15 Decembar 2018

Pravilnik o ?igu
 

Na osnovu ?l. 11. i 156. Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (“Slu?beni glasnik BiH“, broj 3/02) v. d. direktora Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILNIK O ?IGU
I - OSNOVNE ODREDBE

?lan 1. Podru?je i obim primjene

1. Pravilnikom o ?igu (u daljem tekstu: pravilnik) bli?e se ure?uju pojedina pitanja sadr?ana u Zakonu o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) u vezi sa postupcima za priznanje prava na ?ig koji se vode pred Institutom za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

2. Pravilnikom se ure?uje slijede?e: sadr?aj sastojaka i priloga uz prijavu ?iga; sadr?aj registra prijava ?igova; postupak po prijavi ?iga; postupak za razdvajanje prijave i razdvajanje ?iga; sadr?aj registra ?igova; postupak za upis promjena koje se odnose na ?ig i na imaoca prava u registar; postupak za upis promjene zastupnika u registar; produ?enje va?enja ?iga; sadr?aj isprave o ?igu; postupak produ?enja va?enja ?iga; postupak izdavanja uvjerenja o pravu prvenstva; podaci koji se objavljuju u “Slu?benom glasniku Instituta“; postupak oglašavanja ništavim rješenja o priznanju prava na ?ig odnosno me?unarodnog registrovanja ?iga s u?inkom na Bosnu i Hercegovinu; postupak prestanka va?enja ?iga zbog nekorištenja; postupak me?unarodnog registrovanja ?iga; kao i postupak reklasifikacije roba i usluga prijavljenih i priznatih ?igova prema Osmoj ediciji Me?unarodne klasifikacije roba i usluga ustanovljene Ni?anskim aran?manom o me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga.

II - PRIJAVA ?IGA

?lan 2. Podnošenje prijave ?iga

1. Prijava ?iga podnosi se Institutu za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) odnosno ispostavama Instituta ustanovljenim aktom o unutrašnjoj organizaciji Instituta.

2. Sticanje prava na ?ig u Bosni i Hercegovini mo?e se zahtijevati i prijavom podnesenom na na?in i u skladu sa odredbama Madridskog aran?mana o me?unarodnom registrovanju ?igova.

?lan 3. Sadr?aj prijave ?iga

1. Prijava ?iga sadr?i:
a) zahtjev za priznanje ?iga;

b) izgled znaka koji se ?eli zaštiti ?igom;

c) popis roba odnosno usluga za koje se zahtijeva zaštita znaka, ozna?en i svrstan prema Me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga ustanovljenoj Ni?anskim aran?manom o me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registracije ?igova (u daljem tekstu: me?unarodna klasifikacija roba i usluga);

d) nazna?enje boje odnosno kombinacije boja, ako se zahtijeva zaštita znaka u boji.

2. Uz prijavu se podnose i drugi sastojci i prilozi u skladu sa ovim pravilnikom.

?lan 4. Zahtjev za priznanje ?iga

1. Zahtjev za priznanje ?iga podnosi se u tri primjerka na obrascu Z-01, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Zahtjev sadr?i:

a) ime i prezime ili trgova?ki naziv podnosioca, adresu prebivališta, ako je podnosilac fizi?ka osoba ili poslovnog sjedišta, ako je podnosilac pravna osoba (u daljem tekstu: podnosilac prijave);

b) podatke o zastupniku, ako se prijava ?iga podnosi preko zastupnika;

c) izgled znaka;

d) podatke o znaku: naznaku da li se prijavljuje individualni ili kolektivni ?ig, da li je znak u izgledu verbalni, figurativni ili trodimenzionalni, boju ili kombinaciju boja, ako se zahtijeva zaštita znaka u boji, transliteraciju, transkripciju i opis znaka;

e) naznaku klase odnosno klasa u koje je svrstana roba/e odnosno usluga/e u skladu sa me?unarodnom klasifikacijom roba i usluga;

f) podatke o zatra?enom pravu prvenstva u skladu sa ?l. 7., 8. i 9. Zakona i to:

1) datum izlo?benog (sajamskog) prava prvenstva;

2) datum, broj prijave i naziv dr?ave u kojoj je prijava podnesena; ako se zahtijeva višestruko pravo prvenstva potpune podatke o prijavama,

g) podatke o iznosu pla?ene takse i posebnih troškova postupka;

h) potpis ili pe?at podnosioca prijave;
i) podatke o prilozima uz prijavu ?iga.

?lan 5. Izgled znaka

1. Ako se prijavljeni znak sastoji samo od rije?i, slova ili brojeva ili njihove kombinacije, koji su u izgledu standardnog karaktera (verbalni znak), te rije?i, slova ili brojevi odnosno njihove kombinacije upisuju se (pisa?om mašinom ili pisa?em) na odgovaraju?e mjesto u zahtjevu za priznanje ?iga. Verbalni znak se u svim pismenima, elektronskim zbirkama podataka i u “Slu?benom glasniku Instituta“ predo?ava u standardnim znacima koje upotrebljava Institut.

2. Ako prijavljeni znak sadr?i figurativne elemente ili ako podnosilac prijave ?eli da rije?i, slova ili brojevi budu priznati u posebnom izgledu koji je druga?iji od standardnog (figurativni znak) koji nije u boji, izgled znaka mora biti predo?en na za to odre?enom mjestu u zahtjevu (obrazac Z-01), u kom slu?aju se uz prijavu dostavljaju dva primjerka izgleda znaka.

3. Ako se zahtijeva zaštita znaka u boji, naznaka boje odnosno kombinacije boja upisuje se u zahtjev za priznanje ?iga, a izgled znaka u crno-bijeloj tehnici mora biti predo?en na za to odre?enom mjestu u zahtjevu (obrazac Z-01). U slu?aju da se zahtijeva znak u boji, uz prijavu se dostavljaju dva primjerka izgleda znaka u crno-bijeloj tehnici i dva primjerka izgleda znaka u boji.

