15 Decembar 2018

Z A K O N
O POTICAJU RAZVOJA MALE PRIVREDE


I. OP?E ODREDBE

?lan 1.

Ovim Zakonom se ure?uje planiranje, osiguranje sredstava i provo?enje mjera razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), aktivnosti i mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), u poticanju razvoja male privrede, nadzor nad provedbom Zakona, kaznena i druga pitanja u vezi sa poticanjem razvoja male privrede u Federaciji.

?lan 2.

Malu privredu ?ine subjekti male privrede, fizi?ka i pravna lica, koja trajno obavljaju zakonom dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti, uklju?uju?i samoupošljavanje i obiteljske poslove povezane sa obrtom i drugim djelatnostima, registrovani kod nadle?nog organa, bez obzira na oblik organizovanja i koji:
su samostalni u poslovanju,
upošljavaju godišnje manje od 250 lica i
ostvaruju godišnji promet do 40 miliona KM i/ili ?ija godišnja bilansa stanja ne prelazi 30 miliona KM.

?lan 3.

Samostalnost u poslovanju postoji:
ako druge fizi?ka ili pravna lica, koja ne ispunjavaju uslove iz ?lana 2. ovog Zakona pojedina?no ili zajedni?ki, nisu vlasnici kapitala ili ne u?estvuju u pravu odlu?ivanja više od 25% u subjektu male privrede,
ako je prekora?eno u?eš?e od 25%, ukoliko u?eš?e u vlasništvu ili u pravu odlu?ivanja u subjektu male privrede ima investicijski fond ili javni sektor, pod uslovom da njihovo u?eš?e u kapitalu ili u pravu odlu?ivanja pojedina?no ili zajedni?ki nije ve?e od 50% i
ako raspored u?eš?a u vlasništvu subjekta male privrede nije mogu?e utvrditi te se, na osnovu posebne izjave istog, mo?e opravdano pretpostaviti da druge fizi?ka ili pravna lica iz al. 1. i 2. ovog ?lana ne prelaze ograni?enja uslova samostalnosti u poslovanju subjekata male privrede iz istih alineja ovog ?lana.

?lan 4.

Prema veli?ini, u smislu ovog Zakona, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti male privrede pri ?emu:
Mikro subjekti male privrede su fizi?ka i pravna lica koja upošljavaju prosje?no godišnje manje od 10 lica i ?iji godišnji promet i/ili godišnja bilansa stanja ne prelazi 400.000 KM,
Mali subjekti male privrede su fizi?ka i pravna lica koja upošljavaju prosje?no godišnje manje od 50 lica i ?iji godišnji promet i/ili godišnja bilansa stanja ne prelazi ?etiri miliona KM i
Srednji subjekti male privrede su fizi?ka i pravna lica koja upošljavaju prosje?no godišnje manje od 250 lica, ?iji godišnji promet ne prelazi 40 miliona KM i/ili ?iji godišnji bilans stanja ne prelazi 30 miliona KM.

?lan 5.

Podaci o broju prosje?no godišnje zaposlenih i o finansijskim pokazateljima utvr?uju se na osnovu posljednjeg godišnjeg obra?unskog perioda.Vrijednost finansijskih pokazatelja utvr?uje se isklju?uju?i indirektne poreze.

U slu?aju novoosnovanih subjekata male privrede, koji nemaju usvojen periodi?ni obra?un ili završni ra?un, podaci potrebni za razvrstavanje u grupe odre?uju se na osnovu procjene na?injene za odgovaraju?i protekli period u toku godine.

Promjena grupe, u koju je prema veli?ini razvrstan subjekt male privrede, slijedi po evidentiranom preba?aju ili podba?aju vrijednosti podataka o subjektu male privrede u dva uzastopna obra?unska perioda u odnosu na ograni?enja iz ?lana 4. ovog Zakona za navedenu grupu.

?lan 6.

Broj prosje?no godišnje zaposlenih odre?uje se na osnovu ostvarenih godišnjih sati osoblja sa punim i skra?enim radnim vremenom, izuzev vremena provedenog na porodiljskom odsustvu i vremena provedenog u statusu pripravnika.

Osoblje ?ine zaposlenici, privremeno anga?ovani radnici, vlasnici-menad?eri i anga?ovani radnici drugih preduze?a za vrijeme provedeno na radu u redovnim aktivnostima subjekta male privrede, radi ostvarenja finansijske dobiti.

U?enici, studenti i volonteri uklju?eni u stru?nu obuku odgovaraju?im ugovorom, ne smatraju se osobljem.

?lan 7.

Subjekti male privrede se, radi osiguranja statisti?kih podataka potrebnih za pra?enje razvoja male privrede, razvrstavaju u kategorije prema broju zaposlenih kako slijedi:
sa jednom zaposlenim licem,
dva do devet zaposlenih lica,
10 do 49 zaposlenih lica i
50 do 249 zaposlenih lica.

Federalni zavod za statistiku prati, prikuplja i objavljuje podatke o subjektima male privrede u skladu sa kriterijima iz ovog ?lana.
Razvoj male privrede se prati kroz promjene u poslovnom okru?enju i kroz promjenu broja subjekata male privrede u pojedinim kategorijama iz ovog ?lana.

