15 Decembar 2018

 
Rije?nik stru?nih termina

A
Alfa (Alpha) - Razlika izme?u o?ekivanog povrata na vrijednosni papir i njegovog ravnote?nog o?ekivanog povrata.

American Depository Receipts ( ADRs ) - Finansijska sredstva koja emituje banka SAD-a koja predstavljaju indirektno vlasništvo nad odre?enim brojem dionica u preciziranoj stranoj firmi. ADR se ?uvaju kao depozit u banci zemlje iz koje je firma.

Ameri?ka opcija (American option) - Opcija koja se mo?e izvršiti ( iskoristiti ) u bilo koje vrijeme u toku va?enja opcije, uklju?uju?i i dan dospje?a ( uporediti sa evropskom opcijom)

Amortizovati (Amortise) - Raspore?ivanje pla?anja na odre?eni vremenski period.

Arbitra?a (Arbitrage) - Simultana kupovina i prodaja istih vrijednosnih papira ili drugih investicija na dva razli?ita tr?išta s ciljem ostvarivanja profita na osnovu razlike u cijeni na ta dva tr?išta.

Ask (asked ) Price (Tra?ena cijena) - Cijena po kojoj je trgovac vrijednosnim papirima voljan prodati preciziranu koli?inu odre?enog vrijednosnog papira; isto što i Prodajna cijena / kurs vrijednosnih papira.

   B
Bazna cijena (basis) - Razlika izme?u spot ili gotovinske cijene nekog sredstva i cijene fju?ersa istog tog sredstva.

Bazni rizik (Basis risk) - Rizik da ?e cijena derivativnog instrumenta varirati u odnosu na cijenu osnovne robe.

Bear Market - Berza sa tendencijom pada kurseva (“medve?e tr?ište”) - Berza, tr?ište na kojem cijene padaju.

Beta faktor - Mjerilo / indikator nestabilnosti pojedina?ne investicije u odnosu na postavljene kriterije ili indeks.

Bid price (Kupovni kurs) - Cijena po kojoj je u?esnik na tr?ištu voljan kupiti preciziranu koli?inu odre?enih vrijednosnih papira.

Blokovska transakcija (Block trade) – Blokovske transakcije su velike transakcije (SASE: preko 500.000 KM) kod kojih je postignut na?elni sporazum izme?u kupca i prodavca. Blokovi se Berzi samo prijavljuju, t.j. blokovi ne nastaju na osnovu spajanja ponude i potra?nje na Berzi.Ta?na definicija blokovske transakcije varira od tr?išta do tr?išta.

Broker - (Broker / berzanski agent / posrednik) - Banka ili neko drugo tijelo koje ugovara povezivanje, kontakt izme?u dvije partnerske strane. Broker kupuje / prodaje u svoje ime i za tu?i ra?un.

Broker-diler (Broker-Dealer) - Firma ili pojedinac koji ugovara povezivanje, kontakt izme?u kupaca i prodava?a (koji nastupaju kao brokeri) i koji tako?e mogu nastupati i kao nalogodavci. Diler kupuje / prodaje u svoje ime i za svoj ra?un.

Bull Market (Tr?ište sa tendencijom porasta cijena) - Naziv za tr?ište na kom postoji tendencija porasta cijena; optimisti?no tr?ište.


   C
Call market (“Kol” tr?ište / Tr?ište kupovine po pozivu) - Tr?ište vrijednosnih papira na kojem je trgovina dozvoljena samo u odre?eno vijeme, t.j. za vrijeme aukcije. Aukcijski sistem trgovine koristi se za manje likvidne vrijednosne papire.

Call-opcija (call-option) - Opcija koja daje vlasniku pravo ( ali ne i obavezu ) da kupi preciziranu koli?inu sredstava po dogovorenoj cijeni ( cijena izvršenja ) na dan dospje?a ( ili, u slu?aju ameri?ke opcije, na dan ili prije dospje?a ). Prodavac opcije ima obavezu da isporu?i osnovno sredstvo ukoliko opciju izvrši kupac ( vidjeti i prodajne - “put”opcije ).

