15 Decembar 2018

Pravilnik o zemljopisnim oznakama

 
 

Na osnovu ?l. 11. i 156. Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (“Slu?beni glasnik BiH“, broj 3/02) v.d. direktora Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILNIK

O ZEMLJOPISNIM OZNAKAMA

I - OSNOVNE ODREDBE

?lan 1. Podru?je i obim primjene

1. Pravilnikom o zemljopisnim oznakama (u daljem tekstu: Pravilnik) bli?e se ure?uju pojedina pitanja sadr?ana u Zakonu o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) u vezi sa postupcima za registraciju zemljopisne oznake koji se vode pred Institutom za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut).

2. Pravilnikom se ure?uju slijede?e: sadr?aj bitnih dijelova prijave za registraciju zemljopisne oznake; sadr?aj registra prijava zemljopisnih oznaka; postupak po prijavi zemljopisne oznake, sadr?aj registra zemljopisnih oznaka; postupak za upis promjena u registre; postupak za upis promjene zastupnika; podaci koji se objavljuju u Slu?benom glasniku Instituta i sadr?aj isprave o zemljopisnoj oznaci.

II - PRIJAVA ZEMLJOPISNE OZNAKE

?lan 2. Podnošenje prijave zemljopisne oznake

1. Prijava zemljopisne oznake podnosi se Institutu, odnosno ispostavama Instituta ustanovljenim aktom o unutrašnjoj organizaciji Instituta.

2. Projavu mogu podnijeti udru?enja pravnih i fizi?kih lica, privredne komore, op?ine ili dr?avni organi (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

?lan 3. Sadr?aj prijave zemljopisne oznake

1. Prijava zemljopisne oznake sadr?i zahtjev za registraciju zemljopisne oznake.

2. Uz prijavu se podnosi i pravilnik o zemljopisnoj oznaci ?ija se registracija tra?i (definisan ?lanom 119. stav 2. Zakona).

3. Uz prijavu se podnose i drugi sastojci i prilozi u skladu sa ovim pravilnikom.

?lan 4. Zahtjev za registraciju zemljopisne oznake

1. Zahtjev za registraciju zemljopisne oznake podnosi se u tri primjerka na obrascuGO-01, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Zahtjev za registraciju zemljopisne ozake sadr?i:

a) naziv i adresu podnosioca prijave;

b) podatke o punomo?niku, ako se prijava zemljopisne oznake podnosi preko punomo?nika;

c) izgled oznake;

d) naznaku roba/e na koju se odnosi zemljopisna oznaka;

e) naznaku teritorije, odnosno regije s koje roba poti?e;

f) podatke o iznosu pla?ene takse i posebnih troškova postupka;

g) potpis ili pe?at podnosioca prijave;

h) podatke o prilozima uz prijavu zemljopisne oznake.

?lan 5. Prilozi i drugi sastojci uz prijavu zemljopisne oznake

1. Uz prijavu se podnosi:

a) punomo?, ako se prijava zemljopisne oznake podnosi preko punomo?nika*;

b) dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka za prijavu.

Napomena:

* Ukoliko se prijava zemljopisne oznake podnosi po osnovu generalne punomo?i, bilo da je ranije dostavljena Institutu ili na datum podnošenja prijave, uz prijavu se mora prilo?iti kopija tako izdate punomo?i.

?lan 6. Na?in podnošenja prijave zemljopisne oznake

1. Prijava zemljopisna oznake podnosi se u papirnoj formi a mo?e se podnijeti i putem faksa ili (e-maila). U slu?aju podnošenja prijave putem faksa ili (e-maila) podnosilac prijave je du?an dostaviti prijavu u odgovaraju?em broju primjeraka, najkasnije u roku od osam dana, ra?unaju?i od dana podnošenja prijave zemljopisne oznake.

2. Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi prijavu zemljopisne oznake u odgovaraju?em broju primjeraka u roku iz stava 1. ovog ?lana, Institut ?e zaklju?kom odbaciti takvu prijavu.

III - REGISTAR PRIJAVA ZEMLJOPISNIH OZNAKA

?lan 7. Sadr?aj registra prijava zemljopisnih oznaka

1. O prijavama zemljopisnih oznaka vodi se poseban registar (Registar prijava zemljopisnih oznaka) u koji se upisuju slijede?i podaci:

a) broj prijave zemljopisne oznake;

b) datum podnošenja prijave zemljopisne oznake;

c) podaci o podnosiocu prijave zemljopisne oznake;

d) podaci o punomo?niku, ako se prijava podnosi preko punomo?nika;

e) izgled oznake za koju se zahtijeva registracija;

f) popis robe/a na koju se predlo?ena zemljopisna oznaka odnosi;

g) naznaku teritorije, odnosno regije s koje roba poti?e;

h) podaci o na?inu okon?anja postupka po prijavi.