4. Izgled znaka mora biti ura?en tako da se mo?e prikazati u kvadratu ?ija je stranica 80 mm, s tim što razmak izme?u dvije najudaljenije ta?ke na znaku (horizontalno, vertikalno ili u pre?niku) ne mo?e biti manji od 20 mm. Izgled znaka mora biti jasan, ura?en na kvalitetnom papiru i podoban za reprodukovanje.

5. U slu?aju bilo kakvog spora u vezi sa nijansama ili tonovima boja u kojima je znak reprodukovan, izgled znaka je odre?en originalnim primjerkom prikaza znaka podnesenim u prijavi ?iga. U vezi sa polo?ajem znaka u prostoru, smatrat ?e se, u postupku za priznanje ?iga, da je pravilan polo?aj znaka onaj u kojem je znak prikazan u zahtjevu za priznanje ?iga.

?lan 6. Trodimenzionalni znak

1. Ako se prijavom ?iga zahtijeva zaštita trodimenzionalnog znaka dostavlja se prikaz dvodimenzionalnog izgleda znaka sa najmanje dva pogleda-projekcije koje su okomite jedna na drugu. Dvodimenzionalni prikaz izgleda znaka mora biti predo?en na za to odre?enom mjestu u zahtjevu za priznanje ?iga (obrazac Z-01).

2. Ako se zahtijeva zaštita trodimenzionalnog znaka u boji, primjenjuju se uvjeti u vezi zahtijevanja znaka u boji, kao što je nazna?eno u ?lanu 5. stav 3. ovog pravilnika.

?lan 7. Drugi uvjeti koji se odnose na znak

1. Podnosilac prijave mo?e u prijavi ?iga navesti transliteraciju znaka ili dijelova znaka ako su pisani bilo kojim drugim pismom osim latini?nog, kao i prijevod znaka ili njegovih dijelova na jednom od slu?benih jezika, ako imaju odre?eno zna?enje.

2. U zahtjevu za priznanje ?iga mo?e se navesti i opis znaka koji se ?eli zaštiti.

?lan 8. Popis roba i usluga

1. Robe odnosno usluge moraju se ozna?iti i razvrstati prema Me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga, tako što se prvo navodi broj klase, a zatim naznaka robe odnosno usluge obuhva?ene tom klasom.

2. Robe odnosno usluge ozna?avaju se njihovim stvarnim nazivom. Robe odnosno usluge moraju se nazna?iti tako da se na osnovu formulacije njihove naznake mo?e ustanoviti kojoj klasi pripadaju (uz korištenje termina naznake roba odnosno usluga korištenih u Me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga).

3. Popis roba odnosno usluga za koje se zahtijeva zaštita podnosi se na posebnom podnesku, u tri primjerka.

?lan 9. Prilozi i drugi sastojci uz prijavu ?iga

1. Uz prijavu se podnosi:

a) punomo?, ako se prijava ?iga podnosi preko zastupnika*;

b) dokaz o upisu podnosioca prijave u registar kod suda ili u drugi odgovaraju?i registar, ukoliko je podnosilac prijave pravna osoba registrovana u Bosni i Hercegovini;

c) akt o korištenju kolektivnog ?iga sa sastojcima utvr?enim u ?lanu 75. stav 2. Zakona, ako se zahtijeva zaštita kolektivnog ?iga;

d) potvrda odnosno uvjerenje, ako se zahtijeva priznanje prava prvenstva iz ?lana 7. Zakona;

e) ovjeren prepis prijave, ako se zahtijeva priznanje prava prvenstva iz ?l. 8. i 9. Zakona;

f) dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka za prijavu.**

2. Priloge uz prijavu iz stava 1. ta?. c), d) i e) podnosilac prijave je du?an dostaviti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja prijave.

Napomena:

* Ukoliko se prijava ?iga podnosi po osnovu generalne punomo?i, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na dan podnošenja prijave ?iga, uz prijavu se mora prilo?iti kopija tako izdate punomo?i.

** Takse i posebni troškovi postupka mogu se platiti zbirno za više prijava ?igova, u kom slu?aju podnosilac prijave mora dostaviti specifikaciju izvršenih uplata sa jasno nazna?enim podacima o prijavama, i u odgovaraju?em broju primjeraka prilo?enih za svaku prijavu posebno.

?lan 10. Na?in podnošenja prijave ?iga

1. Prijava ?iga podnosi se u papirnoj formi, a mo?e se podnijeti i putem fax-a ili e-mail-a. U slu?aju podnošenja prijave ?iga putem fax-a odnosno e-mail-a podnosilac prijave je du?an dostaviti prijavu ?iga u odgovaraju?em broju primjeraka, najkasnije u roku od osam dana, ra?unaju?i od dana podnošenja prijave ?iga.

2. Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi prijavu ?iga u odgovaraju?em broju primjeraka u roku iz prethodnog stava ovog ?lana, Institut ?e zaklju?kom brisati takvu prijavu iz registra prijava ?igova.

III - REGISTAR PRIJAVA ?IGOVA

?lan 11. Sadr?aj registra prijava ?igova

O prijavama ?igova vodi se registar prijava ?igova u koji se upisuju slijede?i podaci:

a) broj prijave ?iga;
b) datum podnošenja prijave ?iga;

c) podaci o podnosiocu prijave ?iga (ime i adresa odnosno naziv i sjedište podnosioca prijave);

d) podaci o zastupniku, ako se prijava podnosi preko zastupnika;

e) izgled znaka za koji se zahtijeva zaštita; ako se zahtijeva zaštita znaka u boji i nazna?enje boje odnosno kombinacije boja;

f) nazna?enje brojeva klasa i popis roba i usluga prema Me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga;

g) podaci o zatra?enom pravu prvenstva;

h) podaci o promjenama koje se odnose na prijavljeni znak: prijenos prava, licenca, franšiza, zaloga i statusne promjene i promjene oblika organizovanja nastale kod podnosioca prijave ?iga, korisnika licence i franšize, odnosno zalogoprimca; ograni?enje popisa roba odnosno usluga; i drugi podaci bitni za pravni status podnosioca prijave i prijavljeni ?ig;

i) podaci o razdvojenoj prijavi ?iga;

j) podaci o na?inu okon?anja postupka po prijavi.

