15 Decembar 2018

Na?in trgovanja na Sarajevskoj berzi - SASE

 

Kao i na svim berzama u svijetu, gra?ani ne mogu neposredno trgovati na Sarajevskoj berzi, nego u tu svrhu moraju koristiti usluge profesionalnih posrednika (= brokerskih ku?a) koje imaju dozvolu za rad izdatu od Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Na Sarajevskoj berzi mogu trgovati samo profesionalni posrednici koji su i ?lanovi Berze (spisak ?lanova Berze sa kontakt informacijama mo?ete prona?i http://www.sase.ba/DesktopDefault.aspx?tabid=47.

 

Prilikom prve posjete brokerskoj ku?i potrebno je da potpišete ugovor sa brokerskom ku?om. Taj tzv. “Opšti ugovor o posredovanju” reguliše Vaš odnos sa brokerskom ku?om, prava i obaveze ugovornih strana kao i druge detalje. U ovom ugovoru bit ?e nazna?ena i Vaša identifikacijska šifra koju trebate ?uvati isto kao što ?uvate i Vaš pin-code za kreditnu karticu. Jedan primjerak ovog ugovora sadr?avate Vi, dok drugi ostaje u brokerskoj ku?i.

 

Potpisivanje ovog ugovora potrebno je samo prilikom prve posjete jednoj brokerkoj ku?i. Nakon što potpišete ugovor, slijede?i korak je izdavanje naloga. Zavisno od toga da li ?elite kupiti ili prodati dionice, postupak je slijede?i:

 
 
1) Kupovina dionica

Odlu?ili ste se da kupite odre?ene dionice. Vjerovatno ste ve? neko vrijeme pratili kretanje cijene te dionice (na primjer putem naše web-stranice – http://www.sase.ba/DesktopDefault.aspx?tabid=26 ili putem posmatra?ke stanice Sarajevske berze (SASE OBS), pa imate i predstavu po kojoj cijeni ih ?elite kupiti. Nakon što se identifikujete u brokerkoj ku?i i izdate nalog, osoba zadu?ena za prijem naloga ?e Vam dati broj ra?una brokerske ku?e (tzv. namjenski ra?un) na koji trebate uplatiti sredstva za kupovinu datih dionica (avans). Do iznosa avansa se dolazi ukoliko se pomno?i broj dionica koji ?elite kupiti i cijena po kojoj ?elite izdati Vaš nalog, uve?ano za proviziju za posredovanje brokeske ku?e.

 

Nakon što izvršite ovu uplatu, Vaš nalog ?e biti zaprimljen u brokerskoj ku?i. Nakon što ga interni kontrolor brokerske ku?i provjeri, broker ga unosi u Berzanski trgova?ki sistem (BTS) Zavisno od ponude i potra?nje za predmetnim dionicama, kao i od algoritma trgovine kojim se trguje tim dionicama (http://www.sase.ba/DesktopDefault.aspx?tabid=20), nalog ?e se u toku dana izvršiti.

 

Prilikom izdavanja kupovnog naloga, Vi kao klijent mo?ete izabrati slijede?e vrste naloga:

a)      Obzirom na cijenu naloga:

§         tr?išni nalog: Ukoliko po svaku cijenu ?elite kupiti date dionice, mo?ete izdati tr?išni nalog. To zna?i da ?e se Vaš kupovni nalog gotovo sa sigurnoš?u ispuniti po cijeni koja je u momentu izvršenja na tr?ištu preovla?uju?a. Me?utim, ukoliko se datim dionicama vrlo malo trguje, i ukoliko ima mala ponuda i potra?nja za njima, mo?e Vam se desiti da platite vrlo visoku cijenu za te dionice. Uzmimo primjera radi da ?elite kupiti jedan simbol ?ija je zadnja zvani?na cijena iznosila 10 KM. Na prodajnoj strani postoji ponuda za prodaju po cijeni od 1.000 KM. Ukoliko Vi izdate tr?išni nalog u ovoj situaciji, Vi ?ete te dionice kupiti po 1.000 KM!