CAPM - Capital asset pricing model CAPM (Model vrednovanja cijene / rizika ulaganja sredstava) - Model diverzifikovanog ulaganja sredstava koji vrednuje dodatne uticaje na rizik ukupnog ulaganja ovisno o razli?itim scenarijima ulaganja.


   D
Datum dividende (Ex-Dividend Date) - Datum za utv?ivanje vlasništva na dionicama u cilju isplate dividendi. Investitori koji kupe svoje dionice prije ovog datuma dividende dobijaju dividende, a oni koji kupe dionice poslije ovog datuma nemaju pravo na dividende.


Delta (delta rate) - Stopa promjene u cijeni opcije koja nastaje kao odgovor na promjenu od jednog poena u cijeni osnovnog sredstva opcije.


Derivat (Derivative) - Univerzalni termin za skupinu instrumenata, kojima se trguje na berzi i van nje, koji se zasnivaju na osnovnim vrijednosnim papirima, valutama ili robama. Njihova cijene, i kretanja tih cijena zavise od kretanja cijena njihovih osnovnih sredstava.


Dividenda: (Dividend) - Dio profita preduze?a koji se distribuira njegovim dioni?arima.

Dionice (shares) - Jedinice vrijednosnih papira preduze?a ili dioni?kog kapitala koje mogu biti obi?ne dionice ili dionice drugih klasa, npr. povlaštene ili sa odlo?enim pravom.

Dioni?i kapital / sopstveni kapital (Equity)
(1) Dioni?ki kapital - Dioni?ki kapital preduze?a; stalno se koristi u poslovanju i ne mora biti ispla?en izuzev u slu?aju likvidacije preduze?a. Termin se veoma ?esto koristi sa zna?enjem vlasništva dioni?ara preduze?a.
(1) Sopstveni kapital dioni?kog društva - U kontekstu kreditnih analiza, ovo se odnosi na neto vrijednost svih sredstava nakon odbijanja svih naknada.


   E
Earnings per share (Zarada po dionici) - Ukupna neto dobit od dionica, bez pla?enog poreza, koja je vezana za vlasni?ki ulog, podjeljena brojem dionica.


Evropska opcija (European option) - Opcija koja se, nasuprot ameri?koj opciji, mo?e izvršiti ( realizovati ) samo na dan dospje?a.


Efektivno ukama?enje / prinos (yield) - Stopa povrata na vrijednosni papir. Obi?no se izra?ava kao postotak tr?išne cijene.


   F
Fill-or-Kill nalog (fill-or-kill order) - Nalog koji se poništava ako broker nije u mogu?nosti da ga odmah izvrši u potpunosti. Na SASE, unos FOK-naloga mogu? je samo nakon aukcije, u okviru «order book cleaninga». Preduslovi za FOK-nalog su:
a) da je uspostavljen aukcijski kurs za dati nalog
b) da postoji odgovaraju?a protu-ponuda


Front Running (“Istr?avanje”) - Ulazak u transakcije prije trgovanja klijenata sa znanjem da ?e trgovanje klijenata pokrenuti tr?ište. Takvo trgovanje je zabranjeno na dobro reguliranim tr?ištima.


Fundamentalna analiza (fundamental analysis) - Oblik analize tr?išta vrijednosnih papira kojim se nastoji utvrditi stvarna / realna vrijednost vrijednosnog papira na osnovu relevantnih ekonomskih faktora. Tako dobijene stvarne vrijednosti se upore?uju sa trenutnom tr?išnom cijenom kako bi se procijenio trenutni nivo pogreške u odre?ivanju cijena.

Fju?er (future) - Ugovor o kupovini ili prodaji standardne koli?ine odre?ene robe po utvr?enoj cijeni i u odre?enom trenutku u budu?nosti.


   G
Goodwill (“dobra volja”) - Ra?unovodstvena konvencija koja je definisana kao razlika izme?u pravedne ( “prave” ) tr?išne cijene nabavljenog sredstva i cijene koja je zapravo pla?ena za ta sredstva.