IV - POSTUPAK PO PRIJAVI ZEMLJOPISNE OZNAKE

?lan 8. Datum podnošenja prijave zemljopisne oznake

1. Prijava se upisuje u registar prijava zemljopisnih oznaka samo ako sadr?izahtjev za registraciju zemljopisne oznake (definisan ?lanom 4. Pravilnika) sa nazna?enim:

a) podacima o podnosiocu prijave;
b) izgledom zemljopisne oznake;

c) vrsti roba/e koja se obilje?ava zemljopisnom oznakom.

2. Na prijavu koja sadr?i sve elemente iz stava 1. upisuje se broj prijave (BAGO br.) i datum njenog prijema u Institutu, o ?emu se na zahtjev podnosioca prijave izdaje potvrda.

3. Ako prijava zemljopisne oznake ne sadr?i sve elemente iz stava 1. ovog ?lana Institut ?e pozvati podnosioca prijave da otkloni nedostatke i uredi prijavu u roku od 15 dana.

4. Ukoliko podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku iz stava 1. ovog ?lana, takvoj prijavi priznat ?e se kao datum podnošenja prijave datum prijema uredne prijave.

5. Ako se utvrdi da je prijava zemljopisne oznake upisana u registar prijava, a ne izpunjava uvjete iz stava 1. ovog ?lana, Institut ?e donijeti zaklju?ak o brisanju takve prijave iz registra prijava.

?lan 9. Ispitivanje urednosti prijave

1. Nakon upisa prijave zemljopisne oznake u registar prijava Institut ispituje da li prijava sadr?i sve sastojke utvr?ene ?l. 3., 4. i 5. ovog pravilnika, te da li je prijava podnesena na na?in kako je utvr?eno ovim pravilnikom.

2. Ako utvrdi da prijava nije uredna, osim u slu?aju iz ?lana 6. ovog pravilnika, Institut ?e pismeno, uz navo?enje razloga, pozvati podnosioca prijave da istu uredi u roku koji ne mo?e biti du?i od 90 dana od dana dostavljanja poziva.

3. Na obrazlo?eni zahtjev podnosioca prijave Institut ?e produ?iti rok iz stava 2. ovog ?lana i to najdu?e za 90 dana od dana isteka roka iz stava 2. ovog ?lana.

4. O du?ini roka za ure?enje prijave iz st. 2. i 3. ovog ?lana odlu?uje Institut, zavisno od prirode neurednosti prijave zemljopisne oznake.

5. Ukoliko podnosilac prijave u ostavljenom roku ne postupi prema pozivu Instituta, ili ne plati taksu i posebne troškove postupka za ure?enje prijave, prijava zemljopisne oznake ?e se zaklju?kom odbaciti.

6. Ako se podnosilac prijave pisano izjasni u toku postupka da odustaje od svog zahtjeva, postupak po prijavi ?e se zaklju?kom obustaviti.

?lan 10. Rješenje o registraciji zemljopisne oznake

Ako se nakon završenog postupka ispitivanja urednosti prijave zemljopisne oznake utvrdi da prijava udovoljava odredbama ovog pravilnika i nije u suprotnosti sa ?l. 116. i 117. Zakona, Institut izdaje Rješenje o registraciji zemljopisne oznake koje se upisuje u registar zemljopisnih oznaka.

V - REGISTAR ZEMLJOPISNIH OZNAKA

?lan 11. Sadr?aj registra zemljopisnih oznaka

1. U registar zemljopisnih oznaka upisuju se podaci:

a) broj registracije zemljopisne oznake;
b) datum registracije zemljopisne oznake;
c) broj prijave zemljopisne oznake;

d) datum podnošenja prijave zemljopisne oznake;

e) podaci o nosiocu zemljopisne oznake (naziv i adresa udru?enja fizi?kih ili pravnih lica, privredne komore, op?ine ili dr?avnog organa);

f) podaci o punomo?niku, ako se prijava podnosi preko punomo?nika;

g) izgled registrovane oznake;

h) popis robe/a na koju se predlo?ena zemljopisna oznaka odnosi;

i) naznaku teritorije, odnosno regije s koje roba poti?e;

j) podaci o promjenama.
VI - POSTUPAK ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR

?lan 12. Zahtjev za upis promjene u registar

1. Zahtjev za upis promjene u registar sadr?i:

a) broj prijave zemljopisne oznake odnosno broj registracije zemljopisne oznake;

b) datum upisa prijave zemljopisne oznake odnosno datum registracije zemljopisne oznake;

c) podatke o podnosioci prijave zemljopisne oznake odnosno nosiocu zemljopisne oznake;

d) podatke o punomo?niku, ako podnosilac zahtjeva ima punomo?nika;

e) jasnu naznaku o vrsti promjene i sadr?aju promjene;

f) podatke o pla?enoj taksi i posebnim troškovima postupka;

g) potpis ili pe?at podnosioca zahtjeva.

