15 Decembar 2018

Rje?nik pojmova iz ekonomije

 

A

ABC ANALIZA – postupak klasifikacije predmeta/artikala. Naj?eš?e 20% predmeta sa?injava 80% vrijednosti ili artikala. U postupku ABC analize utvr?uju se koji su to predmeti/artikli.

ADMINISTRACIJA – ozna?ava u poduzetništvima-poduze?ima sve one osobe koje ne rade u funkciji proizvodnje. Rukovoditelji-direktori mened?eri spadaju u administraciju. Razvojni i istra?iva?ki odjeli rade sa modelima i oni ne spadaju u administraciju. Broj administracije u poduzetništu/poduze?u obi?no iznosi od 6 do 15% od ukupnog broja zaposlenih.

AKONTACIJA - je isplata izvršiocu odre?enog iznosa novca prije završetka posla.

AKREDITIV - stavljanje na raspolaganje korisniku odre?enog iznosa novca za unaprijed odre?enu namjenu.

AKTIVA - ukupna vrijednost imovine poduze?a.

AKUMULACIJA - podrazumjeva u poduze?u nepotrošena nov?ana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.

AKVIZICIJA - ozna?ava proces spajanja dvije ili više tvrtki u jednu. Tvrtka koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom tvrtkom. U postupku akvizicije jedna tvrtka prestaje s poslovanjem.

ALGORITAM - ozna?ava zbir kodiranih pravila i procedura za rješavanje odre?enih problema. Algoritmom se

problem rješava skupom pravila, instrukcija i postupaka

AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu ozna?ava postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduze?a). Namjena amortizacije je zamjena potrošenih sredstava poduze?a za nova. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se naj?iš?e amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima.

ANALITI?AR – osoba koja u bankama, brokerskim i savjetni?ko investicijskim tvrtkama obavlja procjene imovine poduze?a i daje procjenu vrijednosti dionica/poslovnih udjela.

ANALITI?KA KNJIGOVODSTVA - ozna?ava analiti?ku razradu nekih zbirnih ra?una glavne knjige

ANALIZA - istra?ivanje u kojem se pojava rastavlja na svoje sastavne dijelove

ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI - je postupak u kojemu se uzimaju u obzir troškovi i koristi nekog projekta. Analiza se primjenjuje kod odlu?ivanja o prihvatljivosti nekog projekta

ANALIZA BILANCE - je metoda kojom se bilanca poduze?a raš?lanjuje i komparativno uspore?uje sa svojim sastavnim dijelovima.

ANKETA - ozna?ava istra?ivanja koja se naj?eš?e provode u pisanom obliku. U anketi se utvr?uje uzorak ispitanika i svakome se daje upitnik koji ispunjava anketar ili ispitanik

ANUITET - ozna?ava ratu otplate kredita po amortizacijskom planu

APLIKATIVNI SOFTVER - skup gotovih programa za primjenu na ra?unalu

APRECIJACIJA - predstavlja porast vrijednosti imovine. Suprotni pojam je deprecijacija.

ARBITRA?A – predstavlja nedr?avni organ kojemu stranke sporazumno povjeravaju donošenje odluke za rješavanje njihovog spora.

ASORTIMAN - izbor robe ili usluga koje se nude na prodaju tr?ištu

AUTORIZIRANE DIONICE (odobrene) - predstavlja unaprijed odobreno izdavanje dionica u skladu sa Zakonom o trgova?kim društvima do 50% temeljnog kapitala

AUTORSKI UGOVOR - predstavlja ugovor kojim autor prenosi na druge osobe pravo korištenja svojeg djela

AUTORSKO DJELO – ozna?ava intelektualno stvaralaštvo jedne ili više osoba.

 

BAJT - skup od 8 bitova putem kojih se predstavljaju slova, brojevi i instrukcije ra?unalu

BANKA - financijska institucija koja prima i pozajmljuje novac i pla?a za njega kamate

BARIRANI ?EK - je ?ek koji je sa prednje strane precrtan dvjema paralelnim crtama. Imalac ga mo?e naplatiti samo preko banke. Isplata se vrši prijenosom sa ?iro-ra?una trasanta na ?iro-ra?un korisnika.

BAZA PODATAKA - predstavlja skup datoteka podataka koje se koriste u procesu poslovanja korisnika

BAZA ZNANJA- skup znanja i vještina o nekom podru?ju znanosti. Baze znanja sastavni su elementi ekspertnih sustava za donošenje odluka.

BBS - (Bulletin board system) komunikacijsko informacijski sustav uz korištenje ra?unala modema i telefona za razmjenjivanje podataka, informacija i elektronske pošte

BILANCA STANJA - oblik prikazivanja sredstava i izvora sredstava poduze?a na odre?eni dan.

BILANCA USPJEHA - RA?UN DOBITI I GUBITKA.

BIT - ozna?ava najmanju jedinicu koli?ine informacija. Vrijednost bita mo?e biti "nula" ili "jedan"

BLAGAJNA - ozna?ava u tvrtci mjesto gdje se obavlja poslovanje s gotovim novcem i vrijednosnim papirima

BLAGAJNI?KA ISPLATNICA - dokument kojim se evidentira izlaz gotovog novca u blagajnu

BLAGAJNI?KA UPLATNICA - dokument kojim se evidentira ulaz gotovog novca u blagajnu

BROKER - naziv za osobu koja posreduje u kupovini i prodaji vrijednosnih papira, robe, deviza, usluga i derivata vrijednosnih papira.

BRUTO BILANCA - ozna?ava rekapitulacioni kumulativni pregled prometa konta glavne knjige

BRUTO DOBIT - ozna?ava vrijednost prodaje umanjenu za troškove prodaje i proizvodnje

BURZA - mjesto na kojemu se trguje robom i uslugama po pravilima burze.

BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA - mjesto na kojemu se trguje vrijednosnim papirima. Takva mjesta trgovanja pod nadzorom su financijskih institucija dr?ave.

BURZOVNA VRIJEDNOST DIONI?KOG DRUŠTVA - cijena po kojoj se na burzi prodaju i kupuju dionice dioni?kog društva

BUSINESS - pojam koji obuhva?a svaku gospodarsku aktivnost.

 

CARINA – nov?ana vrijednost koja se napla?uje na robu ili usluge pri prijelazu dr?avne granice.

CARINSKA UNIJA - podru?je više dr?ava u kojima se me?usobno ne napla?uju carine

CASH-FLOW - ozna?ava tijek gotovine u poslovanju poduze?a

CENTAR ODGOVORNOSTI – u poduze?ima ozna?ava mjesto gdje se prate svi troškovi i prihodi. Rukovoditelj tog centra snose odgovornost za njegovo poslovanje

CENTRALIZACIJA - ozna?ava pojam u organizaciji u kojem sve odluke donosi vrhovno rukovodstvo.Centralizirano upravljanja u?inkovito je u malim poduzetni?kim tvrtkama. link

CERTIFIKAT - uvjerenje - potvrda o kontroliranoj kvaliteti robe ili usluga

CESIJA - prijenos potra?ivanja s dosadašnjeg vjerovnika na novog vjerovnika

CIJENA - ozna?ava nov?ani iznos po kojem se prodaje neka roba.

CIJENA VELEPRODAJNA - ozna?ava cijenu po kojoj maloprodajna trgovina kupuje robu

CIJENA KOŠTANJA - ozna?ava u poduze?u ukupne troškove za proizvodnju nekog proizvoda

CILJEVI - u organizacijama ozna?avaju budu?e stanje u koje organizacija treba do?I nakon odre?enog vremenskog perioda.

CONSULTING (poslovni) - savjetodavne usluge poduzetnicima ili poduze?ima koje pru?aju stru?ne osobe.

 
? 

?EK - je pismeni nalog izdavaoca banci da nazna?enoj osobi isplati odre?enu svotu sa njegovog ra?una.

?EKOVNA KARTICA - predstavlja dokumenat koji banka izdaje vlasniku ra?una za dokazivanje prava raspolaganja svojom imovinom.

 
?

?ISTI NOV?ANI TIJEK - prestavlja razliku izme?u nov?anih primitaka i izdataka u odre?enom vremenskom razdoblju.

 

DATOTEKA - organizirani podaci o sli?nom pojmu. Niz datoteka sa?injava bazu podataka.

DECENTRALIZACIJA - na?in organizacije sustava rukovo?enja u poduze?ima, organizacijama i institucijama. U procesu decentralizacije prenose se ovlaštenja na ni?e organizacijske cjeline ili rukovoditelje

DEFLACIJA - ozna?ava pad op?eg nivoa cijena. Pad cijena pra?en je i padom zaposlenosti i bruto društvenog proizvoda

DELEGIRANJE - ozna?ava prijenos ovlasti na podre?ene osobe.

DEPOZIT - ozna?ava polog novca u banku ili štedionicu.

DEVALVACIJA - ozna?ava smanjenje vrijednosti neke valute u odnosu prema nekoj ?vrstoj valuti ili vrijednosti zlata.

DEVIZA - svako pla?anje i potra?ivanje u me?unarodnoj trgovini

DIONICA - je vrijednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom dijelu vlasništva dioni?kog društva. Razlikujemo redovne dionice i povlaštene dionice. Povlaštenim dionicama ostvaruju se odre?ena prava u pitanjima raspodjele dobiti ili upravljanja dioni?kim društvom. Dionice glase na ime ili donositelja.

DIONICE BEZ PRAVA GLASA - obi?no su to povlaštene dionice koje umjesto prava glasa predstavljaju instrument financiranja. Povlaštene dionice nose obi?no fiksnu dividendu

DIONI?AR - je vlasnik dionice. Osoba koja si osigurava udio u dobiti dioni?kog društva, a u slu?aju likvidacije, u likvidacijskoj masi društva nakon što su podmireni interesi vjerovnika.

DIONI?ARSKI KAPITAL – ozna?ava ukupnu vrijednost izdanih dionica

DIONI?KA KNJIGA - predstavlja evidenciju dionica i dioni?ara u obliku knjige, registra ili programa na ra?unalu.

DILER - naziv za osobu ili tvrtku koja trguje/posluje vrijednosnim papirima u cilju stvaranja dobiti

DIONI?KO DRUŠTVO - je trgova?ko društvo u kojemu ?lanovi (dioni?ari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioni?ari ne odgovaraju za obveze društva.

DIREKTOR - osoba u poduze?u odgovorna za vo?enje poslova i rukovo?enje. Direktor je ?lan uprave trgova?kog društva i predstavlja i zastupa poduze?e prema vani.

DIVIDENDA - dio dobiti poduze?a koji se ispla?uje dioni?arima. Visinu dividende odre?uje skupština dioni?kog društva. Obi?no se visina dividende odre?uje u postotku od vrijednosti dionice.

DNEVNICA - nov?ani iznos djelatniku za slu?beno putovanje.

DNEVNIK - je poslovna knjiga u koju se kronološkim redom knji?e sve poslovne promjene.

DOBAVLJA? - je poslovni partner koji poduze?u isporu?uje robu ili usluge.

DOBIT - ozna?ava razliku izme?u ukupnih prihoda i ukupnih rashoda poduze?a.

DRUŠTVO - gospodarska organizacija koja obavlja odre?enu poslovnu djelatnost

DRUŠTVO KAPITALA - ozna?ava oblik organizacije poduzetništva u koji njegovi ?lanovi unose svoj kapital i snose rizik do visine ulo?enog kapitala.