?lan 8.

Mjere razvoja male privrede predstavljaju djelovanje uz korištenje sredstava razvoja u cilju:
ostvarenja ugodnog poslovnog okru?enja, pri ?emu se efekat mjere razvoja odra?ava na sve subjekte male privrede i
potpore realizovanju razvojnih projekata zna?ajnih za ostvarenje plana razvoja i ja?anje konkurentske sposobnosti subjekata male privrede.

Ugodno poslovno okru?enje za malu privredu predstavlja regulatorni i institucionalni okvir koji karakterišu :
jasni i stabilni zakoni ?ijom primjenom se osigurava pravo vlasništva, poštivanje i brzo ostvarivanje ugovora, jednaki pravni uslovi djelovanja, primjereni administrativni troškovi poslovanja i druga pravna zaštita subjekata male privrede,
finansijska i druga sredstva razvoja dostupna pod pogodovnim uslovima (kreditna sredstva, sredstva za sufinansiranje dijela troškova razvojnih projekata, ure?eni i neure?eni prostori,oprema i druga sredstva),
dostupnost op?ih i specijaliziranih usluga (administrativnih, finansijskih, nau?nih, konsultantskih i drugih usluga) i
postojanje agencija, fondova i drugih institucija za potporu razvoja male privrede.

Potpora realizovanju razvojnih projekata iz alineje 2. stava 1. ovog ?lana ostvaruje se kroz sufinansiranje ili drugi vid pomo?i za realizovanje predinvesticijskih istra?nih radnji, uskla?ivanje metoda upravljanja kvalitetom sa evropskim propisima, edukaciju osoblja, pristup programima finansiranim iz evropskih i drugih fondova, pripremu za izvoz roba i usluga, realizovanje patenata, inovaciju tehnoloških procesa, transfer znanja i tehnologija, razvoj kooperacije i udru?ivanja i realizovanje drugih sli?nih projekata.


II. PROGRAMIRANJE I REALIZOVANJE PROGRAMA RAZVOJA

?lan 9.

Nosioci programiranja razvoja male privrede u smislu ovog Zakona su:
Vlada Federacije i vlade kantona,
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
nadle?na federalna i kantonalna ministarstva i institucije i
jedinice lokalne samouprave.

?lan 10.

Program razvoja male privrede za Federaciju, (u daljem tekstu: Program razvoja), na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donosi Vlada Federacije.

Programiranje i realizovanje Programa razvoja ostvaruje se u saradnji sa nositeljima programiranja razvoja iz ?lana 9. ovog Zakona i uz konsultaciju sa predstavnicima subjekata male privrede, nau?nim institucijama, regionalnim razvojnim agencijama i drugim pravnim i fizi?kim licima koja rade na podršci maloj privredi.

Okvir za programiranje razvoja male privrede su ekonomska politika Vlade Federacije, Evropska povelja za mala i srednja preduze?a, drugi propisi koji se shodno primjenjuju i odredbe ovog Zakona.


?lan 11.

Program razvoja obavezno sadr?i:
pregled stanja i trendove u oblasti male privrede,
projekciju ?eljenog stanja na kraju perioda obuhva?enog Programom razvoja,
ciljeve u razvoju male privrede,
mjere razvoja male privrede,
visinu i izvore sredstava potrebnih za realizovanje razvoja, uklju?uju?i obavezno finansijska sredstva i primjenu kriterija ujedna?enosti razvoja male privrede, pri ?emu se, kao sredstva razvoja, mogu koristiti sva raspolo?iva sredstva ?ije korištenje nije zabranjeno zakonom,
rokove realizovanja mjera razvoja i
indikatore uspješnosti i monitoring nad realizovanjem programiranih ciljeva.

?lan 12.

Finansijska sredstva za provo?enje Programa razvoja iz ?lana 10.ovog Zakona osiguravaju se u Bud?etu Federacije za svaku kalendarsku godinu.

Visina finansijskih sredstava iznosi do 2% vrijednosti godišnjeg Bud?eta Federacije i proporcionalna je vrijednosti eventualnog rebalansa Bud?eta. Osim navedenih sredstava, iz prvog stava ovog ?lana, mogu se koristiti i druga raspolo?iva sredstva ?ije korištenje nije zakonom zabranjeno.

Godišnjim programom poticaja Vlada Federacije ?e na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta utvrditi prioritete poticaja u skladu sa raspolo?ivim sredstvima iz prethodnog stava.


?lan 13.

Provedbeni propis-Pravilnik kojim se detaljnije odre?uju postupci u provo?enju Programa razvoja iz ?lana 10. ovog Zakona donosi Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Pravilnikom se obavezno ure?uje:
metodologija rada, kojom se osigurava javnost rada,
kriteriji za izbor u?esnika u provo?enju Programa razvoja,
kriteriji za izbor korisnika sredstava i razvojnih projekata kojima se ja?a konkurentna sposobnost subjekata male privrede,
obaveza definisanja i ure?enja odnosa odgovaraju?im pravnim aktom izme?u nosioca programiranja razvoja i ostalih u?esnika u provo?enju programa razvoja,
pouka o pravnom lijeku za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provo?enju Programa razvoja njihova prava ošte?ena ili ugro?ena i
na?in izvještavanja i pra?enja provo?enja Programa razvoja, uskla?en sa procedurom pra?enja realizacije Programa rada Vlade Federacije.

