15 Decembar 2018

Sklapanje ugovora
 
 

Kad je ugovor sklopljen
Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora.

Obavezno sklapanje i obavezni sadr?aj ugovora
Ako je netko po zakonu obavezan sklopiti ugovor, zainteresirana osoba mo?e zahtijevati da se takav ugovor bez odga?anja sklopi.
Odredbe propisa kojima se, djelomi?no ili u cijelosti, odre?uje sadr?aj ugovora sastavni su dijelovi tih ugovora te ih upotpunjuju ili stupaju na mjesto ugovornih odredbi koje nisu u skladu s njima.

Izjava volje
Volja za sklapanje ugovora mo?e se izjaviti rije?ima, uobi?ajenim znacima ili drugim ponašanjem iz kojeg se sa sigurnoš?u mo?e zaklju?iti o njezinu postojanju.
Izjava volje mora biti u?injena slobodno i ozbiljno.

Dozvola i odobrenje
Kad je za sklapanje nekog ugovora potrebna suglasnost tre?e osobe, ta suglasnost mo?e biti dana prije sklapanja ugovora, kao dozvola, ili poslije njegova sklapanja, kao odobrenje, ako zakonom nije propisano što drugo.
Dozvola odnosno odobrenje moraju biti dani u obliku propisanom za ugovore za ?ije se sklapanje daju.

Pregovori
Pregovori što prethode sklapanju ugovora ne obvezuju i svaka ih strana mo?e prekinuti kad god ho?e.
Ali, strana koja je vodila pregovore bez namjere da sklopi ugovor odgovara za štetu nastalu vo?enjem pregovora.
Odgovara za štetu i strana koja je vodila pregovore u namjeri da sklopi ugovor pa odustane od te namjene bez osnovanog razloga i time drugoj strani uzrokuje štetu.
Ako se druga?ije ne sporazumiju, svaka strana snosi svoje troškove oko priprema za sklapanje ugovora, a zajedni?ke troškove snose na jednake dijelove.

Vrijeme i mjesto sklapanja ugovora
Ugovor je sklopljen onog ?asa kad ponudilac primi izjavu ponu?enog da prihva?a ponudu.
Smatra se da je ugovor sklopljen u mjestu u kojem je ponudilac imao svoje sjedište odnosno prebivalište u trenutku kad je u?inio ponudu.

Ponuda
Ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora u?injen odre?enoj osobi, koji sadr?i sve bitne sastojke ugovora tako da bi se njegovim prihva?anjem mogao sklopiti ugovor.
Ako su ugovorne strane nakon postignute suglasnosti o bitnim sastojcima ugovora ostavile neke sporedne to?ke za kasnije, ugovor se smatra sklopljenim, a sporedne to?ke, ako sami ugovaratelji ne postignu suglasnost o njima, uredit ?e sud vode?i ra?una o prethodnim pregovorima, utvr?enoj praksi izme?u ugovaratelja i obi?ajima.

Prijedlog za sklapanje ugovora u?injen neodre?enom broju osoba koji sadr?i bitne sastojke ugovora ?ijem je sklapanju namijenjen va?i kao ponuda ako druga?ije ne proizlazi iz okolnosti slu?aja ili obi?aja.

Izlaganje robe
Izlaganje robe s naznakom cijene smatra se kao ponuda ako druga?ije ne proizlazi iz okolnosti slu?aja ili obi?aja.

Slanje kataloga i oglasa
Slanje kataloga, cjenika, tarifa i drugih obavijesti te oglasi dani štampom, lecima, radiom, televizijom ili na koji drugi na?in ne predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora, nego samo poziv da se u?ini ponuda pod objavljenim uvjetima.
Ali ?e pošiljalac takvih poziva odgovarati za štetu koju bi pretrpio ponudilac ako bez osnovanog razloga nije prihvatio njegovu ponudu.

U?inak ponude
Ponudilac je vezan ponudom izuzev ako je svoju obvezu da odr?i ponudu isklju?io ili ako to isklju?enje proizlazi iz okolnosti posla.
Ponuda se mo?e opozvati samo ako je ponu?eni primio opoziv prije primitka ponude ili istovremeno s njom.

Do kada ponuda obvezuje
Ponuda u kojoj je odre?en rok za njezino prihva?anje obvezuje ponudioca do isteka tog roka.
Ako je ponudilac u pismu ili telegramu odredio rok za prihva?anje, smatrat ?e se da je taj rok po?eo te?i od datuma nazna?enog u pismu;. odnosno od dana kad je telegram predan pošti.
Ako pismo nije datirano, rok za prihva?anje ponude te?e od dana kad je pismo predano pošti.
Ponuda u?injena odsutnoj osobi u kojoj nije odre?en rok za prihva?anje vezuje ponudioca za vrijeme koje je redovno potrebno da ponuda stigne ponu?enom, da je on razmotri, o njoj odlu?i i da odgovor o prihva?anju stigne ponudiocu.

