15 Decembar 2018

Rje?nik Search Engine Marketinga

 

Ad Grupa
Ad Grupa obuhva?a jedan ili više oglasa, koji ciljaju na odre?enu grupu klju?nih rije?i. Najve?a Cijenu-Po-Kliku (CPK) odre?uje se za listu klju?nih rije?i Ad Grupe ili pak za individualne klju?ne rije?i u okviru odre?ene Ad Grupe

AdWords popust
AdWords Discounter provjerava cijene konkurentskih oglasa i automatski dodjeljiva najmanju mogu?u cijenu, kojom se uspjeva zadr?ati rang oglasa. Stvarna CPK bit ?e jednaka ili manja od najve?e CPK, koju se unese

Aktiviranje ra?una
Nakon prijave za AdWords  dobiva se email u svrhu provjere to?nosti email adrese. Nakon te provjere, odlazi se u otvoreni korisni?ki ra?un i unose se informacije o kreditnoj kartici. Tek nakon autorizacije kreditne kartice oglasi se odmah objavljuju na tra?ilici

Alat za klju?ne rije?i
Alat koji poma?e pri selekciji i odabiru lista klju?nih rije?i. Klju?ne rije?i se unesu u alat za sugestije klju?nih rije?i i alat generira sve srodne izraze i fraze koji bi mogli voditi do oglasa

Cijena po kliku
Cijena-po-kliku (CPK) je iznos kojim se tereti oglašiva?a svaki puta kada neki korisnik/posjetitelj klikne na oglas. Google AdWords ima CPK sistem napla?ivanja. Cijena po kliku se unaprijed odre?uje. Na Google pretra?iva?u najmanja cijena po kliku iznosi 5 ameri?kih centi

Cijena/transakcija
Ukupni trošak, podijeljen sa ukupnim brojem transakcija. Ta statistika prikazuje  iznos koji se pla?a za jednu transakciju

Ciljani URL
URL na koji se ve?e  oglas. To je web stranica, koju korisnici/posjetitelji vide u svom web pregledniku, kad kliknu na oglas koji vodi na neku web stranicu

CPM: Cijena za tisu?u pojava
Ovaj pojam ozna?ava cijenu-na-tisu?u-pojava. CPM model podrazumijeva, pla?anje  od strane oglašiva?a za pojave koje je dobio

?lanarina za aktiviranje
Za aktivaciju ra?una na pretra?iva?ima pla?a se pristojba, koja se ne nadokna?uje niti obra?unava prema trošku dobivenih klikova. 

Dnevni prora?un
Najve?a iznos, koji je oglašiva? spreman platiti za odre?enu kampanju po danu. Oglas se prikazuje onoliko puta koliko ste odredili prora?unom, odnosno CPK-om. Ukoliko se cijena CPK odredi na 5 ameri?kih centi a dnevni prora?un iznosi $ 5, tada ?e se oglas automatski ukloniti sa pretra?iva?a kada postigne CPK = 100 (100 klikova na oglas x $0,05 = $5)

Geo ciljanje
Pojam koji ozna?ava ciljanje oglasa na odre?ene zemlje i jezike

Google AdSence
Google AdSence šalje Google-u AdWords oglase na bazi teksta, koji su relevantni za ono, što posjetitelji vide na web stranicama. Google AdSence namijenjen je izdava?ima, koji ?ele posti?i više prihoda od oglasa na svojim web stranica, ali u isto vrijeme ?ele odr?ati kvalitetu materijala na svojim web stranicama

Google AdWords
Google program oglašivanja koji se temelji na cijeni po kliku (PPC)

Google oglasna mre?a
Google AdWords oglasi prikazuju se na Googleu i na Googleovoj mre?i. Prednosti Googleove mre?e su u tome što oglas ima ve?i doseg putem velike grupe posjetitelja koja pretra?uje pojmove kroz Google tra?ilicu

Alat za prikazivanje statusa klikova
Grafi?ki polo?en linijski stupc, koji prikazuje stupanj klikova na odre?eni oglas. Nalazi se na dnu svakog oglasa na Googleu

