15 Decembar 2018

Zvani?na kotacija
 

Kotacija je segment tr?išta gdje se trguje našim «blue-chips», tj. najkvalitetnijim doma?im preduze?ima. Da bi jedno društvo bilo primljeno u kotaciju, mora ispunjavati, pored opštih uslova i slijede?e kriterije:

Veli?ina kapitala (Ukupni kapital po zadnjem bilansu stanja: osnovni kapital, upla?eni višak, rezerve, prenesena?ista dobit ili gubitak prethodnih godina, revalorizacijska popravka kapitala, nepodijeljena ?ista dobit ili gubitak poslovne godine): 4.000.000 KM

Veli?ina klase dionica: min. 2.000.000 KM (knjigovodstvena vrijednost pri prvom listingu; tr?išna ukoliko se dionicama ve? trgovalo na drugom segmentu)

Najmanje 25% klase dionica u javnoj emisiji

Klasa dionica mora imati najmanje 150 vlasnika.

Ovo su uslovi koje emitent treba da ispunjava da bi bio uvršten u kotaciju. O uvrštenju emitenta na Kotaciju odlu?uje Odbor za prijem vrijednosnih papira u Kotaciju.

Nakon što je emitent na Kotaciji, on Berzu i javnost redovno mora obavještavati o svim doga?ajima koji uti?u na njegovo poslovanje. Tako?er je obavezan Berzi dostavljati polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje. Njegovo poslovanje treba da bude što transparentnije, kako bi potencijalni investitor mogao procjeniti da li ulaganje u ovog emitenta oba?ava pove?ani povrat ulo?enih sredstava. Ozbiljan investitor sigurno ne?e investirati u društvo ?ije je poslovanje za njega «black box».

Šta društvo koje je na kotaciji ima od te kotacije? Šta je motivacija društvu da javno prikazuje svoje poslovne rezultate, kada se te informacije kod nas obi?no ?uvaju kao «vojna tajna»?

Kotiranje na Berzi nije samo presti?, nego uklju?uje i mnoge druge pogodnosti za emitenta. Ukoliko je poslovanje emitenta transparetno i uspješno, ukoliko investitori imaju povjerenje u mene?ment tog društva, emitent mo?e kroz emisiju novih dionica finansirati svoje projekte. Ovaj na?in pribavljanja svje?eg kapitala na Zapadu se mnogo intenzivnije koristi, iako je razlika izme?u troškova kapitala kod emisije dionica i uzimanja kredita kod komercijalnih banaka tamo mnogo manja nego kod nas. Kada se pogledaju kamatne stope kod naših banaka, postavlja se pitanje zašto se dioni?ka društva kod nas ne finansiraju na ovaj na?in? Prvo korak za ovo je svakako prijem u kotaciju na Berzi.

Daljna pogodnost za emitenta koji je listiran na kotaciji je i smanjena mogu?nost manipulacija cijenom dionica. Naime, ukoliko je vrijednosni papir na kotaciji, nije mogu?e sklapanje poslova po cijenama koji odstupaju više od 10% u odnosu na zadnju zaklju?nu cijenu.

  Kotacija fondova

Kotacija fondova je segment Zvani?ne kotacije koji je rezervisan za Investicijske fondove (za sada samo Privatizacijski investicioni fondovi). Uvrštenje dionica IF-ova i PIF-ova vrši se na sli?an na?in kao i kod redovnih emitenata, samo što je uvrštenje ovih emitenata propisano Zakonom i Propisima Komisije za vrijednosne papire. Ostale odredbe, kao na primjer obaveza objave informacija o poslovanju, ograni?enje kurseva itd. va?e analogno i za PIFove.

  Slobodno tr?ište

Slobodno tr?ište je segment tr?išta Sarajevske berze na kojem su uslovi prijema najbla?i. Da bi se papirom po?elo trgovati na Slobodnom tr?ištu, dovoljno je da brokerska ku?a ili emitent sam postavi zahtjev za uvrštenje. Ukoliko emitent podnese zahjtev za uvrštenje, mora Berzi dostavljati finansijske izvještanje o svom poslovanju.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com