15 Decembar 2018

Internet rije?nik
 

@ - at, at sign, ape, cabbage, commercial at, cyclone, each, monkey, snail, rose, strudel, vortex, whorl, whirlpool… Znak kojemu je u ACSII oznakama pridru?en broj 64; primjenjuje se u pisanju adresa elektroni?ke pošte tako što odjeljuje ime korisnika od domene na kojoj ima otvoren korisni?ki ra?un. 

Access number - Pristupni broj - Telefonski broj kojim pretplatnik ostvaruje vezu s ?vorom veze.

Access server - Pristupni poslu?itelj.

Account - Mre?no ime korisnika, identitet korisnika.

ADN - (Advanced Digital Line) Digitalna linija brzine prijenosa od naj?eš?e 56 kbps (kilo bita u sekundi). Zakupljeni vod.

Adress - Adresa - svakoj web stranici na Internetu se dodjeljuje jedinstvena prepoznatljiva adresa. Adresa se ozna?ava i kao URL (Uniformed Resoure Locator).

ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Loop) Standard za prijenos videopodataka telefonskom linijom (bakrene ?ice); razvijen u ameri?kim telefonskim tvrtkama kao rezultat natjecanja s tvrtkama za prijenos kabelske televizije za prevlast na tr?ištu telefonskih i televizijskih usluga; omogu?uje prijenos podataka brzinama od 1,544 Mbps do 8,448 Mbps; sin. Asymmetric Digital Subscriber Line.

Alias - Pseudonim, odnosno, alternativno ime ili oznaka koja se koristi za naslovljavanje poruka pojedincima ili skupinama korisnika na mre?i; drugo ime ra?unala na Internetu.

Alta Vista - Web servis za pretra?ivanje (search engine) i automatsko indeksiranje velikog broja World Wide Web stranica, utemeljen od tvrtke Digial.

Alternative routing - Alternativno preusmjeravanje, odnosno, postupak usmjeravanja poruka priop?ajnim kanalom uporabom trenuta?no slobodnih me?umjesnih vodova i centrala; biranje neizravnog ili du?eg puta pri prenošenju poruka, jer se to trenuta?no ne mo?e obaviti najkra?im putem.

America OnLine (AOL) - Amer?ka tvrtka za pru?anje komercijalnih informacijskih usluga na Internetu, sa sjedištem u Dulles-u, Virginia. Godine 1995. preuzima od Compuservea vode?i polo?aj me?u komercijalnim mre?nim sustavima.

Anonymus FTP - Anonimni FTP - Korisnici dobivaju pristup udaljenom poslu?itelju (server) preko FTP-a (File Transport Protocol), bez da imaju korisni?ki ra?un (account) na tom istom poslu?itelju. Kod spajanja na poslu?itelj, korisnik upisuje svoju e-mail adresu umjesto lozinke, a sistem koji podr?ava ovakav servis dodjeljuje korisniku user name “anonymous”.

Applet - minijaturna programska aplikacija koja se pridru?uje dokumentu i s mre?nog ?vora na Internetu zajedno s dokumentom šalje korisniku; program pretra?nik na korisnikovom ra?unalu (npr. Netscape Navigator, Internet Explorer,…) izvodi taj program i omogu?uje pregledavanje HTML dokumenta.

Archie - Jedan od programski alat za pretra?ivanje i pronala?enje informacija na Internetu; za odre?ivanje mjesta i brzo pronala?enje koristi indeksne datoteke i lokacije na Internetu.

Archive - Arhiva - Velika datoteka, naj?eš?e kopresirana (sa?eta), koja sadr?i više manjih datoteka u sebi. Najpoznatiji formati za arhiviranje su ZIP, TAR, ARJ, LZH, UC2.

Archive site - Stranica koja sadr?i arhive razli?itog sadr?aja kojima korisnici mogu pristupati ili s njih skidati podatke FTP-om ili E-mailom.

ARJ - Omogu?ava korisniku pohranjivanje jedne ili više datoteka u kompresiranom formatu. Osobito dobar za kompresiju baza podataka, grafi?kih datoteka i velikih dokumenata.

ARPA - (Advanced Research Projects Agency) Ameri?ka vladina organizacija zadu?ena za stvaranje eksperimentalnih mre?a koje su najavile po?etak Interneta, a kasnije poznata kao DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

ARPAnet - Mre?a koju je formirana od ARPA još 1969. godine, s osnovnom funkcijom prijenosa podataka izme?u vladinih laboratorija. Danas više ne postoji.

ASCII - (American Standard Code for Information Interchange), ameri?ki standardni znakovnik za razmjenu informacija. Svakom znaku se pridjeljuje šesterobitni, sedmerobitni ili osmerobitni kod, a ve? ovisno o ?eljenom opsegu ASCII znakovnika.

AT command set - skup AT naredaba - Standardne naredbe u programskoj podršci za upravljanje radom modema. Sve naredbe iz tog skupa zapo?inju sa slovima AT (skra?eno od engleske rije?i; attention).

ATM - (Asynchronus Transfer Mode) - Neuskla?eni prijenos, neistodobno otpremanje, na?in prenošenja podataka pri kojem se male grupe bitova prenose u nepravilnim i nepredvidivim vremenskim razmacima. ATM je napravljen zbog prijenosa glasa, videa i drugih multimedijalnih podataka koji zahtijevaju kratke proboje visokog kvantiteta podataka, mogu podnijeti male gubitke, ali se moraju prenijeti u realnom vremenu.

Attachments - Dodaci - Multimedijalne datoteke koje su dodane, "prika?ene" e-mailu, a mogu biti tekstualne, grafi?ke, zvu?ne, video, prora?unske tablice, baze podataka ili ?ak ?itave aplikacije, programi.