§         limitirani nalog: Ukoliko imate jasnu predstavu koliko Vi ?elite dati za odre?ene dionice izdat ?ete limitirani ili ograni?eni nalog. Broker ?e Vaš nalog unijeti u BTS po cijeni Vašeg limita. Naravno, zavisno od situacije na tr?ištu, mogu?e je da kupite dionice i po ni?oj cijeni, ali nikako po cijeni ve?oj od Vašeg limita. Kod izdavanja limitiranih naloga Vi odre?ujete koliko su Vam te dionice stvarno “va?ne” – ukoliko Vam je stalo da ih kupite stavit ?e te ve?u cijenu od one koja je trenutno na tr?ištu. Ukoliko pak ne ?elite “pošto-poto” odmah kupiti te dionice, stavit ?ete ni?u od trenutne tr?išne cijene.

§         limitirani nalog sa diskrecijom: Kod limitiranog naloga sa diskrecijom Vi postavljate limit po kojem ?elite kupiti Vaše dionice, a broker Vaš nalog smije unijeti po cijeni koja je do 20% ni?a od Vašeg limita. Ako na primjer izdate kupovni nalog po 10 KM, Vaš broker ima pravo unijeti ga prvo po 8,00 KM. Ako po ovoj cijeni ne uspije kupiti, onda podigne cijenu iz naloga. Ovo mo?da na prvi pogled izgleda primamljivo, ali mo?e se vrlo lako i desiti da zbog ovoga ne uspijete kupiti dionice koje ste htjeli, jer je broker zbog nedostatka vremena propustio priliku da izmjeni Vaš nalog.

b)      Obzirom na vrijeme validnosti naloga:

§         dnevni nalog: Va?i samo za dan trgovine kada ste ga izdali. Ukoliko se dnevni nalog ne izvrši tog dana, automatski se izbacuje iz sistema.

§         otvoreni nalog: Ukoliko se otvoreni nalog ne izvrši, ostaje u BTS-u po uslovima pod kojim ste ga izdali. Maksimalno vrijeme va?enja ovog naloga je 180 dana.

§         nalog do odre?enog datuma: kao što i samo ime ka?e, ovaj nalog va?i do onog datuma kojeg Vi navedete u nalogu. Naravno, maksimalno ograni?enje je i ovdje 180 dana.

c)      Obzirom na posebne uslove izvršenja:

§         sve-ili-ništa nalog: Ukoliko dodate ovaj posebni uslov izvršenja, Vaš nalog ?e se samo onda ispuniti ukoliko se ispuni cjelokupna koli?ina. To zna?i da nije mogu?e da Vam se nalog samo djelimi?no izvrši. Ova vrsta naloga mogu?a je samo kod dionice kojima se trguje po MFTS-algoritmu trgovine (http://www.sase.ba/DesktopDefault.aspx?tabid=20)

§         nalog sa minimalnom koli?inom prvog zaklju?enog posla: Vi kod ove vrste naloga odre?ujete koliko se minimalno mora trgovati prvi put kada se kupuje; nakon što se ispuni ovaj prvi uslov, Vaš nalog postaje “obi?an” nalog. I ova posebna vrsta naloga mogu?a je samo kod dionica kojima se trguje po MFTS-algoritmu.

§         nalog sa minimalnom koli?inom svakog zaklju?enog posla: Izdavanjem ove vrste naloga Vi zahtjevate da se svaki put trguje odre?ena koli?ina dionica. Ni ovaj nalog nije dozvoljen kod dionica kojima se trguje po aukcijskom na?inu trgovine.

 

Kada izdate nalog sa parametrima koje ?elite, slu?benik brokerske ku?e ?e Vam dati nalog na potpis. Pored toga, dobit ?ete i potvrdu o prijemu naloga, koju trebate ?uvati u svojoj evidenciji.

 

Ukoliko se Vaš nalog ispuni, tj. ukoliko kupite dionice, brokerska ku?a ?e Vam poslati obra?un obavljenog posla, na kojem su pojedina?no nabrojane sve stavke koje se ti?u izvršenja Vašeg naloga – koliko ste dionica kupili po kojoj cijeni, koliki su troškovi brokerske ku?e (provizije), koliki su troškovi Berze, Registra vrijednosnih papira i depozitara.

