15 Decembar 2018

Rije?nik osiguranja
 

A

Agencija u osiguranju
U pravilu samostalna gospodarska organizacija, koja u ime i za ra?un osigurava?a sklapa ugovore o osiguranju. Za svoj posao dobija proviziju. Ovlaštenja agencija odre?ena su propisima o osiguranju i ugovorom o osiguranju izme?u agencija i osiguravatelja. Po tim ugovorima agencija mo?e raditi isklju?ivo za jednog osiguravatelja ili pak za više osiguravatelja. Agencija je uobi?ajen naziv za agenta preduze?a.

Agent osiguranja
Osoba koja ima punomo? osiguravatelja za zastupanje u poslovima osiguranja. Opsegom punomo?i utvr?ena su prava u zastupanju, koja mogu biti razli?ita za pojedine vrste osiguranja. O obimu poslova koje obavlja agent osiguranja ovisi i visina provizije koju osiguravatelj pla?a za obavljene poslove.

Avans
Predujam, unaprijed pla?en iznos još neispunjene obaveze iz ugovora o osiguranju. Upravilu ozna?ava pla?anje predujma s naslova osiguranjem pokrivene štete ili osigurnine. Avans se ispla?uje kad opseg ili visina obaveze osiguravatelja nije u cjelosti poznat.

Bolesni?ka osiguranja
Skupni naziv za osiguranja za slu?aj nesposobnosti i pokri?e troškova uzrovanih boleš?u. Mogu biti privatna ili socijalna osiguranja

Bolesni?ko osiguranje za vrijeme putovanja u inostranstvu
Bolesni?ko osiguranje ure?eno za pokri?e posebnih opasnosti i potreba za vrijeme puta u inostranstvu. Pokriva troškove lije?enja, transporta u slu?aju bolesti i prevoza u slu?aju smrti osiguranika.

Bonus
Poseban popust ugra?en u cjenik koji se daje osiguraniku koji kroz odre?eno osigurateljno razdoblje nije imao štete, ili mu je omjer izme?u upla?ene premije i ispla?enih šteta povoljan. Obra?unava se godišnje u postotku kod pla?anja premije.

Bruto premija
Naziv za ukupnu premiju, po jednom ugovoru, ili za pojedinu vrstu ili grupu osiguranja, ili za cijelo poduze?e za osiguranje. To je ukupna premija ili cijena osiguranja, tj. iznos koji je du?an uplatiti osiguranik prilikom sklapanja osiguranja ukoliko nije uplata premije druga?ije ugovorena (u ratama i sl.).

Djelimi?na šteta
Djelimi?ni gubitak ili ošte?enje osiguranog predmeta za razliku os potpunog gubitka. Tim pojmom je obuhva?en djelimi?ni gubitak ili ošte?enje osiguranog predmeta neovisno o tome ho?e li u odnosima iz zajedni?ke havarije biti priznat kao šteta zajedni?ke havarije ili ne?e.

Djelimi?no kasko osiguranje motornih vozila
Za razliku od potpunog kasko osiguranja motornog vozila, koje obuhva?a u uslovima i pravilima osiguranja navedene rizike u njihovoj ukupnosti, ovo osiguranje obuhva?a samo neke od rizika. Tako - samo rizik po?ara, samo rizik kra?e, više rizika ali bez prometne nesre?e, itd. S obzirom na prostor djelimi?no osiguranje mo?e vrijediti samo za odre?eno mjesto (npr. gara?a) ili bilo gdje. Izbor rizika odre?uje visinu premije.

Dodatna oprema u auto-kasko osiguranju
Kasko osiguranjem obuhva?eni su dijelovi vozila standardno isporu?eni od proizvo?a?a odnosno trgovca. Svi dijelovi i oprema koji nisu standardno isporu?eni ili koje osiguranik naknadno ugradi nisu pokriveni kasko osiguranjem ako se posebno, dodatno, ne osiguraju (npr. posebne gume, maglenke, mobitel, itd.)

Doplatak za kratkoro?no osiguranje
Kratkoro?na premija za osiguranje koja se zaklju?uje na rok kra?i od 1 godine.