AVI - Standard video kompresije razvijen od strane Microsoft Windowsa. Video klipovi na World Wide Webu su naj?eš?e dostupni u Avi i QuickTime formatu.

Awk - Programski jezik za rad s tekstovnim podacima. Ime je dobio po prvim slovima prezimena triju autora (Aho, Weinberger i Keringhan).


B


Bandwitdh - Širina pojasa - Širina frekvencijskog pojasa. Jednostavnim rje?nikom, bandwidth je koli?ina informacija koja prolazi kroz jedan kanal u bilo kojem trenutku.

Baud Rate - Procjena bauda - Brzina kojom podaci putuju kroz modem, mjereni u bps-ima (bits per second – bitova u sekundi). Ve?ina današnjih modema mjeri od 2 400 do 50 000 bps.

Baza podataka -

BBS - (Bulletin Board System) ra?unalni sistem koji obi?no pokre?u lokalni korisnici stvaraju?i datoteke sposobne za skidanje i podizanje elektronskih foruma za rasprave.

Beta - Beta verzija, nedovršena ina?ica novog programa u kojoj su popravljene sintakti?ke i logi?ke pogreške prona?ene pri alfa-ispitivanju.

Binary - Binarna datoteka - Binarna datoteka je izravno predo?enje bitova pohranjenih u RAM memoriju u ra?unalu. Puno sa?etije i preciznije od ASCII-ja.

Bit - (Binary DigIT) najmanja jedinica ra?unalne datoteke, sastoji se od 1 ili 0. Kombinacija bitova mo?e upu?ivati na slovo, brojku ili obavljati signalizaciju, prebacivanje ili neku drugu funkciju. U širokim skupinama se obi?no mjere bitovima po sekundi.

Body - u okvirima elektroni?ke pošte, dio pisma koji sadr?i najviše tekstualnog sadr?aja, dio izme?u zaglavlja i potpisa ili središnji dio HTML dokumenta.

Bookmark ili Favorites - Za Netscape i Internet Explorer; aplikacija u programima za pretra?ivanje Interneta u koje se snimaju adrese ili web stranice do kojih ?elimo do?i u slijede?im pretra?ivanjima.

Bps - (Bitovi u sekundi) brzina kojom se mjeri prijenos datoteka.

Browser - Pretra?iva?, program koji omogu?ava korisniku pretra?ivanje World Wide Weba (WWW – svjetske mre?e) i drugih Internet sadr?aja koriste?i GUI (Graphical User Interface) grafi?ko su?elje. Primjeri su Mosaic, Netscape, Internet explorer, Opera itd.

Bug - Pogreška, sintakti?ka ili logi?ka u programskom kodu.

Byte - Bajt - jedinica datoteke, sa?injava ga osam bitova. Primjer - 01101010.


C

Carbon Copy - Karbonska kopija. Poruka koja se elektroni?kom poštom šalje pored osnovne poruke i na još neku adresu.

CERN - (Conseil Europeen pour la Recherce Nuclaire) Znanstveni istra?iva?ki centar u Genevi u Švicarskoj gdje je razvijena zamisao o World Wide Webu.

CGI - (Common Gateway Interface) Skriptirani program za stvaranje su?elja koji omogu?ava brzo pravljenje WWW stranica. Zasniva se na popunjavanju formi, okvira za izbor, umetanjem teksta itd.

Client - klijent - U odnosu klijent – server, klijent je ra?unalo koje otvara programe ili aplikacije sa servera ili preuzima s njega datoteke.

Class - Kategorija kojom se odr?uje skup svojstava ?lanova razreda pri objektno orijentiranom programiranju.

CODEC - Skra?enica od koder-dekoder; ure?aj koji pretvara analogni govorni signal u digitalni niz bitova i obratno, pri ?emu se koristi impulsna modulacija.

Compress - kompresiranje, sa?imanje - Postupak izbacivanja suvišnih ili polusuvišnih informacija iz datoteke, ?ine?i je manjom radi lakšeg pohranjivanja.

CompuServe - Ameri?ki Internet poslu?itelj; jedan od najstarijih i najve?ih.

Connection - Veza, spoj; ostvareni put za izmjenu informacija.

Cookie - "kola?i?" - Cookie je dio softvera koji snima podatke o korisniku i ?uva te podatke sve dok to server zahtijeva. Na primjer, ako pretra?ujete po virtualnim trgovinama, svaki put kada nešto stavite u svoju košaricu, cookie ?uva informaciju sve dok se ne odlu?ite za kupovinu i server ne zatra?i podatak o stvari koju ?elite kupiti.

Cross-posting - Višestruko slanje; postupak odašiljanja poruke na adrese dviju ili više tematskih skupina (newsgooups).

Cybercafe - Lokal koji dozvoljava gostima pretra?ivanje World Wide Weba za vrijeme njihova pi?a ili obroka.


D

Daemon - Program koji koji radi u pozadini po potrebi, izvršavaju?i zada?e za korisnika. Oni “spavaju” dok se ne pojavi nešto što treba njihovu pomo?. Naj?eš?e se nalaze na Unix sistemima.

Data transfer rate - Brzina prijenosa podataka. Brzina kojom se podaci primaju pri prijenosu priop?ajnim kanalom, isklju?uju?i pritom elemente signala i zaustavni bit.

DHCP - (Dynamic Host Configuration Protocol) Protokol za dinami?ko konfiguriranje glavnog ra?unala; sustav za dinami?ko dodjeljivanje TCP/IP veza klijentskim ra?unalima.