2. Uz zahtjev iz stava 1. ovog ?lana dostavlja se:

a) punomo?, ako se postupak za upis pokre?e preko punomo?nika*;

b) dokaz o uplati takse i posebnih troškova postupka po zahtjevu za upis promjene.

3. Zahtjev za upis promjene u registar podnosi se u tri primjerka na obrascuGO-02 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Napomena:

*) Primjenjuje se odredba napomene kao u ?lanu 5. ovog pravilnika.

?lan 13. Postupak za upis promjene u registar

1. Ako je zahtjev za upis promjene podnesen u skladu sa ?lanom 12. ovog pravilnika i ako odgovara zakonom propisanim uvjetima, Institut donosi rješenje o upisu promjene u odgovaraju?i registar.

2. Ako zahtjev za upis promjene nije podnesen u skladu sa ?lanom 12. ovog pravilnika Institut ?e pozvati podnosioca zahtjeva da uradi zahtjev u roku do 60 dana od dana prijema poziva.

3. Ako podnosilac zahtjeva ne postupi prema pozivu Instituta u propisanom roku, zahtjev za upis promjene ?e se zaklju?kom odbaciti.

VII - PROMJENA ZASTUPNIKA U REGISTRU

?lan 14. Zahtjev za upis promjene zastupnika

1. Zahtjev za upis promjene zastupnika podnosi se u tri primjerka na obrascu PZ-01, koji je sastavni dio ovog pravilnika. Zahtjev sadr?i:

a) broj prijave odnosno prava;

b) datum upisa prijave odnosno prava u odgovaraju?i registar;

c) podatke o podnosiocu prijave odnosno podatke o nosiocu prava;

d) podatke o ranijem zastupniku i zastupniku koji podnosi zahtjev za upis;

e) naznaku obim punomo?i (generalna, pojedina?na za odre?enu ili više radnji u postupku);

f) podatke o pla?enim posebnim troškovima postupka;

g) potpis ili pe?at podnosioca zahtjeva.

2. Uz zahtjev iz stava 1. ovog ?lana dostavlja se:

a) uredna punomo?, kao dokaz o pravnom temelju upisa promjene zastupnika;

b) dokaz o uplati posebnih troškova postupka za rješenje po zahtjevu za upis promjene.

3. Ako je zahtjev za upis promjene zastupnika podnesen u skladu sa ovim ?lanom, Institut donosi rješenje o upisu promjene zastupnika u registar. U protivnom, Institut ne?e postupati po zahtjevu.

Podaci o promjeni zastupnika se ne objavljuju u “Slu?benom glasniku Instituta“.

VIII - OBJAVA ZEMLJOPISNE OZNAKE

?lan 15. Podaci koji se objavljuju u “Slu?benom glasniku Instituta“

1. U “Slu?benom glasniku Instituta objavljuju se podaci:

a) broj registracije zemljopisne oznake;
b) datum registracije zemljopisne oznake;
c) broj prijave zemljopisne oznake;

d) datum podnošenja prijave zemljopisne oznake;

e) podaci o nosiocu zemljopisne oznake (naziv i adresu udru?enja fizi?kih ili pravnih lica, privredne komore, op?ine ili dr?avnog organa);

f) podaci o punomo?niku;
g) izgled registrovane oznake;

h) popis robe/a na koju se predlo?ena zemljopisna oznaka odnosi;

i) naznaku teritorije, odnosno regije s koje roba poti?e.

IX - ISPRAVA O ZEMLJOPISNOJ OZNACI

?lan 16. Sadr?aj i izdavanje isprave o zemljopisnoj oznaci

1. Isprava o zemljopisnoj oznaci sadr?i:

a) registarski broj zemljopisne oznake i datum upisa u registar zemljopisnih oznaka;

b) datum podnošenja prijave zemljopisne oznake i broj prijave;

c) datum objave zemljopisne oznake u “Slu?benom glasniku Instituta“;

d) podatke o nosiocu zemljopisne oznake (naziv i adresa udru?enja fizi?kih ili pravnih lica, privredne komore, op?ine ili dr?avnog organa);

e) izgled registrovane oznake;

f) popis robe/a na koju se predlo?ena zemljopisna oznaka odnosi;

g) naznaku teritorije, odnosno regije s koje roba poti?e.

2. Isprava o zemljopisnoj oznaci izdaje se nakon upisa oznake u registar i uplate naknade na ime troškova štampanja.

X - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

?lan 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Slu?benom glasniku BiH“, a objavit ?e se i u slu?benim glasilima entiteta i Br?ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com