DRUŠTVO S OGRANI?ENOM ODGOVORNOŠ?U - je trgova?ko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizi?kih osoba ula?u temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenome temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. ?lanovi društva ne odgovaraju za obveze društva.

DUG - ozna?ava nov?ani iznos koji du?nik mora podmiriti

DU?NIK - ozna?ava fizi?ku ili pravnu osobu koja duguje odre?eni nov?ani iznos.

 

EFIKASNOST - skupni pokazatelj djelotvornosti rada izra?en u produktivnosti, ekonomi?nosti i rentabilnosti.

EKOLOGIJA - ozna?ava znanost koja se bavi utjecajem na prirodu.

EKONOMI?NOST - danim sredstvima ostvariti maksimalno mogu?i rezultat

EKONOMETRIJA - podru?je ekonomskih znanosti koje u svojim istra?ivanjima i analizama koristi statistiku, matematiku, ekonomsku teoriju i empirijske podatke .

EKONOMIKA PODUZE?A/ TVRTKE - ozna?ava znanost koja prou?ava poslovanje poduze?a - poduzetništva

EKONOMIJA - GOSPODARSTVO

EKONOMIJA PONUDE - ozna?ava koncepciju prema kojoj su za ekonomski rast glavni resursi faktora ponude rad i kapital.

EKSPERTNI SUSTAV - ozna?ava skup ra?unalskih programa koji omogu?uju prikupljanje i obradu znanja. Svaki ekspertni sustav posjeduje bazu znanja, pravila i metode za zaklju?ivanje i komuniciranje sa korisnicima.

ELEKTRONSKA KNJIGA – ozna?ava knjigu koja se nalazi na elektronskim medijima i koja omogu?uje

prijenos korištenjem telematskih ure?aja

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA - ozna?ava prijenos poruka i podataka korištenjem telematskih ure?aja

ELEKTRONI?KA POŠTA – prijenos poruka i podataka do drugog korisnika korištenjem ra?unala.

EMISIJA - u dioni?kim društvima ozna?ava novo izdavanje dionica ili obveznica.

ESKONTNA STOPA - ozna?ava kamatnu stopu narodne banke na odobrene kredite.

ETIKA - ozna?ava skup moralnih vrijednosti,na?ela i prosudba koje vrijede u društvu.

 

FAKTURA - ra?un

FAKTORI PROIZVODNJE - predstavlja se resurse koji se koriste u proizvodnji. To su rad, zemlja,kapital i poduzetništvo.

FINANCIJSKA FUNKCIJA - ozna?ava poslovnu funkciju u poduze?u koja osigurava pribavljanje i plasman financijskih sredstava.

FINANCIJSKO IZVJEŠ?E - ozna?ava pismenu prezentaciju o financijskom stanju u poduze?u. Temeljna financijska izvješ?a su bilanca, ra?un dobitka i gubitka,izvještaj o zadr?anom dobitku i izvještaj o promjenama u financijskom polo?aju.

FIKSNI TROŠKOVI - predstavljaju troškove u tvrtki koji ne reagiraju na pove?anje ili smanjenje iskorištenja kapaciteta.

FRANCHISING - je ugovorni odnos u kojem jedna strana uz naknadu ustupa drugoj da u poslovanju koristi njezino ime, proizvode i usluge, i daje mu potrebne usluge u vezi s tim korištenjem.

 

GOODWILL - ozna?ava nevidljivu vrijednost organizacije koja se procjenjuje na temelju njezinog ugleda i poslovanja na tr?ištu

GLAVNA KNJIGA - je poslovna knjiga koja se sastoji od ra?una na koje se knji?e stanja i promjene sredstava i obveza prema izvorima sredstava, rashodi i prihodi te rezultat poslovanja.

GOSPODARSTVO - ozna?ava znanost koja se bavi prou?avanjem zadovoljenja materjalnih potreba i ?elja ljudi.

GOSPODARSKI RAZVOJ - ozna?ava pove?anje ?ivotnog standarda stanovništva. ?ivotni standard se obi?no pove?ava usljed ekonomskog rasta uz pove?anje stupnja industrijalizacije.

GOTOVINSKO PLA?ANJE - ozna?ava pla?anje robe ili usluga u gotovom novcu.

GRUPNA NORMA - ozna?ava normu postavljenu za grupu radnika.

GUBITAK - predstavlja negativni poslovni rezultat poduze?a ostvaren u odre?enom periodu godine. Rashodi poduze?a ve?i su od prihoda.

 

HARDWARE - predstavlja materijalni dio informacijskog sistema. Pod hardware ubrajamo ra?unalo, štampa?, monitor.

HIJERARHIJA - ozna?ava princip rukovo?enja u kojem postoji odnos nadre?enosti i podre?enosti rukovoditelja i izvršitelja. Hijerarhijskim sustavom zadaci se prenose na sve razine organizacije.

HIPERINFLACIJA - ozna?ava visoku inflaciju u kojoj cijene rastu u tijeku jedne godine više od 500 posto godišnje.

HIPOTEKA - ozna?ava pravo zaloga u korist vjerovnika na nekretnini du?nika za otplatu kredita. Hipoteka se upisuje u zemljišne knjige.

HOLDING PODUZE?E - pod tim pojmom podrazumjevamo takvo poduze?e koje ima u potpunom ili ve?inskom vlasništvu drugo poduze?e.

 

INFLACIJA - predstavlja rast cijena proizvoda i usluga.

INFORMACIJA - predstavlja protuma?eni podatak

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) - ozna?ava proces prikupljanja,obrade,pohranjivanja i prijenos informacija putem ra?unala.

INFORMACIJSKA PISMENOST – ozna?ava pojam koji podrazumjeva sposobnost i znanje za korištenje informacijske tehnologije.

INOVACIJA - je unošenje promjena u proizvode i usluge.

