15 Decembar 2018

ISO standard
 

Postizanje visokog stepena kvaliteta sve više dobija na zna?aju zbog sve ve?e konkurentnosti na globalnom svetskom tr?ištu. Za ulaznicu na tr?ište više nije dovoljan samo kvalitet ve? i me?unarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001: 2000. Sistem menad?menta kvaliteta je ujedno i jedini standard koji se mo?e koristiti za sertifikaciju manad?menta u poslovnome svetu, imaju?i u vidu njegove slede?e zahteve:

 • obezbe?enje zadovoljenja kupaca
 • zadovoljenje zahteva kupaca
 • ocenivanje sposobnosti organizacije da udovolji zahtevima kupaca putem internih ili eksternih kontrola
   

Sistem menad?menta kvaliteta podrazumeva osam slede?ih principa:

1. Organizaciju koja je usredsre?ena na kupca
Organizacije zavise od svojih kupaca i stoga moraju razumeti teku?e i budu?e potrebe kupaca, moraju zadovoljiti zahteve kupaca i moraju te?iti da prevazi?u potrebe kupaca.

2. Liderstvo
Menad?ment preduze?a ima obavezu da vodi zaposlene sopstvenim primerom, da uspostavi jednistvo kroz zajedni?ke ciljeve i da definiše smer kojim organizacija treba da se kre?e. Menad?ment mora izme?u ostalog i da kreira ambijent koji ohrabruje saradnike na rad i postizanje ciljeva organizacije.

3. Uklju?enost zaposlenih

Organizacija mora da ohrabri zaposlene da prihvate odgovornost za rešavanje problema i unapre?ene procesa, kao i da omogu?i zaposlenima da stalnim sticanjem novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom znanja i iskustava unutar timova doprinesu pove?anom zadovoljenju pri obavljanju posla a samim tim i rezultatima organizacije.

4. Procesni pristup

Svi procesi neophodni za ostvarenje ?eljenog rezultata moraju biti definisani, a ulazi i izlazi iz procesa zajedno sa funkcijama organizacije identifikovani i pra?eni. Pored toga, organizacija mora da definiše jasne nadle?nosti u upravljanju procesima, kao i da omogu?i korisnicima obuku, materijal i potrebne informacije.

5. Sistemski pristup upravljanju

Definisanje sistema identifikacije ili razvoja procesa i njegovo postavljanje na na?in da zadati cilj bude dostignut na najefikasniji na?in. Sistemski pristup podrazumeva i potpuno razumevanje me?uzavisnosti procesa u sistemu kao i neprekidno unapre?enje sistema kroz merenje i vrednovanje rezultata.

6. Stalno poboljšanje

Princip ohrabruje uvo?enje malih unapre?enja u procese i sisteme, kao i neprekidno pore?enje u?inaka sa postavljenim kriterijumima.

7. Donošenje odluka na osnovu ?injenica

Ovaj princip se odnosi na prikupljanje onih podataka i informacija koji su relevantni za ispunjenje unapred postavljenih ciljeva, kao i na analizu prikupljenih podataka koriš?enjem validnih metoda.

8. Obostrano korisni odnosi sa dobavlja?ima

Organizacija treba da identifikuje i izabere klju?ne dobavlja?e, sa kojima kroz jasnu i otvorenu komunikaciju i zajedni?ki rad na razvoju i unapre?enju proizvoda i procesa treba da ostvari dugoro?nu saradnju na obostranu korist.

 
 

Šta je potrebno za sertifikaciju?

Da bi se pristupilo procesu sertifikacije, QMS mora biti potpuno dokumentovan, proveren i odobren od strane menad?menta i tek onda implementiran u organizaciju.

QMS sa?injava:

 • poslovnik kvaliteta - opisuje kako organizacija zadovoljava zahteve ISO 9001:2000
 • procesi - opisuju aktivnost od po?etka do kraja
 • procedure kvaliteta - opisuju metod putem kojih se upravlja procesima
 • radne instrukcije - opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.