DHTML - (Dynamic Hypertext Markup Language) Dodatak HTML-u koji omogu?uje bolje dinami?ko kreiranje web stranica.

Dialup - program za spajanje - “Dialup access” ili “dialup account” je postupak kada se koristi modem za pristup Internetu preko mre?e.

Domain name - ime domene - Jedinstvena adresa koja prepoznaje svaku stranicu na Internetu, obi?no dva ili više dijelova odijeljenih to?kom.

Domain Name Server (DNS) - Ra?unala povezana na Internet ?ija je zada?a pratiti IP adrese i imena domena drugih mašina. Kada se pozovu, uzimaju ASCII ime domene i mijenjaju je u pripadaju?u numeri?ku IP adresu.

Domain Name System - dozvoljava korisnicima dola?enje u vezu s ra?unalima na Internetu koriste?i tekstualne adrese (na primjer www.hinet.hr) zbog lakšeg korištenja, za razliku od nešto kompliciranijih IP adresa.

DOS - (Disk Operating System) jednostavan operativni sustav koji je razvio Microsoft, dozvoljavaju?i protezanje na druge programe.

Download - Kada korisnik prebacuje podatke s ra?unala spojenog na Internet na svoje osobno ra?unalo, onda ka?emo da skida datoteke – da radi download.

DVD - (Digital Video Disk) Digitalni videodisk, vrsta kompaktnog diska za pohranu digitalnih podataka. Podaci se ?itaju crvenom lasersko zrakom za razliku od standardnog CD-a gdje se ?itaju infracrvenom. Maksimalni kapacitet DVD-a je 8,5 GB.


E

E-mail - elektroni?ka pošta - Vrsta komunikacije gdje se elektroni?ka poruka pošalje na udaljenu lokaciju i drugi je korisnik prima preko jedinstvene vlastite e-mail adrese.

Emoticons - “smajli?i” - To su postrani?ni znakovi koji se koriste u elektroni?koj pošti u vezi pokazivanja vlastitih emocija. Na primjer:
 :-)       osmijeh
 :-(       tuga, tu?an
 ;-)       namigivanje
 :-P      pla?enje jezika itd.

Encryption - Šifriranje, kodiranje poruke, koja se sastoji od teksta ili podataka, ure?ajem za prijenos podataka, kako bi se pri prijenosu podaci zašitili od korisnika koji su priklju?eni na istu mre?u, a nemaju pravo pristupa podacima.

Ethernet - Vrsta kabeliranja mre?e koja teorijski dozvoljava brzinu do 10 Mb u sekundi.

Extranet - Proširena Intranet mre?a (Extended Intranet).


F

FAQ - ?esto postavljana pitanja - (Frequently Asked Questions) Lista naj?eš?e postavljanih pitanja (i odgovora na njih) koji pokrivaju sve vrste tema koje se mogu na?i u World Wide Webu. Dozvoljava korisniku da ispita ono na što je ve? netko drugi dobio odgovor.

FDDI - (Fibre Distributed Data Interface) je standard za prijenos datoteka preko kabela s opti?kim vlaknima pri brzini oko 100 milijuna bps.

Filename extension - kratica oznake datoteke - Obi?no tri ili ?etiri slovna oznaka na kraju imena datoteke, odijeljena to?kom i ozna?ava tip datoteke. U uporabi ih je na stotine i novi se svakodnevno smišljaju. Primjeri su - .txt (tekstualna datoteka),  .gif  (Grapgic Interchange Format).

Finger - Program u Unixu koji pokazuje podatke o odre?enom korisniku ili o svim korisnicima ulogiranima na sistem ili na udaljeni sistem.

Firewall - Osigurava tvrtkinu ili organizacijsku unutrašnju mre?u od neovlaštenih vanjskih pristupa (naj?eš?e Internet “hackera”, zlonamjernih korisnika Interneta)

Flame - Uvredljiva ili poni?avaju?a poruka naj?eš?e poslana preko E-maila kao kazna za kršenja pravila ponašanja na Internetu. Postoje primjeri “Flame wars”, odnosno “Vatrenih ratova” kada se više ljudi priklju?ilo u razmjenama mr?nje. U svakom slu?aju, nepreporu?ljivo.

Font - Skup znakova i simbola koji se od drugih takvih skupova ne razlikuje zna?enjem znakova od kojih se sastoji, ve? prema te?ini, izgledu i veli?ini izra?enoj tipografskim to?kama.

Forms - obrazac - Odre?eni pretra?iva?i podr?avaju elektroni?ke obrasce za popunjavanje. Obrazac na web stranici mogu popuniti korisnici iz cijelog svijeta i poslati ga elektronski na odre?enu domenu.

Forward - Preusmjeravanje poruka, otpremanje poruka mre?om.

Frame - Okvir, paket u sloju veze podataka koji se sastoji od zaglavlja i ostalih informacija potrebnih za prijenos podataka. U HTML-u frame predstavlja dio zaslona (screen) na kojem se predo?uju podaci.

Free-Net - Besplatni mre?ni sustav ili davatelj usluga na Internetu.

Freeware - Softver koji je dozvoljeno, uz autorsku dozvolu, besplatno dijeliti, ali ?esto uz odre?ene uvjete (na primjer, softver se ne mo?e preina?iti, itd).

FTP - (File Transfer Protocol) jedan od glavnih na?ina na koji se datoteke prebacuju preko Interneta. FTP stranica je ona, koju daje neka odre?ena tvrtka ili organizacija, kao spremište za sve vrste datoteka koju korisnici mogu skidati.

FTP mail - FTP pošta - postupak gdje se E-mail koristi kako bi se pristupilo FTP stranici.