Evropski izvještaj o nesre?i
Obrazac je izra?en od strane Evropske komisije za osiguranje i preporu?en osiguravateljima. svrha mu je bila olakšati razmjenu podataka u slu?aju saobra?ajne nesre?e kod koje nije intervenisala policija ili neko drugo nadle?no tijelo. Obrazac je sastavljen tako da sadr?i sve podatke o voza?ima, osiguravateljima, mjestu nesre?e, svjedocima, ošte?enjima, a sadr?i i skicu nastanka nesre?e.

Franšiza
Sudjelovanje osiguranika u šteti. Naziva se još ugovoreni samopridr?aj. Pod franšizom se podrazumijeva iznos ili postotak predvi?en ugovorom o osiguranju do kojeg iznosa šteta nije naknadiva iz osiguranja premda je šteta ina?e pokrivena osiguranjem. Iskazuje se kao postotak od osigurane svote ili štete, odnosno kao apsolutni iznos.

Garancijski fond
Tijelo nastalo u nastojanju da dr?ava zaštiti ?rtve neosiguranih, odnosno nepoznatih voza?a motornih vozila te vozila osiguranih kod osiguravaju?ih društava koja su došla pod ste?aj.

Grani?no osiguranje
U me?unarodnom cestovnom prometu motorna vozila moraju imati valjanu me?unarodnu ispravu o osiguranju. To je zelena karta, registracijska tablica ili neki drugi dokaz koji ured zemlje u koju se vozilom ulazi prihva?a kao dokaz osiguranja. Voza?i koji nemaju takve isprave du?ni su pri ulasku u doti?nu zemlju zaklju?iti tzv. grani?no osiguranje. Tim osiguranjem osigurava se autoodgovornost za vrijeme u polici navedeno i za štete uzrokovane na podru?ju te dr?ave.

Grupno osiguranje
Osiguranje ve?eg broja osoba (grupe osoba) istim ugovorm o osiguranju. ?lanovi grupe mogu biti radnici preduze?a ili ?lanovi neke asocijacije. Mogu biti osigurani jednom policom osiguranja ili zasebnim policama unutar istog ugovora.

Kargo osiguranje
Osiguranje robe u transportu, a obzirom na transportnu granu kargo se dijeli na pomorski i nepomorski kargo. Dijeli se na osiguranje doma?eg karga i osiguranje me?unarodnog karga.

Kasko osiguranje
Osiguranje prevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvata osiguranje pomorskog kaska, osiguranje rije?nog kaska, osiguranje avionskog kaska i osiguranje automobilsko. Ovo osiguranje mo?e biti potpuno ili djelimi?no, i mo?e biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Prema tome da li se prevozna sredstva prete?no koriste u zemlji ili u inostranstvu postoji doma?i i me?unarodni kasko.

Kasko osiguranje motornih vozila
Osigurava sve vrste motornih, priklju?nih, radnih i tra?nih vozila i njihove sastavne dijelove. Mogu se posebno osigurati i dodatni ure?aji i oprema. Osiguranje se mo?e zaklju?iti sa širim pokri?em kao potpuno kasko osiguranje ili s u?im pokri?em kao potpuno kasko osiguranje ili s u?im pokri?em kao djelimi?no kasko osiguranje. Potpuni kasko pokriva: saobra?ajnu nezgodu (prevrnu?e, sudar, udar i sl.); po?ar i druge rizike po?arnih osiguranja; kra?u, provalnu kra?u, protupravno oduzimanje vozila; zlonamjerni postupak ili obijest tre?ih kao i neke druge rizike. Kod uništenja ili nestanka vozila (totalna šteta) visina štete se utvr?uje prema vrijednosti vozila (tr?išnoj) umanjenoj za vrijednsot ostataka. Kod djelimi?nih šteta utvr?uju se troškovi popravka umanjeni za vrijednost ostataka dijelova koji se zamjenjuju.