INTERNET – ozna?ava javnu komunikacijsku mre?u za ra?unala. Na internet se korisnici povezuju korištenjem ra?unala i modema te dolaze do potrebnih podataka i informacija. Za pronala?enje potrebnih podataka potrebno je raspolagati internet adresom.

INTRANET- LOKALNA MRE?A

INVESTICIJA - ulaganje nov?anih sredstava u novu imovinu poduze?a. Investicije se dijele na neto i bruto investicije.

INVESTITOR - poduzetnik ili poduze?e koje ula?e u gospodarske ili uslu?ne djelatnosti.

ISPLATA - predstavlja svaku isplatu nov?anih sredstava

IZDATNICA - ozna?ava dokumenent u kojem se navodi izlaz materjala iz skladišta.

IZVJEŠ?E- ozna?ava pismenu prezentaciju ?injenica u svezi sa poduzetim aktivnostima.

IZVOD- predstavlja pismenu informaciju o stanju ra?una kod banke ili zavoda za platni promet

IZUM - predstavlja novitet u tehnici.

 

JAMAC - osoba koja preuzima obavezu da ?e vjerovniku ispuniti obvezu, ako to ne u?ini du?nik

JAVNI DUG - ozna?ava ukupne dr?avne obveze prema njezinim vjerovnicima

JAVNI RADOVI - ozna?ava izgradnju objekata od društvenog interesa

JAVNO PODUZE?E - vrsta poduze?a koje osniva dr?ava u djelatnostima koja su od op?eg javnog interesa.

JAVNO TRGOVA?KO DRUŠTVO - je trgova?ko društvo u kojem se udru?uju dvije ili više osoba zbog trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedni?kom tvrtkom, a svaki ?lan društva odgovara vjerovnicima neograni?eno solidarno cijelom svojom imovinom. ?lan društva mo?e biti svaka fizi?ka ili pravna osoba.

JOINT VENTURE - ozna?ava zajedni?ke poslovne pothvate fizi?kih ili pravnih osoba

 

KALKULACIJA - je ra?unski postupak za dobivanje cijene nekog proizvoda ili usluge. Kalkulacija u poduzetništvu predstavlja uvjet za donošenje kvalitetnih poslovnih odnosa.

KALO - predstavlja gubitak na te?ini robe zbog njenih svojstava.

KAMATA - predstavlja cijenu za upotrebu tu?ih nov?anih sredstava.

KAPACITET - je sposobnost sredstava za rad za proizvodnju odre?enih u?inaka.

KAPITAL - je novac koji se ula?e u poduzetni?ke pothvate i predstavlja vlasni?ku glavnicu. Razlikujemo vlastiti i tu?i kapital. Kapital posu?uju banke, poduze?a i pojedinci. Na posu?eni kapital pla?a se kamata.

KNJIGA DIONICA - predstavlja evidenciju dioni?ara i dionica u obliku knjige.

KNJIGOVODSTVO - predstavlja evidenciju poslovnih doga?aja. Razlikujemo jednostavno i dvojno knjigovodstvo. U jednostavnom knjigovodstvu svaki poslovni doga?aj samo se jednom evidentira. U dvojnom knjigovodstvu svaki poslovni doga?aj dvostruko se evidentira na dva razli?ita konta.

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE - predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni doga?aji.

KOMANDITNO DRUŠTVO - je trgova?ko društvo u koje se udru?uju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedni?kom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva solidarno i neograni?eno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovora za obveze društva samo do iznosa odre?enog imovinskog uloga u društvo (komanditar).

KOMPJUTER – RA?UNALO

KOMUNIKACIJA - zna?ava razmjenu informacija, podataka, mišljenja i osje?aja.

KONCERN - ako se vladaju?e i jedno ili više ovisnih društava objedine jedinstvenim vo?enjem od strane vladaju?ega društva ona ?ine koncern, a pojedina?na društva su društva koncerna. Pretpostavlja se da ovisno i vladaju?e društvo ?ine koncern.

KONTO (ra?un)- ozna?ava šifru poslovnog doga?aja ili pojedinih oblika imovine,obveza i kapitala.

KONTROLA - ozna?ava sustav postavljenih standarda i ciljeva za pra?enje aktivnosti i u?inaka prema postavljenim planskim zadacima i u?incima.

KREATIVNOST - predstavlja sposobnost razvijanja nove ideje koja mo?e dovesti do novog proizvoda ili usluge

KREDIT - predstavlja posu?ivanje nov?anih sredstava uz vra?anje glavnice i pla?anje kamatu.

KRIZA - podrazumjeva drasti?an pad proizvodnje i pove?anja stupnja zaposlenosti iznad 20%. Krizu karakterizira i velika inflacija.

KUPAC - je fizi?ka ili pravna osoba koja aktom kupoprodaje preuzme robu.

KUPOVINA NAJMOM – ozna?ava na?in kupovine na obroke. Vlasništvo nad robom prelazi na kupca otplatom zadnjeg obroka.

 

LEASING - je poslovni odnos davanja u najam odre?ene stvari uz mogu?nost otkupa stvari na kraju najma.

LICENCA - ozna?ava dozvolu nosioca odre?enog prava industrijskog vlasništva nekoj pravnoj ili fizi?koj osobi za iskorištavanje tog prava

LICITACIJA - predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje

LIKVIDNA SREDSTVA - ozna?ava imovinu kojom se mo?e slobodno raspolagati u odre?enom roku

LIKVIDNOST- ozna?ava odnos izme?u raspolo?ivih sredstava i pristiglih obveza.

 

MENED?ER - ozna?ava profesionalnog rukovoditelja u poduzetništvu. Menad?er vodi poduzetništvo/poduze?e u ime vlasnika prema postavljenom cilju.

MENED?MENT - ozna?ava proces maksimalnog iskorištenja i upotrebe raspolo?ivih resursa.