Forma ponude
Ponuda ugovora za ?ije sklapanje zakon zahtijeva posebnu formu obvezuje ponudioca samo ako- je u?injena u toj formi.
Isto va?i i za prihva?anje ponude.

Prihva?anje ponude
Ponuda je prihva?ena kad ponudilac primi iz javu ponu?enog da prihva?a ponudu.
Ponuda je prihva?ena i kad ponu?eni pošalje stvar ili plati cijenu te kad u?ini neku drugu radnju koja se na temelju ponude, prakse utvr?ene izme?u zainteresiranih strana ili obi?aja mo?e smatrati kao izjava o prihva?anju.
Prihva?anje se mo?e opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju prije izjave o prihva?anju ili istovremeno s njom.

Prihva?anje neposredne ponude
Ponuda u?injena prisutnoj osobi smatra se odbijenom ako nije prihva?ena bez odga?anja, izuzev ako iz okolnosti proizlazi da ponu?enom pripada stanoviti rok za razmišljanje.
Ponuda u?injena telefonom, teleprinterom ili neposrednom radio-vezom smatra se kao ponuda prisutnoj osobi.

Prihva?anje ponude s prijedlogom da se izmijeni
Ako ponu?eni izjavi da prihva?a ponudu i istovremeno predlo?i da se ona a ne?emu izmijeni ili dopuni, smatra se da je ponudu odbio i da je sa svoje strane u?inio drugu ponudu svome prijašnjem ponudiocu.

Šutnja ponu?enog
Šutnja ponu?enog ne zna?i prihva?anje ponude.
Nema u?inak odredba u ponudi da ?e se šutnja ponu?enog ili neko drugo njegovo propuštanje (na primjer, ako ne odbije ponudu u odre?enom roku ili ako poslanu stvar o kojoj mu se nudi ugovor ne vrati u odre?enom roku i sl.) smatrati kao prihva?anje.
Ali, kad ponu?eni stoji u stalnoj poslovnoj vezi s ponudiocem u pogledu odre?ene robe, smatra se da je prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio.
Isto tako, osoba koja se ponudila drugom da izvršava njegove naloge za obavljanje odre?enih poslova, a i osoba u ?iju poslovnu djelatnost spada obavljanje takvih naloga, du?na je izvršiti dobiveni nalog ako ga nije odmah odbila.
Ako u slu?aju naprijed navedenom ponuda odnosno nalog nije odbijen, smatra se da je ugovor sklopljen u trenutku kad je ponuda odnosno nalog stigao ponu?enom.

Zakašnjelo prihva?anje i zakašnjela dostava izjave o prihva?anju
Prihva?anje ponude izvršeno sa zakašnjenjem smatra se kao nova ponuda od strane ponu?enog.
Ali, ako je izjava o prihva?anju koja je u?injena pravodobno stigla ponudiocu nakon isteka roka za prihva?anje, a ponudilac je znao ili je mogao znati da je izjava otposlana pravodobno, ugovor je sklopljen.
Ipak, ugovor u takvom slu?aju nije sklopljen ako ponudilac odmah, a najkasnije prvoga idu?eg radnog dana poslije primitka izjave ili i prije primitka izjave, a nakon proteka roka za prihva?anje ponude, obavijesti ponu?enoga da se zbog zakašnjenja ne smatra vezan svojom ponudom.

Smrt ili nesposobnost jedne strane
Ponuda ne gubi u?inak ako je smrt ili nesposobnost jedne strane nastupila prije njezina prihva?anja, izuzev ako suprotno proizlazi iz namjere strana, obi?aja ili prirode posla.

Predugovor
Predugovor je takav ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor.
Propisi o formi glavnog ugovora va?e i za predugovor ako je propisana forma uvjet pravovaljanosti ugovora.
Predugovor obvezuje ako sadr?i bitne sastojke glavnog ugovora.

Na zahtjev zainteresirane strane sud ?e nalo?iti drugoj strani koja odbija pristupiti sklapanju glavnog ugovora da to uradi u roku koji ?e joj odrediti.

Sklapanje glavnog ugovora mo?e se zahtijevati u roku od šest mjeseci od isteka roka predvi?enog za njegovo zaklju?enje, a ako taj rok nije predvi?en, onda od dana kad je prema prirodi posla i okolnostima ugovor trebalo da bude sklopljen.

Predugovor ne obvezuje ako su se okolnosti od njegova sklapanja toliko izmijenile da ne bi bio ni zaklju?en da su takve okolnosti postojale u to vrijeme.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com