FYI - Kolokvijalna skra?enica od “For Your Information”, za Vašu informaciju.


G

Gateway - ulaz - su?elje izme?u dva suprotna protokola. Korištenjem softvera i hardvera gateway omogu?ava vezu izme?u dvije ina?e nekompatibilne mre?e.

GIF - (Graphic Interchange Format) razvijen od Compuserve-a. GIF je operativno nezavistan format datoteke, široko rasprostranjen na Internetu za grafi?ke datoteke. Kompresira datoteke koriste?i “lossless” (smanjiti što je manje mogu?e) metodu koja osigurava da kvaliteta slike ne oslabi.

.gif - Graphics Interchange Format (GIF) ekstenzija datoteke za grafi?ke formate (slike). (Vidi GIF).

Gigabyte - gigabajt - tisu?u Megabajta.

Google - jedan od najboljih servisa za automatsko indeksiranje i pretra?ivanje web stranica:
Gopher - Internet gopher je sustav potra?uju?eg i pronalaze?eg karaktera. On preuzima zahtjev za informacijom i onda pretra?uje Internet u potrazi za njom. Protokoli i softver slijede model klijent - server i dozvoljaju korisnicima raznolike mješavine desktop sistema za pregledavanje, pretra?ivanje i pronala?enje dokumenata koji se nalaze na raznim serverima.

Grep - Naredba u UNIX operativnom sustavu kojom se u datoteci tra?i neka rije?, dio re?enice i sli?no.

GUI - (Graphical User Interface) Grafi?ko korisni?ko su?elje; program koji podatke prikazuje ili u grafi?kom ili u mješovitom obliku (tekst i grafika), ?ime se korisniku olakšava rad. Zamisao potekla od tvrtke Xerox.


H

Hacker - Osoba koja je vješta u programiranju, osobito u strojnom jeziku i koja odli?no poznaje sve tajne ra?unalnog sustava. Naziv za osobu koja zloupotrebljava mogu?nosti ra?unala ili Interneta.

Header - Zaglavlje, u nazivlju elektroni?ke pošte, ovo je dio poruke koji upu?uje tko je pošiljalac i neke op?e podatke. Zaglavlje imaju i npr. web stranice.

Hit - Posjet, pristup, zahtjev; zahtjev upu?en ra?unalu poslu?itelju (server). Popularnost pojedinih ra?unala u svjetskoj mre?i mjeri se brojem hitova, posjeta nekom ra?unalu poslu?itelju.

Home page - osobna stranica, na World Wide Webu, ovo predstavlja glavnu i po?etnu stranicu web prostora neke tvrtke, organizacije, sveu?ilišta, fizi?ke osobe itd., s koje hiperlinkovima odlazimo na druge stranice web prostora.

Host - glavno ra?unalo - Korisnik se obi?no spaja na host ra?unalo uvijek kad se spaja na Internet.

HotJava - Web pretra?iva? koji je razvio Sun Microsystems proširuju?i mogu?nosti obi?nih pretra?iva?a i dozvoljavaju?i dinami?ke funkcije, umjesto samo stati?kih tekstova i slika.

HTML - (Hyper Text Transport Protocol) koristi se na World Wide Webu od 1990. Ovaj protokol na razini programa je prijeko potreban za širenje informacija preko Interneta.

HTTP - (Hypertext Transfer Protocol) Protokol za prjenos hipertekstovnih dokumenata koji se koristi na Internetu. Dokumenti su napisani u programskom jeziku za hipertekstovne dokumente (HTML).

Hyperlink - hiperlink - Na stranicama World Wide Weba, hiperlinkovi su bojom (ili druga?ije) ozna?eni tekstovi ili slike koje kada se izaberu (obi?no klikom miša) slijede otvaraju druge stranice. Hiperlinkovi se tako?er mogu koristiti za automatsko skidanje datoteka, zvukova i video zapisa.

Hypertext - Tekst u kojem odre?ene rije?i ili slike slu?e kao veza prema drugim tekstovima, slikama, zvu?nim zapisima ili prema bilo kakvom drugom dokumentu koji se obra?uje pomo?u ra?unala.


I

Icon - Sli?ica, simbol na zaslonu ra?unala koji omogu?uje slikovno komuniciranje izme?u korisnika i ure?aja.

Image map - Slika s klikovnim podru?jima ili mogu?nost korištenja više hiperlinkova s jedne slikovne datoteke. Na primjer, slika bi mogla biti neka dr?ava, podijeljena u nekoliko podru?ja, od kojih bi svako od njih daljnjim klikanjem hiperlinkom bilo dovedeno do istog, ali uve?anog odre?enog podru?ja.

IMAP - (Internet Mail Access Protocol) Protokol za pristup porukama elektroni?ke pošte. Klijentu se dozvoljava pristup i upravljanje porukama na samom serveru.

Intranet - Privatna podru?na mre?a, koja osim funkcija Interneta sadr?i i privatni web poslu?itelj (web server) i poseban sigurnosni sustav (firewall). Koncepcija ra?unalnog umre?avanja temelji se na Internet standardima, uz visok stupanj ra?unalne sigurnosti.

IP - (Internet Protocol) glavni protokol koji se koristi na Internetu.

IP Address - IP adresa - jedinstven ?etverobroj?ani ko'd dodijeljen svakoj domeni na Internetu. Svaka domena ima svoju IP adresu i ime kako bi se stranica lakše upamtila.

IRC - (Internet Relay Chat) rasprostranjen program za "tekstualni" razgovor u realnom vremenu, koji omogu?uje korisnicima komuniciranje s drugim osobama širom svijeta.

