15 Decembar 2018

Rje?nik web marketinga

 

Web site
Web site (web stranica) skup je web stranica s odre?enom temom. Primjerice, neka tvrtka mo?e imati svoj web site, koji se sastoji od niza razli?itih web stranica (tvrtkini proizvodi, tvrtkini zaposlenici, kontakt informacije itd).

Ad banner/Banner
Podrazumjeva oglašava?ku traku, odnosno grafi?ku sliku, animaciju ili drugi grafi?ko/tekstualni objekt, naj?eš?e dimenzija 468x60 to?aka (piksela) koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo (oglas) na web stranicama, email newsletterima i dr.

Stati?ni banner
Oglasna traka na kojoj je ispisana stati?na poruka oglašiva?a
 
Animirani banner
Oglas koji se sastoji od niza sli?ica koje se izmjenjuju na na?in da odaju dojam pokreta

Animirani gif
Grafika izra?ena tehnologijom bitmapiranih sli?ica

Flash animacija
Animacija izra?en tehnologijom vektorske grafike (korištenjem Macromedijinog programa Flash)

HTML banner
Oglas u obliku bannera koji u sebi sadr?i mogu?nost odabira pojedinih opcija, ili upisivanja odre?enih podataka, kao u malom formularu

Pop-up prozor
Oglas koji se pojavljuje (iska?e) u posebnom prozoru unutar neke web stranice

Ad click (Klik na oglas)
Mjerenje akcija koje korisnik inicira odgovaraju?i (npr. "klikom") na oglasni element izazivaju?i time preusmjeravanje na drugu Web lokaciju, drugi okvir ili stranicu unutar oglasa

Click-throughs (klik-kroz)
Klikom na oglas korisnika se preusmjerava na ciljnu web stranicu

In-unit clicks (klik u jedinici)
Klikom na oglas otvara se sljede?a sekvenca na oglasu, ili se pokre?e neka radnja u oglasu - bez preusmjeravanja korisnika na ciljnu stranicu

Page view (broj prikaza stranica)
Ozna?ava koliko je puta odre?ena stranica unutar web sitea bila "posje?ena", tj. koliko su je puta korisnici Interneta u?itali na svoje ra?unalo i pogledali. U broj prikaza stranica ura?unava se samo u potpunosti u?itane stranice, a ne i one koje korisnik nije do?ekao da budu u?itane do kraja, nego je proces u?itavanja prekinuo i nastavio surfati po nekim drugim stranicama. Ukoliko je pak jedan posjetitelj web sitea više puta tijekom posjeta u?itao istu stranicu (zato jer se, na primjer, vratio kako bi ponovno provjerio neki podatak), to se ra?una kao više prikaza, a ne kao jedan prikaz

Broj posjetitelja web stranice
Ra?una se tako da se prati ponašanje posjetitelja nekog web site, te se uzima da je jedan posjetitelj netko od trenutka kada je posjetio prvu stranicu unutar nekog web sitea, do trenutka kada je napustio zadnju vi?enu stranicu unutar istog web sitea. Primjerice, uzmimo da se web stranica
www.GRAPnet.com sastoji od pet web stranica, te da su sve me?usobno povezane linkovima. Tada mo?emo re?i da je jedan korisnik posjetio web site www.GRAPnet.com ako je:

- pristupio prvoj stranici
- kliknuo na link s prve stranice na ?etvrtu stranicu
- kliknuo s ?etvrte na neki link koji vodi na stranicu izvan web sitea
www.GRAPnet.com, i time napustio www.GRAPnet.com 

Iako korisnik nije posjetio sve ponu?ene web stranice unutar sitea (nije posjetio drugu, tre?u i petu), mi ka?emo da je site posje?en od strane jednog korisnika

Broj hitova (HITS)
Statisti?ki broj koji se na Internetu sve manje koristi kao relevantan podatak o posje?enosti nekog web sitea. Broj hitova jest broj datoteka koji je neki posjetitelj web sitea preuzeo prilikom posjeta toj web stranici. Jedna datoteka mo?e biti: web stranica, slika, crte?, banner itd. Primjerice, uzmimo da na
www.GRAPnet.com postoje dvije web stranice. Prva se sastoji od jedne stranice, na kojoj se nalazi 19 slika. Drugi se sastoji od deset stranica, a na svakoj se stranici nalazi jedna slika
Uzmimo tako?er da je korisnik: najprije posjetio prvi web site (tj. samo jednu web stranicu), a zatim cijeli drugi web site (tj. pregleda, odnosno, u?ita svih deset stranica)U tom slu?aju, oba web sitea imat ?e isti broj hitova. Zašto? Rekli smo da je broj hitova jednak broju datoteka koje je neki posjetitelj preuzeo prilikom posjeta web siteu. Prvi web site: Web stranica je jedna datoteka. 19 drugih datoteka jest 19 slika. Ukupno 20 hitova. Drugi web site: Deset datoteka s web stranicama. Deset datoteka s deset fotografija. Ukupno 20 hitova. Broj hitova postao je nerelevantan podatak o posje?enosti web stranica, zato jer su mnogi vlasnici web siteova po?eli na svoje stranice unositi mnoštvo sitnih slikovnih datoteka, koje korisnik zapravo uop?e ne vidi, a sve kako bi pove?ali broj hitova i time mogli re?i da je njihov web site "vrlo posje?en". Na Internetu se danas kao relevantni podaci o posje?enosti smatraju broj korisnika i broj prikaza stranica (page view)

Clicks
Mjera koja mjeri reakcije korisnika na Internet oglas. Tri su vrste klikova: click-throughs; in-unit clicks; i mouseovers; 1. mogu?nost da korisnik download-a (skine) drugi dokument klikom na oglas; 2. mjerljiv rezultat interakcije korisnika s oglasom, klju?na rije? koja korisnika hyperlinkom povezuje s oglašiva?evom web stranicom ili nekom drugom stranicom; 3. mjera koja mjeri reakcije korisnika na glavne linkove uvodnih ?lanaka sadr?aja

