15 Decembar 2018

Pravilnik o indentifikacionim brojevima
 

Na osnovu ?lanova 15.-20. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

( Slu?bene novine Federacije BiH , broj 33/02) i Zakona o standardnoj klasifikaciji

djelatnosti u Federaciji BiH ( Slu?bene novine Federacije BiH , broj 6/95), federalni ministar

finansija donosi
PRAVILNIK
o

dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na

teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
I OP?E ODREDBE
?lan 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadr?aj i na?in dodjeljivanja identifikacionog broja poreznom

obvezniku, utvrnuju se organi nadle?ni za dodjeljivanje ovih brojeva, proces porezne

registracije poreznih obveznika, kao i dokumentacija potrebna za dodjeljivanje identifikacionih

brojeva i poreznu registraciju poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

(u daljem tekstu: Federacija).
?lan 2.

Identifikacioni brojevi formiraju se i dodjeljuju prema odredbama ovog pravilnika svim

pravnim licima, drugim organizacijama, kao i fizi?kim licima koja samostalno obavljaju

djelatnost, a za fizi?ka lica granane u porezne svrhe koristi se jedinstveni mati?ni broj

granana, koji dodjeljuje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Federalno ministarstvo

unutarnjih poslova.
?lan 3.

Dodjeljivanje identifikacionih brojeva i porezna registracija poreznog obveznika vrši se u

skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ( Slu?bene novine

Federacije BiH , broj 33/02) (u daljem tekstu: Zakon), a na na?in propisan ovim pravilnikom.

Identifikacioni brojevi poreznih obveznika moraju se koristiti u skladu sa odredbama ?lana 15.

Zakona.
?lan 4.

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na svako lice od kojeg se Zakonom, poreznim

zakonima i podzakonskim aktima zahtjeva da poreznim organima podnesu prijavu, izjavu ili

drugi dokument.
?lan 5.

Porezna registracija poreznog obveznika vrši se na osnovu prijave za registraciju koju podnosi

porezni obveznik, odnosno odgovorno lice u njegovo ime.

Uz prijavu za registraciju podnose se dokumenti propisani ovim pravilnikom.

?lan 6.

Poreznu registraciju poreznih obveznika vrši kantonalni ured Porezne uprave Federacije Bosne

i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) za obveznike ?ije je sjedište na podru?ju tog

kantona, a u skladu sa ?lanom 17. Zakona. Kantonalni ured Porezne uprave registruje porezne

obveznike u svojim prostorijama, odnosno prostorijama kantonalne slu?be/ureda Federalnog

Zavoda za statistiku (u daljem tekstu: Zavod) gdje se istovremeno dodjeljuju identifikacioni

brojevi poreznim obveznicima.

Izuzetno od stava 1. ovog ?lana, poreznu registraciju poreznih obveznika sa sjedištem izvan

Federacije vrši Središnji ured Porezne uprave. Središnji ured Porezne uprave registruje

porezne obveznike u prostorijama kantonalnog ureda Porezne uprave u Sarajevu.

?lan 7.

U statisti?ke svrhe, Zavod formira Registar i Biznis registar svih lica koji imaju 13-cifreni

identifikacioni broj izdat od strane Zavoda.

Podaci iz registara iz stava 1. ovog ?lana dostupni su svim organizacijama i institucijama

Federacije, bankama, sudovima i drugim korisnicima. Vrste podataka koje mogu koristiti

razli?iti korisnici, bi?e regulisane Pravilnikom o korištenju podataka registara kojeg donosi

direktor Zavoda.

II POSTUPAK DODJELJIVANJA IDENTIFIKACIONIH BROJEVA I POREZNE

REGISTRACIJE PRAVNIH LICA I DRUGIH ORGANIZACIJA

?lan 8.

Porezna registracija i dodjela identifikacionih brojeva pravnim licima i organizacijama vrši se

na sljede?i na?in:

1. porezni obveznik - pravno lice ili organizacija du?an je sutradan, a najkasnije u roku od pet

(5) radnih dana od dana dobivanja rješenja o upisu u sudski registar u skladu sa Zakonom o

postupku upisa pravnih lica u sudski registar ( Slu?bene novine Federacije BiH , broj 4/00,

49/00 i 32/01), odnosno drugog dokumenta na osnovu kojeg se vrši osnivanje pravnog lica ili

organizacije, podnijeti nadle?nom kantonalnom uredu/slu?bi Zavoda sljede?e dokumente:

a. dva primjerka popunjenog obrasca prijave poreznog obveznika - pravnog lica ili organizacije

(obrazac PPL-1) za dobivanje identifikacionog broja i poreznu registraciju. Obrazac prijave je

sastavni dio ovog pravilnika.

b. kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili odluku o osnivanju pravnog lica ili organizacije ili

drugi dokument na osnovu kojeg se vrši osnivanje pravnog lica ili organizacije,

2. Na osnovu navedene dokumentacije, nadle?ni kantonalni ured/slu?ba Zavoda, u skladu sa

svojom metodologijom rada, dodjeljuje 13-cifreni identifikacioni broj poreznom obvezniku

pravnom licu ili organizaciji.