ISDN - (Integrated Services Digital Network) Digitalna mre?a s integriranim uslugama koja dozvoljava brzi protok podataka. Dozvoljava istovremen prijenos glasa, datoteka i video informacija.

ISP - (Internet Service Provider) Tvrtka ili organizacija, kao na primjer HiNet ili Iskon, namijenjena omogu?avanju pristupa Internetu pravnih ili fizi?kih osoba, uz naplatu ili besplatno.


J

Java - Razvijen od Sun Microsystemsa, Java je Web programerski jezik koji podr?ava multimedijalne efekte dok je korisnik na vezi, kao jednostavne animirane crte?e, pozadinska glazba i stalno obnavljanje informacijama na Web stranicama.

JavaScript - Višeplatformni skriptorski jezik (cross-platform, scripting language) napisan u ameri?koj tvrtki Sun Microsystems, Inc.

JIT - Mre?nim jezikom “Just In Time”.

JPEG - (Joint Photographic Experts Group) Standardna kompresija slika ili video zapisa koja je razvijena naro?ito zbog korištenja na Internetu. Ve?ina fotografija se mo?e sna?no komresirati s ovom metodom bez velikog gubljenja na kvaliteti.

.jpg ili .jpeg - Ime ekstenzije dana JPEG grafi?kim datotekama (vidi JPEG).


K

Kilobayt - kilobajt - 1024 bajta, obi?no zaokru?enih na tisu?u zbog jednostavnosti.


L

LAN - (Local Area Network) LAN predstavlja grupu ra?unala u istoj zgradi, povezanih mre?nim kablovima.

LDAP - (Lightweight Directory Access Protocol) Standard na Internetu koji ra?unalu klijentu (client) ili radnoj stanici (workstation), preko TCP/IP mre?e omogu?uje pregledavanje i uporabu adrese elektroni?ke pošte na LDAP ra?unalu poslu?itelju (server); jednostavnija ina?ica X.500 protokola za pristup direktoriju u modelu za povezivanje otvorenih sustava.

Leased line - Zakupljeni vod - unajmljen, visoko brzinski telefonski link za privatnu upotrebu, dostupan 24 sata dnevno.

Link - Linkovi su veze izme?u hipertekstualnih stranica. Svaki put kada kliknemo na osvijetljeni ili nekako druga?ije ozna?eni tekst da bismo otišli na drugu stranicu, pratimo link.

Login - prijava - Kada se korosnik ?eli spojiti na Internet preko svog ra?unala, prvo se mora prijaviti na modemski ulaz sa svojim passwordom i korisni?kim imenom.


M

Mailing List - Popis adresa, lista adresa, adresar; popis adresa osoba kojima poruke šaljemo elektroni?kom poštom - Isto tako, programski sustav za automatsko distribuiranje poruka elekrtroni?ke pošte.

Mail server - Ra?unalo (i softver koji ga pokre?e) koji dozvoljava razvrstavanje i razmjenu E-mail poruka.

MAPI - (Messaging Application Program Interface) Priop?ajni sustav; program za prijenos poruka elektroni?kom poštom u podru?noj mre?i. Proizvod tvrtke Microsoft Corporation.

Megabyte - megabajt (MB) - Jedinica mjere za tisu?u kilobajta; milijun bajtova.

Message Handling System - Sustav za upravljanje porukom, upravlja?ki sustav za razmjenu poruka; standardni skup usluga i protokola za djelovanje elektroni?ke pošte na svjetskoj razini. Taj standard se zove X.400 prema Savjetodavnom odboru za me?unarodnu telefoniju i telegrafiju (Consultative Committee on International Telephony and Telegraphy) ili MOTIS prema Me?unarodnoj organizaciji za standardizaciju (Message-Oriented Text Interchange Standard).

MIME - (Multipurpose Internet Mail Extensions) Format kreiran da uklju?uje slike, zvukove, animacije i druge vrste dokumenata unutar Internet mail poruka.

Mirror site - FTP stranica koja sadr?i potpuno iste datoteke kao i stranica koja joj je “ogledalo”. Stranice se mogu ozrcaljivati nekoliko puta, ?esto u razli?itim zemljama širom svijeta. Ovo olakšava skidanje s neke vrlo popularne i optere?ene FTP stranice.

Modem - (MOdulator-DEModulator) Dozvoljava prijenos digitalnih podataka preko analogne telefonske linije.

Mosaic - Mozaik - Mre?ni pretra?iva? napravljen od grupe ljudi iz NSCA (vidi NSCA). Drugim rije?ima, grafi?ko su?elje za pristup datotekama na Internetu.

MPEG - (Motion Picture Experts Group) Format kompresije video zapisa korišten za filmove ili animacije na Internetu.

.mpg ili .mpeg - Ime ekstenzije za MPEG filmove.

MTA - (Message Transfer Agent) Agent za prijenos poruke; program koji dostavlja poruke elektroni?ke pošte. Poslije prijama poruke koju je odaslao agent korisnika pošte, taj program privremeno pohranjuje ili šalje primatelju (ako je rije? o adresi u podru?noj mre?i), odnosno usmjeruje prema drugom agentu za prijenos (ako je rije? o WAN-u); osim toga preure?uje ili dodaje podatke u zaglevlju poruke (message header). Jedan od poznatijih programa je Sendmail.


N

NSCA - (National Center for Supercomputing Applications) Sna?na ustanovca koja je lansirala Mosaic Web pretra?iva? 1993 za Windowse, x-Windowse i Macintosh operativne sisteme.

Netiquette - Neslu?bena, u velikoj mjeri nepisana pravila, osmišljena zbog toga da Web postane uljudbeno i civilizirano “društvo”.

