredno društvo u Federaciji BiH pod istim uslovima koji va?e
za doma?e ulaga?e u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (''Slu?bene novine
Federacije BiH'', br. 23/99 i 45/00) ukoliko ovim zakonom nije druga?ije odreneno.
U smislu ovog zakona ''osniva?ko pravo stranih osoba'' uklju?uje pravo osnivanja i
upravljanja privrednim društvima pod uslovima koji va?e za doma?e ulaga?e.
Bilo kakva naknadno uvedena ograni?enja na osniva?ka prava stranih lica, koja su u
suprotnosti sa ovim zakonom, ne proizvode pravne posljedice.

?lan 5.
Pravna lica u vlasništvu stranog ulaga?a imaju ista prava, obaveze i odgovornosti kao pravna
lica koja su u potpunom vlasništvu doma?ih pravnih ili fizi?kih lica.
Pravni polo?aj, prava, obaveze i odgovornosti dijelova stranih privatnih lica i
stranih fizi?kih lica koji poduzimaju poslovne aktivnosti u Federaciji BiH
regulisat ?e se posebnim zakonima.

?lan 6.
Strani ulaga?i imaju jednaka vlasni?ka prava na nepokretnostima kao doma?e pravna ili
fizi?ka lica.

?lan 7.
Strani ulaga?i imaju pravo vršiti transfer u inostranstvo, slobodno i bez odlaganja, u slobodnoj
konvertibilnoj valuti, dobiti koja nastane kao rezultat
njihovog ulaganja u Federaciji BiH, uklju?uju?i, ali i ne ograni?avaju?i se na:
-dobit od ulaganja ostvarenu u obliku profita, dividendi, kamata i
drugih oblika;
-sredstva koja ulaga?i steknu nakon djelimi?ne ili potpune likvidacije
svojih ulaganja u Federaciji BiH, ili od prodaje imovine, odnosno
vlasni?kih prava; i
-naknadu na koju se odnosi ?lan 8. ovog zakona.

?lan 8.
Strana ulaganja ne?e biti nacionalizovana, eksproprirana ili podvrgnuta mjerama
sa sli?nim posljedicama izuzev u javnom interesu i u skladu sa va?e?im zakonima i drugim
propisima.
Strani ulaga?i imaju pravo na primjerenu, brzu i odgovaraju?u nadoknadu, kojom mogu
slobodno raspolagati za bilo kakvu štetu koja je posljedica nacionalizacije, eksproprijacije ili
drugih mjera koje imaju sli?ne posljedice.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada FBiH) ?e u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt kojim se regulišu uslovi i
postupak za nadoknadu u slu?ajevima nacionalizacije, eksproprijacije ili drugih mjera koje
imaju sli?ne posljedice.

?lan 9.
Strana ulaganja ?e biti oslobonena pla?anja carina i carinskih obaveza, isklju?uju?i carinsko
evidentiranje, u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine
(''Slu?beni glasnik BiH'', broj 21/98) i Odluci
Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj
politici Bosne i Hercegovine (''Slu?beni glasnik BiH'', broj 34/00).


III - OBLICI STRANIH ULAGANJA

?lan 10.

Oblici stranih ulaganja u skladu sa ovim zakonom su:
1.osnivanje pravnog lica u potpunom vlasništvu stranog ulaga?a,
2.osnivanje pravnog lica u zajedni?kom vlasništvu doma?eg i stranog
ulaga?a,
3.ulaganje u postoje?e pravno lice,
4.posebni oblici ulaganja.

