15 Decembar 2018

Kako se kupuju i prodaju dionice

 

Proces trgovine po?inje sa investitorima, koji ?ele da kupe ili prodaju dionice. Ve? smo rekli da to ne mogu uraditi direktno na Berzi, nego se moraju obratiti jednoj od brokerskih ku?a, ?lanica Sarajevske berze.

Nakon što do?u u brokersku ku?u, kao prvo moraju potpisati «Opšti ugovor o posredovanju» sa brokerskom ku?om. Ovaj se ugovor potpisuje samo prvo put kada se dolazi u brokersku ku?u radi izdavanja naloga (Naravno, ukoliko promjenite brokersku ku?u, morat ?e te potpisati i novi ugovor).

Ovom prilikom brokerska ku?a Vam dojeljuje jedinstvenu identifikacijsku šifru, koju ne smijete saopštavati nikome osim ovlaštenom brokeru prilikom izdavanja naloga.

Nakon potpisivanja ugovora slijedi izdavanje naloga. Prilikom izdavanja naloga morate nazna?iti (izme?u ostalog):

  • vrijednosni papir – dionice koje ?elite kupiti / prodati - cijenu: limitirani nalog (Vi odre?ujete najvišu cijenu koju ste spremni platiti ukoliko ?elite kupovati dionica t.j. minimalnu cijenu po kojoj ?elite prodati svoje dionice) ili tzv. tr?išni nalog, kod kojeg ne odre?ujete cijenu.
  • do kada Vaš nalog treba da va?i (otvoreni nalog, validnost do odre?enog datuma, dnevni nalog). Ukoliko izdate nalog sa razboritoš?u nalog prestaje da va?e ukoliko se na slijede?i dan trgovine ne ispuni!
  • koli?inu dionica


Ukoliko izdajete kupovni nalog, morat ?e te prethodno uplatiti avans za kupovinu dionica na namjenski ra?un brokerske ku?e. Ukoliko prodajete dionice, brokerska ku?a Vam mo?e zatra?iti potvrdu od Registra vrijednosnih papira o stanju na Vašem ra?unu.

Nakon što izdate nalog, brokerska ku?a Vam izdaje potvrdu o prijemu naloga. Broker nakon toga unosi nalog u Berzanski trgovinski sistem – BTS. Trgovina na Sarajevskoj berzi se obavlja svakim radnim danom osim petkom, u terminu od 09:00 do 13:30. 


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com