15 Decembar 2018

HACCP standard
 

U proizvodnji i distribuciji hrane najzna?niji aspekti su svakako njen kvalitet ali i bezbednost. Obaveza svih onih koji dolaze u kontakt sa hranom tokom njenog proizvodnog ili distribucionog toka je da izvrše sve mere prevencije kako bi tr?ištu pru?ili kvalitetnu, ali istovremeno i sigurnu hranu po zdravlje potroša?a.

Postoji zakonska regulativa koja je propisala obaveznu zdravstvenu kontrolu ispravnosti hrane, koja se obi?no bazira na ispitivanju finalnih proizvoda. Me?utim zbog ?inioca da su te regulative obi?no skup metod, da usporavaju proces proizvodnje kao i da zahtevaju dosta vremena, u oblasti sve više je prisutan HACCP integrisani sistem kontrole bezbednosti kontrole hrane u svim fazama njene proizvodnje i distribucije.

Šta je HACCP standard?

HACCP je skra?enica od Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik zna?i Analiza Opasnosti i Kriti?ne Kontrolne Ta?ke. Predstavlja logi?an, nau?no zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogu?ava:

  • Identifikaciju i procenu svih mogu?ih opasnosti, tj. svakog fizi?kog, hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda uklju?uju?i sve me?uprocese i distribuciju;
  • Odre?ivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu;
  • Sigurnost da ?e te mere biti uspešno i na delotvoran na?in sprovedene.

Za razliku od kontrole gotovih proizvoda na kraju proizvodnog procesa, HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje. Razvija se posebno za svaki proizvod/grupu proizvoda ili proces, i treba da se definiše i uspostavi tako da odgovara specifi?nim uslovima proizvodnje i distribucije svakog proizvoda posebno.

Definisan u najkra?em, HACCP je sistem koji se mo?e upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih ta?aka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potroša? konzumira namirnicu, u stanju i na na?in koji ?e biti bezbedan po njegovo zdravlje.

Vodi poreklo od Pillsbury Company koja je radila za NASU i laboratorije ameri?ke vojske. Bio je zasnovan na in?enjerskom principu analize greške, na?ina i efekta u bilo kojoj fazi procesa i postavljanjem efektivnih kontrolnih mehanizama. Sprovo?en je u cilju mikrobiološke bezbednosti hrane u ranim fazama kosmi?kih istra?ivanja SAD-a, kako bi se svela na minimum verovatno?a trovanja hranom u svemiru.

Sistem je prihvacen sedamdesetih godina i od tada je me?unarodno priznat kao HACCP sistem za proizvodnju bezbedne hrane. Priznat je i od Svetske zdravstvene organizacije (WHO), kao najefikasnije sredstvo u kontroli bolesti izazvanih hranom. HACCP sistem danas postaje uslov i legitimacija za me?unarodnu trgovinu hranom, a u ve?ini evropskih zemalja je zakonski uslovljen. Što se ti?e stanja u Srbiji, iako su prednosti HACCP sistema još uvek nedovoljno poznate ve?ini privrednih preduze?a, pozitivna je ?injenica da zainteresovanost i tendencija za njegovim uvo?enjem bele?e blagi porast. Implementacija HACCP sistema je trenutno jedan od osnovnih preduslova za izvoz naših proizvoda i osvajanje evropskog tr?išta istim.

 
 

Koje sve grane industrije zahtevaju HACCP sistem?

HACCP je primenjiv u svim fazama proizvodnje jednog artikla. Od proizvodnje sirovine, preko prerade i distribucije, pa sve do krajnjeg korisnika. Svi koji dolaze u dodir sa proizvodom u bilo kojoj fazi njegove obrade, prerade ili distribucije treba da primenjuju principe HACCP.

Neke od industrijskih grana koje su u obavezi da primene HACCP su:

  • Proizvodnja, prerada i pakovanje;
  • Skladištenje, transport i distribucija;
  • Priprema i distribucija hrane - za potrebe bolnica, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija;
  • Trgovina - maloprodaja i ugostiteljstvo;
  • Prehrambena industrija;

naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com