3. Obavještenje o dodjeljenom identifikacionom broju (u daljem tekstu: Obavještenje),

zajedno sa prijavom i ostalom dokumentacijom iz ta?ke 1. ovog ?lana, prosljenuje se radniku

Porezne uprave ovlaštenom za registraciju poreznih obveznika.

4. Ovlašteni radnik Porezne uprave, u skladu sa instrukcijom koju izdaje Porezna uprava,

procjenjuje da li porezni obveznik pravno lice ili organizacija ispunjava sve uslove za

poreznu registraciju utvrnene u instrukciji.

5. Ako se utvrdi da porezni obveznik pravno lice ili organizacija ispunjava sve uslove za

registraciju kod Porezne uprave, ovlašteni radnik registruje poreznog obveznika i izdaje mu

Obavještenje i Uvjerenje o poreznoj registraciji, koje sadr?i i identifikacioni broj poreznog

obveznika pravnog lica ili organizacije, prethodno dodjeljenog od strane nadle?nog

kantonalnog ureda/slu?be Zavoda.

6. Ako porezni obveznik pravno lice ne ispunjava sve uslove za registraciju kod Porezne

uprave, proces porezne registracije se privremeno obustavlja dok se propisani uslovi ne

ispune.
?lan 9.

Porezna registracija i dodjeljivanje identifikacionih brojeva podru?nicama i jedinicama u

sastavu pravnog lica ili organizacije na teritoriji Federacije vrši se na osnovu prijave (obrazac

PPL-2), a po odredbama ?lana 8. ovog pravilnika, prema sjedištu pravnog lica ili organizacije u

?iji sastav podru?nice ili jedinice ulaze.

?lan 10.

Porezni obveznik pravno lice ili organizacija, du?an je uvjerenje o poreznoj registraciji

poreznog obveznika istaknuti na vidnom mjestu na lokaciji sjedišta poreznog obveznika.

Uvjerenja za podru?nice pravnog lica ili druge organizacije istaknu?e se na lokaciji te

podru?nice.
?lan 11.

Identifikacioni broj sastoji se od 13 cifara koji se formira na sljede?i na?in:

- prva cifra je 4 koja ozna?ava da je identifikacioni broj formiran i izdat u Zavodu.

- druga cifra je 2 koja ozna?ava da se radi o poreznom obvezniku - pravnom licu ili

organizaciji sa teritorije Federacije.

- narednih sedam cifara predstavlja brojeve koje prema svojoj metodologiji dodjeljuje Zavod.

- naredne tri cifre odrenuju podru?nice i poslovne jedinice pravnog lica i mogu dobiti vrijednost

od 001 do 999 . Ako pravno lice nema podru?nica ili poslovnih jedinica, tada su ove tri

cifre 000 .

- trinaesta cifra je kontrolni broj za prethodnih dvanaest cifara identifikacionog broja.

?lan 12.

Nadle?ni sud koji registrira pravna lica u skladu sa Zakonom o postupku upisa pravnog lica u

sudski registar, odnosno organ koji je prema federalnim zakonima nadle?an za registraciju

drugih organizacija, obavještava nadle?ni kantonalni ured Porezne uprave i kantonalni

ured/slu?bu Zavoda o registraciji, ponovnoj registraciji, ste?aju ili likvidaciji ili reorganizaciji

pravnih lica ili organizacija isti dan, a najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od dana

registracije, ponovne registracije, ili od po?etka postupka ste?aja, likvidacije ili reorganizacije

pravnog lica ili organizacije.

III POSTUPAK DODJELJIVANJA IDENTIFIKACIONIH BROJEVA I POREZNE

REGISTRACIJE FIZI?KIH LICA - PODUZETNIKA
?lan 13.

Postupak porezne registracije i dodjele identifikacionih brojeva fizi?kim licima poduzetnicima

vrši se na na?in utvrnen u ?lanu 8., 9., 10. ovog Pravilnika, uz podnošenje sljede?ih

dokumenata:

a. dva primjerka popunjenog obrasca prijave poreznog obveznika - poduzetnika (obrazac PFL-

3) za dobivanje identifikacionog broja i poreznu registraciju. Obrazac prijave je sastavni dio

ovog pravilnika.

b. odobrenje za obavljanje samostalne djelatnosti izdato od strane nadle?nog op?inskog

organa.

Uvjerenja o poreznoj registraciji koja se izdaju poreznim obveznicima poduzetnicima

pohranjiva?e se na svakoj lokaciji gdje porezni obveznik obavlja poslovne aktivnosti.

