15 Decembar 2018

Temeljna na?ela ugovora

 
 

Sloboda ure?ivanja obveznih odnosa
Sudionici u prometu slobodno ure?uju obvezne odnose, a ne mogu ih ure?ivati suprotno Ustavu zemlje, prisilnim propisima te moralu društva.

Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu
Sudionici u obveznom odnosu ravnopravni su.

Na?elo savjesnosti i poštenja
U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su du?ni pridr?avati se na?ela savjesnosti i poštenja.

Zabrana zloupotrebe prava
Zabranjeno je vršenje prava iz obveznih odnosa protivno cilju zbog kojeg je ono zakonom ustanovljeno ili priznato.

Monopol
Zabranjeno je stvaranje i iskorištavanje monopolskog polo?aja.

Na?elo jednake vrijednosti davanja
U zasnivanju dvostranih ugovora sudionici polaze od na?ela jednake vrijednosti uzajamnih davanja.
Zakonom se odre?uje u kojim slu?ajevima narušavanje toga na?ela povla?i pravne posljedice.

Zabrana uzrokovanja štete
Svatko je du?an suzdr?ati se od postupka kojim se mo?e drugom uzrokovati šteta.

Du?nost ispunjenja obveze
Sudionici u obveznom odnosu du?ni su izvršiti svoju obvezu i odgovorni su za njezino ispunjenje.
Obveza se mo?e ugasiti samo suglasnoš?u volja sudionika u obveznom odnosu ili na temelju zakona.

Ponašanje u izvršavanju obveza i ostvarivanju prava
Sudionik u obveznom odnosu du?an je u izvršavanju svoje obveze postupati s pa?njom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovaraju?oj vrsti obveznih odnosa (pa?nja dobrog privrednika odnosno pa?nja dobrog doma?ina),
Sudionik u obveznom odnosu du?an je u izvršavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s pove?anom pa?njom, prema pravilima struke i obi?ajima (pa?nja dobrog stru?njaka).
Sudionik u obveznom odnosu du?an je u ostvarivanju svog prava suzdr?ati se od postupka kojim bi se ote?alo izvršenje obveze drugog sudionika.

Rješavanje sporova na miran na?in
Sudionici u obveznom odnosu nastojat ?e da sporove rješavaju uskla?ivanjem, posredovanjem ili na drugi miran na?in.

Dispozitivni karakter odredaba zakona
Sudionici mogu svoj obvezni odnos urediti druga?ije nego što je zakonom odre?eno, ako iz pojedine odredbe odre?enog zakona ili iz njezina smisla ne proizlazi što drugo.

Primjena dobrih poslovnih obi?aja
Sudionici u obveznim odnosima du?ni su u pravnom prometu postupati u skladu s dobrim poslovnim obi?ajima.
Na obvezne se odnose primjenjuju uzance ako su sudionici u obveznim odnosima ugovorili njihovu primjenu ili ako iz okolnosti proizlazi da su njihovu primjenu htjeli.

Postupanje u skladu sa statutima i drugim op?im aktima
Društvene pravne osobe i gra?anske pravne osobe u zasnivanju obveznog odnosa postupaju u skladu sa svojim statutom i drugim op?im aktima.
Ali, ugovor koji je sklopljen ili druga pravna radnja koja je poduzeta suprotno tim aktima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili morala znati ili ako je odre?enim zakonom druga?ije odre?eno.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com