IP adresa
Svakom kompjuteru na Internetu dodijeljen je broj, poznat kao Internet Protokol (IP) adresa. Kako su takvi brojevi podijeljeni u nekoliko blokova, a koji ozna?avaju zemlju i sl., putem IP-a lako se provjerava iz koje zemlje korisnik pristupa nekoj web adresi

Klju?na rije?
Klju?ne rije?i, koje ste izabiru za oglašavanje u Ad Grupi, upotrebljavaju se za tra?enje potencijalnih kupaca, kojima Google servira klijentove oglase

Kontekstualno oglašavanje
Google pomo?u sofisticirane pretra?iva?ke tehnologije tra?enja pojmova i klju?nih rije?i, automatski servira AdWords oglase na sadr?ajne web stranice svoje oglasne mre?e. Na taj na?in osigurava vlasnicima web stranica da se Google oglasi prikazani unutar odre?ene web stranice isklju?ivo ve?u za sadr?aj te stranice

Kontrolni centar
Predstavlja web su?elje za korisni?ki ra?un Googlea. Pri logiranju korisni?ki ra?un jednostavna navigacija omogu?ava uvid u stanje klijentovih oglasa te sve ostale radnje kako bi se oglašava?ke kampanje u?inkovitije realizirale

Kreditni limit
Pri prvom otvaranju AdWords ra?una, Google poklanja po?etni kredit u visini do US$50. Na taj na?in odmah se mo?e po?eti sa oglašavanjem

Kredit za prekomjernu dostavu
Ako Google šalje klikove više nego 20% preko Vašeg dnevnog prora?una, kreditirat ?emo Vaš ra?un. Google ne?e da vas tereti za ove dodatne klikove i pisat ?e Vam automatski kredit u Vašu fakturu. Dodatni klikovi bi?e zavedeni na Vašim izvještajima, tako da ?ete imati ispravnu evidenciju, što se sveukupnog broja klikova ti?e

Najve?a cijena po kliku
Izaberete najve?u cijena po kliku (CPK), koju ste spremni platiti. Googleov Discounter automatski smanjiva tu cijenu kako bi Vaš CPK, bio samo jedan posto više od minimuma, koji Vam je potreban kako bi zadr?ali Vaš rang na Google tra?ilici

Opcije za povezivanje klju?nih rije?i
Postoje ?etiri ina?ice preklapanja klju?nih rije?i: široko preklapanje, to?no preklapanje, preklapanje po izrazu i negativno preklapanje. Ove mogu?nosti Vam poma?u kako bi usavršite ciljanje Vaših oglasa na Google stranicama za pretra?ivanje

Prošireno povezivanje
Ozna?ava po?etni izbor. Ako upišete op?e rije?i ili fraze - kao što tenisice za tr?anje klju?ne rije?i, Vaši se oglasi pojavljuju uvijek kada korisnici upišu na Google tra?ilici rije?i; tenisice i tr?anje, u bilo kakvom redoslijedu i mo?da i u vezi sa drugim sinonimima. Vaši ?e se oglasi pojaviti automatski i kod proširena povezivanja, što uklju?uje plural i relevantne ina?ice rije?i. Proširena povezivanja su ?esto manje fokusirana nego egzaktna i frazna povezivanja, Ako se odlu?ite da svoje oglase aktivirate pomo?u klju?nih rije?i proširenog karaktera, savjet je napišete klju?ne fraze, koje imaju najmanje dvije opisne rije?i

Povezivanje fraza
Ukoliko navodite Vaše klju?ne rije?i u navodnicama, kao na primjer "tenisice za tr?anje," Vaš ?e se oglasi pojaviti, kad korisnici tra?e izraz tenisice tr?anje, u tom redu, i mogu?e sa drugim rije?ima u upitu.
U ovakvoj opciji tra?ilica ?e uklju?iti i izlistati i druge rije?i i fraze. Npr. Vaš oglas ?e se pojaviti i za tra?enje pojmova poput plave tenisice, tenisice za sport, maraton tr?anje i sl.