IV - POSTUPAK ODOBRENJA I REGISTRACIJE
STRANIH ULAGANJA

?lan 11.
U Federaciji BiH strana ulaganja u Sektoru koji podlije?u restrikciji odobravaju:
Federalno ministarstvo odbrane, odnosno Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture
i sporta, svako u okviru svoje nadle?nosti (u daljem tekstu: nadle?no ministarstvo).
Za ulaganja u Sektore koji podlije?u restrikciji, strani ulaga?i su du?ni nadle?nom
ministarstvu podnijeti zahtjev za odobrenje ulaganja.
Nadle?no ministarstvo je du?no u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva donijeti
odgovaraju?e rješenje.
U slu?aju nedonošenja rješenja u roku iz stava 3. ovog ?lana strano ulaganje se smatra
odobrenim, ukoliko nadle?no ministarstvo nije podnosioca zahtjeva u pismenoj formi
obavijestilo da donošenje rješenja odgana preko roka od 30 dana.
Ako postoje razlozi za odgodu donošenja rješenja o stranom ulaganju, nadle?no ministarstvo
?e o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva u roku iz stava 3. ovog ?lana. Kona?no rješenje o
stranom ulaganju bit ?e doneseno u roku od 90 dana
od dana prijema zahtjeva.
U slu?aju nedonošenja rješenja u roku iz stava 5. ovog ?lana strano ulaganje se smatra
odobrenim.
Odobrenje stranog ulaganja va?i bez vremenskog ograni?enja.
Vlada FBiH propisat ?e postupak i uslove za odobrenje stranih ulaganja u
Sektore koji podlije?u restrikciji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

?lan 12.
U Federaciji BiH strana ulaganja registriraju se kod Federalnog ministarstva trgovine (u
daljem tekstu: Ministarstvo).
Strani ulaga?i su du?ni podnijeti prijavu Ministarstvu radi registracije ugovora ili drugog akta
o ulaganju, kao i svih izmjena vezanih za te akte u roku od 30 dana od dana potpisivanja.
U roku od 5 dana nakon podnošenja uredne prijave Ministarstvo ?e donijeti rješenje o
registraciji stranog ulaganja. U slu?aju da Ministarstvo u zakonskom roku ne registruje uredno
podnesenu prijavu stranog ulaganja, strano ulaganje ?e se smatrati registrovanim.
U slu?ajevima iz ?lana 11. ovog zakona, Ministarstvo registruje strano ulaganje tek nakon
izdavanja odgovaraju?eg odobrenja.
Federalni ministar trgovine propisat ?e postupak o na?nu prijavljivanja i registracije stranog
ulaganja u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

?lan 13.
Podaci o registrovanim stranim ulaganjima u Federaciji BiH ?e se koristiti za potrebe
institucija Federacije BiH i BiH.
Vlada FBiH ili organ kojeg ona ovlasti mogu objavljivati op?e podatke o stranim ulaganjima.
Pri tome ?e poštovati legitimni interes privrednih društava i osiguravati da njihove poslovne
tajne ne budu objelodanjene.
Vlada FBiH ili organ kojeg ona ovlasti mogu davati specifi?ne podatke tre?im licima uz
dozvolu privrednih društava na koje se to odnosi.

?lan 14.
Federalni ministar trgovine ?e najkasnije do kraja februara teku?e godine podnijeti godišnji
izvještaj Vladi FBiH o realizovanju stranih ulaganja u Federaciji BiH za prethodnu godinu.


V - KAZNENE ODREDBE

?lan 15.
Nov?anom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit ?e se za prekršaj pravno
lice ukoliko:
-u propisanom roku ne prijavi strano ulaganje ili podnese prijavu stranog
ulaganja s neistinitim podacima (?lan 12. stav 2.),
-nov?anom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit ?e se
za prekršaj iz stava 1. ovog ?lana i odgovorno lice u tom pravnom licu.


VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

?lan 16.
Prava i povlastice stranog ulaga?a i obaveze po osnovi ovog zakona ne mogu biti ukinute ili
poništene stupanjem naknadno donesenih zakona i drugih propisa na snagu. Ukoliko su takvi
naknadno doneseni zakoni i drugi propisi povoljniji za strane ulaga?e oni imaju pravo da
biraju re?im koji ?e biti mjerodavan za njihovo ulaganje.

?lan 17.
Ugovori ili drugi akti o ulaganju koji su podneseni na odobrenje, odnosno registraciju
nadle?nom organu a nisu odobreni, odnosno registrovani do dana stupanja na snagu ovog
zakona, odobravaju se, odnosno registruju po odredbama ovog zakona.

?lan 18.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Slu?benim novinama
Federacije BiH'


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com