15 Decembar 2018

Sredstva za poja?anje ugovora

 
 

Uvjeti i njihov u?inak
Ugovor je sklopljen pod uvjetom ako njegov nastanak ili prestanak zavisi od neizvjesne ?injenice. Ako je sklopljen pod odgodnim uvjetom pa se uvjetu udovolji; ugovor djeluje od trenutka njegova zaklju?enja, osim ako iz zakona, prirode posla ili volje strana ne proistje?e što drugo.
Ako je sklopljen pod raskidnim uvjetom, ugovor prestaje va?iti kad se uvjetu udovolji.
Smatra se da je uvjet ostvaren ako njegovo ostvarenje, protivno na?elu savjesnosti i poštenja, sprije?i strana na ?iji je teret odre?en, a smatra se da nije ostvaren ako njegovo ostvarenje, protivno na?elu savjesnosti i poštenja, uzrokuje strana u ?iju je korist odre?en.

Nedopušten ili nemogu? uvjet
Ništav je ugovor u kojem je postavljen odgodni ili raskidni uvjet protivan Ustavu Republike Hrvatske ili prisilnim propisima.
Ugovor sklopljen pod nemogu?im odgodnim uvjetom ništav je, a nemogu?. raskidni uvjet smatra se nepostoje?im.

Osiguranje uvjetnog prava
Ako je ugovor sklopljen pod odgodnim uvjetom, vjerovnik ?ije je pravo uvjetovano mo?e zahtijevati odgovaraju?e osiguranje tog prava ako je njegovo ostvarenje ugro?eno.

Rok i ra?unanje vremena
Rok odre?en u danima po?inje te?i prvog dana poslije doga?aja od kojega se rok ra?una, a završava se istekom posljednjeg dana roka.
Rok odre?en u tjednima, mjesecima ili godinama završava se onog dana koji se po imenu i broju poklapa s danom nastanka doga?aja od kojega rok po?inje te?i, a ako takvog dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan tog mjeseca.
Ako posljednji dan roka pada u dan kada je zakonom odre?eno da se ne radi, kao posljednji dan roka ra?una se slijede?i radni dan.
Po?etak mjeseca ozna?ava prvi dan u mjeseca, sredina - petnaesti, a kraj - posljednji dan u mjesecu, ako što drugo ne proizlazi iz namjere stranaka ili iz prirode ugovornog odnosa.

Primjena pravila o uvjetu
Kad u?inak ugovora po?inje od odre?enog vremena, na odgovaraju?i se na?in primjenjuju pravila o odgodnom uvjetu, a kad ugovor prestaje va?iti nakon isteka odre?enog roka, na odgovaraju?i se na?in primjenjuju pravila o raskidnom uvjetu.
 

KAPARA

Vra?anje i ura?unavanje kapare
Ako je u trenutku sklapanja ugovora jedna strana dala drugoj stanovit iznos novca ili stanovitu koli?inu drugih zamjenljivih stvari kao znak da je ugovor sklonjen (kapara), ugovor se smatra zaklju?enim kad je kapara dana, ako nije što drugo ugovoreno.
U slu?aju udovoljenja ugovoru kapara se mora vratiti ili ura?unati u ispunjenje obveze.
Ako što drugo nije ugovoreno, strana koja je dala kaparu ne mo?e odustati od ugovora ostavljaju?i kaparu drugoj strani, niti to mo?e u?initi druga strana vra?anjem dvostruke kapare.

Kapara i neizvršenje ugovora
Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je dala kaparu, druga strana mo?e po svojem izboru tra?iti izvršenje ugovora, ako je to još mogu?e, i tra?iti naknadu štete, a kaparu ura?unati u naknadu ili vratiti ili se zadovoljiti primljenom kaparom.
Ako je za neizvršenje ugovora odgovorna strana koja je primila kaparu, druga strana mo?e, po svojem izbora, tra?iti izvršenje ugovora, ako je to još mogu?e ili tra?iti naknadu štete i vra?anje kapare, ili tra?iti vra?anje dvostruke kapare.
U svakom slu?aju, kad druga strana tra?i izvršenje ugovora, ona ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog zakašnjenja.
Sud mo?e na zahtjev zainteresirane strane smanjiti pretjerano veliku kaparu.

Kapara u slu?aju djelomi?nog ispunjenja obveze
U slu?aju djelomi?nog ispunjenja obveze vjerovnik ne mo?e zadr?ati kaparu, nego mo?e tra?iti ispunjenje ostatka obveze i naknadu štete zbog zakašnjenja, ili tra?iti naknadu štete zbog nepotpunog ispunjenja. ali se u oba slu?aja. kapara ura?unava u naknadu.
Ako vjerovnik raskine ugovor i vrati ono što je primio kao djelomi?no ispunjenje, on mo?e birati izme?u ostalih zahtjeva koji pripadaju jednoj strani kad je ugovor ostao neizvršen krivnjom druge.

ODUSTATNINA

Uloga odustatnine
Sporazumom ugovornih strana mo?e se ovlastiti jedna ili svaka strana da odustane od ugovora davanjem odustatnine.
Kad strana u ?iju je korist ugovorena odustatnina izjavi drugoj strani da ?e dati odustatninu, ona više ne mo?e zahtijevati izvršenje ugovora.
Strana ovlaštena da odustane du?na je dati odustatninu istovremeno s izjavom o odustajanju. Ako ugovaratelji nisu odredili rok do kojega ovlaštena strana mo?e odustati od ugovora, ona to mo?e u?initi sve dok ne protekne rok odre?en za ispunjenje njezine obveze.
To pravo odustajanja od ugovora prestaje i kad strana u ?iju je korist ugovoreno po?ne ispunjavati svoje obveze iz toga ugovora ili primati ispunjenje od druge strane.

Kapara kao odustatnina
Kad je uz kaparu ugovoreno pravo da se odustane od ugovora onda se kapara smatra kao odustatnina i svaka strana mo?e odustati od ugovora.
U tom slu?aju, ako odustane strana koja je dala kapanu ona je gubi, a ako odustane strana koja je kaparu primila, ona je vra?a u dvostrukom iznosu.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com