15 Decembar 2018

Bar kod
 

Bar kod je smisleni niz tamnih crta i svijetlih me?uprostora koji omogu?avaju elektronskoj opremi da o?itaju u njima sadr?anu logi?nu poslovnu informaciju o proizvodu.

Bar kod ili crti?ni kod ima strogo odre?ena pravila. Bar kod je ustvari broj pretvoren u smisleni niz tamnih linija i svjetlih me?uprostora koje skener opet pretvara u broj, a on je klju? za bazu podataka s ostalim podacima o proizvodu, usluzi ili lokaciji. To omogu?uje brzo i jednostavno o?itavanje cijene, podataka o proizvodu, inventuru, kontrolu zaliha, utvr?ivanje poreznih obveza itd.

Bar kod se kao simbol tiska ili direktno na ambala?u ili na naljepnicu i tako identificirani proizvod odlazi u distribucijsku mre?u, kroz kanale u veleprodaji do prodajnog mjesta u trgovini, gdje se skenira ili o?itava prokladnom opremom i dekodira iz bar koda u ljudskom oku prepoznatljivu logi?nu poslovnu informaciju.

Zašto EAN bar kod?

EAN sistem je jedinstven me?unarodni sistem šifriranja, ozna?avanja i identifikacije. Nastao je kao europski sistem (European Article Numbering - Evropsko numeriranje proizvoda), te njegovim prihva?anjem od velikog broja dr?ava, on ubrzo postaje svijetski sistem. Baziran je na jednom od najprihva?enijih metoda automatske identifikacije, i postavlja standarde koji predstavljaju va?an element automatizacije poslovanja i efikasne komunikacije izme?u razli?itih poslovnih partnera na nacionalnom i me?unarodnom nivou. Sa?injavaju ga multisektorski standardi za jedinstvenu identifikaciju proizvoda (potroša?kih, zbirnih, transportnih pakovanja), usluga i lokacija (koje mogu biti: pravne kao npr. tvrtka, funkcionalne - npr. ra?unovodstveni odjel, i fizi?ke - npr. skladište i sl.), standardi za prikazivanje dodatnih informacija, standardi za bar kod simbole i standardne EANCOM poruke u vidu elektroni?ke poslovne dokumentacije.

EAN oznaka je jedinstvena u svijetu i njeno pravilno koriš?enje onemogu?uje dodjelu iste oznake razli?itim objektima (proizvodima), a time i zabunu i probleme koji bi u tom slu?aju nastali.

Struktura EAN bar koda

Struktura EAN koda je standardna : sastoji se od grupe brojeva koji sadr?e podatak o:
- zemlji porijekla robe,
- proizvo?a?u i
- samom proizvodu.

U standardnom EAN 13 kodu uz ovih 12 brojeva trinaesti broj je kontrolni broj. Izra?unava se posebnim algoritmom i provjerava ispravnu strukturu prethodnih znamenki.

Svaki EAN bar kod sastoji se od grani?nih linija na lijevoj i desnoj strani od samog bar koda, te obaveznih "tihih zona", koje predstavljaju obaveznu svijetlu ili bijelu podlogu oko njega, kako skeniranje bar koda ne bi nailazilo na teško?e zahva?aju?i neva?nu grafiku ili slova izvan koda.

EAN/UCC-13 struktura bar koda (12 + 1)

Kontrolni broj

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

N13


Kontrolna broj je posljednja brojka (krajnja desna) bar koda. Ra?una se na bazi ostalih brojeva u bar kod broju i koristi se za potvrdu da je bar kod to?no skeniran ili da je broj to?no sastavljen.
Kontrolni broj izra?unava se pomo?u MODULO 10 algoritma iz svih drugih znamenki u broju.

Što je EAN 8 ?

To je bar kod koji ima iste standarde kao EAN 13 samo umjesto 13 ima 8 znamenaka i njegov je kapacitet u EAN sustavu ograni?en. Za njegovu dodjelu potrebno je uputiti poseban zahtjev tehni?koj komisiji CRO-EAN-a s idejnim rješenjem ambala?e budu?eg proizvoda, jer on se dodjeljuje proizvodima koji su tako mali da na njih fizi?ki ne stane EAN 13.
 

EAN 13
EAN 8

Dimenzije EAN bar koda (mm)Primjer EAN bar koda u "prirodnoj veli?ini"
Kako dobiti EAN bar kod?

Potrebno je obratiti se nadle?noj instituciji , npr u Republici Hrvatskoj, obratiti se Hrvatskom udru?enju za kodiranje, EAN CROATIA  koje je osnovano u okviru Hrvatske gospodarske komore i koje je punopravnim ?lan EAN INTERNATIONAL-a (Me?unarodnog udru?enja za obroj?avanje) sa sjedištem u Bruxelles-u (Belgija).


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com