15 Decembar 2018

Analiza poslovne prilike

 

Tipi?nu analizu poslovne prilike mo?emo sagledati u 7 dijelova: 

  • Koncepcija
  • Trendovi
  • Kupci
  • Konkurencija
  • Partnerstvo i savezi
  • Poslovni model
  • Rizici

1. Koncepcija
Analiza koncepcije obavlja se odgovaranjem na sljede?a pitanja:

• Kako smo došli do poslovne ideje?
• U ?emu je sadr?ana poslovna prilika i kako se mo?e iskoristiti?
• Kakva su naša osobna iskustva u poslu u kojemu je ta poslovna prilika?
• Postoji li mogu?nost zaštite originalnih elemenata naše poslovne prilike ili treba pla?ati za licencu?

2. Trendovi
Analiza koncepcije obavlja se odgovaranjem na sljede?a pitanja:

• Kakvi su trendovi na tr?ištu?
• Koji podaci o istra?ivanju tr?išta ukazuju na potrebu na tr?ištu?
• Kolika je ukupna vrijednost tr?išta u posljednjih nekoliko godina?
• Koliki je pretpostavljeni rast toga tr?išta (podaci)?
• Zašto su tr?ište ili poslovna grana privla?ni?
Na kraju treba obaviti predvi?anje potencijalne veli?ine i rasta tr?išta, te našeg udjela u njemu.

3. Kupci
Analiza kupaca obavlja se odgovoranjem na sljede?a pitanja:

• Kako je tr?ište segmentirano (karakteristike kupaca)?
• Koji segment tr?išta namjeravamo zauzeti?
• Tko su kupci?
• Koje su potrebe kupaca?
• Zašto kupci to trebaju?
• Za što su kupci voljni platiti?
• Kako trenutno ispunjavaju svoje potrebe?
• Koliko je za kupca nu?na kupnja proizvoda/usluge?
• Kako ?e se odre?ivati cijena proizvoda/usluge?
• Kako ?e poduze?e dosegnuti sve identificirane segmente kupaca?
• Koliko (novaca i vremena) košta privla?enje kupaca?
• Koliko košta potpora kupcima?
• Je li jednostavno zadr?ati kupce?
Na navedena pitanja odgovara se pomo?u statisti?kih podataka i neposrednih informacija od potencijalnih kupaca.

4. Konkurencija
Analiza konkurencije obavlja se odgovaranjem na sljede?a pitanja:

• Kako konkurencija trenutno zadovoljava potrebe tr?išta?
• Koje su prepreke za ulazak na tr?ište, za nas ili budu?u konkurenciju?
• Tko su glavni konkurenti i koje tr?išne udjele imaju?
• Kakvo je stanje prodaje glavnih konkurenata (raste, pada, stacionarno)?
• Koji su novi proizvodi/usluge nedavno uvedeni na tr?ište?
• Koliko je novih poduze?a ušlo na tr?ište unutar prošle tri godine?
• Kako ?e reagirati na ulazak novog poduze?a na tr?ište?
• Kako ?e novo poduze?e reagirati na reakciju konkurencije?
• Mo?e li tko drugi prepoznati i iskoristiti istu priliku? Kada?
• Kako mo?emo opisati prednosti i slabe strane utvr?ene konkurencije? I usporediti se s njom.
Tako?er, treba provesti SWOT analizu (Strength, Weakness, Opporutinities, Treats – prednosti, nedostaci, prilike, prijetnje)

5. Partnerstvo i savezi
Analiza partnerstva i saveza obavlja se odgovoranjem na sljede?a pitanja:

• Postoje li kompanije ili organizacije (udruge) koje nam mogu pomo?i u postizanju ciljeva?
• Ima li na?ina smanjenja utjecaja konkurencije izgradnjom poslovnih saveza?
• Kakvu dodatnu vrijednost mo?emo dobiti uz partnerstvo?
• Kako ?emo urediti odnose s partnerima?
• Kako ?e partneri ostvariti korist od suradnje s nama?

6. Poslovni model
Analiza poslovnog modela obavlja se odgovaranjem na sljede?a pitanja:

• Kakav je preporu?eni poslovni model:
- kako i koliko napla?ivati
- kako dostavljati
- vremenski odnosi kod naplate (odgode, kreditiranje)
- na?in podmirenja troškova?
• Je li taj model originalan ili je pruzet od drugog poduze?a?
• Opis proizvoda/usluge koji ?emo razviti za iskorištenje poslovne prilike
• Koje su osnovne potrebne tehnologije, proizvodnih procesa?
• Gdje namjeravamo smjestiti poduze?e?
• Kako se u toj poslovnoj aktivnosti mo?e ostvariti rast i pove?anje dobiti?
• Koje su investicije potrebne za iskorištenje ove poslovne prilike (struktura, iznos, vrijeme)?
• Kada poduze?e treba kupiti materijal, sirovine, zaposliti nove radnike?
• Kada za to treba platiti?
• Koliko dugo traje pronala?enje kupaca?
• Koliko vremena pro?e dok kupci ne plate za proizvod/usluge?
• Skica predvi?ene to?ke pokri?a (cijena, dinamika prodaje, tok novca)?
Po?eljno je kupovati jeftino, prodavati skupo, naplatiti odmah, platiti što kasnije.

7. Rizici
Potrebno je identificirati rizike i ocjeniti ih prema va?nosti. Razlozi rizika su:

- financijski (propast investitora, nedostatak novca)
- tehni?ki (nestanak materijala, oprema, znanje)
- ljudski (znanje, odr?ivost tima)
- tr?išni (kupci, udar konkurencije)
Nakon te analize potrebno je odrediti je li i zašto analizirana poslovna prilika vrijedna pokretanja poduze?a (rizik u usporedbi s mogu?im profitu)?

Uobi?ajene zamke poslovne prilike

• odabiranje proizvoda/usluge iz grane s niskom cijenom i malom zaradom
• koncentracija na "izum" i proizvod, ne na posao
• poslovanje temeljeno na neuskla?enostima cijena na tr?ištu
- dobra prilika za ulazak na tr?ište, ali ju treba iskoristiti za razvijanje bolje utemeljenog posla
- izvor zarade sigurno prestaje, pitanje kada


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com