IV - POSTUPAK PO PRIJAVI ?IGA

?lan 12. Datum podnošenja prijave ?iga

1. Prijava se upisuje u registar prijava ?igova samo ako sadr?i:

a) zahtjev za priznanje ?iga;
b) podatke o podnosiocu prijave;

c) izgled znaka koji se ?eli zaštiti ?igom;

d) popis roba odnosno usluga za koje se zahtijeva zaštita znaka;

e) nazna?enje boje odnosno kombinacije boja, ukoliko se zahtijeva zaštita znaka u boji;

f) naznaku da se zahtijeva zaštita kolektivnog ?iga, u slu?aju podnošenja prijave za kolektivni ?ig.

2. Na prijavu koja sadr?i sve elemente iz prethodnog stava upisuje se broj prijave (BAZ br.) i datum njenog prijema u Institutu, o ?emu se na zahtjev podnosioca prijave izdaje potvrda.

3. Ako prijava ?iga ne sadr?i sve elemente iz stava 1. Institut ?e pozvati podnosioca prijave da otkloni nedostatke i uredi prijavu u roku od 15 dana.

4. Ukoliko podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku iz stava 3., takvoj prijavi priznat ?e se kao datum podnošenja prijave datum prijema uredne prijave.

5. Ako se utvrdi da je prijava ?iga upisana u registar prijava ?igova, a ne ispunjava uvjete iz stava 1., Institut ?e donijeti zaklju?ak o brisanju takve prijave iz registra prijava ?igova.

?lan 13. Ispitivanje urednosti prijave

1. Nakon upisa prijave ?iga u registar prijava ?igova, Institut ispituje da li prijava sadr?i sve sastojke utvr?ene ?l. 4. i 9. ovog pravilnika, i da li je prijava podnesena na na?in utvr?en ovim pravilnikom.

2. Ako utvrdi da prijava nije uredna, osim u slu?aju iz ?lana 10. ovog pravilnika, Institut ?e pisano, uz navo?enje razloga, pozvati podnosioca prijave da istu uredi u roku koji ne mo?e biti du?i od 90 dana od dana dostavljanja poziva.

3. Na obrazlo?eni zahtjev podnosioca prijave Institut ?e produ?iti rok iz stava 2. i to najdu?e za 90 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog ?lana.

4. O du?ini roka za ure?enje prijave iz st. 2. i 3. odlu?uje Institut, zavisno od prirode neurednosti prijave ?iga.

5. Ukoliko podnosilac prijave u ostavljenom roku ne postupi prema pozivu Instituta, ili ne plati taksu i posebne troškove postupka za ure?enje prijave, prijava ?iga ?e se zaklju?kom odbaciti.

6. Ako se podnosilac prijave pisano izjasni u toku postupka da odustaje od svog zahtjeva, postupak po prijavi ?e se zaklju?kom obustaviti.

?lan 14. Ure?enje popisa roba i usluga

1. U slu?aju da popis roba odnosno usluga nije ozna?en i razvrstan prema me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga ili su robe i usluge nazna?ene suviše uop?eno, nejasno ili neta?no Institut ?e, u postupku ispitivanja urednosti prijave ?iga iz prethodnog ?lana ovog pravilnika, pozvati podnosioca prijave da uredi popis roba odnosno usluga.

2. Ako podnosilac prijave ?iga ne postupi prema pozivu ili ako postupi a Institut i dalje smatra da robe odnosno usluge nisu ozna?ene i razvrstane prema Me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga, Institut ?e razvrstati robe odnosno usluge, dostaviti podnosiocu prijave prijedlog izmjena popisa roba i usluga i pozvati ga da se u roku od 15 dana pisano izjasni o predlo?enom popisu roba odnosno usluga i plati taksu i posebne troškove postupka za ure?enje popisa roba odnosno usluga.

3. Ukoliko se podnosilac prijave pisano ne izjasni o predlo?enom popisu roba odnosno usluga u odre?enom roku ili ne plati taksu i posebne troškove postupka za njegovo ure?enje, prijava ?e se zaklju?kom odbaciti.

?lan 15. Ispitivanje uvjeta za priznanje ?iga

Ako se nakon završenog postupka ispitivanja urednosti prijave ?iga utvrdi da prijava ?iga udovoljava odredbama ovog pravilnika, Institut ispituje da li su ispunjeni uvjeti za priznanje ?iga uvr?eni ?l. 69., 70. i 71. Zakona.

?lan 16. Rješenje o odbijanju zahtjeva odnosno djelimi?nom priznanju ?iga

1. Ako se u postuku ispitivanja uvjeta za priznanje ?iga utvrdi da prijava ne ispunjava zakonom predvi?ene uvjete za priznanje prava na ?ig, Institut ?e pisano (rezultatom ispitivanja) upoznati podnosioca prijave sa razlozima zbog kojih se ne mo?e priznati pravo na ?ig ili se ne mo?e priznati u zahtjevanom obimu i pozvati ga da se u roku koji ne mo?e biti du?i od 90 dana izjasni o tim razlozima, odnosno da podnese zahtjev za izmjenu i dopunu.

2. Na obrazlo?en zahtjev podnosica prijave Institut ?e dozvoliti produ?enje roka iz stava 1., ali najdu?e za 90 dana od dana isteka roka koji je utv?en rezultatom ispitivanja.

3. O du?ini roka za izjašnjenje o rezultatu ispitivanja i za produ?enje roka iz st. 1. i 2. odlu?uje Institut u svakom konkretnom slu?aju.

