15 Decembar 2018

Franšizing
 

Franšizing je širokorasprostranjen i opšteprihva?en metod poslovanja u svetu. Mnoge velike firme su upravo zahvaljuju?i franšizing sistemu poslovanja dosegle sam vrh uspešnosti. U ovom uvodnom delu Sertifikacija Vam predstavlja osnovne pojmove sa kojima treba da se upoznate pre nego što se odlu?ite za dalje istra?ivanje i razvoj franšize, ili se uputite davaocu franšize za prava o saradnji.


Saradnja
Franšizing saradnja obuhvata paket sa?injen od tehnološke i intelektualne svojine u okviru trgovinskih lanaca i brendova. Ovaj skup naj?eš?e ?ine zaštitno ime, metode poslovanja, uputstva za poslovanje, planovi, prava koriš?enja znanja i iskustva, prava za koriš?enje diploma za nova tehni?ka ostvarenja, procedure i drugo, a sve to u cilju preprodaje proizvoda ili pru?anja usluga krajnjim korisnicima.

Franshising
Franšizing je metod poslovanja pomo?u koga jedna kompanija, dakle davalac franšize, ustupa drugoj kompaniji tj. primaocu franšize prava na saradnju, u cilju prodaje odre?ene vrste proizvoda ili/i usluge za odre?enu nov?anu ili neku drugu nadoknadu. Ovaj vid saradnje se posti?e potpisivanjem ugovora koji sadr?i uslove saradnje i odnosi se na odre?eni vremenski period.

Davalac franšize ili kompanija-matica
Davalac franšize je kompanija - vlasnik franšize koja pru?a drugoj kompaniji - primaocu franšize prava na koriš?enje te franšize za odre?enu nov?anu ili neku drugu nadoknadu, a sve to u cilju trgovine odre?enom vrstom proizvoda ili/i pru?anja usluga krajnjem korisniku.

Primalac franšize
Primalac je samostalan poslodavac ili fuzi?ko lice koji preuzima prava za koriš?enje paketa o saradnji od davaoca franšize.

Ugovor o saradnji (za ustupanje franšize)
Ugovor o saradnji je ugovor koji se potpisuje izme?u davaoca i primaoca franšize i u kome se detaljno opisuju uslovi saradnje, kao i prava i obaveze, kako davaoca, tako i primaoca franšize. Primalac treba da se posavetuje sa pravnim licem zbog preispitivanja uslova saradnje. Primalac franšize je du?an da se u potpunosti upozna sa uslovima saradnje i da ih razume pre nego što ih potpiše, i na taj na?in se obave?e o njihovom poštovanju.

Periodi?ne obaveze
Naj?eš?i na?in na koji davalac franšize napla?uje od primaoca franšize dogovorenu nadoknadu je postotak na zaradu primaoca u dogovorenim vremenskim intervalima. Ovo nije uvek slu?aj, jer suma mo?e da bude dogovorena i nezavisno od procenta zarade primaoca i pla?a se po ugovorom predvi?enim vremenskim intervalima. Naknada ne mora da bude u nov?anom iznosu što opet treba da bude utvr?eno ugovorom.

Cena ulaska u franšizing poslovanje
Cena ulaska u sistem franšize je suma koja se pla?a samo jedanput i to pri sklapanju ugovora. Ovaj iznos pla?a primalac franšize za ustupanje prava za franšizing saradnju. Ispla?uje se na na?in koji je utvr?en ugovorom.

Priru?nik za poslovanje
Priru?nik za poslovanje se izdaje od strane davaoca franšize i namenjen je primaocima kao sastavni deo paketa o saradnji. U priru?niku su sadr?ana uputstva koja objašnjavaju korak po korak, na?in na koji treba da se postavi i organizuje poslovanje ustanovljeno ugovorom o saradnji.


KARAKTERISTIKE USPEŠNE SARADNJE

Poslovati u sistemu franšizinga ne mo?e se smatrati najjednostavnijim sistemom poslovanja. Kupovinom franšize se kupuju dobra šansa i oproban metod poslovanja u koji treba ulo?iti li?ni trud, upornost, strpljenje i volju za rad da bi se postigao uspeh.

Za uspeh primaoca franšize u franšizing poslovanju neophodno je slede?e:

  • Sposobnost za upravljanje, procenu i izbor kvalitetnog kadra,
  • Pa?ljivo prou?avanje osnovnih potreba za prvu godinu poslovanja,
  • Po?etni ulog. Va?na ?injenica koju ne smemo izostaviti kada govorimo o ovom vidu poslovanja su stalna podrška i saveti od strane davaoca franšize.

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com