15 Decembar 2018

Incoterms
 

Incoterms, slu?bena pravila ICC-a (Me?unarodna trgovinska Komora) za tuma?enje trgovinskih termina u svjetskoj su upotrebi više od 60 godina. Osim što su ti termini postali prijeko potrebni za nesmetano vo?enje me?unarodne trgovine, njihovu autenti?nost priznaju i svi svjetski sudovi i drugi upravni organi te njihovo uklju?ivanje u ugovore o prodaji znatno smanjuje mogu?nost nesporazuma koji bi mogli dovesti do pravnih komplikacija
S obzirom na nastale promjene i razvoj u trgovinskoj praksi ICC je izdala novu verziju Incotermsa, Incoterms 2000, ?ija upotreba je po?ela od 1 sije?nja 2000. godine.

Razlike u trgova?koj praksi, tuma?enjima i obi?ajima u razli?itim zemljama u me?unarodnoj trgovini dovele su do potrebe da se definiraju me?unarodna pravila tuma?enja termina koji se naj?eš?e upotrebljavaju u me?unarodnoj trgovini. Me?unarodna trgovinska komora (ICC) je u Parizu 1936. godine izdala prvu verziju me?unarodnih pravila za tuma?enje trgovinskih termina, pod nazivom Incoterms. Oni predstavljaju skup me?unarodnih pravila za tuma?enje termina koji se naj?eš?e koriste u me?unarodnoj trgovini i to prije svega kod ugovora o prodaji. Njima se daje jedinstveno tuma?enje ovih termina i izbjegava mogu?nost razli?itog tuma?anja ovih termina u razli?itim zemljama, koja dovodi do nesporazuma, sporova i parnica, što sve predstavlja gubitak vremena i novca.

Ubrzani razvoj me?unarodne trgovine nu?no je doveo do potrebe da se verzija pravila iz 1936. godine vremenom usavršava i precizira. Tako su izmjene i dopune, koje se u me?unarodnoj terminologiji još i nazivaju revizije Incoterms-a, obavljene 1953., 1967., 1976., 1980., 1990. godine, a sada je na snazi revizija iz 2000. godine (na snazi od 1. 1. 2000. godine).

Incoterms pravila i termini se bave odnosom izme?u kupca i prodavatelja na osnovu kupoprodajnog ugovora. Pošto ne definiraju sve modalitete vanjskotrgovinskog posla, ve? samo osnovne, upotrebljavaju se u kombinaciji sa drugim bitnim elementima kupoprodajnog ugovora, sa jedne strane, i u kombinaciji sa drugim ugovorima koji su neophodni za realizaciju odre?enog vanjskotrgovinskog posla, kao što su: ugovori o prijevozu, osiguranju ili financiranju, sa druge strane.

S obzirom da postoji više verzija (revizija) Incoterms-a, prilikom njihove uporabe neophodno je jasno naglasiti iz koje godine se koristi verzija Incoterms-a (na primjer: “Incoterms 2000”).

U praksi se ?esto doga?a da ugovorne strane, u ?elji da bolje preciziraju odre?ene termine iz Incoterms-a, dodaju neke rije?i samom terminu. Incoterms ne daju nikakve upute o takvom dodavanju, pa je ovakvo dodavanje mogu?i izvor nesporazuma, što je suprotno osnovnoj funkciji Incoterms-a. Zbog toga svaki novo dodani termin uz Incoterms-e treba precizno razjasniti ugovorom. Ukoliko je potrebno dodatno preciziranje, a kada je god to mogu?e treba upotrebljavati izraze koji se pojavljuju u Konvenciji UN o ugovorima o me?unarodnoj kupoprodaji robe (CSIG) iz 1980. godine.

Ugovorne strane, koje ?ele da izbegnu sve nesporazume koji mogu nastati iz me?usobnih odnosa, mogu se obratiti Arbitra?i MTK. Za to je potrebno da i u ugovoru jasno i nedvosmisleno priznaju Arbitra?u MTK.

INCOTERMS 2000
              
Legenda:

 Group E: Departure - Upu?ivanje (polazak)
EXW   Ex Works  - franko tvornica

 Group F: Main Carriage Unpaid - Glavni prijevoz nepla?en
FCA   Free Carrier - franko prijevoznik
FAS   Free Alongside Ship - franko uz bok broda
FOB   Free On Board - franko brod

 Group C: Main Carriage Paid - Glavni prijevoz pla?en
CFR   Cost and Freight - cijena sa vozarinom
CIF   Cost, Insurance and Freight - cijena sa osiguranjem i vozarinom
CPT   Carriage Paid To - vozarina pla?ena do
CIP   Carriage and Insurance Paid To - vozarina i osig. pla?eno do

Group D: Arrival - Prispje?e (dolazak)
DAF   Delivered At Frontier - isporu?eno na carini
DES   Delivered Ex Ship - isporu?eno franko brod
DEQ   Delivered Ex Quay - isporu?eno franko obala
DDU   Delivered Duty Unpaid - isporu?eno neocarinjeno
DDP   Delivered Duty Paid - isporu?eno ocarinjeno

 Any Mode of Transport Including Multimodal
EXW   Ex Works (...named place)
FCA   Free Carrier (...named place) - npr. FCA Zagreb
CPT   Carriage Paid To (...named place of destination)
CIP   Carriage Paid To (...named place of destination)
DAF   Delivered At Frontier (...named place)
DDU   Delivered Duty Unpaid (...named place of destination)
DDP   Delivered Duty Paid (...named place of destination)

For Seller We Note: EXW represents the minimum obligation and DDP represents the maximum obligation.

A – obaveze prodavatelja
B – obaveze kupca
A1
Osiguravanje robe u skladu sa ugovorom
B1
Pla?anje cijene
A2

Dozvole, odobrenja i formalnosti

B2

Dozvole, odobrenja i formalnosti

A3

Ugovori o prijevozu i osiguranju

B3

Ugovori o prijevozu i osiguranju

A4
Isporuka
B4
Preuzimanje isporuke
A5
Prijenos rizika
B5
Prijenos rizika
A6
Podjela troškova
B6
Podjela troškova
A7
Obaviještavanje kupca
B7

Obaviještavanje prodavatelja

A8

Dokaz o isporuci, prijevozni dokument ili odgovaraju?a elektronska poruka

B8

Dokaz o isporuci, prijevozni dokument ili odgovaraju?a elektronska poruka

A9

Provjera – ambala?a – ozna?avanje

B9
Kontrola robe
A10
Ostale obveze
B10
Ostale obveze





naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com