Garancija otkupa (underwriting) - Prihvatiti kupovinu vrijednosnih papira ako ih niko drugi ne kupi; npr. ugovorno kupiti neprodane vrijednosne papire emisije primarnog tr?išta dogovorenog dana i po ugovorenoj cijeni, ?ime se zajmoprimcu garantuje rezultat. Drugi metod garantovanja jeste da garant kupi cijelu ili dio emisije te da je onda on sam prodaje;

Garant otkupa (underwriter garant) - Institucija koja daje garanciju. Tako?e mogu postojati i sub-garanti koji iste usluge obavljaju za same garante.

   H
Hedge (“Hed?”) - Transakcija u koju se ulazi s ciljem ograni?avanja ili smanjenja rizika na ve? postoje?u investicionu poziciju.

Hed? ili hed?ing fond (hedge fund) - Fond koji omogu?uje investicionu strategiju visokog “leverid?a”.

Holandska Aukcija (Dutch Auction) - Aukcija na kojoj prodava? umanjuje cijenu sve dok ona ne bude onolika po kojoj se cijela ponuda mo?e prodati.   I
Inicijalni depozit (initial margin) - Depozit / iznos koji inicijalno pla?aju i kupac i prodavac terminskog ugovora ili opcije kako bi obezbjedili izvršenje posla.

Inicijalna javna ponuda (initial public offering – IPO ) - Prva ponuda javnosti svih kategorija dionica preduze?a.

Insajderstvo (insider dealing) - ( nelegalno ) Trgovanje na osnovu povjerljivih, privatnih informacija.

Instrument - Univerzalni termin za vrijednosne papire, koji obuhvata ?itav spektar finansijskih dugova od prenosivih depozita do obveznica. Tipi?no se koristi za kratkoro?na sredstva, kao što su instrumenti tr?išta novca.


ISIN ( International Security Identification Number ) (Me?unarodni identifikacioni broj vrijednosnog papira) - Standardizovani slovno / broj?ani identifikacioni sistem koji se koristi za identifikaciju svih vrijednosnih papira u me?unarodnoj trgovini.


   J
Javna ponuda (public offering) - Ponuda za prodaju nove emisije vrijednosnih papira ukupnoj investitorskoj javnosti.


   K
Klirinška ku?a (Clearing House) - Tijelo koje pru?a usluge, uklju?uju?i ulogu centralnog ugovornog partnera svim u?esnicima na berzi; garantovanje ispunjenja obaveza strana u trgovanju; obra?unavanje iznosa koje pla?aju ili koji trebaju biti pla?eni u?esnicima na tr?ištu i uspostavljanje saldiranja koje se obavlja u gotovini ili vrijednosnim papirima; obavljanje saldiranja i odre?ivanje isporuka.

Klirinški sistem (Clearing system) - Sistem depoa / transakcija uspostavljen radi br?eg kliringa vrijednosnih papira uklanjanjem potrebe za fizi?kom isporukom. Dva centralizovana klirinška sistema za kreditne i vlasni?ke vrijednosne papire na Eurotr?ištima su “Clearstream” ( prije poznat kao CEDEL ) i “Euroclear”. Transakcije i zatvaranja izme?u ra?una u sklopu sistema se obavljaju samo putem unosa podataka o transferu.

Kontinuirano tr?ište (Continuous Market) - Tr?ište vrijednosnih papira na kojem se trgovanje odvija neprekidno u toku radnog vremena.

Kupon (Coupon) - Kamatna stopa pla?ena na obveznicu fiksne ili promjenjive kamatne stope.


   L
Lizing (leasing) - Metod finansiranja fiksnih sredstava koja dolaze iz grupe izvora koja je poznata pod nazivom vanbilansna evidencija. Sredstvo, umjesto da je kupljeno od strane njegovog korisnika, kupuje investiciono preduze?e koje zatim to sredstvo iznajmljuje njegovom krajnjem korisniku. Korisnik tako ima vremenski tok otplate kroz “lizing” umjesto jednokratne isplate ukupne cijene.

Limitirani nalog (limit order) - Nalog za trgovanje koji precizira limit cijene po kojoj broker treba da ga izvrši. Trgovanje ?e biti obavljeno samo ako broker mo?e posti?i limitiranu cijenu ili cijenu koja je povoljnija od nje.