?lan 14.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta posebnim aktom ure?uje prava i obaveze sa saradnicima i korisnicima sredstava u provo?enju mjera razvoja, a koji naro?ito sadr?i sljede?e:
naziv partnera u realizovanju mjere razvoja,
namjenu,na?in upotrebe i uslove uklju?ivanja sredstava u realizovanje mjere razvoja,
vrstu i vrijednost uklju?enih sredstava,
uslove, dinamiku i rokove realizovanja mjere razvoja,
izvještavanje o realizovanju preuzetih obaveza i
pouku o pravnom lijeku.

III. UPRAVNI NADZOR

?lan 15.

Nadzor nad primjenom ovog Zakona provode u okviru propisanih ovlaštenja i na na?in utvr?en propisima kojim se ure?uje upravni nadzor:
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,
Federalno ministarstvo finansija i
Nadle?ni organi kantona, gradova i op?ina.

U vršenju upravnog nadzora organi uprave, u slu?aju utvr?ene povrede propisa i op?ih akata, mogu prema saradnicima i korisnicima sredstava u realizovanju mjere razvoja poduzeti sljede?e:
narediti otklanjanje nedostataka utvr?enih u postupku korištenja dodijeljenih sredstava i
narediti povrat vrijednosti sredstava dodjeljenih ili upotrijebljenih suprotno odredbama ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provo?enje.

?lan 16.

Protiv rješenja federalnog organa ne mo?e se izjaviti ?alba ali se mo?e pokrenuti upravni spor tu?bom kod nadle?nog suda.

Protiv rješenja kantonalnih organa uprave i rješenja donesenih na osnovu propisa gradskih i op?inskih vije?a, u okviru isklju?ivih prava i du?nosti gradova odnosno op?ina, mo?e se izjaviti ?alba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

O ?albi protiv upravnog akta koji je donio kantonalni organ uprave odlu?uje organ odre?en kantonalnim propisom, a za upravne akte koje je donio organ uprave grada, odnosno op?inska slu?ba za upravu odlu?uju organi u skladu sa propisom gradskog, odnosno op?inskog vije?a .

?lan 17.

Pored upravnih mjera iz ?lana 15. ovog Zakona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo finansija, odnosno nadle?ni kantonalni i gradski organ i op?inska slu?ba za upravu, mogu korisniku sredstava, koji prekrši odredbe pravnog akta o dodjeli sredstava ili u?ini druge nepravilnosti u postupku kandidovanja ili implementacije razvojnog projekta, izre?i zaštitnu mjeru zabrane pristupa sredstvima razvoja u narednih pet godina od dana kada su utvr?ene nepravilnosti.


IV. KAZNENE ODREDBE

?lan 18.

Nov?anom kaznom za prekršaj kaznit ?e se, u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM, pravno i/ili fizi?ko lice- saradnik i korisnik sredstava koji postupi suprotno odredbama al. od 1. do 4. ?lana 14. ovog Zakona.

Nov?anom kaznom za prekršaj kaznit ?e se, u iznosu od 500 KM do 2.000 KM, i odgovorno lice u pravnom i/ili fizi?kom licu koje postupi suprotno odredbama al. od 1. do 4. ?lana 14. ovog Zakona.

Nov?anom kaznom za prekršaj kaznit ?e se, u iznosu 1.000 KM do 5.000 KM pravno i/ili fizi?ko lice- saradnik i korisnik sredstava koji postupi suprotno odredbi alineje 5. ?lana 14. ovog Zakona.

Nov?anom kaznom za prekršaj kaznit ?e se, u iznosu 200 KM do 1.000 KM, i odgovorno lice u pravnom i/ili fizi?kom licu koje postupi suprotno odredbi alineje 5. ?lana 14. ovog Zakona.

?lan 19.

Prijavu za pokretanje prekršajnog postupka podnose ovlaštena lica Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva finansija, kantona, gradova i op?ina u okviru nadle?nosti, a postupak rješavanja predmeta iz prijave vode pripadaju?e komisije za prekršaje ovih federalnih ministarstava, kantona, gradova i op?ina u skladu sa propisima kojim se ure?uje prekršajni postupak.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

?lan 20.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta ?e donijeti provedbeni propis iz ?lana 13. ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

?lan 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Slu?benim novinama Federacije BiH», a .primjenjivat ?e se nakon 90 dana od dana stupanja na snagu.

 

Predsjedavaju?i                                 Predsjedavaju?i
Doma naroda                                    Predstavni?kog doma
Parlamenta Federacije BiH             Parlamenta Federacije BiH

Slavko Mati?                                      Muhamed Ibrahimovi?


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com