Netscape Communications - Tvorci Netscape Navigatora, jednog od najpopularnijih pretra?iva?a. Došao na loš glas nakon što je predstavio nekoliko HTML “ekstenzija” koje drugi pretra?iva?i nisu podr?avali.

Network - Dva ili više povezanih ra?unala sposobnih za dijeljenje izvora podataka.

Network time protocol - Internet protokol koji osigurava prenošenje ispravnog vremena.

Network time server - Koriste?i Network Time Protocol, pristupate ovome ra?unalu za ispravno vrijeme.

Newsgroup - tematske grupe - Postoje na tisu?e news grupa, koje šire podatke o razli?itim temama koriste?i Usenet (vidi Usenet).

Newsreader - ?ita? novosti - Program koji omogu?ava ?itanje tematskih grupa preko Useneta.

NIC - (Network Information Center) Mjesto s organiziranom datotekom za odre?enu mre?u - network.

NNTP - (Net News Transport Protocol) Protokol prijenosa datoteka namjenjenih tematskim grupama.

Node - Bilo koje ra?unalo priklju?eno na network.


O

Offline - Kada ra?unalo izvršava radnje dok nije spojeno s nekim drugim ra?unalom, onda ka?emo kako radi offline.

Online - Kada je ra?unalo spojeno s nekim drugim ra?unalima i izvršava radnje, onda ka?emo kako je online.


P

Packet - paket - Informacije se preko Interneta šalju u “paketima”; dijelovima datoteke svaki sa svojom odredišnom adresom. Paketi se mogu zamisliti kao zalijepljene omotnice s nekim sadr?ajem i napisanom adresom. Sve prolaze kroz sustav i naj?eš?e do?u na ispravnu destinaciju. Što više omotnica sustav mora obraditi, postupak se usporava.

Page - stranica - “Stranica” je ime dano temeljnom Web dokumentu, poput ovog što ga upravo ?itate.

Password - Zaporka, lozinka, šifra; tajni niz znakova kojim se pristup podacima omogu?uje samo ovlaštenim osobama.

Perl - ( Practical Extraction and Report Language) Skriptorski programski jezik op?e namjene za pretra?ivanje tekstovnih datoteka, izdvajanje podataka i tiskanje formatiranih izvještaja; vrlo je sli?an jeziku AWK, ali je slo?eniji i u?inkovitiji. Autor jezika je ameri?ki programer Larry Wall.

PGP - (Pretty Good Privacy) Program za šifriranje koji se upotrebljava na osobnim ra?unalima, vrlo velikih mogu?nosti. Autor programa je Philip Zimmerman, a PGP se temelji na RSA algoritmu i sustavu slu?benog šifriranja.

Ping - signal ili kratka poruka koju jedno ra?unalo preko mre?e šalje drugom ra?unalu i provjerava je li valjano priklju?eno na mre?u.

PKZIP ili PKUNZIP - Oru?a za lagano kompresiranje i dekompresiranje DOS i Windows datoteka. Koriste ekstenziju .zip u imenu datoteka koje su njima obra?ene.

Plug-In - Postoji puno stvari koje pretra?iva? (browser) mo?e prikazati na web stranicama. Stvari koje su izvan njegovog domašaja tra?e plug-inove. Neki od plug-inova su Shockwave i RealAudio – potrebni za audio i video.

Point of Presence - Mjesto pristupa mre?i preko telefonske linije; sustav modema i ostale kompjuterske i komunikacijske opreme koji je neprestano priklju?en na mre?u; ra?unalo u svjetskoj mre?i na koje je spojena telekomunikacijska oprema kao što su modemi, iznajmljene digitalne telefonske linije (leased line) i usmjeriva?i (router) koji rade s više protokola.

POP - (Post Office Protocol) Osigurava ?uvanje i slanje, s namjenom slanja E-maila zahtjevom s udaljenog servera prema osobnome ra?unalu, naj?eš?e PC-ju ili Macintoshu.

Port - Broj koji se pridru?uje jedinstvenoj adresi izvora podataka ili IP adresi ra?unala, a slu?i za ozna?avanje mre?nog mjesta pristupanja ili mre?ne usluge.

Postmaster - Administrator sustava koji je zadu?en za rad ra?unala poslu?itelja (server), preko kojeg se obavlja slanje i primanje poruka elektroni?ke pošte.

PPP - (Point to Point Protocol) PPP je vrsta Internet veze koja dozvoljava ra?unalu korištenje Internet protokola kako bi postao dijelom Interneta. Zahtijeva modem, telefonsku liniju i ra?un kod Internet poslu?itelja.

Protocol - protokol - Postupak, na?in na koji ra?unala komuniciraju jedno s drugim preko Interneta, u cilju davanja usluge.

Proxy server - Dvojnik ra?unala poslu?itelja; mre?no ra?unalo koje obavlja zadatke adresirane drugom ra?unalu. Zbog zagušenja nekih ra?unala, proxy server ?esto se upotrebljava na Internetu, kako bi se rasteretila glavna ra?unala poslu?itelji i promet usmjerio prema jednom ili više dvojnika.

PSTN - (Public Switched Telephone Network) Javna komutirana telefonska mre?a.

Public access provider - javni poslu?itelj - Organizacija koja osigurava pristup Internetu fizi?kim ili pravnim osobama, naj?eš?e uz naknadu.

Public domain - Odnosi se na softver koji mo?e svatko koristiti ili mijenjati bez autorizacije.


Q

Query - Upit, pitanje; zahtjev za predo?ivanje informacije; formalan zahtjev programu za pretra?ivanje (search engine).