Likvidnost (liquidity) – Odlika jednog tr?išta (ili njegovog segmenta) da apsorbira velike kupovne ili prodajne naloge bez zna?ajnijeg uticaja na cijene.


   M
Merger (Spajanje / “merd?er”) - Kombinacija vlasništva dva preduze?a. Mo?e da se kreira novo preduze?e u kojem se vlasnicima dionica oba prethodna preduze?a daju dionice u novom, ili jedno preduze?e postaje aflijacija drugog.


   N
Net Asset Value (Neto vrijednost sredstava) - Tr?išna vrijednost sredstava preduze?a umanjena za obaveze.

Neutralna opcija (At the Money Option) - Opcija ?ija je cijena izvršenja (cijena finansijskog instrumenta obuhva?enog opcijom) pribli?no jednaka tr?išnoj cijeni tog instrumenta.

Nivelator tr?išta (market-maker) – diler ili trgovac koji ima zadatak da kod odre?enih dionica osigurava konstantnu ponudu za kupovinu i prodaju. On to radi kroz objavu bid-a (ponude za kupovinu dionica) i ask-a (ponude za prodaju dionica). Raspon izme?u bid-a i ask-a naziva se bid-ask-spread i predstavlja motiv market-makera da preuzima ovu obavezu. Što je likvidnost papira manja i što je informaciona asimteri?nost u?esnika na tr?ištu ve?a ovaj raspon se proširuje. Na SASE se ne trguje pomo?u market-makera nego pomo?u knjige naloga.

Negativna opcija (out-of-the money option) - Opcija koja bi u slu?aju trenutnog izvršenja donijela gubitak.


   O
Otvaranje (opening) - otvaranje tr?išta. Kod aukcijskog na?ina trgovine, ovaj termin ozna?ava po?etak order-entry faze, t.j. faze kada je mogu?e unositi naloge. Na kontinuiranim tr?ištima, ovo ujedno ozna?ava i po?etak trgovanja.

Obveznica (bond) - Kreditni certifikat kod kojeg se njegov emitent obavezuje isplatiti donosiocu fiksnu sumu na odre?eni datum u budu?nosti i obi?no, iako ne uvijek, i niz isplata kamata po utvr?enoj stopi.


Otvoren poziv na trgovanje (open outcry) - Sistem trgovanja na nekim berzama gdje se od posrednika zahtijeva da izvikuju cijene koje svako u sali na mjestu gdje se trguje mo?e prihvatiti.


Otvorena pozicija (open position) - Nepokriveno ili izlaganje bez ”hed?a” kamatnim stopama ili kretanjima vrijednosti valute.


Opcija (option) - Ugovor koji vlasniku daje pravo ali ne i obavezu da kupi ili proda odre?enu koli?inu finansijskih instrumenata obuhva?enih opcijom po ugovorenoj cijeni u definisanom vremenskom periodu ( pogledati kupovne i prodajne opcije ).


OTC-tr?ište (over-the-counter - vanberzansko tr?ište ili transakcije) - Originalno, termin se koristi da bi se opisale transakcije ili tr?išta gdje dvije strane u trgovini sara?uju jedna s drugom bez korištenja usluga organizovane berze. Jedna od najve?ih svjetskih berzi, NASDAQ, još uvijek se sama naziva vanberzanskim tr?ištem.   P
Par (Nominalna vrijednost / “par” vrijednost) - (1) generalna vrijednost glavnice kreditnih vrijednosnih papira, (2) navedena vrijednost vlasni?kih vrijednosnih papira, koja generalno nema veze sa cijenom po kojoj se njome trguje.

Povlaštene dionice (preference shares) - Dionice, koje evidentiraju vlasništvo u korporaciji, koje donose fiksan postotak dividende ali koje obi?no ne daju vlasniku glasa?ke privilegije. Povlaštena dionica rangira se ispred obi?ne dionice kod isplate dividende i povrata kapitala ukoliko preduze?e postane nesolventno.

P/E ratio (price / earnings ratio - koeficijent cijena dionice / zarada) - Broj koji se dobije diobom tr?išne vrijednosti dionice preduze?a trenutnom ili predvi?enom zaradom na tu dionicu.