To?no povezivanje
Ako klju?nim rije?ima dodate uglaste zagrade - kao npr.  [tenisice za tr?anje] - Vaši ?e se oglasi pojaviti, kad korisnici tra?e to?nu frazu tenisice za tr?anje i to samo u tom redoslijedu rije?i i bez ikakvih drugih sinonima. Na primjer, Vaš oglas se ne?e prikazati ako je korisnik u tra?ilicu unio pojam tenisice za košarku

Negativna klju?na rije?
Ako izaberete svoju klju?nu rije? za oglašavanje tenisice za tr?anje i pridodate joj negativnu klju?nu rije? plave, Vaš se oglas ne?e prikazati kada neki korisnik u tra?ilicu upiše plave tenisice za tr?anje

Optimizacija oglasa
Ova ina?ica osigurava da se kod svake od Ad Grupa oglasi sa boljom performansom pokazuju se ?eš?e. Kada ovu ina?icu postavite u ,,Promijenite postavke kampanje" (odjeljak 4), AdWords sistem automatski ?e ?eš?e izlistavati oglase sa višom brojem klikanja (CTR). Usporedba pojavljivanih oglasa u istoj Ad Grupi, mo?e se usporediti na osnovi postotaka. Ispod svakog aktivnog oglasa nalazi se podatak:''ovaj oglas prikazivan" postotak (%)

Po?etni i krajnji datum oglašavanja
Trajanje Vaše kampanje je u potpunosti pod Vašom kontrolom. Ukoliko ne izaberete kraj ili ne zaustavite oglašava?u kampanju, Vaši ?e se oglasi na Googleu prikazivati bez prestanka. Svaka kampanja zapo?inje u 12:00 am Pacifi?ko standardno vrijeme na dan Vašeg po?etnog termina i završava u 11:59 pm Pacifi?ko Standardno Vrijeme na dan Vašeg izabranog kraja oglašava?e kampanje

Pojava
Broj pojava ozna?ava podatak koliko se puta Vaš oglas prikazao na Googleu i na web stranicama i proizvodima u Google mre?i

Pra?enje pretvorbe
U online oglašavanju, pretvorba se doga?a, kada klik na Vaš oglas vodi do ponašanja korisnika, koji za Vas ima neku mjerljivu vrijednost, kao što su kupovina, registracija, ogled stranice i navod do poslovne suradnje. Google je razvio alat za mjerenje tih provedbi, koji Vam mogu biti od pomo?i kako biste dobili uvid u efikasnost Vaših izabranih klju?nih rije?i pri oglašavanju

Prioritet proširivanja
Vaša prioritet za proširivanje ozna?ava, da li ?elite prikazivati Vaše oglase na stranicama tra?enja i/ili sadr?aja kod su?elja i proizvoda u Google Mre?i

# pretvorba
Kao pretvorba broji se slu?aj, kad klik na oglas vodi direktno do toga, kako bi korisnik na Vašim web stranicama poduzeo akciju. Višestruke konverzije na osnovu jednog te istog klika broje se kao jedna sama pretvorba

Pretvorba
Kada korisnik završi akciju na Vašim web stranicama, npr. nešto kupi ili zahtjeva dodatnu informaciju

Prika?i URL
To jest URL, koji se prikazuje na Vašem oglasu, kako bi Vas korisnici mogli identificirati. Ovaj URL koji se prikazuje, ograni?en je na 35 znakova. Ne mora nu?no biti isti kao URL, na koji se ve?e Vaš oglas, ali treba biti stvarni URL unutar Vašeg web su?elja

Postotak uporabe oglasa
Ovaj podatak Vam govori koliko je ?esto Vaš oglas bio prikazan unutar iste aktivne oglasne mre?e u Ad Grupi

Procjenjiva? prometa
Kad ste izabrali svoje klju?ne rije?i, AdWords ocjenjiva? prometa automatski ?e Vam prikazati informaciju sa ocjenama broja klikova na dan, sa prosje?nom cijenom po kliku (CPK) i sa prosje?nim stupnjem oglasa za svaku od klju?nih rije?i

Svrstavanje/pozicija oglasa
Svrstavanje oglasa odre?uje se na osnovi kombinacije njegove cijene i performansi, to jest najve?e cijene-po-kliku (CPK) i procjene klikanja.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com