Kreditna osiguranja
Osiguranje kojim se osigurava potra?ivanje vjerovnika od du?nika. Vjerovnik (osiguranik) ima pravo naknade štete prema uslovima ugovora o osiguranju ako nije bio u mogu?nosti naplatiti svoje potra?ivanje zbog nastanka odre?enog rizika.

Likvidacija štete
Izvršavanje osnovne obaveze osiguravatelja iz ugovora o osiguranju ako je nastupio odre?eni uslov (rizik i šteta) predvi?en ugovorm o osiguranju. Sastoji se iz utvr?ivanja postojanja štete, uzroka štete, uzro?ne veze izm?u osiguranog rizika i štete, visine štete, visine osigurnine, prava na regres kao i isplate osigurnine.

Malus
1. Doplatak na premiju ugra?en u cjenik koji osiguravatelj obra?unava osiguraniku za individualan nepovoljan odnos premije i šteta; povišenje premijske stope osiguraniku za idu?i period. 2. U osiguranju motornih vozila, suprotno od bonusa, malus je kazna u obliku pove?anja premije u idu?em osigurateljnom periodu za osiguranike koji su u odre?enom osigurateljnom razdoblju imali štetu ili ostvarili negativan odnos izme?u upla?ene premije i ispla?enih šteta.

Materijalna šteta
Šteta koja nastaje uništenjem ili ošte?enjem stvari ili povredom imovinskih prava ošte?ene osobe.O?ituje se i u smanjenju imovine ošte?ene osobe.

Neosigurano motorno vozilo
Vozilo ?iji vlasnik po propisima o obaveznom osiguranju podlije?e obavezi sklapanja ugovora o osiguranju od autoodgovornosti, a tu obavezu nije izvršio.

Nepoznato motorno vozilo
Vozilo koje je uzro?nik nezgode, a ?iji je voza? ostao neidentifikovan, bilo da je pobjegao s mjesta nezgode, bilo da mu nisu uzeti podaci.

Obra?un premije
Izra?unavanje cijene osiguranja nekog rizika. Ovisi od te?ine rizika koji se ?eli osigurati, a pri ocjeni te?ine rizika uzimaju se u obzir sve okolnosti koje su od zna?aja za rizik.

Obrok premije
Dio premije iz ugovora o osiguranju koji se odnosi na ugovoreno trajanje osiguranja.

Opšti uslovi osiguranja
Sadr?e osnovne odredbe ugovora o osiguranju i osnovni su dio police osiguranja. Odnose se u osnovnim odredbama na sve ugovore jedne vrste osiguranja, a proširenje ili su?avanje prava iz pojedinog ugovora ili grupe ugovora o osiguranju utr?uju se posebnim uslovima ili dopunskim uslovima, te klauzulama.

Osiguranik
1. U osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Kod osiguranja za vlastiti ra?un ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja na tu?i ra?un jedna ili više tre?ih osoba. 2. U osiguranju ?ivota i u osiguranju od posljedica nesretnog slu?aja, osoba na ?iji ?ivot je zaklju?eno osiguranje. Osoba kojoj je se ispla?uje naknada ne mora biti osiguranik.

Osigurani rizik
Element ugovora o osiguranju; doga?aj s obzirom na koji je sklopljeno osiguranje. Pojmom rizik podrazumijeva se budu?i neizvjesni doga?aj nastao nezavisno od isklju?ive volje osiguranika zbog kojeg osiguranik mo?e pretrpjeti materijalnu štetu.

Osigurani slu?aj
Doga?aj koji mo?e prouzro?iti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnoš?u.

Osiguranje
U funkciji naknade šteta i isplate ugovorenih iznosa, djelatnost posredstvom koje se na na?elu uzajamnosti i solidarnosti pru?a ekonomska zaštita odre?enih opasnosti (rizika) koje ugro?avaju imovinu i osobe.

Osiguranje imovine
1. Podrazumijeva sve vrste ne?ivotnih osiguranja. 2. Dijeli se na osiguranje stvari i osiguranje interesa. Kod osiguranja stvari osiguraniku se nadokna?uje gubitak ili ošte?enje osiguranog predmeta koji je vlasništvo osiguranika ili je za njega osiguranik odgovoran.