Primarno tr?ište (primary market ) - (1) Tr?ište na kojem se inicijalno plasira i distribuira nova emisija vrijednosnih papira. (2) u kontekstu tr?išta novca, eskontno tr?ište.

Promptno tr?ište (spot market) - Tr?ište sa momentalnom isporukom osnovnog sredstva za trenutno pla?anje.


Pozitivna opcija (in-the-oney option) - Opcija koja, ukoliko se izvrši, odmah daje profit, kupovna opcija ?ija je cijena izvršenja ni?a od gotovinske tr?išne cijene finansijskog instrumenta obuhva?enog opcijom ili prodajna opcija ?ija je cijena izvršenja viša od gotovinske tr?išne cijene finansijskog instrumenta obuhva?enog opcijom.


Prodajna opcija (put option) - Opcija koja vlasniku daje pravo ali ne i obavezu da proda preciziranu koli?inu sredstva obuhva?enog opcijom po ugovorenoj cijeni (cijeni izvršenja) na dan dospje?a (evropska opcija) ili (u slu?aju ameri?ke opcije) prije ili zaklju?no sa danom dospje?a.

   R
Redovne / obi?ne dionice (common Stocks) – Naj?eš?a vrsta dionica. Redovne dionice sa sobom nosa pravo na dividendu i u?estvovanje u skupštini dioni?ara.


Revizija (audit) - Slu?beno ispitivanje i provjera finansijskih izvještaja preduze?a koje obavlja nezavisni ra?unovo?a koji se naziva revizor, ?ime se potvr?uje da su finansijski izvještaji u skladu sa zakonom, da ne skrivaju nikakve nepoštene radnje, i da daju istinsku i pravednu sliku o poslovanju preduze?a.


   S
Sekundarno tr?ište (secondary market) - (1) Tr?ište za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira nakon njihove inicijalne distribucije. (2) Na tr?ištima novca, tr?ište za depozitne certifikate, me?ubankarsko tr?ište, lokalne dr?avne obveznice i komercijalne papire.


Short (Kratka pozicija) - Pozicija na tr?ištu u kojoj je diler prodao tr?išni proizvod koji ne posjeduje, s ciljem da ga otkupi po ni?oj cijeni nešto kasnije.


Promptni kurs (spot rate) - Cijena koja se koristi pri kupoprodaji deviza na promptnom tr?ištu, koja se mo?e saldirati istog dana trgovanja ili narednog dana.


Svop (swap) - Ugovor o razmjeni kamatnih obaveza ( fiksnih / promjenjivih, deviznih ili drugih ) a povremeno i glavnica.


   T
Tr?išna kapitalizacija (market capitalisation) - Ukupna tr?išna vrijednost vrijednosnog papira, koja je jednaka tr?išnoj cijeni po jedinici vrijednosnog papira pomno?enoj ukupnim brojem preostalih jedinica vrijednosnog papira.


Tik (tick) - Minimalna fluktuacija cijene fju?ersa ili opcije.


   V
Variaciona rezerva (variation margin) - Rezervna sredstva koje se moraju deponovati na berzi ili kod brokera od strane kupaca ili prodavaca ugovora o fju?ersima u cilju pokrivanja fluktuacija u cijenama.

Volatilnost (volatility) - Mjera fluktuacija cijena.   Z
Zatvoreni fond (Closed end fund) - Investicioni fond koji emituje ograni?en broj dionica i u kojem dionice nisu otkupljive sve do utvr?enog datuma, obi?no nekoliko godina nakon emitovanja.

Zaklju?ni kurs / cijena (Closing Price) - Cijena obavljenog zadnjeg trgovanja vrijednosnim papirima odre?enog dana ili ponderisana sredina za kraj radnog dana u odre?enom vremenskom periodu, zavisno od tr?išta.


Zatvorena prodaja (private placing / placement) - Glavni nosilac posla, npr. banka, je imenovan da prodaje emisiju vrijednosnih papira ograni?enom broju investitora koji su obi?no klijenti tog menad?era ( banke ), a ne da ih puštaju u javnu ponudu. Ovo nije metod kojim se sti?e listing, mada do toga mo?e do?i kasnije.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com