15 Decembar 2018

Po?etak poduzetništva
 

Zanima vas poduzetni?ka djelatnost... Sve sa strane izgleda lako i jednostavno. I zaista, osnovati i registrirati poduzetni?ku djelatnost nije problem. Samo znajte, firme se ra?aju, sazrijevaju, ?ive i umiru, i propadaju. Nemojte se na?i odmah na po?etku u tom krugu. Radite ono što ?elite, ono što vas ?ini zadovoljnim, ali taj posao mora vam donositi i zaradu. A to raditi je pravo umije?e.

Kad imate firmu, obrt, ili neku drugu registriranu djelatnost, po?etni okvir je odre?en. Ali kad zapo?injete posao onda imate dvojbu u kojem obliku ?ete obavljati poduzetni?ku djelatnost. Stotinu pitanja vam se vrti u glavi, odakle po?eti, kako do po?etnog kapitala. Rizik je u?i u te vode, ali vrijedi pokušati. Ne kockati se. Kockari ne traju dugo. Pametno, sa znanjem što trebate napraviti i s vjerom u ono što ?inite.
Slijedi mo?da jedan dosadan, tehni?ki dio, ali vrlo va?an za budu?nost poduzetnika. Morate donijeti odluku o tome kako ?ete u?i svoj novi posao. Mogu?nosti su razli?ite:

1. Postati partner nekome tko ima registriranu djelatnost
2. Kupiti postoje?u firmu, obrt, zadrugu,....
3. Osnovati vlastitu firmu, obrt, zadrugu, slobodno zanimanje, OPG,...
4. Franšiza
5. Licenca
6. Ima još jedan na?in i mnogi ga koriste. Rad na crno ili šverc. Nemojte to raditi. Uvijek mislite “samo još danas i gotovo”, a kraja nema.
Zato zaboravite tu mogu?nost jer ona je najskuplja varijanta. Kad tad vrag do?e po svoje.

1. Postati partner nekome tko ima registriranu djelatnost

Ovo je jedan od najjednostavnijih na?ina, ako se kre?ete u krugu prijatelja, rodbine – poduzetnika.
?esto posjedujete neka znanja, sposobnosti bilo stru?ne bilo organizacijske, vještine potrebne nekom poduzetniku, poznanstva koja omogu?uju prodaju proizvoda – usluga i drugo.
Ja sam imao ponuda da u?em u partnerstvo s poduzetnicima koji su danas uspješni, razgovaralo se o mom ulaganju. Objektivno, u tom trenutku nisam mogao donijeti odluku o ulasku u partnerstvo. Ulaganje ?esto ne mora biti novac, nemojte se odmah prepasti razgovora na tu temu.
Ovakav na?in mo?e biti koristan za mladu i neiskusnu osobu, po?etak za neki svoj budu?i posao. U takvom partnerstvu nau?it ?ete mnoge stvari, upoznat ?ete mogu?e probleme u poslovanju, sve ?e vam to omogu?iti lakši samostalan ulazak u svijet poduzetništva.
Ve?ina naših poduzetnika nije spremna u?i u partnerski odnos s drugim osobama iako udru?ivanje na zdravim temeljima mo?e donijeti razvoj posla. Svi ?ele biti svoji šefovi, da nikoga ne moraju ništa pitati, da odlu?uju sami.

Svjedok sam primjera kad dvoje dobrih partnera nakon uspješnog poslovanja prestaje zajedno raditi iz raznih razloga, ?esto subjektivnih. Osnivaju dvije tvrtke i slabe svoju poziciju, nastaju dva patuljka, po?inje borba za pre?ivljavanje. Umjesto da su oja?ali, zbog vlastitog ega postaju gazde na staklenim nogama.
Još jedna mogu?nost je pred vama. Sa svojim znanjem i sposobnostima mo?ete po?eti raditi kod nekog poduzetnika i taj rad vam kasnije mo?e biti odsko?na daska za vlastiti posao, ako ve? ne mo?ete postati partneri tom poduzetniku. U?ite od njega, snimajte o?ima, ušima, mnoge tajne mo?ete primijetiti ako ste motivirani za vlastiti posao.