MARKETING - pojam koji ozna?ava ukupnu aktivnost prodava?a prema kupcima.

MAR?A - je razlika izme?u prodajne i nabavne cijene. Iz mar?e se pokrivaju svi troškovi trgovine. Naj?eš?e se ra?una kao postotak od nabavne cijene.

MATERJAL - ozna?ava sve predmete koji imaju odre?enu vrijednost u proizvodnji ili potrošnji.

MATERJALNA ULAGANJA - ozna?ava ulaganja (investicije) u trajne oblike imovine.

ME?UNARODNI RA?UNOVODSTVENI STANDARDI - zna?e primjenu me?unarodno usvojenih ra?unovodstvenih na?ela u prezentiranju financijskih izvješ?a s ciljem da se omogu?i što ve?a me?unarodna komparabilnost tvrtki.

METODOLOGIJA – ozna?ava znastveni postupak kojim se dolazi do potrebnih spoznaja, informacija, znanja ili vještina.

MISIJA - ozna?ava razlog postojanja tvrtke. Misijom se definiraju podru?ja interesa osniva?a i poduzetnika poslovnih pothvata.

MJENICA - predstavlja vrijednosni papir izdava?a mjenice, upravljen odre?enoj osobi i potpisan od izdava?a da ?e odre?enoj osobi isplatiti odre?enu svotu novca na odre?eni datum. Mjenica se mo?e izdati po vi?enju,na odre?eno vrijeme po vi?enju, na odre?eno vrijeme od dana izdavanja i na odre?eni dan.

MO? - ozna?ava mogu?nost pokretanja aktivnosti grupe ili tima. Mo? mo?e biti formalna zasnovana na pravu organizacije ili neformalna zasnovana na sposobnostima ili ugledu neke osobe.

MODEL - predstavlja jednostavni prikaz odre?enog stvarnog sustava. U poduzetništvu se modeli koriste za poslovne planove, predvi?anja, planiranja i izrade scenarija.

MODEM - ozna?ava ure?aj za prijenos podataka putem telefonskih veza

MOTIVACIJA - ozna?ava pojam koji proizlazi iz poriva,potrebe i te?nje osoba. Teorije motivacije zasnivaju se na konceptu zadovoljenja ljudskih potreba jer one utje?u na ve?i dio ljudske aktivnosti.

MULTIMEDIJA – ozna?ava kombinaciju razli?itih medija kao što su slika, tekst, zvuk i video spotovi. Multimedija koristi multimedijsku tehnologiju koja je obi?no upravljana ra?unalom sa multimedijskim softver/programima. Multimedija se koristi u podru?jima u?enja, istra?ivanja i zabave. Multimedijski programi mogu biti linearni koji zna?e samo gledanje i ?itanje podataka i informacija. Programi u multimediji mogu biti i interaktivni što omogu?ava korisniku vlastito upravljanje kroz programe.

 

NADZORNI ODBOR - nadzire vo?enje poslova društva (dioni?kog društva) . Nadzorni odbor mo?e pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. Nadzorni odbor podnosi skupštini pisano izvješ?e o obavljenom nadzoru.

NAGRA?IVANJE - ozna?ava sustav za motiviranje rada kako bi se postigli ve?u u?inci. Rad se nagra?uje prema utrošenom vremenu, prema ostvarenom u?inku ili kombinirano

NAKNADA - ozna?ava nov?anu protuvrijednost za izvršeni rad ili korištenu uslugu.

NEFORMALNA TR?IŠTA - podrazumjeva mjesta gdje se obavlja trgovina vrijednosnim papirima tvrtki koje nemaju kotaciju svojih vrijednosnih papira na burzi.

NEMATERJALNA ULAGANJA - ozna?ava ulaganje (investicije) u nematerjalne oblike imovine. (patenti,licence prava)

NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE – ozna?ava vrijednost na koju dionica glasi. Nominalna vrijednost piše na dionicama.

NOMINALNA VRIJEDNOST OBVEZNICA – ozna?ava vrijednost na koju obveznica glasi. Nominalna vrijednost piše na obveznici.

NORMA - u?inak koji radnik mora ostvariti u jedinici vremena. Razlikuju se pojedina?ne norme, grupne norme i organizacijske norme

NORMATIV - odre?uje koliko treba ne?ega utrošiti za odre?enu proizvodnju ili uslugu. Normativ se izra?ava u nov?anim ili naturalnim jedinicama.

NOVAC - predstavlja robu univerzalne vrijednosti.

NOV?ANA POLITIKA – ozna?ava na?in makroekonomske politike vlade koju provodi Hrvatska narodna banka.

NOV?ANI TIJEK – ozna?ava protok uplata i isplata u poduze?u.

 

OBI?AJNO PRAVO - podrazumjeva pravo koje proizlazi iz obi?aja a ne iz zakonskih propisa

OBRT - ozna?ava pravno organizacijski oblik malog poduzetništva, gdje se proizvodnja obavlja na zanatski na?in, ili primjenom jednostavne tehnologije.

OBRTNIK - ozna?ava osobu koja je vlasnik obrta

OBRTNA SREDSTVA- nov?ana sredstva tvrtke koja slu?e za proizvodnju ili trgovinu.

OBVEZA - ozna?ava dug prema nekoj pravnoj ili fizi?koj osobi.

OBVEZNICA - ozna?ava du?ni?ki vrijednosni papir kojim se izdavalac obvezuje da ?e isplatiti nov?ana sredstva ozna?ena u obveznici u odre?enom roku i uz odre?enu kamatu.

ODLU?IVANJE - ozna?ava proces u kojemu se ispituju mogu?a rješenja i donose odluke. Kvalitetne odluke obi?no se donose uz pomo? informacijske tehnologije (ra?unala i programi za odlu?ivanje)

OPERATIVNI SUSTAV - osnovni sustav programa za upravljanje ra?unalom. Za osobna ra?unala najpoznatiji operativni sustav je MS DOS i Windows 95/98. Za velika ra?unala UNIX i Windows NT.