4. Ako se podnosilac prijave u roku odre?enom u rezultatu ispitivanja odnosno u produ?enom roku u skladu sa odredbama ovog ?lana, uop?e ne izjasni o razlozima odbijanja ili ako se izjasni, a Institut i dalje smatra da se pravo na ?ig ne mo?e priznati, Institut ?e rješenjem odbiti zahtjev za priznanje ?iga.

5. Ako se podnosilac prijave u roku odre?enom u rezultatu ispitivanja odnosno u produ?enom roku u skladu sa odredbama ovog ?lana izjasni o razlozima zbog kojih Institut smatra da se pravo na ?ig ne mo?e priznati i navede nove ?injenice i okolnosti ili dostavi odgovaraju?e dokaze, Institut mo?e, ako smatra da su nove ?injenice i okolnosti opravdane, donijeti rješenje priznanju ?iga ili rješenje o djelimi?nom usvajanju zahtjeva za priznanje ?iga.

?lan 17. Rješenje o priznanju ?iga

1. Ako prijava ?iga ispunjava uvjete za priznanje prava ili ako u postupku po rezultatu ispitivanja Institut odlu?i o djelimi?nom usvajanju zahtjeva za priznanje ?iga, Institut ?e pozvati podnosica prijave da plati taksu i posebne troškove postupka za prvih deset godina odr?avanja prava na ?ig i posebne troškove objave ?iga u Slu?benom glasilu Instituta, u roku od 30 dana od dana prijema poziva.

2. Institut ?e rješenjem priznati ?ig odnosno djelimi?no usvojiti zahtjev za priznanje ?iga, ako podnosilac prijave u roku iz stava 1. dostavi dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka.**

3. Ako podnosilac prijave u roku iz stava 1. ne dostavi dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka, Institut ?e zaklju?kom odbaciti prijavu ?iga.

Napomena:

**) Primjenjuje se odredba napomene kao u ?lanu 9. ovog pravilnika.

?lan 18. Razdvajanje prijave ?iga

Zahtjev za razdvajanje prijave ?iga podnosi se u tri primjerka na obrascu Z-02, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Zahtjev sadr?i:

a) broj osnovne prijave i datum njenog podnošenja;

b) podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime odnosno naziv i sjedište podnosioca);

c) popis roba i usluga koji se zahtijeva za razdvojenu prijavu ?iga, kao izdvojeni dio popisa roba i usluga iz osnovne prijave;

d) podatke o zastupniku, ako se razdvojena prijava podnosi preko zastupnika*;

e) izgled znaka, koji je identi?an sa izgledom znaka u osnovnoj prijavi;

f) dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka za zahtjev za razdvajanje prijave ?iga.**

Napomena:

*) **) Primjenjuje se odredba napomene kao u ?lanu 9. ovog pravilnika.

?lan 19. Postupak po zahtjevu za razdvajanje prijave

1. Ako je zahtjev za razdvajanje prijave podnesen u skladu sa ?lanom 18. ovog pravilnika Institut donosi rješenje o razdvajanju prijave.

2. Razdvojena prijava ?iga upisuje se u registar prijava ?igova.

3. Ukoliko zahtjev za razdvajanje prijave nije uredan u smislu ?lana 18. ovog pravilnika Institut ?e pozvati podnosica da isti uredi u roku od 30 dana. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne postupi po pozivu Instituta zahtjev ?e se zaklju?kom odbaciti.

?lan 20. Razdvajanje ?iga

1. Zahtjev za razdvajanje ?iga podnosi se u tri primjerka na obrascu Z-03, koji “je sastavni dio ovog pravilnika.

Zahtjev sadr?i:

a) broj ?iga i datum donošenja rješenja o priznanju ?iga;

b) podatke o nosiocu ?iga (ime i prezime odnosno naziv i sjedište nosioca);

c) popis roba i usluga za koji se zahtijeva razdvajanje ?iga, kao izdvojeni dio popisa roba i usluga iz osnovne registracije;

d) podatke o zastupniku, ako se zahtjev podnosi preko zastupnika*;

e) izgled ?iga, koji je identi?an sa izgledom ?iga u osnovnoj registraciji;

f) dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka za zahtjev za razdvajanje ?iga i objavljivanje u “Slu?benom glasniku Instituta“.**

Napomena:

*)**) Primjenjuje se odredba napomene kao u ?lanu 9. ovog pravilnika.

?lan 21. Postupak po zahtjevu za razdvajanje ?iga

1. Ako je zahtjev za razdvajanje ?iga podnesen u skladu sa ?lanom 20. ovog pravilnika Institut donosi rješenje o razdvajanju ?iga.

2. Razdvojeni ?ig upisuje se u registar ?igova.

3. Ukoliko zahtjev za razdvajanje ?iga nije uredan u smislu ?lana 20. ovog pravilnika Institut ?e pozvati podnosica da isti uredi u roku od 30 dana. Ukoliko podnosilac zahtjeva ne postupi po pozivu Instituta zahtjev ?e se zaklju?kom odbaciti.

V - REGISTAR ?IGOVA

?lan 22. Sadr?aj registra ?igova

1. U registar ?igova priznatih od strane Instituta upisuju se podaci:

a) broj ?iga i datum donošenja rješenja o priznanju ?iga,

b) podaci o nosiocu ?iga; ime i prezime i adresa odnosno naziv i sjedište nosioca ?iga;

c) datum podnošenja prijave ?iga i broj prijave;

d) podaci o priznatom pravu prvenstva:

1) datum izlo?benog (sajamskog) prava prvenstva,

2) datum i broj prijave prema kojoj je priznato unijsko pravo prvenstva i naziv dr?ave u kojoj je prijava podnesena odnosno podatke o prijavama ukoliko je priznato višestruko pravo prvenstva;

e) izgled ?iga i podaci o ?igu;
f) naznaka klasa i popis roba i usluga;

g) datum do kojeg ?ig va?i i podaci o produ?enju va?enja ?iga;

h) podatke o zastupniku, ako nosilac ?iga ima zastupnika,

i) podaci o promjenama koje se odnose na ?ig: prijenos prava, licenca, franšiza, zaloga, i statusne promjene i promjene oblika organizovanja nastale kod nosioca ?iga, korisnika licence, franšize, odnosno zalogoprimca, i drugi podaci bitni za pravni status nosioca ?iga i za ?ig;

j) podaci o prestanku va?enja ?iga kao i osnov prestanka ?iga;

k) podaci o razdvajanju ?iga.

