15 Decembar 2018

Rje?nik Email Newsletter Marketinga

 

e-mail (email)
Komunikacijski format koji podrazumijeva slanje kompjuterske poruke koriste?i telekomunikacijsku tehnologiju. E-mail mo?e uklju?ivati pisane tekstualne poruke ili HTML poruke. Pošiljatelji tako?er mogu uz e-mail pridru?iti i razne dokumente te ih poslati odre?enom primatelju elektroni?ke pošte zajedno sa porukom. Slanje emailova je besplatna usluga

HTML e-mail (email)
E-mail koji je formatiran upotrebom HTML programskog jezika. Koriste?i HTML jezik za kreiranje e-mailova dobiva se fleksibilnost pri stvaranju grafi?kih formata i takvi emailovi ostavljaju zapa?eniji dojam kod primatelja emaila. Potrebno je napomenuti da neki email klijenti ne podr?avaju primanje HTML e-maila, ili su pak tu opciju u svom e-mail klijentu primatelji emaila isklju?ili

e-mail marketing (email marketing)
Pojam koji podrazumijeva marketing putem e-maila. Trenutno naju?inkovitiji na?in direktnog online oglašavanja

Email Newsletter
Kra?a, sa?eta, informacija ili obavijest. Newsletter mo?e biti izra?en i distribuiran od strane osoba koji nešto nude na prodaju ili pak od strane raznih udruga, organizacija, kompanija, dr?avnih institucija i dr. a kao metoda brzog obavještavanja i dosezanja razli?itih ciljnih skupina. Email newsletter marketing naj?eš?e se upotrebljava za direktnu prodaju, oglašavanje, PR, direktni marketing, email istra?ivanja tr?išta, obavještavanje i dr.

Email newsletter open rate
Stupanj otvaranja email newsletter poruka. Trenutna istra?ivanja email newsletter marketinga potvr?uju da je open rate od 5% odli?an rezultat a 1% zadovoljavaju?i. Za primjer mo?e poslu?iti pretpostavka da email newsletter šaljete na listu od 4000 korisnika i da nudite prodaju nekog proizvoda po cijeni od 50 kn. Open rate od 5% zna?io bi zainteresiranost 200 primatelja emaila od kojih je potencijalni profit od prodaje taj dan 10000 kn

Bulk email
Pojam koji ozna?ava slanje Opt-out velikog broja emailova slu?ajnim odabirom primatelja iz email liste. Ovo je brz na?in obavještavanja velikog broja korisnika/primatelja emailova. U nekim dr?avama ovaj je na?in direktnog email marketinga zabranjen na dr?avnoj razini ili pak od strane nekih Internet servis poslu?itelja. Prije same odluke o ovom na?inu direktnog marketinga svakako se preporu?a provjera uvjeta korištenja Internet servis poslu?itelja kod kojega se koriste Internet usluge kako bi se izbjegle sankcije

Opt-in
Pojam koji se ve?e uz ?lanstvo korisnika koji su podnijeli zahtjev za primanje odre?enog email newslettera. Opt-in forma se mo?e postaviti na bilo koju web stranicu u svrhu prikupljanja email adresa korisnika koji to ?ele ili se mo?e umetnuti u email newsletter koji se šalje na odre?enu email listu korisnika koji se nisu još upisali u neki email newsletter niti su iskazali zahtjev da se ispišu

Opt-out
Vrsta procesa koji podrazumijeva opciju isklju?enja sa odre?ene email liste osim ako druk?ije nije navedeno. Termin tako?er podrazumijeva i sam proces uklanjanja ne?ijeg imena ili podataka iz programa (npr. Newslettera i dr.) za koji se prijavio. Opt-out forma se po ameri?kom Zakonu NO-SPAM, obvezno mora postaviti unutar svakog poslanog email newslettera

SPAM email poruke
Pojam ozna?ava ne?eljenu elektroni?ku poštu. Procjenjuje se da je danas oko 60% odaslanih emailova SPAM. Sve email pozivne poruke koje u sebi ne sadr?e: opt-in/opt-out formu, mogu?nost povratka (replay) primljene email newsletter poruke, fizi?ku adresu kompanije na dnu svakog newsletter emaila, smatra se SPAM porukom

Email klijent
Program (softver) za primanje, administriranje i slanje email poruka. Mo?e biti instaliran lokalno (npr. Outlook Express, Entourage i dr.) ili na nekom server poslu?itelju (npr. Yahoo, MSN, Google i dr.)

Softver za slanje email newslettera
Sofisticirani programi za slanje i administriranje email newslettera. U pravilu je to marketinški alat koji mo?e biti instaliran lokalno (na ra?unalu korisnika) ili je smješten na nekom serveru i time je dostupan (uz upotrebu korisni?ke šifre) sa svakog ra?unala. Softveri za administraciju i slanje email newslettera su sofisticirana rješenja koja automatski upravljaju i administriraju velikim brojem email lista

White list
Popis email newsletter agencija, administratora, Internet servis poslu?itelja i dr. involviranih u email newsletter aktivnosti koji se pridr?avaju NO-SPAM zakona i propisanih pravila. Internet servis poslu?itelji omogu?avaju servis slanja emailova putem njihovih servera te ukoliko odre?eni klijent krši pravila i propise koje je naveo Internet servis poslu?itelj, mo?e privremeno ili trajno ukinuti servis slanja emailova putem njihovih servera svakom klijentu

Black list
Suprotno od pojma White list, crna lista navodi popis klijenata koji su prekršili propisana pravila ponašanja nekog Internet servis poslu?itelja pri nepropisnom slanju emailova. Ukoliko klijent garantira da ?e nadalje poštivati propisana bravila, ISP ga mo?e izbrisati sa crne liste i taj klijent mo?e nastaviti sa email aktivnostima

Bounced email
Pojam ozna?ava ‘odsko?ni email’ odnosno onaj koji nije isporu?en primatelju elektroni?ke pošte

Light bounced email
Pojam ozna?ava email koji nije isporu?en pošiljatelju zbog pretrpanosti primateljevog email sandu?i?a (?est slu?aj kod korisnika koji koriste web-based besplatne email usluga koje su ?esto ograni?ene brojem spremljenih emailova)

Hard bounced email
Pojam ozna?ava vra?anje poslanog emaila pošiljatelja nazad u email klijent s kojega je prvobitno poslan jer je email odaslan na krivu email adresu ili je adresa primatelja u me?uvremenu ukinuta

Spider’s softwer
Sofisticirani programi za prikupljanje email adresa na Internetu. To su programi koji pretra?uju web stranice, news grupe, Internet pretra?iva?e i dr. te kopiraju i pohranjuju sve email adrese koje prona?u. Naj?eš?i alat koji koriste spameri pri prikupljanju email adresa na koje potom šalju ne?eljenu elektroni?ku poštu.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com