ORGANIZACIJA - predstavlja udru?ivanje dviju ili više osoba za obavljanje poslova

ORGANIZACIJA PODUZETNIŠTVA – ozna?ava pravni oblik poslovanja poduzetništva. U Hrvatskoj razlikujemo obrt, odnosno, obrtni?ko poslovanje i trgova?ka društva (poduze?a). Trgova?ka društva mogu biti društva kapitala i društva osoba. Društva kapitala su dioni?ko društvo i društvo sa ograni?enom odgovornoš?u. Društva osoba su javno trgova?ko društvo i komaditno društvo.

ORGANIZACIJSKA KULTURA - ozna?ava sustav vrijednosti,normi i obi?aja koji su spe?ifi?ni za neku organizaciju

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA - ozna?ava sustav veza i odnosa u organizaciji. Organizacijska struktura oblikuje se prema strategiji tvrtke i sustavu upravljanja i rukovo?enja.

ORTAKLUK - odnos dviju ili više osoba koje u?estvuju u poduzetništvu.

OSNIVA?KA ULAGANJA - predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvo?enja u rad poduze?a.

OSNOVNA GLAVNICA - predstavlja iznos kapitala koji se unosi u poduze?e. Iznos osnovne glavnice upisuje se u sudski registar. Osnovnu glavnicu mogu mijenjati odlukom osniva?i ili skupština društva.

OSNOVNA SREDSTVA - predstavlja svu imovinu koja je du?eg vijeka i nije financijska. Osnovna sredstva su obi?no zgrade, zemljišta , oprema, vozila i namještaj.

 

PASIVA - ozna?ava pregled izvora sredstava iz kojih su financirani pojedini oblici imovine.

PLA?A - je naknada za obavljeni rad. Ispla?uje se zaposlenicima na osnovu ugovora o radu koji direktor u ime poduze?a sklapa sa zaposlenikom. Pla?a se ispla?uje mjese?no kao akontacija godišnje naknade za rad. Na kraju poslovne godine radi se kona?ni obra?un pla?e za svakog radnika.

PLANIRANJE - je pismeno utvr?ivanje ciljeva poduze?a.

PODATAK - predstavlja kodirane karakteristike nekog objekta

PODUZE?E - je pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost radi stjecanja dobiti. Prema obliku vlasništva razlikujemo poduze?a u dr?avnom (društvenom), privatnom, zadru?nom i mješovitom vlasništvu.

PODUZETNI?KA ORGANIZACIJA - oblik poduzetništva, naj?eš?e trgova?ko društvo, koje posluje sa poduzetni?kom filozofijom koju ostvaruje poduzetnik. Karakteristike poduzetni?ke organizacije su inovativnost, kreativnost i brzina.

PODUZETNI?KI UGOVOR - ozna?ava odnose izme?u trgova?kog društva i ugovornih strana kao i odnose izme?u društva i ?lanova drugog društva. Tipovi poduzetni?kih ugovora su: ugovor o vo?enju poslova društva, ugovor o prijenosu dobitka, ugovor o zajednici dobitka, ugovor o djelomi?nom prijenosu dobitka, ugovor o zakupu pogona, ugovor o prepuštanju pogona.

PODUZETNIŠTVO - predstavlja ukupnost poduzetnikovih znanja, vještina i sposobnosti za uspješno vo?enje poslova.

PODUZETNIK - osoba koja je spremna preuzeti rizik pokretanja poslovnih pothvata i osnivanja novog poduzetništva. Poduzetnika karakterizira inovativnost, kreativnost i sklonost poslovnom riziku.

PODUZETNI?KA IDEJA - ozna?ava zamisao o ponudi konkretnih materjalnih proizvoda ili usluga u skladu sa potrebama kupaca radi stvaranja dobiti.

PODUZETNI?KA PRAKSA - predstavlja prikupljanje kapitala i njegovo korištenje u procesu proizvodnje ili trgovine za stjecanje dobiti.

PODUZETNI?KE VJEŠTINE - ozna?ava skup vještina koje su nu?ne za uspješno poduzetništvo

PODUZETNI?KI MENED?MENT - ozna?ava mened?ment koji je usmjeren na razvojne strategije i uvo?enje inovacija i promjena u organizaciju.

PODUZETNI?KI PLAN - predstavlja detaljnu procjenu i razradu poduzetni?kog pothvata. Poduzetni?ki plan sadr?i proizvode ili usluge koji se prodaju, potrebna financijska sredstva, marketing metode, organizaciju rada, potrebne radnike, sustav upravljanja i rukovo?enja.

PODUZETNI?KI TIM - ozna?ava rukovodstvo u poduzetni?ki vo?enoj tvrtki sa poduzetnikom..

PODUZETNI?KO DRUŠTVO - predstavlja takvo društvo koje karakterizira veliki broj inovativnih, kreativnih i poduzetnih osoba koje ?ele zapo?eti vlastito poduzetništvo.

PONUDA - je obavijest kupcu o proizvodu ili usluzi koja je na prodaju po odre?enim cijenama.

POREZ - zajedni?ki izraz za sva davanja dr?avi. Porezima se zadovoljavaju rashodi dr?ave.

POREZ NA DOBIT – ozna?ava porez na rad pravnih osoba. Porez na dobit nastaje kao razlika prihoda i troškova. U Hrvatskoj porez na dobit iznosi 35%.

POREZ NA DOHODAK – visina poreza na dohodak iznosi od 20 do 35%. Porez na dohodak obrtnika iznosi 35%.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST – ozna?ava vrstu poreza koji se pla?a na krajnju potrošnju. porez u Hrvatskoj iznosi 22%.