2. Sadr?aj i oblik podaka o me?unarodnom registrovanju ?igova propisan je Madridskim aran?manom o me?unarodnom registrovanju ?igova i pravilnikom za njegovu provedbu. Me?unarodni registar ?igova vodi se kod Me?unarodnog biroa Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Institut ?e na zahtjev zainteresovane osobe dostaviti podatke o me?unarodnim registracijama ?igova sa u?inkom na Bosnu i Hercegovinu.

VI - POSTUPAK ZA UPIS PROMJENA U REGISTRE

?lan 23. Zahtjev za upis promjene u registar

1. Zahtjev za upis promjene u registar sadr?i:

a) broj prijave ?iga odnosno broj ?iga;

b) datum upisa prijave ?iga odnosno ?iga u odgovaraju?i registar;

c) podatke o podnosiocu prijave odnosno o nosiocu ?iga;

d) podatke o zastupniku, ako podnosilac zahtjeva ima zastupnika;

e) jasnu naznaku o vrsti promjene i sadr?aju promjene;

f) podatke o pla?enoj taksi i posebnim troškovima postupka,

g) potpis ili pe?at podnosioca zahtjeva.
2. Uz zahtjev iz stava 1. dostavlja se:

a) dokaz o pravnom osnovu upisa promjene ?iji se upis u registar zahtjeva (u originalu ili ovjerenoj kopiji) osim u slu?aju upisa promjene adrese,

b) punomo?, ako se postupak za upis pokre?e preko zastupnika*;

c) dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upis promjene i objavljivanje podataka u “Slu?benom glasniku Instituta“.**

3. Zahtjev za upis promjene u registar podnosi se u tri primjerka na obrascima Z-04 (promjene koje se odnose na ?ig: prijenos prava, i statusne promjene i promjene oblika organizovanja nastale kod podnosioca prijave odnosno nosioca ?iga, sticaoca licence, franšize, odnosno zalogoprimca, ograni?enje popisa roba odnosno usluga) i Z-05 (upis licence, podlicence, franšize, zaloga, prinudno izvršenje). Obrasci zahtjeva iz ovog stava sastavni su dio ovog pravilnika.

Napomena:

*) **) Primjenjuje se odredba napomene kao u ?lanu 9. ovog pravilnika.

?lan 24. Postupak za upis promjene u registar

1. Ako je zahtjev za upis promjene podnesen u skladu sa ?lanom 23. ovog pravilnika i ako odgovara zakonom propisanim uvjetima, Instutut donosi rješenje o upisu promjene u odgovaraju?i registar.

2. Ako zahtjev za upis promjene nije podnesen u skladu sa ?lanom 23. ovog pravilnika Institut ?e pozvati podnosioca zahtjeva da uredi zahtjev u roku koji ne mo?e biti du?i od 60 dana od dana prijema poziva.

3. Ako podnosilac zahtjeva ne postupi prema pozivu Instituta u propisanom roku, zahtjev za upis promjene ?e se zaklju?kom odbaciti.

4. Ako pravni temelj na kome se zasniva zahtjev za upis promjene ne ispunjava zakonom propisane uvjete ili ako podaci iz zahtjeva ne odgovaraju podacima u registrima, Institut ?e pozvati podnosica zahtjeva da se u roku od 30 dana od dana prijema poziva izjasni o razlozima zbog kojih se upis promjene ne mo?e izvršiti. Ako se podnosilac zahtjeva u roku iz ovog stava ne izjasni o razlozima zbog kojih se promjena ne mo?e upisati ili ako se izjasni, a Institut i dalje smatra da se upis promjene ne mo?e izvršiti zahtjev ?e se zaklju?kom odbiti.

VII - PROMJENA ZASTUPNIKA U REGISTRU

?lan 25. Zahtjev za upis promjene zastupnika

1. Zahtjev za upis promjene zastupnika podnosi se u tri primjerka na obrascu PZ-01, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Zahtjev sadr?i:
a) broj prijave odnosno prava;

b) datum upisa prijave odnosno prava u odgovaraju?i registar;

c) podatke o podnosiocu prijave odnosno podatke o nosiocu prava;

d) podatke o ranijem zastupniku i zastupniku koji podnosi zahtjev za upis;

e) naznaku obima punomo?i (generalna, pojedina?na za odre?enu ili više radnji u postupku);

f) podatke o pla?enim posebnim troškovima postupka,

g) potpis ili pe?at podnosioca zahtjeva.
2. Uz zahtjev iz stava 1. dostavlja se:

a) uredna punomo?, kao dokaz o pravnom temelju upisa promjene zastupnika;

b) dokaz o uplati posebnih troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upis promjene.*

Napomena:

*) Primjenjuje se odredba napomene kao u ?lanu 9. ovog pravilnika.

3. Ako je zahtjev za upis promjene zastupnika podnesen u skladu sa ovim ?lanom, Institut donosi rješenje o upisu promjene zastupnica u registar. U protivnom, Institut ne?e postupati po zahtjevu. Podaci o promjeni zastupnika se ne objavljuju u “Slu?benom glasniku Instituta“.