Menad?ment je du?an da imenuje jednoga ?lana ( obi?no nekoga iz svog menad?menta) koji bez obzira na sve ostale odgovornosti mora biti odgovoran i ovlaš?en za:

 • osiguravanje da su procesi potrebni za sistem menad?menta kvaliteta uspostavljeni, implementirani i da se odr?avaju
 • izveštavanje menad?menta o performansama Sistema menad?menta kvaliteta i izmenama neophodnim za njegovo poboljšanje
 • podizanju nivoa svesti kod zaposlenih o zahtevima kupaca
 • vezu sa eksternim stranama po pitanjima vezanim za Sistem menad?menta kvaliteta.

Organizaciji je neophodan menad?er kvaliteta koji ?e imati punu podršku menad?menta. Uprava mora imenovati nekog ko je u potpunosti upoznat sa zahtevima ISO 9001:2000, ko je sposoban da postupa u skladu sa njima i ko je spreman da pravovremeno izveštava menad?ment o rezultatima QMS. Menad?er kvaliteta mora:

 • biti lako dostupan i stajati na raspolaganju svim zaposlenim u organizaciji
 • imati sposobnost komunikacije na svim nivoima i sa svim zaposlenim u organizaciji.

Menad?er kvaliteta mora biti odgovoran generalnom direktoru i mora biti isklju?en iz svih aktivnosti koje bi mogle imati suprotan uticaj na u?inak kvaliteta.

Sertifikacija ISO 9001:2000

Sertifikat ISO 9001:2000 je na prvom mestu dokaz kvaliteta poslovanja i propusnica za ulazak na svetsko tr?ište koje diktira i zadaje odre?ene standarde. Od po?etka implementacije ISO 9001:2000 pa do same sertifikacije koja se ogleda u kontroli i dodeli me?unarodno priznatog sertifikata potrebno je da pro?e odre?eni vremenski period u kome organizacija vrši sve neophodne promene u cilju ispunjenja svih zadatih zahteva Sistema menad?menta kvaliteta. Sertifikaciju vrše nezavisna sertifikaciona tela.

 

Postupak uvo?enja ISO 9001

 

Postupak uvo?enja ISO 9001:2000 zahteva saradnju sa vrhunskim konsultantima zato što površinski rad i neiskustvo konsultanata u mena?mentu mogu da dovedu do kontraproduktivnog efekta i nerazumevanja ovog standarda od strane zaposlenih koji su osnova za uspešno funkcionisanje standarda u svim organizacijama. Nakon višegodišnjeg rada u oblasti me?unarodnih standarda ustanovili smo da vremenski period procesa implementacije Sistema menad?menta kvaliteta zavisi uglavnom od spremnosti organizacije na saradnju i stru?nosti njenog osoblja. Dakle, brzina procesa uglavnom zavisi od same organizacije.

Prva etapa implementacije odnosi se na menad?ment organizacije koji je u obavezi da se u potpunosti upozna sa zahtevima ISO 9001:2000. Menad?ment je taj koji donosi odluku o uvo?enju Sistema menad?menta kvaliteta, vrši izbor spoljnih saradnika (konsultanata), obezbe?uje materijalne i ljudske resurse i mnoge druge aktivnosti prvorazrednog zna?aja za funkcionisanje QMS.

Druga etapa kod implementacije ISO 9001 se odnosi na indefikovanje procedura i procesa, kao i na izradu Poslovnika kvaliteta. Poslovnik kvaliteta predstavlja sponu izme?u prakti?nih procedura i zahteva ISO 9001:2000 i u njemu je sadr?ano sve „ono što ?e se raditi“, ali ni u kom slu?aju „kako ?e se nešto raditi“. To „kako ?e se nešto raditi“ sadr?ano je u procedurama, zavisi od politike poslovanja i razlikuje se od organizacije do organizacije.