POREZ NA NEKRETNINE – ozna?ava vrstu poreza na stare nekretnine koji u Hrvatskoj iznosi 5%.

POTRA?IVANJE - ozna?ava me?usobni odnos kupaca i prodavatelja u kojemu prodavatelj tra?i podmirenje duga za prodane proizvode ili usluge.

PRIVATIZACIJA - predstavlja prijenos vlasništva sa dr?ave na fizi?ke ili pravne osobe.

PRODAJA - predstavlja promjenu vlasništva robe izme?u prodava?a i kupca

PROFIT - ozna?ava razliku izme?u ulo?enih sredstava i troškove poslovne djelatnosti

PROGRAM - je niz uputa za ra?unalo kako da izvrši odre?eni zadatak

PROVIZIJA - naknada posredniku za obavljenu uslugu u nekom poslu. Obra?unava se naj?eš?e u ugovorenom postotku od vrijednosti posla.

PROIZVODNOST - odnos izme?u proizvedene koli?ine proizvoda i utrošenog rada.

 

RACIONALIZACIJA - skup postupaka za postizanje ušteda u poslovanju.

RA?UN - isprava koju ispostavlja prodavalac kupcu za prodane proizvode ili izvršene usluge. Ra?unom se dokazuje izvršenje nekog posla.

RA?UN DOBITI I GUBITKA - prikazuje prihode i rashode na odre?eni dan

RA?UNOVODSTVO - ozna?ava funkciju u organizaciji ili poduze?u koja evidentira, analizira, tuma?i poslovne doga?aje i proizvodi ra?unovodstve financijske informacije. Ra?unovodstvo se mo?e podjeliti na knjigovodstvo,financijsko ra?unovodstvo i upravlja?ko ra?unovodstvo.

RA?UNOVODSTVENA NA?ELA I PRINCIPI - ozna?ava po?etna na?ela kojim se iskazuju poslovni doga?aji utvr?eni ra?unovodstvenom teorijom.

RA?UNOVODSTVENE POLITIKE - predstavljaju pravila i postupke koja je poduzetnik ili rukovodstvo usvojilo za sastavljanje financijskih izvještaja

RAD - ozna?ava izvršenje nekog posla u cilju izvršenja nekog cilja.

RENTABILNOST - odnos ostvarene dobiti i ulo?enih sredstava.

REVIZIJA - pregled poslovanja poduze?a koju obavljaju tvrtke ovlaštene za reviziju.

RIZIK - u poduzetništvu predstavlja mogu?nost donošenja pogrešne odluke i gubitka imovine. Poduzetnici nastoje rizik minimizirati i ukalkulirati ga u troškove poslovanja.

ROBA - proizvod ljudskog rada namijenjen prodaji.

RUKOVODITELJ - ozna?ava osobu koja obavlja rukovo?enje i vo?enje u poduzetništvu i poduze?u.

RUKOVO?ENJE - ozna?ava aktivnost planiranja i stru?nog davanje uputa izvršiocima za izvršenje radnih zadataka. Rukovo?enjem se ostvaruju predvi?eni ciljevi u odre?enom vremenskom razdoblju.

 

SKUPŠTINA - predstavlja upravlja?ki organ u trgova?kim društvima ili organizacijama

SOFTWARE - ozna?ava upute i programe za rad ra?unala.

STATUT - skup pravila koja odre?uju strukturu i poslovanje organizacije. Statut trgova?kih društava donosi skupština trgova?kih društava.

STE?AJ - ozna?ava sudsko proglašenje nemogu?nosti podmirenja svojih obaveza pravne osobe. U postupku ste?aja odre?uje se rasprodaja imovine i sredstava kako bi se podmirila dugovanja vjerovnicima.

STIMULACIJA - poticaj za postizanje ?eljenog cilja

STRATEGIJA (poduze?a) - plan razvojnih ciljeva i na?in njihovih ostvarenja. Strategijom se odre?uje dugoro?ni smjer kretanja organizacije.

STRUKTURA (poduze?a) - skup dijelova od kojih se poduze?e sastoji, i njihovi odnosi prema cjelini.

SUSTAV - ozna?ava sve procedure i upute koje omogu?uju ostvarenje nekog cilja.

 

ŠEF - rukovoditelj

ŠTEDIONICA - ozna?ava financijsku instituciju koja prikuplja sredstva gra?ana

ŠPEKULACIJA - ozna?ava posao koji se zaklju?uje sa ciljem korištenja povjerljivih informacija u cilju stjecanja velikih dobitaka

ŠTEDNJA - ozna?ava svako ?uvanje novca ili materijalnih dobara

ŠTRAJK - ozna?ava prekid rada dok se ne ispune odre?eni zahtijevi osoba koje u?estvuju u štrajku

ŠUM (komunikacije) - ozna?ava smetnje koje se pojavljuju u sustavu komuniciranja. Šum onemogu?uje razumijevanje upu?ene poruke primatelju

ŠKART - predstavlja u proizvodnji sve proizvode koji ne zadovoljavaju odre?ene tehni?ke standarde ili kvalitetu.

 

TAJNO DRUŠTVO - nastaje ugovorom kojim jedna osoba (tajni ?lan) ula?e neku imovinsku vrijednost u poduze?e druge osobe (poduzetnika), te na temelju toga uloga stje?e pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika.

TAKTIKA - ozna?ava zbir metoda za provo?enje strateških odluka.

TE?AJ DIONICA - ozna?ava cijenu po kojoj se obavlja kupoprodaja dionica.

TEKST PROCESOR – ozna?ava programski paket za obradu tekstova na PC ra?unalo. Najpoznatiji su MS WORD i WORDPERFECT

TENDER - ozna?ava pisani poziv za ponudu za natje?aj. Tender kupci obi?no šalju svojim dobavlja?ima. U odre?enim slu?ajevima kupac prodaje tender svim zainteresiranim dobavlja?ima.