VIII - PRODU?ENJE VA?ENJA ?IGA

?lan 26. Zahtjev za produ?enje va?enja ?iga

1. Zahtjev za produ?enje va?enja ?iga podnosi se u tri primjerka na obrascu Z-06, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Zahtjev sadr?i:
a) broj ?iga i datum do kojeg ?ig va?i;

b) podatke o nosiocu ?iga: ime i prezime i adresa odnosno naziv i sjedište nosioca ?iga;

c) podatak o zastupniku, ako se zahtjev podnosi preko zastupnika;

d) naznaku da se produ?enje va?enja zahtjeva za sve robe i usluge koje su definisane va?e?om registracijom, odnosno samo za pojedine robe odnosno usluge, u kom slu?aju se prila?e popis roba odnosno usluga za koje se produ?ava va?enje ?iga;

e) podatke o pla?enoj taksi i troškovima postupka;

f) potpis ili pe?at podnosioca zahtjeva.

2. Uz zahtjev se prila?e i dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka za produ?enje i objavu podataka u “Slu?benom glasniku Instituta“.

Napomena:

*) primjenjuje se odredba napomene uz ?lan 9. ovog pravilnika).

IX - UVJERENJE O PRAVU PRVENSTVA

?lan 27. Zahtjev za izdavanje uvjerenja

1. Na zahtjev podnosioca prijave ?iga Institut izdaje uvjerenje o pravu prvenstva.

2. Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz stava 1. mora da sadr?i:

a) broj i datum upisa prijave u registar prijava ?igova;

b) naznaku klasa i popis roba, odnosno usluga istovjetan kao u prijavi ?iga;

c) dokaz o uplati posebnih troškova postupka za uvjerenje.

?lan 28. Sadr?aj uvjerenja

Uvjerenje o pravu prvenstva sadr?i:

a) ime i prezime i adresu odnosno naziv i sjedište podnosioca prijave;

b) broj i datum upisa prijave ?iga u registar;

c) izgled znaka i podatke o znaku;

d) naznaku klasa i popis roba odnosno usluga za koje je prijava podnesena;

e) naznaku da su podaci u uvjerenju istovjetni sa podacima u prijavi ?iga.

X - OBJAVA ?IGA

?lan 29. Podaci koji se objavljuju u “Slu?benom glasniku Instituta“

1. U “Slu?benom glasniku Instituta“ objavljuju se podaci:

a) broj ?iga i datum priznanja odnosno upisa ?iga u registar ?igova;

b) datum podnošenja prijave i broj prijave ?iga;

c) podaci o priznatom pravu prvenstva;
d) datum do kojeg ?ig va?i;

e) podaci o nosiocu ?iga (ime i prezime i adresa, naziv i sjedište);

f) podaci o zastupniku;
g) izgled ?iga i podaci o ?igu;
h) klase i popis roba i usluga.

2. Podaci iz stava 1. ozna?avaju se INID-kodovima za identifikaciju bibliografskih podataka o robnim i uslu?nim ?igovima, koje je ustanovila Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo.

?lan 30.

U “Slu?benom glasniku Instituta“ objavljuju se i podaci o:

a) upisu promjena u registar ?igova;
b) prestanku va?enja ?iga;

c) produ?enju va?enja ?iga. U slu?aju ograni?enja popisa roba i usluga ili reklasifikacije roba i usluga objavljuje se popis roba i usluga,

d) razdvajanju ?iga;

e) broj i datum rješenja o oglašavanju ništavim rješenja o priznanju ?iga, broj ?iga i podaci o nosiocu ?iga kao i podatak o tome da li je rješenje oglašeno ništavim u cjelini ili djelimi?no;

f) broj i datum rješenja o prestanku ?iga zbog nekorištenja, broj ?iga i podaci o nosiocu ?iga, kao i podatak o tome da li je ?ig prestao u cjelini ili djelimi?no.

XI - ISPRAVA O ?IGU

?lan 31. Sadr?aj i izdavanje isprave o ?igu

1. Isprava o ?igu sadr?i:

a) registarski broj ?iga i datum upisa u registar ?igova;

b) datum podnošenja prijave ?iga i broj prijave;

c) podatke o nosiocu ?iga (ime i prezime i adresa odnosno naziv i sjedište nosioca);

d) podatke o priznatom pravu prvenstva;

1) datum izlo?benog (sajamskog) prava prvenstva,

2) datum i broj prijave prema kojoj je priznato unijsko pravo prvenstva i naziv dr?ave u kojoj je prijava podnesena odnosno podatke o prijavama ukoliko je priznato višestruko pravo prvenstva;

e) izgled ?iga i podaci o ?igu;

f) klase i popis roba i usluga za koje je ?ig priznat;

g) podaci o razdvajanju ?iga;
h) datum do kojeg ?ig va?i.

2. Podaci iz stava 1. ozna?uju se INID-kodovima.

3. Isprava o ?igu izdaje se nakon upisa ?iga u registar i uplate naknade na ime troškova štampanja.

XII - OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA O PRIZNANJU ?IGA ODNOSNO ME?UNARODNOG REGISTROVANJA

?lan 32. Zahtjev za oglašavanje ništavim rješenja

1. Postupak oglašavanja ništavim rješenja o priznanju ?iga odnosno me?unarodnog registrovanja s u?inkom na Bosnu i Hercegovinu pokre?e se pisanim zahtjevom u tri primjerka na obrascu Z-07, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Zahtjev sadr?i:

a) broj ?iga i datum upisa ?iga u odgovaraju?i registar;

b) potpune podatke o podnosioca zahtjeva (ime i adresa odnosno naziv i sjedište);

c) potpune podatke o nosiocu ?iga, ?ije se oglašavanje ništavim zahtjeva;

d) podatke o zastupniku, ako se zahtjev podnosi preko zastupnika;

e) razloge zbog kojih se zahtijeva oglašavanje ništavim rješenja o priznanju ?iga odnosno me?unarodnog registrovanja;

f) podatke o pla?enoj taksi i troškovima postupka za zahtjev;

g) potpis ili pe?at podnosioca zahtjeva.
2. Uz zahtjev se prila?e:

a) uredna punomo?, ako se postupak pokre?e preko zastupnika;

b) dokaz odnosno dokazi kojima se potkrepljuju razlozi za oglašavanje ništavim rješenja, nazna?eni u zahtjevu;

c) izgled ?iga ?ije se oglašavanje ništavim zahtjeva, u dva primjerka,

d) dokaz o pla?enoj taksi i posebnim troškovima postupka za zahtjev.

