15 Decembar 2018

Forma ugovora
 
 

Neformalnost ugovora
Sklapanje ugovora ne podlije?e nikakvoj formi, osim ako je zakonom druga?ije odre?eno.
Zahtjev zakona da ugovor bude sklopljen u odre?enoj formi va?i i za sve kasnije izmjene ili dopune ugovora.
Ali tako?er su pravovaljane kasnije usmene dopune o sporednim to?kama o kojima u formalnom ugovoru nije ništa re?eno ako to nije protivno cilju radi kojega je forma propisana.
Pravovaljane su i kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili druge strane ako je posebna forma propisana samo u interesu ugovornih strana.

Raskid formalnih ugovora
Formalni ugovori mogu biti raskinuti neformalnim sporazumom, izuzev ako je za odre?eni slu?aj zakonom predvi?eno što drugo, ili ako cilj zbog kojega je propisana forma za sklapanje ugovora zahtijeva da raskid ugovora bude obavljen u istoj formi.

Ugovorena forma
Ugovorne strane mogu se sporazumjeti da posebna forma bude uvjet pravovaljanosti njihova ugovora.
Ugovor za ?ije je sklapanje ugovorena posebna forma mo?e biti raskinut; dopunjen ili na drugi na?in izmijenjen i neformalnim sporazumom.
Ako su ugovorne strane predvidjele odre?enu formu samo da osiguraju dokaz svoga ugovora ili da postignu što drugo, ugovor je sklopljen kad je postignuta suglasnost o njegovu sadr?aju, a za ugovaratelje je u isto vrijeme nastala obveza da ugovoru dadu predvi?enu formu.

Sankcija nedostajanja potrebne forme
Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj formi nema pravni u?inak ako iz cilja propisa kojim je odre?ena forma ne proizlazi što drugo.
Ugovor koji nije sklopljen u ugovorenoj formi nema pravni u?inak ako su stranke pravovaljanost ugovora uvjetovale posebnom formom.

Pretpostavka potpunosti isprave
Ako je ugovor sklopljen u posebnoj formi, bilo na temelju zakona bilo voljom stranaka, va?i samo ono što je u toj formi izra?eno.
Ipak, bit ?e pravovaljane istovremene usmene pogodbe o sporednim to?kama o kojima u formalnom ugovoru nije ništa re?eno ako nisu u opreci s njegovim sadr?ajem ili ako nisu protivne cilju zbog kojega je forma propisana.
Pravovaljane su i istovremene usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili obiju strana ako je posebna forma propisana samo u interesu ugovornih strana.

Sastavljanje isprave
Kad je za sklapanje ugovora potrebno sastaviti ispravu, ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu sva osobe koje se njim obvezuju.
Ugovaratelj koji ne zna pisati stavit ?e na ispravu rukoznak ovjeren od dva svjedoka ili od suda odnosno drugog organa.
Za sklapanje dvostranog ugovora dovoljno je da obje strane potpišu jednu ispravu ili da svaka od strana potpiše primjerak isprave namijenjen drugoj strani.
Zahtjev pismene forme ispunjen je ako strane izmijenjaju pisma ili se sporazumiju teleprinterom ili nekim drugim sredstvom koje omogu?uje da se sa sigurnoš?u utvrde sadr?aj i davalac izjave.

Kad je izvršen ugovor kojem nedostaje forma
Ugovor za ?ije se sklapanje zahtijeva pismena forma smatra se pravovaljanim iako nije zaklju?en u toj formi ako su ugovorne strane izvršile, u cijelosti ili a prete?nom dijelu, obveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja zbog kojega je forma propisana o?ito ne proizlazi što drugo.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com