Queue - Vrsta memorije sa slijednim pristupom; paket podataka koji ?eka odradbu; poruka poslana elektroni?kom poštom koju primatelj još nije pro?itao.


R

RealAudio - Programski sustav za emitiranje zvuka u stvarnom vremenu preko Interneta.

Remote login - Daljinska prijava rada; mogu?nost da se korisnik uklju?i u rad na udaljenom ra?unalu preko ra?unala kojim se trenutno koristi.

Resource - Odre?en skup informacija dobiven putem Interneta. Mo?e biti bilo što od slike do videa ili programa.

RFC - (Request For Comments) Zahtjev za komentare – dokument koji objavljuje Odbor za ustroj Interneta (Internet Architecture Board), a sadr?i prijedloge o poboljšanju postoje?ih standarda ili uvo?enju novih. Prijedlozi se i objavljuju na Internetu, gdje ih svatko mo?e pro?itati i komentirati.

Router - ruter - Ra?unalo posebne namjene (ili softverski paket) koje barata vezom izme?u dvije ili više mre?a. Ruteri se usredoto?uju na krajnje adrese paketa koji prolaze kroz njih i odlu?uju na koje ?e ih rute poslati.


S

Scripting language - skriptni jezik - Serije programskih komandi koje oblikuju kako jedno ra?unalo komunicira s drugim.

Search Engine - Program za pretra?ivanje, stroj za tra?enje – program kojem se pristupa s udaljenog ra?unala i koji korisnicima omogu?uje pretra?ivanje i nala?enje informacija na Internet mre?i. Neki od poznatijih programa te vrste su Yahoo, Alta Vista, Lykos…

Self-extracting archive - Datoteka s ekstenzijom .exe, koja upu?uje da ?e se nakon skidanja i pokretanja sama “raspakirati” dekompresivnim programom kojeg sadr?i, bez korisnikovog posredovanja.

Server - Unutar mre?e, server ?ini datoteke dostupne klijent programima lociranima na drugim ra?unalima kada ih se zatra?i.

Shareware - Softver koji se besplatno dijeli, ali pod odre?enim uvjetima. Ili je softver ponu?en na probu, te se mora registrirati, odnosno kupiti nakon nekog vremena, ili u drugom slu?aju, ne mo?e primiti nikakvu softversku nadogradnju bez registracije. U nekim slu?ajevima je potrebna direktna isplata autoru.

Shockwave - Namjenski program (application) za stvaranje web stranica, koje se sastoje od ra?unalno animiranih slika, filma ili zvuka; sli?ne je namjene kao i programski jezik Java.

Signature - potpis - Automatsko dodavanje nekoliko redaka u zaglavlju E-maila. Obi?no se stavlja korisnikovo ime, prezime, adresa, broj telefona, broj faxa i neki drugi detalji.

SLIP - (Serial Line Internet Protocol) Kao i PPP, zahtijeva korištenje modema i telefonske linije zbog povezivanja s Internetom, bez povezivanja na glavno ra?unalo.

Smileys - smajli?i - Znakovi koji se koriste u news porukama, E-mailovima ili na web stranicama u smislu davanja emocije. Primjer   :-) osmijeh.

SMTP - (Simple Mail Transport Protocol) ?esto nazivan sendmail (pošiljaoc pošte) kreiran zbog omogu?avanja isporuke E-maila korisnicima Interneta.

SNMP - (Simple Network Management Protocol) Jednostavan protokol za upravljanje mre?om – protokol za daljinsko upravljanje mre?om, osobito organizacijom mre?e na razdjelnim to?kama (hub) i ?vorovima (node).

Snail mail - pu?eva pošta - ?argonski izraz za tradicionalnu poštu (koverta). Slanje i primanje tradicionalne pošte mnogo je sporije od elektroni?ke pošte.

Spam - Ne?eljene ili primateljima neva?ne poruke elektroni?ke pošte, koje se šalju na više slu?ajno odabranih adresa korisnika mre?e ili na adresu jedne tematske skupine na USENET mre?i.

SSL - (Secure Sockets Layer) Standardni protokol koji omogu?uje slanje i primanje zakrivenih podataka na Internetu, kao što su lozinke ili brojevi kreditnih kartica; ugra?en je u neke programe za pretra?ivanje na Internetu (Netscape Navigator i Internet Explorer). Upotrebljava se od 1995. godine.

Surfing - surfanje - Popularna metafora za opisivanje istra?ivanja Interneta.

SQL - (Structured Query Language) Strukturni upitni jezik; upitni programski jezik visoke razine za uporabu s relacijskim bazama podataka.


T

Tag - etiketa, oznaka - U HTML rje?niku, radi se o bitu za ozna?avanje teksta na razli?ite na?ine.

T-1 - Mre?ni linkovi koji se koriste na Internetu omogu?avaju?i brzinu od 1,54 megabita u sekundi.

T-3 - Ve?a brzina (45 megabita u sekundi) mre?nih linkova korištenih na Internetu.

TCP - (Transmission Control Protocol) Radi u sprezi s IP-Internet Protokolom, kako bi osigurao da paketi dospiju na odredišne adrese.

TCP/IP - (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Dva osnovna protokola koja tvore temelje Interneta.

Telnet - Terminalni emulacijski program koji dozvoljava autoriziranom korisniku pristup drugom ra?unalu na Internetu i njegovu uporabu, kao da je taj korisnik lokalno prijavljen, dok je u stvarnosti udaljen mo?da tisu?e kilometara).

Terabyte - terabajt - 1000 gigabajta.