?lan 33. Postupak po zahtjevu za oglašavanje ništavim rješenja

1. Ako zahtjev za oglašavanje ništavim rješenja ne sadr?i podatke i priloge iz ?lana 32. ovog pravilnika, Institut ?e pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 60 dana uredi zahtjev.

2. Ako podnosilac zahtjeva ne uredi zahtjev u roku iz stava 1. Institut ?e zaklju?kom zahtjev odbaciti.

3. Institut ?e uredan zahtjev dostaviti nosiocu ?iga i pozvati ga da se u roku od 60 dana izjasni o razlozima za oglašavanje ništavim rješenja. Institut mo?e, ako smatra neophodnim, zakazati usmenu raspravu na koju ?e pozvati podnosioca zahtjeva i nosioca ?iga.

4. Na osnuvu rezultata provedenog postupka po zahtjevu za oglašavanje ništavim rješenja o priznanju ?iga odnosno me?unarodnog registrovanja s u?inkom na Bosnu i Hercegovinu, Institut mo?e donijeti rješenje o oglašavanju ništavim rješenja o priznanju ?iga odnosno me?unarodnog registrovanja u cjelini ili djelimi?no, za odre?ene robe odnosno usluge, ili rješenje o odbijanju zahtjeva za oglašavanje ništavim rješenja.

5. Rješenje o oglašavanju ništavim rješenja o priznanju prava na ?ig upisuje se u odgovaraju?i registar.

6. U Slu?benom glasniku Instituta objavljujuju se podaci utvr?eni u ?lanu 30. ta?ka e) ovog pravilnika.

XIII - PRESTANAK ?IGA ZBOG NEKORIŠTENJA

?lan 34. Zahtjev za prestanak ?iga zbog nekorištenja

1. Postupak za prestanak ?iga zbog nekorištenja pokre?e se pisanim zahtjevom u tri primjerka na obrascu Z-08, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Zahtjev sadr?i:

a) broj ?iga i datum upisa ?iga u odgovaraju?i registar;

b) potpune podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa odnosno naziv i sjedište);

c) potpune podatke o nosiocu ?iga, ?iji se prestanak zahtjeva;

d) podatke o zastupniku, ako se zahtjev podnosi preko zastupnika;

e) razloge zbog kojih se zahtjeva prestanak ?iga;

f) podatke o pla?enoj taksi i troškovima postupka za zahtjev;

g) potpis ili pe?at podnosioca zahtjeva.
2. Uz zahtjev se prila?e:

a) uredna punomo?, ako se postupak pokre?e preko zastupnika;

b) izgled ?iga ?ije se oglašavanje ništavim zahtjeva, u dva primjerka,

c) dokaz o pla?enoj taksi i posebnim troškovima postupka za zahtjev.

?lan 35. Postupak po zahtjevu za prestanak ?iga zbog nekorištenja

1. Ako zahtjev za prestanak ?iga zbog nekorištenja ne sadr?i podatke i priloge iz ?lana 34. ovog pravilnika, Institut ?e pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 60 dana uredi zahtjev.

2. Ako podnosilac zahtjeva ne uredi zahtjev u roku iz prethodnog stava Institut ?e zaklju?kom zahtjev odbaciti.

3. Institut ?e uredan zahtjev dostaviti nosiocu ?iga i pozvati ga da se u roku od 60 dana izjasni o razlozima za prestanak ?iga. Institut mo?e, ako smatra neophodnim, zakazati usmenu raspravu na koju ?e pozvati podnosioca zahtjeva i nosioca ?iga.

4. Na osnovu rezultata provedenog postupka po zahtjevu, Institut mo?e donijeti rješenje o prestanku ?iga zbog nekorištenja u cjelini ili djelimi?no, za odre?ene robe odnosno usluge, ili rješenje o odbijanju zahtjeva za prestanak ?iga zbog nekorištenja.

5. Rješenje o prestanku ?iga zbog nekorištenja upisuje se u odgovaraju?i registar.

6. U “Slu?benom glasniku Instituta“ objavljujuju se podaci utvr?eni u ?lanu 30. ta?ka f) ovog pravilnika.

XIV - ME?UNARODNO REGISTROVANJE ?IGA

?lan 36. Zahtjev za me?unarodno registrovanje ?iga

1. Postupak za me?unarodno registrovanje ?iga pokre?e se podnošenjem zahtjeva za me?unarodno registrovanje ?iga u tri primjerka, na obrascu Z-09, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Zahtjev sadr?i:

a) ime i prezime i adresu odnosno naziv i sjedište podnosioca prijave;

b) podatke o zastupniku, ako se prijava podnosi preko zastupnika;

c) broj i datum prijave ?iga i broj ?iga i datum upisa u registar kod Instituta, koji je osnov za me?unarodno registrovanje;

d) nazna?enje prethodnih me?unarodnih registracija (broj i datum registracije) koje se odnose na isti ?ig;

e) naznaku klasa u koje su svrstane robe odnosno usluge;

f) podatke o zahtijevanom pravu prvenstva;

g) izgled ?iga, koji je istovjetan kao u rješenju o priznanju ?iga;

h) nazna?enje da se zahtijeva individualni ili kolektivni ?ig, ako je u pitanju registrovanje individualnog ili kolektivnog ?iga;

i) nazna?enje da se zahtijeva trodimenzionalni ?ig, ako je u pitanju registrovanje trodimenzionalnog ?iga;

j) nazna?enje boje i kombinacije boja, na francuskom jeziku, ako se zahtjeva zaštita ?iga u boji;

k) transliteraciju ?iga;

l) prijevod ?iga na francuski jezik (ako je mogu?);

m) dodatne podatke kojima se opisuju sastavni elementi ?iga (na francuskom jeziku);

n) podatke o pla?enim taksama i posebnim troškovima postupka za zahtjev i za me?unarodno registrovanje ?iga;

o) nazna?enje dr?ava u kojima se zahtjeva registracija ?iga;

p) popis svih priloga koji se podnose uz zahtjev;

q) potpis ili pe?at podnosioca prijave.