Osiguranje u?enika i studenata od posljedica nesretnog slu?aja
Grupno osiguranje od posljedica nesretnog slu?aja u?enika ili studenata od 6 do 28 godina ?ivota. Obi?no se mo?e ugovoriti osiguranje za slu?aj: 1. troškova pogreba za smrt zbog nesretnog slu?aja; 2. trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) od posljedica nesretnog slu?aja; 3. dnevne naknade zbog nesretnog slu?aja; 4. troškove lije?enja zbog nesretnog slu?aja. Nije mogu?e zaklju?iti osiguranje u?enika i studenata za slu?aj smrti. Ugovara? je škola, fakultet, dom i sl.

Osiguravae

Osnovna premija
Premija osiguranja koja se pla?a za one rizike (tzv. osnovne rizike) koji su redovno pokriveni svakom policom.

Polica osiguranja
Isprava o ugovoru o osiguranju, dokumenat potpisan od osiguravatelja, (mo?e i faksimil potpisa) sadr?an u ugovoru osiguranja.

Ponuda osiguranja
Ponuda ugovaratelja osiguranja osiguravatelju za zaklju?enje ugovora o osiguranju, koja je naj?eš?e napisana na tiskanici osiguravatelja.

Povrat premije
Postupak smanjenja ugovorene premije osiguranja uz povrat novca, a mo?e nastati kod: ugovorenog kona?nog obra?una premije koji se provodi na bazi elemenata koji su va?ili za cijelo trajanje ugovora o osiguranju te doveli do smanjenja ukupno obra?unate premije, zatim unaprijed ugovoreni povrati premije kod osiguranja koja su ostvarila izrazito povoljan tehni?ki rezultat i povrat premije iz drugih razloga koji dovede do prijevremenog raskida ugovora o osiguranju.

Razred opasnosti
Zna?ajka osiguranog predmeta vezana uz stepen jegove izlo?enosti pojedinom riziku.

Regres
Ozna?ava pravo osiguravatelja da od osobe koja je prozrokovala štetu naplati ispla?eni iznos odštete.

Reosiguranje
Zasebna djelatnost osiguranja koja se ostvaruje tako što osiguravatelj prenosi na reosiguravatelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i za uzvrat pla?a reosiguravatelju premiju reosiguranja.

Tarifiranje
Utvr?ivanje karakteristika rizika. Osiguravatelji su rizike podijelili u razrede opasnosti, što uslovljava i primjenu razli?itih premijskih stopa.

Tre?a osoba
Pojam koji u osiguranju autoodgovornosti ozna?ava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete po (obaveznom) osiguranju.

Ugovor o osiguranju
Pravni posao kojim se ugovaratelj osiguranja obavezuje uplatiti premiju osiguranja, a osiguravatelj preuzima obavezu isplate naknade ili ugovorene svote u slu?aju nastanka osiguranog slu?aja osiguraniku ili tre?oj osobi.

Uslovi osiguranja
Skup klauzula kojima se detaljno ure?uju odnosi izme?u osiguravatelja i osiguranika iz ugovora o osiguranju.

Vješta?enje
Postupak stru?nog utvr?ivanja ?injeni?nog stanja ili uzroka koji su doveli do ostvarenog rizika.

Vještak
Osoba s potrebnim kvalifikacijama i iskustvom za obavljanje poslova vješta?enja, utvr?ivanja naravi, uzroka, opsega i visine štete, te davanja mišljenja, ispostavljanja svjedod?aba i izvještaja o nalazu.

Zelena karta
Me?unarodna isprava o osiguranju autoodgovornosti, koja je osigurateljna putovnica za motorno vozilo u me?unarodnom saobra?aju. Sadr?i me?unarodne oznake svih dr?ava ?lanica zelena karte, najnu?nije podatke o osiguraniku i vozilu, te o vremenuj za koje vrijedi. Sadr?i i klauzule koje potpisuje osiguranik, a koje predstavljaju punomo? obra?iva?kom uredu da mo?e obraditi i isplatiti štetu nastalu tim vozilom na njegovom podru?ju. Strogo je formalizovan obrazac.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com