Click-through
Akcija pra?enja korištenja hiperlink-a unutar oglašavanja ili uvodnih ?lanaka sadr?aja do drugog web portala, web stranice ili okvira unutar portala. Oglasni click-throughs bi trebao biti pra?en i zabilje?en kao preusmjeravanje na oglašavanu web stranicu
 
Ad network/Oglasna mre?a
Sakuplja? ili posrednik oglasnog inventara za mnoge portale. Oglasne mre?e su prodajni predstavnici za web portale koji su unutar njihove mre?e
 
Cookie (kuki, kola?i?)
Informacija koju web stranica spremi na ra?unalo posjetitelja kada posjetitelj posjeti tu web stranicu.Za pravilno razumijevanje ovoga pojma, potrebno je razumjeti da tijekom procesa razgledavanja web stranica od strane korisnika Interneta, postoje dvije "?vrste to?ke" ?ijom se me?usobnom interakcijom sve zbiva na Internetu. Prva "?vrsta to?ka" jest ra?unalo (i ekran) korisnika Interneta koji gleda web stranice. Druga "?vrsta to?ka" je server na Internetu (odnosno, neko udaljeno ra?unalo) na kojem su pohranjene web stranice kojima taj korisnik pristupa (Te dvije "?vrste to?ke" me?usobno su povezane komunikacijskim kanalom). U trenutku kada korisnik Interneta (prva "?vrsta to?ka") zatra?i neki podatak s udaljenog ra?unala (druga "?vrsta to?ka"), to udaljeno ra?unalo pošalje tra?ene podatke i tada se na ekranu korisnikova ra?unala pojave web stranice. Udaljeno ra?unalo (druga "?vrsta to?ka"), nakon što je isporu?ilo tra?enu informaciju, snimi cookie na korisnikovo ra?unalo (prva "?vrsta to?ka"), odnosno, malu datoteku o tome da je korisnik pristupio tim web stranicama. Stoga, ako taj isti korisnik ponovno u budu?nosti pristupi stranicama, udaljeno ra?unalo nastojat ?e isporu?iti dodatne informacije za koje se pretpostavlja da toga korisnika zanimaju (na temelju njegovog ranijeg ponašanja snimljenog na njegovom ra?unalu, tj. u cookieu)

CPC (Cost-per-click, cijena po kliku)
Trošak oglašavanja temeljen na broju registriranih klikova

CPI (Cost per impression) ili CPP (Cijena po prikazu)
Trošak oglašavanja temeljen na broju prikazanih oglasa

DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language)
Pove?ani (produ?eni) set HTML naredbi koje koriste web dizajneri da stvore puno bolje animacije i pove?aju interaktivnost
 
Expandable banners (Roll-down banneri)
Oglas koji se, nakon što korisnik klikne na njega ili nakon što korisnik na njega postavi kursor miša, mo?e pove?ati. Npr. iz dimenzija 468 x 60 to?aka prelaskom miša preko njega otvara se u veli?ini 468 x 240 to?aka (piksela)
 
Floating ads
Oglas ili oglasi koji se pojavljuju unutar glavnog prozora preglednika, iznad sadr?aja web stranice te se radi toga ?ini da "lebde" iznad stranice (nema fiksno mjesto na stranici)
 
Frequency
Broj koliko je puta oglas dostavljen istom pregledniku u jednoj korisni?koj sesiji ili u odre?enom vremenu. Portal mo?e koristiti cookie-je u svrhu da zada broj prikazivanja bannera u jednoj sesiji te da izmjeri oglasnu frekvenciju
 
Hit
Kad korisnici ulaze na Web stranicu, njihovi kompjuteri šalju zahtjev serveru da zapo?ne download stranice. Svaki element zatra?ene stranice (uklju?uju?i grafiku, tekst, interaktivne dijelove) je snimljen log-fileom web servera tog site-a kao "hit". Sadr?i li stranica, kojoj netko pristupa, dvije grafike, hit ?e se brojati za stranicu i za svaku grafiku (zna?i 3 hit-a).Webmasteri koriste "hit"- ove kako bi procijenili optere?enost pojedinog servera. Zbog razlike izme?u broja elemenata na pojedinim stranicama web site-a broj hitova nije u vezi sa brojem download-iranih stranica, pa stoga je slab pokazatelj prometa (broja u?itanih stranica - page impression).

Mouse-over
Proces u kojem korisnik postavlja miša preko medijskog objekta, bez klikanja. Mišu mo?e biti potrebno odre?eno vrijeme da inicira nekakvu radnju (akciju)

Pay-per-Impression ili pla?anje po prikazivanju (PPI ili PPP)
Model pla?anja oglašavanja u kojem oglašiva?i pla?aju ovisno o tome koliko je bilo prikazanih oglasa
 
RON (Run-of-Network)
Raspored Internet oglašavanja ?ime oglasna mre?a pozicionira oglase diljem portala koje zastupa, ovisno o raspolo?ivom inventaru (slobodnom oglasnom prostoru). Oglašiva? se obi?no odri?e najboljeg pozicioniranja u zamjenu za ve?i broj oglasa po ni?oj cijeni.

Third-party ad server
Nezavisna poduze?a koja su specijalizirana za koordiniranje, odr?avanje, poslu?ivanje, pra?enje i analiziranje rezultata online oglasnih kampanja. Ona dostavljaju ciljano oglašavanje koje mo?e biti skrojeno prema korisnicima (kupcima) ili predvi?enim karakteristikama ili preferencijama


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com