 

Šta se dešava sa sredstvima koje ste Vi prije izdavanja naloga uplatili na namjenski ra?un brokerske ku?e? Nakon što Berza obavijesti Vašu brokersku ku?u o sklapanju transakcije, brokerska ku?a daje instrukciju svojoj banci da Vaš novac za kupovinu dionica prebaci na ra?un brokerske ku?e koja zastupa prodavca vrijednosnih papira. Registar vrijednosnih papira vrši prenos dionica sa registarskog ra?una prodavca na Vaš registarski ra?un kao kupca tek nakon što se Vaš novac prebaci na ra?un prodavca. Ovaj sistem se u stru?nom ?argonu naziva “delivery versus payment” – isporuka (dionica) nakon pla?anja (novca). Rok u kojem se sve ovo treba obaviti je tri radna dana nakon sklapanja transakcije na tr?ištu Sarajevske berze. Zbog toga se ovaj vremenski interval naziva i “T+3 settlement cycle” – sve obaveze iz transakcija na dan “T” moraju biti izvršene tri radna dana nakon trgovine.

 

Nakon što ste kupili dionice, Registar vrijednosnih papira ?e Vam poslati novi izvod o stanju na Vašem registarskom ra?unu, na kojem ?ete mo?i vidjeti Vaše “nove” dionice.

 
2) Prodaja dionica

Pretpostavimo da ?elite prodati svoje dionice. I ovdje va?i da prvo pogledate cijenu po kojoj se tim dionicama trgovalo na Berzi. Kursne liste mo?ete prona?i na našoj web-stranici, na teletekstu BHT1 i u dnevnim novinama.

 

Kada do?ete u brokersku ku?i sa ?eljom da prodate svoje dionice potrebno je da, pored li?nih identifikacijskih dokumenata (li?na karta,pasoš) ponesete sa sobom i izvod sa Vašeg ra?una u Registru vrijednosnih papira, kao dokaz da posjedujete dionice koje ?elite prodati (ovo nije jedini dokaz, jer u brokerskoj ku?i prilikom povla?enja ovih dionica mogu utvrditi da li imate stvarno te dionice na svom ra?unu).

 

Slu?benik u brokerskoj ku?i ?e primiti Vaš nalog sa uslovima koje Vi odredite – cijenu, rok va?enja, posebni uslovi izvršenja – sve što je navedeno više u tekstu pod “kupovinom dionica” va?i analogno i za prodaju dionica.

Nakon što izdate nalog, morat ?ete navesti i broj Vašeg (bankovnog) ra?una, kako bi Vam se mogla prebaciti nov?ana sredstva od prodaje Vaših dionica.

 

I kod prodaje dionica dobit ?ete potvrdu o prijemu naloga u brokerskoj ku?i, kao i obra?un ovaljenog posla ukoliko se Vaš nalog ispuni.

 

Šta se dešava dalje? Ukoliko se Vaše dionice prodaju na tr?ištu, Berza ?e o tome obavijestiti Vašu brokersku ku?u. Brokerska ku?a koja je zastupala kupca u toj transakciji obavezna je uplatiti novac na namjenski ra?un Vaše brokeske ku?e. Tek nakon što ovaj novac “legne” na taj ra?un, Registar vrijednosnih papira ?e prebaciti dionice koje su predmet prodaje sa Vašeg registarskog ra?una na registarski ra?un osobe koja ih je kupila. Kao što je ve? re?eno, ova procedura traje tri radna dana (T+3). Zavisno od toga da li su u pitanju iste banke, Vaš novac od prodaje bi trebao biti na Vašem bankovnom ra?unu 4. ili 5. dan od uspješne prodaje na Berzi.

 

Nakon toga, Registar vrijednosnih papira ?e Vam poslati izvod sa Vašim novim stanjem na registarskom ra?unu.

 
 

Va?no je napomenuti da se ne mo?e desiti da Vi ostanete bez dionica a da ne dobijete novac. Da bi se sprije?ilo ošte?enje klijenata, pri Registru vrijednosnih papira postoji tzv. garantni fond (ili fond sigurnosti), u koji svaka brokerska ku?a upla?uje odre?ene svote. Ukoliko se desi da na T+3 (tj. 3. dan od sklapanja transakcije) brokerska ku?a koja zastupa kupca u transakciji ne uplati sredstva prodavcu, Registar vrijednosnih papira koristi sredstva iz ovog garantnog fonda kako bi se prodavac isplatio. Brokerska ku?a koja nije na vrijeme uplatila novac se ka?njava i mora dopuniti garantni fond.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com