Terminal - Dio hardvera (obi?no tipkovnica i monitora) koji dozvoljava da naredbe budu upu?ene na neko ra?unalo,.

Terminal emulator - Dozvoljava osobnim ra?unalima emuliranje nekoliko terminalnih tipova.

Thread - nit - Slijed uzastopnih poruka o nekoj temi ili tematskim skupinama (newsgroups). Na?in na koji su organizirane i prikazane poruke u news grupama.

Timeout - Mogu?nost gdje se nakon nekog vremena neaktivnosti na Internetu, ruši veza.

TIFF - ( Tagged Image File Format) Datote?ni format ozna?ene slike; vrsta formata za pohranjivanje grafi?kih podataka; format grafi?ke datoteke.

Trojan horse - Trojanski konj – virus koji se ne širi, nego je stavljen u normalni program, a naj?eš?e u program s odstranjenim podprogramima za zaštitu od neovlašena kopiranja; destruktivni program napisan s namjerom razbijanja sigurnosnog sustava ra?unala; obi?no je maskiran tako da se korisniku prikazuje kao program za arhiviranje, igra ili sl., trojanski konj mo?e ostaviti posljedice zbog kojih njegov autor mo?e podlijegati sudskom postupku.


U

Unix - Operativni sistem obi?no pisan u C-u i kreiran za multipliciranu uporabu. Ima TCP/IP u sebi i stoga je jedan od najpopularnijih operativnih sustava za servere na Internetu.

Upload - Prebacivanje datoteka s osobnog ra?unala na odre?eno udaljeno ra?unalo (suprotno od download - skidanja s udaljene mašine).

URL - (Uniformed Resoure Locator) Internet adresa. Npr. http://www.poslovni-informator.com

Usenet - Jedan od najve?ih mre?nih ra?unalnih sustava namjenjen razmjeni informacija i podataka uporabom modema. Sustav se sastoji od poruka elektroni?ke pošte i ?lanaka organiziranih po tematskih skupina.


V

V.24 - Me?unarodni standard za asinkroni prijenos koji odre?uje vezu izme?u ra?unala i modema identi?an specifikaciji RS232C.

V.34 - Me?unarodni standard za sinkroni prijenos podataka modemom brzinama do 28800 bit/sek.

V.90 - Me?unarodni standard za sinkroni prijenos podataka modemom brzinama do 56 Kbps (download), odnosno do 36 Kbps (upload).

Veronica - (Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computerised Archives) programski alat za tra?enje datoteka na Internetu.

Virus - Virus je virtualno zlo. To je program koji se mo?e samostalno umno?avati i pri tom mo?e, ali i ne mora raditi štetne radnje. Mogu se prebacivati s ra?unala na ra?unalo preko Interneta ili drugih mre?a, zara?enih disketa ili CD-a.


W

WAIS - (Wide Area Information Servers) Struktura za širenje informacijskog potra?nog sistema. WAIS je baziran na klijent-server modelu izra?unavanja i dozvoljava korisnicima ra?unala djeljenje informacija koriste?i uobi?ajeni ra?unalo-prema-ra?unalu protokol.

WAP - (Wireless Application Protocol) Tehnologija je koja povezuje mobilne komunikacije i Internet. Omogu?ava pristup i interakciju s informacijama i uslugama na Internetu korištenjem GSM mobilnog aparata ili drugih be?i?nih ure?aja koji podr?avaju WAP protokol.

Webcrawler - Program za pretra?ivanje na Internetu (search engine).

Webmaster - Administrator web poslu?itelja; administrator sustava na web poslu?itelju.

Wide Area Network (WAN) - Mre?a širokoga podru?ja, mre?a za velike udaljenosti. Ra?unala su povezana preko javnih konutiranih (switched line) ili izravnih (leased line) komunikacijskih linija.

WinSock - (WINdows SOCKets) Korisni?ki Windows program koji korisnicima dozvoljava spajanje preko SLIP-a, PPP-a ili drugih direktnih veza, zbog komuniciranja s drugim ra?unalima na Internetu preko TCP/IP-a.

World Wide Web (WWW ili Web) - Multimedijalni, mre?ni uslu?ni program koji se temelji na hipertekstu, u kojem se odabirom klju?nih rije?i automatski prelazi u druge, hipervezama povezane dokumente.

Worm - Program crv – ra?unalni virus programiran za širenje od ra?unala do ra?unala preko Interneta ili koje druge svjetske mre?e. Program se razmno?ava skriven u radnoj memoriji ra?unala, a naj?eš?a posljedica zaraze je usporavanje rada ra?unala ili pad ra?unalnog sustava, pri ?emu crv ne inficira druge programe i ne uništava podatke izravno.


X

XMODEM - Vrsta asinkronog protokola za primanje i odašiljanje podataka s jednog ra?unalnog sustava na drugi. Popularan, ali spori protokol prijenosa podataka.


Y

Yahoo - Program za pretra?ivanje koji se koristi na Internetu, a temelji se na katalogu s indeksiranim sadr?ajem. Autori su mu David Filo i Jerry Yung, sa sveu?ilišta Stanford, SAD.

YMODEM - Još jedan protokol prijenosa datoteka, nešto br?i od XMODEMA.


Z

.ZIP - Datoteke koje su kompresirane PKZIP programom imaju ovu ekstenziju. Mogu se dekompresirati PKUNZIP-om.

ZMODEM - Najbr?i i najpopularniji protokol prijenosa podataka, zbog svoje u?inkovitosti i osobina oporavka prilikom pucanja. Vrsta asinkronog protokola za prijenos podataka na Internetu koji omogu?uje uporabu skra?enih imena za pretra?ivanje datoteka.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com