2. Kupiti postoje?u firmu....

Sigurno su mnogi od vas primijetili oglase u novinama “prodajem firmu u mirovanju”. Da, i to je jedan od na?ina da krenete u poduzetništvo.

Kupiti se mo?e firma, obrt, preuzeti postoje?a franšiza od poduzetnika koji je došao do to?ke da to mo?da više ne mo?e pratiti iz osobnih razloga. Sada ?e mnogi od vas pomisliti odakle meni novac za takve stvari. Nikada ne znate uz koje uvjete mo?ete kupiti postoje?e poslovanje.
Poznajem tehnologa koji je kupio proizvodnju prirodnih sokova bez ulo?enih sredstava. Preuzeo je postoje?i kredit i uz neka manja ulaganja nastavio s poslovanjem.
U takvim situacijama uvijek pregovarajte. Sve kombinacije su u igri. A mo?da ?ete i vi jednoga dana svoje poslovanje prodavati.

Kupiti se mo?e tvrtka ili obrt koji su u mirovanju, nisu uop?e radili ili du?e vrijeme ne rade. Opet pregovarajte, ovako preska?ete sve faze osnivanja i registracije novog poslovanja. A to odnosi vrijeme i novce.
Ovo je specifi?an na?in ulaska u posao iz još jednoga razloga. Kupovati tu?e poslovanje mo?ete, ali oprez. Morate znati od koga kupujete i u kakvom je stanju poslovanje te firme ili obrta.
Raspitajte se u FINI, banci, kod poslovnih partnera. Ako ste se ve? odlu?ili za ovaj oblik anga?irajte stru?nu osobu koja ?e vam pomo?i u donošenje odluke.
Mnogo toga negativnoga vas mo?e do?ekati kad krenete u poslovanje (obveze, izdane garancije, hipoteke na imovinu i dr.). Ako niste sigurni ne ulazite u ovaj oblik pokretanja posla.


3. Osnovati vlastitu firmu, obrt, zadrugu....

Osnovati vlastito poslovanje nije komplicirano. Trebate osnovati i registrirati firmu, obrt, zadrugu...Naizgled mnogo papira, ali je zapravo jednostavno. Samo je prvi put teško.
Za ovaj oblik se odlu?ite kada ste ideju razradili u koncept, kada ste analizirali tr?ište, kada ste se odlu?ili za djelatnost, kada ste ispitali prednosti i mane ostalih oblika poslovanja, kada se ovaj oblik poka?e kao najbolja mogu?nost.

Na raspolaganju vam je nekoliko oblika poslovanja:
- trgova?ko društvo
- obrt
- zadruga
- trgovac pojedinac
- slobodno zanimanje
Tu se mogu javiti i emocije koje ?e vam zatvoriti o?i i um. Ho?u kona?no imati svoj posao, sa svojim imenom i znakom. Nije va?na cijena.
Poduzetništvo je ring u kojem se borite za pobjedu, za prijestolje. U njemu vas ?ekaju fer i “prljavi” boksa?i. I svi ?ele pobijediti, biti bolji – BB. Porazi su neizbje?ni, ali rat morate dobiti. Samo, iz jednoga me?a izlazite pora?eni ali neozlije?eni, a iz drugog povrije?eni i prevareni.