Tre?a etapa se sastoji iz dokumentovanja identifikovanih procedura i procesa. Ovo je jedna od najzahtevnijih etapa uopšte zato što se pri dokumentovanju mora voditi ra?una o tome da se sa što manje dokumenata pokriju sve procedure i procesi, a da pri tom budu funkcionalni i u potpunosti jasni svim zaposlenim. Od jasno?e i efikasnosti dokumenata zavisi uspešnost implementacije.

Implementacija procedura i procesa. Nakon indefikacije i dokumentovanja procedura, prelazi se na njihovu implementaciju. Implementacija predstavlja primenu ISO sistema u praksi i vrši se postepeno, korak po korak. Svaka procedura se mora proveriti pre implementacije, a naro?ita pa?nja se mora obratiti na ispravnost dokumentovanja zapisa koji se na nju odnose. Ukoliko se smatra neophodnim, za neke od operativnih procedura se izra?uju upustva, koja objašnjavaju primenu procedura u praksi.

Sertifikacija ISO 9001:2000 se vrši nakon implementacije i uspešnog funkcionisanja standarda u organizaciji od strane nezavisnog me?unarodnog sertifikacionog tela. Sertifikacija Sistema menad?menta kvaliteta predstavlja eksternu kontrolu. Nakon pozitivnog izveštaja sa ove kontrole sledi izdavanje sertifikata za kvalitet koji se obnavlja na godišnjem nivou.

Peta etapa se sastoji od interne kontrole (first control audit). Interna kontrola je kontrola koju vrši organizacija po ustanovljenoj proceduri u cilju pronala?enja i otklanjanja grešaka u sistemu organizacije. Interne kontrole slu?e za ispunjavanje osnovnog zahteva Sistema menad?menta kvaliteta koji se odnosi na stalno otklanjanje nedostataka i usavršavanje procesa, u cilju neprestanog poboljšanja QMS u organizaciji.

 
ISO 27001
 

ISO 27001 predstavlja Sistem  zaštite i bezbednosti informacija. Mo?e da se implementira u sve grane industrije, trgovine i pru?anja usluga. Cilj ovog sistema je da osigura sve neophodne kontrole u vezi sa strogo poverljivim, verodostojnim i ograni?enim za pristup informacijama, u cilju zaštite informacija i podataka “zainteresovanih strana”. Zainteresovane strane kojima je ovaj Sistem menad?menta upu?en mogu biti klijenti, organizacije i kompanije, zaposleni, saradnici ali i društvo u širem smislu.

Implementacijom Sistema zaštite i bezbednosti informacija ISO 27001 dokazujete vašim klijentima vašu odgovornost za bezbednost i zaštitu informacija. Kada govorimo o zaštiti informacija onda govorimo da se one štite od svih i na svim nivoima vaše organizacije.

Posledice izazvane lošim rukovanjem, kvarovima i izmenama izazvanim namerno ili greškom, ili ?ak ubacivanjem virusa u nedovoljno zašti?ene sisteme mogu da budu katastrofalne za neku organizaciju i da je dovedu do uništenja.  Poznato je da, ukoliko informacije jedne organizacije nisu sigurne nije sigurna ni njena budu?nost. Tako?e ne treba da nas iznenadi to što mnogo puta na pitanje šta je najskuplje na svetu ?ujemo odgovor „ informacija“, jer ako je prošli vek bio vek tehnologije onda se zasigurno mo?e re?i da je ovaj vek vek informacija.

Prednosti ISO 27001

 • bolje tr?išne mogu?nosti,
 • smanjenje rizika a samim tim i rashoda,
 • usaglašenost sa va?e?im zakonskim propisima,
 • ve?e poverenje klijenata, zaposlenih, saradnika, institucija i svih zainteresovanih strana zbog znanja da su njihove informacije i podaci maksimalno bezbedni,
 • postojanje odgovornosti za bezbednost informacija od strane svih i na svim nivoima u organizaciji.

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com