?lan 14.

Identifikacioni broj poreznog obveznika poduzetnika sastoji se od 13 cifara i formira se na

sljede?i na?in:

- prva cifra je 4 koja ozna?ava da je identifikacioni broj formiran i izdat u Zavodu.

- druga cifra je 3 koja ozna?ava da se radi o poreznom obvezniku poduzetniku sa

podru?ja Federacije.

- narednih sedam cifara predstavlja brojeve koje prema svojoj metodologiji Zavod dodjeljuje

poreznom obvezniku poduzetniku u svrhu njegove identifikacije. Ovaj broj je razli?it za

svako fizi?ko lice - poduzetnika.

- naredne tri cifre odrenuju poslovne jedinice poduzetništva i mo?e dobiti vrijednost od

001 do 999 . Ako poduzetništvo nema poslovnih jedinica, tada su ove tri cifre 000 .

- trinaesta cifra je kontrolni broj za prethodnih dvanaest cifara identifikacionog broja poreznog

obveznika poduzetnika.
?lan 15.

Organ uprave ili drugi nadle?ni organ koji registruje fizi?ka lica poduzetnike u skladu sa

zakonima Federacije obavještava nadle?ni kantonalni ured Porezne uprave i kantonalni

ured/slu?bu Zavoda o fizi?kim licima poduzetnicima koja su registrovana, ?ija je registracija

poništena u roku od pet (5) radnih dana od dana izdavanja, oduzimanja ili poništenja rješenja

o obavljanju djelatnosti.
IV OBAVEZE POREZNIH OBVEZNIKA
?lan 16.

Ukoliko porezni obveznik, trenutno registrovan prema odredbama ovog pravilnika, promjeni

djelatnost, mjesto poslovanja, vlasništvo, rukovodno lice, kapital, pravni status ili bilo koji

drugi element svog poslovanja, osnuje i briše podru?nicu ili jedinicu u svom sastavu, tada je

porezni obveznik du?an sutradan, a najkasnije u roku od pet (5) radnih dana, u pismenoj

formi o toj promjeni obavijestiti nadle?ni kantonalni ured Porezne uprave i nadle?ni kantonalni

ured/slu?bu Zavoda.

Ukoliko porezni obveznik, trenutno registrovan prema odredbama ovog pravilnika promjeni

svoje sjedište, a novo sjedište je u nadle?nosti drugog kantonalnog poreznog ureda, a ne

kantonalnog poreznog ureda kod kojeg je porezni obveznik trenutno registrovan, tada je

porezni obveznik du?an sutradan, a najkasnije u roku od pet (5) radnih dana u pismenoj formi

o toj promjeni obavijestiti oba kantonalna porezna ureda i oba kantonalna ureda/slu?be

Zavoda.
V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
?lan 17.

Porezni obveznici pravna lica, koji posjeduju 8-cifreni identifikacioni broj ranije izdat od

strane Zavoda, du?ni su, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primjenne ovog pravilnika,

postupiti po odredbama ?lanova 8. 12. ovog pravilnika.

Porezni obveznici koji nisu u postupku likvidacije, a koji u datom roku ne postupe prema stavu

1. ovog ?lana, podlije?u postupku inspekcijskog nadzora Porezne uprave.

?lan 18.

Pravnim licima koja nisu izvršila usklanivanje svog statusa kod nadle?nog registarskog suda u

skladu sa odredbom ?lana 382. Zakona o privrednim društvima ( Slu?bene novine Federacije

BiH , br. 23/99 i 45/00) ne?e se dodjeljivati identifikacioni brojevi niti vršiti porezna

registracija dok ne izvrše pre-registraciju, odnosno ne donesu potvrdu nadle?nog registarskog

suda da je postupak pre-registracije u toku.

?lan 19.

Porezni obveznici poduzetnici koji, do donošenja ovog pravilnika, posjeduju Odobrenje za

obavljanje samostalne djelatnosti izdato od strane nadle?nog op?inskog organa, du?ni su,

najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ovog pravilnika u Slu?benim novinama

Federacije BiH, postupiti po odredbama ?lanova 13. 15. ovog pravilnika.

Porezni obveznici koji u datom roku ne postupe prema stavu 1. ovog ?lana, podlije?u postupku

inspekcijskog nadzora Porezne uprave.
?lan 20.

Na sve porezne obveznike koji ne postupaju po odredbama ovog pravilnika primjeni?e se

kaznene mjere iz Zakona.
?lan 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja Pravilnika u Slu?benim

novinama Federacije BiH , a njegova primjena po?inje 45 dana od dana stupanja na snagu

ovog pravilnika za porezne obveznike sa podru?ja cijele Federacije.

Izuzetno od prethodnog stava, primjena ovog pravilnika za porezne obveznike s podru?ja

kantona Sarajevo po?inje 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com