2. Svi podaci iz me?unarodne prijave ?iga moraju biti istovjetni odgovaraju?im podacima iz registra ?iga odnosno rješenja o priznanju ?iga, izuzev podataka o zastupniku.

3. Uz zahtijev za me?unarodno registrovanje ?iga se prila?e:

a) uredna punomo?, ako se prijava podnosi preko zastupnika;

b) potvrda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo o uplati takse za me?unarodno registrovanje (quittance);

c) prikaz izgleda ?iga u dva primjerka, ako je ?ig figurativni; ako se zahtijeva zaštita ?iga u boji prila?u se dva primjerka izgleda ?iga u boji i dva primjerka izgleda ?iga u crno-bijeloj tehnici; u pogledu dimanzija izgleda ?iga shodno se primjenjuje odredba ?lana 5. stav 4. ovog pravilnika;

d) uredan popis roba i usluga klasifikovan prema me?unarodnoj klasifikaciji roba i usluga, na francuskom jeziku, u tri primjerka;

e) dokaz o uplati takse i troškova postupka za zahtjev za me?unarodno registrovanje.

?lan 37. Popis roba i usluga

1. Popis roba odnosno usluga mo?e sadr?avati sve robe odnosno usluge za koje je prema rješenju ?ig priznat pred Institutom.

2. Ponosilac zahtjeva mo?e posebno nazna?iti da odustaje od zaštite za pojedine robe odnosno usluge u jednoj ili više dr?ava.

?lan 38. Postupak po zahtjevu za me?unarodno registrovanje

1. Po prijemu prijave za me?unarodno registrovanje Institut ispituje da li zahtjev sadr?i podatke i priloge iz ?lana 36. ovog pravilnika (potrebne podatke).

2. Ako prijava za me?unarodno registrovanje nije podnesena u skladu sa odredbama ovog pravilnika, Institut ?e pozvati podnosioca prijave da je uredi u roku od 30 dana od prijema poziva.

3. Ako podnosilac prijave ne postupi po pozivu u roku iz stava 2., Institut ?e zaklju?kom odbaciti prijavu.

4. Urednu prijavu Institut ?e dostaviti Me?unarodnom uredu na dalji postupak predvi?en odredbama Madridskog aran?mana.

?lan 39. Promjene u me?unarodnom registru ?igova

1. Na zahtjev nosioca me?unarodno registrovanog ?iga Institut proslije?uje zahtjev za upis u me?unarodni registar svih promjena predvi?enih odredbama Madridskog aran?mana i o produ?enju va?enja ?iga.

2. U postupku upisa promjena u Me?unarodni registar i o produ?enju va?enja ?iga primjenjuju se odredbe Madridskog aran?mana i Pravilnika za njegovo provo?enje.

3. Institut obaviještava Me?unarodni ured i o prestanku va?enja me?unarodno registrovanog ?iga.

XV - REKLASIFIKACIJA ROBA I USLUGA PRIJAVLJENIH I PRIZNATIH ?IGOVA PREMA OSMOJ EDICIJI ME?UNARODNE KLASIFIKACIJE ROBA I USLUGA

?lan 40. Reklasifikacija roba i usluga priznatih ?igova

1. Postupak za reklasifikaciju roba i usluga prema Osmoj ediciji Me?unarodne klasifikacije roba i usluga za ?igove koji su upisani u registar ?igova kod Instituta do dana odre?enog za primjenu ovog pravilnika, za koje je neophodno izvršiti reklasifikaciju roba i usluga, pokre?e se pisanim zahtjevom za reklasifikaciju roba i usluga najkasnije u roku od jedne godine ra?unaju?i od dana odre?enog za primjenu ovog pravilnika.

2. Ako u periodu iz stava 1. nosilac ?iga podnese zahtjev za upis promjene u registar ?igova, sa izuzetkom promjene zastupnika, ili zahtjev za produ?enje va?enja ?iga, obavezan je uz zahtjev dostaviti i popis roba odnosno usluga reklasifikovan prema Osmoj ediciji Me?unarodne klasifikacije roba i usluga, u tri primjerka.

3. Ako nosilac ?iga ne postupi prema odredbama ovog ?lana Institut ?e izvršiti reklasifikaciju roba i usluga, u kom slu?aju se shodno primjenjuje odredba ?lana 14. ovog pravilnika.

?lan 41. Reklasifikacija roba i usluga po prijavama po kojima nije okon?an postupak

Postupak reklasifikacije roba i usluga po prijavama ?igova po kojima nije okon?an postupak do dana odre?enog za primjenjivanje ovog pravilnika, okon?at ?e se u skladu se odredbama ovog pravilnika.

XVI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

?lan 42.

1. Za ?igove priznate do po?etka primjene ovog pravilnika naknada troškova štampanja isprave o ?igu, mo?e se platiti u roku od 90 dana po?ev od dana primjene ovog pravilnika.

2. Nakon izdavanja rješenja o priznanju ?iga nosilac ?iga mo?e u roku od 30 dana platiti naknadu na ime troškova štampanja isprave o ?igu.

3. Ukoliko se naknada troškova štampanja isprave o ?igu ne plati u roku iz st. 1. i 2. Institut ?e pozvati nosioca ?iga da plati naknadu u roku od 30 dana. U protivnom, Institut ne izdaje ispravu o ?igu.

?lan 43.

1. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Slu?benom glasniku BiH“, a primjenjivat ?e se nakon isteka šest mjeseci po?ev od dana stupanja na snagu Zakona.

2. Ovaj pravilnik objaviti i u slu?benim glasilima entiteta i Br?ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com