Negdje polovicom 1989.g. sastala su se dva prijatelja i jedna prijateljica i zaklju?ili da se biznis mo?e lako raditi, samo treba registrirati firmu. Ve? imaju dogovoren jedan “veliki” posao. Registrirali su firmu i uzbu?eno gledali svoj papir, a u pri?uvi je ?ekao šleper kinder jaja, imali su kupca koji sigurno pla?a za 45 dana. Prvi posao, a tako uspješan, zarada osigurava tri mjeseca ?ivota.
Naravno da su taj šleper kupili, dali garanciju pla?anja, u ono vrijeme akceptni nalog, a od kupca iz jedne susjedne republike bivše dr?ave ništa nisu uzeli. Vrijeme je brzo prošlo, 45 dana pa i 60 dana a kupac nije pla?ao. Akceptni nalog je pušten i firma je u prvom poslu bila blokirana. Svaki dan su nazivali kupca, a on je govorio sutra, sutra, sutra.
Lijepo je imati svoju firmu, ali treba i razumno donositi poslovne odluke.
Pri?a ima sretan kraj samo zahvaljuju?i slu?ajnosti i jednoj dosjetki. U to vrijeme supruga jednog od vlasnika bila je trudna. Ja sam im savjetovao da ga ona zove i da moli, pla?e, bilo što samo da ga nagovori da plati kupljenu robu. Poslušali su me, dvadesetak dana je zvala kupca i ra?ala prije vremena. Uspjela je, kupac je rekao: “Da znate platit ?u, ali samo zbog vas. Ne bih ?elio da se djetetu nešto dogodi”.


4. Franšiza

FRANŠIZA

Donijeti odluku o tome kako ?e te u?i u svoj posao nije lako. Mogu?nosti su razli?ite. U ovom postu upoznat ?u vas sa jednom od mogu?nosti: FRANŠIZOM.
Franšiza dolazi od francuske rije?i “franchise” i zna?i povlastica. Mnogo je definicija franšiza.
Jednostavno, re?eno franšiza bi bila ugovor o poslu u kojem vlasnik franšize ustupa odnosno prodaje drugoj pravnoj ili fizi?koj osobi pravo korištenja proizvoda ili usluge vlasnika.
Franšizno poslovanje sigurno poti?e razvoj malog gospodarstva, time smanjuje i nezaposlenost.
U franšiznom ugovoru koji zna biti razra?en do najsitnijih detalja pojavljuju se davatelj franšize i primatelj franšize.
Davatelj franšize naj?eš?e prodaje primatelju franšize:
- marku ili brand
- know – how ili znanje
- poslovno iskustvo
- trening osoblja i vo?enje po?etka poslovanja
- marketinšku podršku
- zajedni?ku nabavu sirovina, repromaterijala i ambala?e
- priru?nik za vo?enje franšize
- poslovne i tehnološke metode rada i metode prodaje
- stalna savjetovanja
- sve druge elemente bitne za franšizu


Zašto franšiza?

Franšiza je dobar oblik poslovanja za:

- poduzetnike po?etnike
- nezaposlene koji ?ele po?eti raditi
- zaposlene koji su postali tehnološki višak
- zaposlene koji ?ele zapo?eti karijeru u vlastitom poslu
- mlade koji ?ele u?i u poduzetništvo

Svima njima franšiza omogu?uje:

- manji po?etni rizik jer iza njih stoji obi?no dobro uhodani posao i poznata marka
- preuzimanje razra?enog sustava rada
- kontrolu poslovanja, bar u po?etnoj fazi
- manji po?etni kapital
- standarde kvalitete

Kako u?i u franšizno poslovanje?

Morate znati da kao primatelj franšize pla?ate davatelju franšize:

- po?etnu pristojbu (initial fee ili entrance fee)
To je iznos koji dajete pri potpisu ugovora za upotrebu marke i eventualnih patenata, prodaju franšiznog paketa, priru?nik, obuku, tehni?ku pomo? u fazi otvaranja, eksluzivnost i dr.
- pristojbu za poslovanje (royalty)
To je iznos koji dajete za sve troškove davatelja franšize (tehni?ka pomo?, marketing, seminari, savjetovanja, i dr.). Ovaj iznos se pla?a u postotku od bruto prometa i pla?a se periodi?no (npr. svaki mjesec).
Kod ulaska u ovaj oblik posla postoje opasnosti obe?anja brzog boga?enja uz malo po?etnog ulaganja i rada. Ne radite franšizu bez savjeta, pomo?i stru?njaka za pravne poslove i stru?njake za franšizu.


naslovna | o nama | vijesti | tenderi | cjenovnik | kontakt 
Copyright (c) www.bhfirme.com 2008. Sva prava zadrzana. Developed By www.oxydsoft.com