TIM - grupa osoba koja zajedni?ki radi na ostvarenju cilja

TOVARNI LIST - ozna?ava dokumenat za pra?enje robe u prijevozu ?eljeznicom,brodom, cestom ili avionom.

TRANSNACIONALNA KOMPANIJA - ozna?ava pojam za poduze?a koje posluju u dvije ili više zemalja a me?usobno su povezana zajedni?kim vlasništvom ili upravljanjem. Transnacionalna kompanija i multinacionalna konmpanija obi?no se upotrebljavaju kao sinonimi.

TRGOVAC - ozna?ava posrednika izne?u proizvodnje i potrošnje. Trgovac nabavlja robu i osigurava skladištenje i prodaju robe

TRGOVINSKA BILANCA – ozna?ava razliku izme?u ukupnog izvoza i uvoza nekle dr?ave. Povoljna je trgovinska bilanca ako ukupan izvoz premašuje ukupan uvoz.

TROŠAK - rashod za ostvarenje odre?enog u?inka ili cilja.

TR?IŠTE - predstavlja prostor gdje se nalaze ponuda i potra?nja robe.

TR?IŠTE KAPITALA-ozna?ava sva me?usobno povezana tr?išta financijskog kapitala (novca i vrijednosnih papira)

TVRDI DISKI – ozna?ava vanjsku memoriju PC ra?unala. Na svakom disku nalaze se glave za ?itanje i pisanje. Tvrdi diskovi su kapaciteta od 1 MB do 50 GB.

TVRTKA - ime ili naziv pod kojim poduzetništvo posluje.

 

U?INAK - predstavlja rezultat poslovanja poduzetništva-poduze?a. U?inak mo?e biti u obliku proizvoda ili usluga.

UGOVOR - suglasnost fizi?kih ili pravnih osoba za nastanak pravnog odnosa.

UGOVOR O RADU – ozna?ava ugovor o radnom odnosu u poduze?u koji se sklapa izme?u poslodavca i posloprimca (zaposlenika). Ugovor se sklapa na odre?eno ili neodre?eno vrijeme.

UGOVOR O DJELU – ozna?ava ugovor kojim se izvo?a? obvezuje izvršiti odre?eni posao a naru?itelj ?e izvršiti uplatu.

UGOVOR O NAJMU – ozna?ava ugovor kojim se najmodavac obvezuje najmoprimcu dati odre?eni prostor ili stvar na upotrebu uz pla?anje odgovaraju?e najamnine.

UKUPNI PRIHOD - predstavlja sve prihode poduze?a.

UPLATA - svaki primitak nov?anih sredstava.

UPRAVA - sastoji se od jedne ili više osoba (direktori) ?iji se broj odre?uje statutom (ugovorom). Ako se uprava sastoji od više osoba jedna se od njih mora imenovati za predsjednika. ?lanom uprave mo?e biti svaka fizi?ka osoba koja je potpuno poslovno sposobna. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.

UPRAVLJANJE - organizacijska funkcija i proces. Proces upravljanja sastoji se od planiranja, organizacije, rukovo?enja i kontrole. Funkciju upravljanja u poduze?u vrše vlasnici ili njihovi predstavnici.

UPRAVLJA?KI INFORMACIJSKI SUSTAV - predstavlja poslovni sustav podr?an ra?unalom za u?inkovito upravljanje i rukovo?enje u poduze?u ili organizaciji.

UPRAVNI ODBOR - organ u kojem se nalaza vlasnici ili njihovi predstavnici i odlu?uju o poslovnoj strategiji i ostvarenim rezultatima poduze?a.

UVOZ - nabava robe ili usluga u inozemstvu.

UZORAK - primjerak neke robe.

 

VALUTA - ozna?ava nov?anu jedinicu neke zemlje.

VANJSKA TRGOVINA - podrazumjeva trgovinu izme?u dviju zemalja.

VAU?ER - ozna?ava dokument da je neka obveza pla?ena. Vau?er se mo?e koristiti umjesto novca i sli?an je ?eku.

VIRMAN - ozna?ava nalog banci ili zavodu za platni promet da izvrši odre?enu nov?anu transakciju.

VLASNIŠTVO - pravo posjedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima.

VO?ENJE - ozna?ava mogu?nost utjecaja na druge ljude da izvršavaju zadatke vo?e.

VREDNOVANJE RADA - ozna?ava postupak procjene vrijednosti poslova na radnom mjestu. Svaka se procjena obavlja analiti?kim metodama kojima se raš?lanjuju radni zadaci na radnom mjestu. U praksi se za vrednovanje koriste metode procjene sa rangiranjem,klasifikacijom,usporedbom zahtjeva,bodovanja.

VRIJEDNOSNI PAPIR - pismena isprava o posjedovanju nekog prava. Najpoznatiji vrijednosni papiri su dionice i obveznice.

 

ZAKUP - ugovor kojim jedna strana daje drugoj strani neku stvar na odre?eno vrijeme i uz odre?enu naknadu.

ZAJEDNI?KI POTHVAT – ozna?ava ugovorno povezivanje dva ili više poduzetnika koji ?e zajedni?ki izvršiti neki posao.

ZAJEDNI?KO TR?IŠTE – ozna?ava sporazum dviju ili više dr?ava o uspostavljanju carinske unije i slobodne trgova?ke zone.

ZALIHE - predstavljaju proizvedenu robu namijenjenu prodaji.

ZALOG – ozna?ava mogu?nost da vjerovnik iz stvari du?nika naplati svoje potra?ivanje.

ZANATLIJA - stru?na osoba koja je kvalificirana i ovlaštena za vo?enje zanatske radnje-obrta.

ZATEZNA KAMATA - ozna?ava iznos kamate koja se du?niku napla?uje u slu?aju zakašnjenja pla?anja obveze


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com